013 การศึกษาเปรียบเทียบการคัดกรองโรคเบาหวานเข้าจอตา ระหว่างการใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลของจอตา กับการตรวจด้วยเครื่องมือ ophthalmoscope

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:
นพ.อุดม ภู่วโรดม ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
 
 
 
Comments