1.  Aansluitvoorwaarden (vanaf 1 januari 2019)

1. U bent jonger dan 16 jaar en wenst een ‘’Vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld € 60 en van 16 tot 18 jaar € 110.

2. U bent ouder dan 18 jaar en wenst een ‘’Vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld op € 200 gelegd. Indien uw echtgenoot / echtgenote ook aansluit, moet slechts een bijkomend bedrag van € 60 worden betaald voor dezelfde voorwaarden.

3. U bent ouder dan 16 jaar en wenst een ‘’Niet-vissend lidmaatschap’’ dan is het lidgeld vastgelegd op € 60.

4. U wenst een beurtenkaart voor 5 visbeurten: dan betaal je € 100.

5. Beurtenkaarten en dagvergunningen zijn enkel te gebruiken op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag.

6. Er worden geen lidgelden terugbetaald. Ernstige redenen worden in het bestuur besproken.

2.  Algemeen.

1. Er zijn voor leden zoals aspirant leden, gewone leden, ereleden en begunstigde leden twee types lidkaarten bij Fario  Flyfishing Club mogelijk: er bestaat een ‘’vissend lidmaatschap’’ en een ‘’niet-vissend lidmaatschap’’. Bij de eerste soort heeft het  lid recht op gebruik van het clubwater. Bij de andere lidkaart kan het lid enkel met een dagvergunning (of een beurtenkaart) vissen indien hij dat wenst. Ereleden en begunstigde leden krijgen altijd een ‘’vissend lidmaatschap’’ aangeboden.

2. Een ‘’vissend lidmaatschap’’ van Fario Flyfishing Club  geeft toelating om elke dag te hengelen op ons clubwater. Uitzonderingen zijn er bij wedstrijden en op eventuele sluitingsdagen. Op de dagen van de wedstrijden is het verboden te vissen voor de wedstrijd, tenzij anders door het bestuur wordt beslist. Ook onmiddellijk na het bepoten, moet het hengelen tot de volgende dag worden gestaakt. De sluitingsdagen worden steeds vermeld in ons tijdschrift ‘’Vliegvissprokkels’’ in onze ‘’Nieuwsbrieven’’ of op een duidelijk zichtbare plaats aan ons clubwater. Ook op de website worden sluitingsdagen steeds gemeld. De Raad van Bestuur heeft de taak erover te waken dat het aantal wedstrijden en sluitingsdagen in een aanvaardbare verhouding staat tot het aantal dagen waarop de leden wel kunnen vissen.

3. Er mag op het Fario Clubwater uitsluitend  met de vlieghengel (max. 11'00") en met kunstvliegen gevist worden.

4. De kunstvliegen moeten weerhaakloos zijn en dat voor alle haakmaten en voorzien van haakbocht en punt. Onder kunstvlieg verstaat men iedere nabootsing bestaande uit: één enkele haak zonder weerhaak of met plat geknepen weerhaak. Het aantal kunstvliegen is beperkt tot een maximum van drie (3). Op de grootte van de kunstvlieg staat geen beperking. De kunstvlieg is het enige toegelaten aas en elke andere vorm van lokaas of lokstoffen ( reuk- en smaakstoffen) is verboden. Twisters, twisterstaarten en alle namaak in plastiek en dergelijke zijn niet toegelaten net als niet gebonden (kunst)aas, vliegen met schroeven of schoepen (Petit Jean) of wartels en dergelijke.
Het is ook niet toegelaten externe verzwaring op of aan de leader of vliegenlijn aan te brengen, bijv.,loodhagel enz. Uitzetten van alle soorten vis zonder toelating van het bestuur, is streng verboden. Alle afval, blikken, nylon resten en dergelijke, moet terug meegenomen worden naar huis.
Er mag op het clubwater ook met een weerhaakloze snoekstreamer worden gevist maar enkel met de vlieghengel. 

Het gebruik van een beetverklikker op de leader is toegestaan. Er mag echter geen haak in de beetverklikker verwerkt zijn. Als er een haak in de beetverklikker zit, betekent dit dat de beetverklikker een vlieg moet zijn (normaal een droge vlieg).

5. Op het weerhaakloos vissen en goed behandelen van uw vangsten worden geregeld controles uitgevoerd. Deze controles kunnen door ieder lid en door bestuursleden worden uitgevoerd en worden één jaar lang bijgehouden in een computerbestand. Wie zich meermaals schuldig maakt aan het overtreden van bovenstaande reglementen kan door de Raad van Bestuur, bij duidelijke onwil, geschorst worden.

6. Uw Fario lidkaart is strikt persoonlijk. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het is niet toegelaten te hengelen na 31 december zonder uw lidkaart vernieuwd te hebben of zonder bewijs van betaling op zak te hebben. 

Wie aansluit op 1 september betaalt 100 euro van het lidgeld voor het lopende jaar, plus het lidgeld van het volgend jaar. In totaal betekent dit dus 300 euro voor anderhalf jaar.

