หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

จัดการศึกษาโดยการเรียนรู้ วิชาสามัญ วิชาสามัญพื้นฐาน วิชาชีพงานออกแบบเสื้อผ้า งานตัดเย็บเสื้อผ้าและเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและงานอาชีพ ให้ทันกับความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ช่วยช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ช่วยช่างออกแบบเสื้อผ้า รับราชการ บริษัท – ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักขาย (เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า – ออกแบบเสื้อผ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)
  • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
  • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
  • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้