Home


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เปิดเว็บไซต์ โรงเรียนชาวนาทางอากาศ อย่างเป็นทางการ
แนะนำติชม เนื้อหาข้อมูล เอกสารดาวน์โหลด
เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์นี้
ด้วยระบบโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น เสนอความเห็นต่อบทความ
Email  >> phat.santad at gmail.com
Facebook >>  นายพัฒน์  สันทัด
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002306705579
Youtube >> วีดิทัศน์ สาธิตการทำฮอร์โมนไข่

ความเคลื่อนไหวในเว็บ โรงเรียนชาวนาโยนกประวัติการก่อตั้งโรงเรียนชาวนา


     ข้าพเจ้า อาจารย์พัฒน์ สันทัด วิทยากร กอ.รมน. และข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ ได้อบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำด้านข้าว ( Training of Trainers – Rice )จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )  และมูลนิธิการศึกษาโลกแห่งเอเซีย( World Education , Asia )  จัดโดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ระหว่างเดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 2542  กิน นอน อยู่กับการทดลองปลูกข้าว เรียนรู้วิธีจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (Integrated Pest Management - IPM)  อยู่ 4 เดือน ที่วัดหน่อพุทธางกูร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  20 คน  9 จังหวัด ใช้เงินไป 700,000 บาท ( เจ็ดแสนบาทถ้วน ) แต่ก็คุ้ม  พวกเราไปช่วยตั้งโรงเรียนเกษตรกรกัน หลายโรงเรียน ข้าพเจ้าเองเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี  2542 รวมแล้ว 100 โรงเรียนต้น ๆ บางโรงเรียน ลดต้นทุนการผลิตได้ปีละล้านบาท ซึ่งคุ้มมาก สุขภาพก็ดีมากด้วย หลังจากที่ข้าพเจ้าค้นพบ เมื่อปี 2548 ร่วมกับนายสมเดช  กองเป็ง ศิษย์เอกว่า “ฮอร์โมนไข่” นอกจากใช้กับพืชแล้ว ยังกินได้ด้วย ทำให้สุขภาพดีกันถ้วนหน้า แต่นั้นมา

             ปี 2544 คุณเทอดศักดิ์  สิทธิธัญญกิจ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ และทีวีช่อง 3 จังหวัดอุทัยธานี สัมภาษณ์ ข้าพเจ้าเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติของ กศน. จังหวัดอุทัยธานี เพียง 2 ปี กับ 1 เดือน ตั้งโรงเรียนเกษตรกรได้ถึง 33 โรงเรียน คุณเทอดศักดิ์ ผู้สื่อข่าว ได้ใช้คำว่า โรงเรียนชาวนาตีพิมพ์ลง น.ส.พ. เดลินิวส์ เดือนกรกฏาคม  2544 หลังจากนั้น ไอทีวี ก็มาถ่ายทำ โรงเรียนชาวนา กศน. อุทัยธานีไปออกอากาศ เมื่อ 29 สิงหาค 2544 จนเป็นที่เลื่องลือ

                โรงเรียนชาวนา (Farmer Field School - FFS) ไม่ใช่สอนแต่เรื่อง นาข้าว อย่างเดียว ปัจจุบันได้พ่วงการเกษตรแบบผสมผสาน คือ ครบถ้วนทั้งพืช นา ไร่ สวน ผัก  ประมง และปศุสัตว์ ปัจจุบัน ( ปี 2552 )  ได้ทำหลักสูตรไว้ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรต่อเนื่อง 20 ครั้ง ( มีแห่งเดียวคือโรงเรียนชาวนาโยนก ล้านนา บ้านป่าสักน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โทร. 08-1575-6973 คุณสุกัญญา เจริญพร ) หลักสูตรต่อเนื่อง 16 ครั้ง ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร 08-1595-3968 ผศ.จำรัส กลิ่นหนู ) และได้ปรับเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 เดือน ๆ ละครั้ง เพื่อช่วยพี่น้องชาวไทย ใหกว้างขวางยิ่งขึ้น

               ปี 2551 ได้ร่วมกับรายการ ทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณจำรัส เซ็นนิล จัดโครงการโรงเรียนชาวนาทางอากาศ (Distance Farmer Field School Project) ขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้ฟังรายการประมาณ 1,000,000 คน ( หนึ่งล้านคน ) ลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรเรียนกับข้าพเจ้า 700 คน นอกนั้นเรียนโดยไม่ต้องลงทะเบียน เป็นรายการที่มีเรตติ้งสูงสุด ทางรัฐบาลก็ทราบ

              ข้าพเจ้าได้เน้นการสอนแบบอินทรีย์-เคมี มาประมาณ 8 ปี พอปี 2551 จึงได้เริ่มสอนแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming ) ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเลย ใช้หลักทำดินดี มีอินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์หน่อกล้วย ครอบครองพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง พอเพียง เพิ่มเติมธาตุอาหารและสารป้องกันศัตรูพืช เพื่อให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานสูง รสชาติอร่อย ด้วยน้ำ 20 ลิตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซี (1 ช้อนแกง)  และฮอร์โมนไข่ 10 ซีซี (1 ช้อนแกง)  ทุก ๆ 3 วัน ต่อครั้ง (ฮอร์โมนไข่ มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และกรด ประมาณ 7 ชนิด วิเคราะห์โดย กรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2544 )

             โรงเรียนชาวนาทางอากาศ ช่วยการเกษตรในภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้มาก พืชและสัตว์ ต้านทานสูง ผลผลิตเพิ่ม รสชาติอร่อย และจะไม่ได้รับความเสียหายมาก เหมือนการเกษตรแบบเดิม ๆ ซึ่งปลายปี 2552 ได้รับรายงานจาก นายบุญส่ง เนียมหอม ศิษย์ โรงเรียนชาวนาทางอากาศ จังหวัดนครนายก ว่า มะปราง เสียหาย 99% มีดอก แต่ไม่ติดผล มีแต่สวนคุณบุญส่ง และพรรคพวกที่ทำตามแนวทางโรงเรียนชาวนาทางอากาศจึงได้ผลดกและไม่ร่วง