CEIP Outeiro das Penas (Cesantes - Redondela)
Dicionario da Real Academia Galega (R.A.G.)Biblioteca Virtual Galega
Dicionario Virtual Interactivo para o alumnado procedente do estranxeiro


Dicionario inglés - galego da Universidade de Vigo
Wikipedia galega


 Tradutor da Universidade de VigoEncerado dixital
Normas ortográficas e morfolóxicas