แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย

 แหล่งข้อมูลสำหรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย / วิชาการ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย มีแหล่งที่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 
วารสารระดับชาติ
 
 
 
การพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ และการขอรับรางวัลตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จะพิจารณาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
 
 
วารสารที่จัดพิมพ์ในไทย ในตารางรายชื่อวารสารของ TCI ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงฯ มีเกณฑ์พิจารณาวารสารที่รับเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ซึ่งถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่ง เนื่องจากต้องเป็นวารสารที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก่อนลงในวารสาร (Peer review)
และทุกปี ทางศูนย์ TCI จะมีการพิจารณาค่า Journal Impact Factor และประกาศค่า Journal Impact Factor ของวารสาร โดยใช้ข้อมูลจาก
ที่กองบรรณาธิการวารสารส่งตัวเล่มวารสารย้อนหลัง 3 ปี (นับจากปีปัจจุบัน)
กลุ่มงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการ ที่จัดทำโดย สำนักงานรับ
รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) มีเผยแพร่อยู่ในเอกสารนี้ คลิก
 
ซึ่งรายชื่อวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ จากหลักเกณฑ์ของสกอ. อาจปรากฎทั้งค่า Journal Impact Factor และไม่ปรากฏ
ค่า Journal Impact Factor
 
แต่พิจารณาจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา มีปริมาณการอ้างอิง และการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ จึงมีวารสารวิชาการบางส่วน ที่มีรายชื่อทั้งในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และบัญชีรายชื่อของ สกอ.
( แต่รายชื่อวารสารวิชาการของ สกอ. มีความครอบคลุมมากกว่า)
 
รายชื่อวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2551
1. วารสารดำรงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3. วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
4. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2550
2. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
3. วารสารไทยคดีศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
4. วารสารศึกษาศาสตร(มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. วารสารบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 
วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สกอ. ประจำปีงบประมาณ 2548-2549
1. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2. วารสารประชากรและสังคม (สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม)
3. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ(คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
5. วารสารเอเชียปริทัศน์ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6. MANUSYA (หน่วยงานอิสระ โดยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7. Prajna Vihara. The Journal of Philosophy and Religion (มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ)
8. The Journal (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
9. วารสารพัฒนบริหารศาสตร(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
10. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
12. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
13. วารสารสังคมศาสตร(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
14. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
15. วารสาร JARS (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
16. วารสาร Sasin Journal of Management (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 
หมายเหตุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บ
หรือดาวโหลดที่ http://www.lib.nu.ac.th/download/Announced200554.PDF​
 
วารสารระดับนานาชาติ
 
 
 
 
วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) และรวบรวมทำดัชนีไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆมากมาย ซึ่งฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับความเชื่อถือ ได้แก่ ISI Web Of Science, Scopus, ScienceDirect นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการส่วนหนึ่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลแบบ Open Access ซึ่งไม่ปรากฏค่า Journal Impact Factor เจ้าของผลงานวิชาการควรพิจารณาก่อนส่งไปตีพิมพ์ด้วย ว่าเป็นวารสารที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลประเภทใด
การพิจารณา มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพจากแหล่งต่อไปนี้
 
1. ค่า Journal Impact Factor ของ Thompson Reutor
 
 
 
ค่า Journal Impact Factor (JIF) หรือ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นจะได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี คำนวณค่าโดยการนำจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงในปีปัจจุบัน ของบทความวารสารที่ตีพิมพ์ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ค่า Impact Factor นี้เกิดจากการคิดค้นของบริษัท Thompson Reuter หรือชื่อเดิม Thompson ISI ที่ผลิตฐานข้อมูล Journal Citation reports (JCR) มานานกว่า 40 ปี ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวมข้อมูลของวารสารวิชาการมาคำนวณค่า Impact Factor โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง การคำนวณค่า Impact Factor ของ วารสาร NATURE
 
 
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/impact-factor.htm
 
 
 
2. ค่า SJR (Scimago Journal Ranking ) ของ Scopus
 
 
 
ค่า SJR ย่อมาจาก SCImago Journal Rank เป็นดัชนีที่พัฒนาโดย Professor Felix de Moya จาก SCImago Research Group
ฐานข้อมูล Scopus ของบริษัท Elsevier ได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพวารสาร (Journal metrics)
หลักการของ SJR มีหลักการเช่นเดียวกันกับ Google’s PageRank โดยพิจารณาจากสาขาวิชาของวารสาร คุณภาพและชื่อเสียงของวารสาร มีผลโดยตรงต่อค่าของ citation
 
