Tailerrak ** Talleres

Bi tailer egingo dira aldi berean, beraz bat aukeratu behar duzue / Hay dos talleres que se celebrarán al mismo tiempo, luego tenéis que elegir el que más os guste.

Artelekun, larunbata 13, 10:00etatik 14:00etara / Arteleku, sábado 13, de 10:00 a 14:00

**********************************************************************************************

MARRAZKETA, FEMINISMOAK ETA DIY KULTURA


Azucena Vieites DIY marrazketara hurbilketa proposatzen duen tailerra da. Do it yourself, zu zeuk egin ezazu, fanzine feministara –femzine- hurbiltzen gaituen moduak barneratzen ditu. Helburua gure horizonte sozial, kultura eta artistikoa zabaltzea izango da.

Tailerra, proposamena kokatuko duen sarrera txiki batekin hasiko da, eta adibide batzuekin, irudiak, bideoak, prozesu eta egiteko moduen ikustezko erreferentzia moduan erabil ahal izango direnak. Mota guztietako aldizkariak, fotokopiak egunkariak, argazkiak, ebakinak, hauetatik abiatuko gara marrazketara. Collagearen tekniketaz  baliatuko gara, “moztu eta itsatsi”, jabekuntzaz, zitatzeaz, berrizandapenak, artxiboaz,...

Lana bukatzean, lortutako emaitzen inguruan talde hausnarketa eta balorazioa  abiatuko da.

Testuingurua eta genealogiak

Zinea kultura DIYean (Do It Yourself, egin ezazu zu zeuk) kokatzen da.Bere genealogia dadaismoa, surrealismoa, anarkismoa, punka, situazionismoa, feminismoa, gayen, lesbianen, transgeneroen eta transexualen liberazio mugimendutan, mugimendu  politiko, sozial edo artistikoan kokatzen da. Guzti hauek mundua aldatzeko borondatea konpartitzen dute, pesimista eta ezfaboragarria den panorama baten aurrean. Egun, DIY kulturaren estrategien eta unibertsoaren berrerabilpenaren inguruan hitz egin dezakegu musika, eta mugimendu sozialetan, beste mundu posibleak eskaintzen dituztenak.

Femzinen kasuan (fanzine feministak), pentsamendu feminista oinarrizko genealogia bezala aurkezten da, emakumeengandik egindako lana, kolektibo eta diziplina anitzekoaren ideiatik abiatuta, 70ko hamarkada bukaerako emakumeen punk eta postpunk  mugimenduetatik eta 90ko hamarkadako hasieran testuinguru anglosajorrean sortzen den Riot Grrrls mugimendutik: ez baldin bazaizu zure inguruan dagoena gustatzen, zu zeuk egin ezazu, ez duzu azpiegitura handirik behar zerbait aurrera eramateko, objektu izatetik pasa zaitez ekintzazko subjektu izatera, kolokan jar ezazu tekniko jakintza proiektu bat aurrera eramateko baldintza ezinbesteko bezala –musika, artistikoa, editoriala-, “profesionaltasun” ideia kolokan jar ezazu, “autoritatearena”, low-fi estetika erabil ezazu. Emakumeei boterea eskainiko dieten lan testuinguru eta espazioak sortzeko tradizioarekin jarraitzea izango litzateke helburua.


DIBUJO, FEMINISMOS Y CULTURA DIY


Azucena Vieites nos propone en este taller una aproximación al dibujo DIY, do it yourself, hazlo tú misma, incorporando formas de hacer cercanas al fanzine feminista -femzine-. El objetivo será ampliar de una manera más activa nuestro horizonte social, cultural y artístico.

El taller comenzará con una breve introducción que contextualice la propuesta y una serie de ejemplos, imágenes y vídeos, que sirvan como referencia visual sobre los procesos y los modos de hacer. Se traerán todo tipo de revistas, recortes, fotocopias, periódicos, fotografías, que puedan ser utilizados como material a partir del que dibujar. Nos serviremos de técnicas de collage, “recorta y pega”, de apropiación, de resignificación, de citación, de archivo…

Al finalizar el trabajo se hará una reflexión y valoración conjunta sobre los resultados obtenidos.