การตรวจสอบ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ SCImago โดยตรงคือ http://www.scimagojr.com และเว็บไซต์ http://www.journalmetrics.com รวมถึงในฐานข้อมูล Scopus ภายใต้ชื่อวารสารวิชาการแต่ละชื่อ จะมีลิงก์ไปดูข้อมูลของแต่ละวารสารผ่านเว็บไซต์ของ Scopus ได้ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่ที่ปรากฎดัชนีในฐานข้อมูล Scopus จะมีค่า SJR และได้รับการจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ที่เรียกว่า Quartile Score (Q)
 
การจัดอันดับในกลุ่มหมวดหมู่ในแต่ละสาขาวิชา หรือ Quartile Score
 
Q1 = top postion (highest 25% of data) เป็นกลุ่มวารสารที่ดีที่สุดในสาขานี้
Q2 = middle-high postion (อยู่ระหว่าง top 50% และ top 25%)
Q3 = middle-low postion (อยู่ระหว่าง top 75% และ top 50%)
Q4 = bottom position (bottom 25%)
 
ตัวอย่างวารสารทางด้านแพทยศาสตร์ ในตารางค่า SJR มีวารสารชื่อต่างๆ ในละดับ Quartile ที่ 1-4
 
 
 
วิธีการเข้าใช้ SJR http://www.surdi.su.ac.th/search_SJR[1].pdf
 
 
นอกจากนี้ยังมีผลงานวิชาการบางส่วน ที่ปรากฎในฐานข้อมูลนานาชาติที่มีลักษณะเป็น Open Access ซึ่งส่วนใหญ่ ยังไม่มีค่า Journal Impact Factor เช่น ฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Hindawi วารสารที่อยู่ใน DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 
 
 
​ 
 
(ดูเพิ่มเติมที่ http://library.christian.ac.th/journal/quality1.html)
 
 
 
3. เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพจากหน่วยงานระดับชาติ เช่น สกอ. และสมศ.
 
 
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ของ สกอ. ประจำปี 2550
(เป็นวารสารที่ สกอ. แนะนำให้ใช้เพื่อลงตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ)
 
ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยปรากฏในฐานข้อมูลสากล
1ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ISI/SCOPUS
2Songklanakarin Journal of Science and Technologyวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี SCOPUS
3ECTI Transactions on Electrical Eng., Electronics and Communication (ECTI-EEC) สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
4Thai Journal of Agricultural Scienceสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology)สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ISI
6The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health)สมาคมเครือข่ายศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขซีมิโอ ISI/SCOPUS
7Journal of the Medical Association of Thailandจดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ SCOPUS
8Thai Forest Bulletinกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
9Siriraj Medical Journal สารศิริราช คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
10Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) ชื่อเดิม Chulalongkorn Medical Journal)จุฬาลงกรณ์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11Journal of Environmental Research สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12Kasetsart Journal : Natural Science มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ SCOPUS
13Thai Journal of Nursing Research สภาการพยาบาล
 
วารสารไทยอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการของ สกอ. และสกว แต่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI Web of Knowledge และ SCOPUS
 
ชื่อภาษาอังกฤษปรากฏในฐานข้อมูลสากล
1Asian Biomedicine ISI
2Thai Journal of Veterinary MedicineISI
3Chiang Mai Journal of ScienceISI
4Buffalo BulletinISI
5Environment AsiaSCOPUS
6Kasetsart Journal – Social ScienceSCOPUS
7Thai Journal of Pharmaceutical SciencesSCOPUS
8Thai Journal of Veterinary MedicineSCOPUS
 
ฐานข้อมูลระดับชาติ/นานาชาติ ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การรับรอง โดยใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
1. วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้
 
 
2. วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทยและ สกว.ยอมรับ โดยบทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
          
 
 
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
1. วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้
 
      1. Social Science Citation Index (ISI)
      2. Social SciSearch
      3. ERIC
      4. PsycINFO
 
2. วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
      3. Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
      4. Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
      5. วารสารเอเชียปริทัศน์ / Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
      6. Rian Thai: International Journal of Thai Studies (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 
3. วารสารระดับนานาชาติที่นักศึกษา คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตีพิมพ์
และ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
        2. Asian Ethnicity
        6. Corrections Today
      16. Medische Anthropologie
      17. Peninsule
      19. Rural Sociology
      20. Society and Economy : Journal of the Corvinus University of Budapest
      21. Tai Culture
      22. Asian Culture and History 
     23. South East Asia Research