Contexto y genealogías

El zine se contextualiza en una cultura DIY (Do It Yourself, hazlo tú mismo/a). Tiene su genealogía en otros movimientos políticos, sociales o artísticos como el dadaísmo, el surrealismo, el anarquismo, el punk, el situacionismo o el movimiento de liberación feminista, gay, lesbiano, o transgénero y transexual. Todos ellos comparten una voluntad de cambiar el mundo ante un panorama pesimista y desfavorable. En la actualidad podemos hablar de una reutilización de todo este universo y estrategias de la cultura DIY en la música y desde movimientos sociales que contemplan de una manera global otros mundos posibles.

En el caso de los femzines (fanzines feministas) se establece como genealogía fundamental el pensamiento feminista, el trabajo hecho por las mujeres desde una idea de lo colectivo y de lo multi- e interdisciplinar, el movimiento punk y postpunk de mujeres de finales de la década de los setenta y  de los ochenta  y el movimiento Riot Grrrls, revuelta de chicas, que surge a principios de los años noventa en el panorama anglosajón: si no te gusta lo que hay a tu alrededor, hazlo tú misma, no necesitas grandes infraestructuras a la hora de realizar algo, pasa de ser objeto a sujeto de la acción, cuestiona el virtuosismo técnico como requisito fundamental a la hora de elaborar un proyecto -musical, artístico, editorial-, cuestiona la idea de “profesionalidad”, de “autoridad”, utiliza una estética expresamente low-fi. Se trataría de continuar con una tradición de generar contextos y espacios de trabajo independientes que doten de poder a las mujeres.


********************************************************************************************

KOMIKIA, EMAKUMEAK, BEGIRADAK ETA TRAZUAK

Josune Muñoz, Skolastikatik, tailer honetan emakumeek sortutako komikiaren historiaren ibilbide historiko eta geografikoa eskainiko digu.

Hiru ikuspuntutatik komiki femeninoaren azterketa proposatuko da: begirada, historia eta trazua. Tresna hauekin, pentsatzen duguna baina askoz obra gehiagoz osatutako mundu literarioa ikusgarri egin eta antola dezakegu.

Kultura fenomeno guztietan bezala, hasieratik, emakumeak komikiaren munduan egon dira, baina begirada mota, gaia, pertsonaiak eta trazuak modu bikoitzean egin ditu ikus ezin, eta beraien ekarpena ez da ikusgarria gertatu.

Tailerra, komikiaren barna, emakumeen historia eraikitzen arituko da, XX. mende hasieratik, bigarren mundu gerraren boomarekin, komikia emakumeen askapen mugimenduetan Satrapi fenomenora arte, eta interesgarria den gaurkotasuna, non historia hau mundu mailako argazkiarekin osatuko duen, Asiatik manga, shojo, anime, manhuarekin, Ekialde Ertainetik Satrapiaren eraginarekin, Afrikako komiki femeninoa, eta Karibe, EEBB, Hegoamerika eta Europatik.


CÓMIC, MUJERES, MIRADAS Y TRAZOS

Josune Muñoz, desde Skolastika, ofrecerá en este taller un recorrido histórico y geográfico por la historia del cómic creado por las mujeres.

Se trata de una propuesta de análisis del cómic femenino desde tres puntos de vista: la mirada, la historia y el trazo. Con estas herramientas podremos visivilizar y ordenar un mundo literario que cuenta con mucha más obra de la que pensamos.

Como en todo fenómeno cultural, las mujeres han estado en el mundo del cómic desde sus orígenes, pero el tipo de mirada, temática, personajes y trazo las ha hecho doblemente periféricas y esta aportación ha sido invisibilizada.

El taller se ocupará de rastrear la historia de las mujeres en el cómic desde comienzos del siglo XX, con el boom tras la segunda guerra mundial, el cómic en los movimientos de liberación de las mujeres, hasta el fenómeno Satrapi, y la interesante actualidad, donde se completará esta historia, con una panorámica mundial actual desde Asia con su manga, shojo, anime, manhua ..., la influencia de Satrapi en Oriente medio, el cómic femenino en África, el Caribe, EEUU, Sudamérica y Europa.

********************************************************************************************

Tailerretan izena emateko, feministaldia@yahoo.es helbidera e-posta idaztea nahikoa duzue, izena, telefono zenbakia eta aukeratutako tailerra zehaztuz.

Para apuntarse a los talleres, hay que escribir un e-mail a feministaldia@yahoo.es, indicando el nombre, el teléfono y el taller que se ha elegido.
Comments