7. Hengelen is toegelaten van 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang. De omgeving rond ons clubwater netjes houden, is de taak van iedereen. Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden.

8. Er wordt NO_KILL gevist. Geen enkele vis, ook paling, mag onder geen enkele omstandigheid worden meegenomen. Elk lid heeft tot plicht zijn vangsten zorgvuldig te behandelen en terug te zetten. Onthaak de vis zoveel mogelijk in het water, vooral rietvoorn, winde en forel, zodat onze vis optimale kansen heeft om opnieuw gevangen te worden. Haal geen  enkele vis uit het water als dat niet echt moet! Kan de vangst niet in het water worden onthaakt dan moet u de vangst scheppen of met natte handen vastnemen. Een vis met de hengel uit het water tillen is verboden. Alle onthaakmaterialen, ook met de vinger in de bek,  de onderlijn met vlieg uit de bek trekken 
 zijn verboden voor elke gevangen vis, om de vis zoveel mogelijk te beschermen. Heeft de vis uw vlieg te diep geslikt, dan bent u verplicht uw leader door te knippen tegen de bek. Uw vangst met droge handen, handschoenen of droge vodden vastnemen is verboden. Onbewaakte hengels in het water laten liggen is ook niet toegelaten.U zou niet de eerste zijn die zijn mooie hengel in het water ziet verdwijnen.

9. Op bovenstaande reglementen zal nauwlettend worden toegezien in het belang van elk lid. Wie zich geregeld schuldig maakt aan het overtreden van bovenstaande bepalingen, stelt de vereniging en zijn leden alleen maar  bloot aan kritiek van andere organisaties die de hengelsport liever aan banden leggen en verbieden. Het is dan beter dat  vissers die zich niet aan de regels kunnen houden,  onze vereniging verlaten.

10. De Raad van Bestuur bepaalt elk jaar de periode waarbij forel vrij mee te nemen is is en laat deze datum goedkeuren op de jaarlijkse ledenvergadering. Het is vanaf die datum toegelaten om gevangen forellen mee te nemen indien men dat wenst. Wij vragen met aandrang om de gevangen forellen niet aan het clubwater te ontdoen van hun ingewanden. Werp ook geen resten van vis of dode vis  in de vuilbakken-containers aan de rand van het water. Ook tijdens het afvissen van de forellen blijven de andere clubreglementen van kracht.

11.  Waden, bootvissen en leefnetten zijn verboden tenzij anders door het bestuur wordt beslist.

12.  Leden kunnen vrienden en kennissen uitnodigen. Er is de mogelijkheid om een dagvergunning aan te kopen. Het Fariolid dat iemand inviteert, en als peter fungeert, staat in om de gast het clubreglement duidelijk te maken en moet steeds ook aanwezig zijn als de gast gebruik maakt van het clubwater.

13. De Raad van Bestuur en/of de eigenaar van ons clubwater heeft steeds het recht te vragen  uw aansluitingskaart bij Fario Flyfishing Club. Het bestuur heeft ook het recht om een dagvergunning te weigeren zonder dit te motiveren.

14. Leden die zich schuldig maken aan fraude op wedstrijden, die staat- en gewestreglementeringen overtreden, e.d., en daardoor de naam van onze vereniging schade toebrengen, worden direct en definitief uitgesloten. Ook vissers uit andere verenigingen die zich hieraan schuldig maken worden bij ons niet meer toegelaten en hun vraag naar lidmaatschap wordt geweigerd.

15. Deze huishoudelijke reglementen zijn ten alle tijde door de Raad van Bestuur aan te passen en worden van kracht na goedkeuring op de jaarlijkse ledenvergadering. Overtredingen van bovenstaande reglementen vastgesteld door leden, bestuursleden of de eigenaar worden door het bestuur behandeld. De overtreder wordt daarbij schriftelijk uitgenodigd zoals in onze statuten voorzien is. De Raad van Bestuur neemt na het aanhoren van de feiten, in gesloten kring een besluit, en maakt deze schriftelijk kenbaar aan de overtreder.

3.  Dagvergunningen
1.  Dagvergunningen, zijn enkel te verkrijgen voor dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag. Een dagvergunning kost € 25.

2. Indien de houder van een dagvergunning later beslist lid te worden dan kan één dagvergunning worden gerecupereerd bij het betalen van het lidgeld bij Fario Flyfishing Club.

3. De persoon die een dagvergunning aankoopt moet steeds vergezeld zijn van een lid van Fario Flyfishing Club (een peter). Deze laatste staat in om de plaatselijke reglementen aan de vergunningnemer bekend te maken. Indien de aanvrager geen peter heeft dan kan een bestuurslid als peter optreden als hij toevallig ook die dag aan het clubwater aanwezig is.

4. De aanvraag voor een dagvergunning moet vooraf gebeuren door contact op te nemen met één van de mensen van de Raad van Bestuur of met de eigenaar van ons clubwater. Ook de betaling moet vooraf gebeuren. De twee weekends die volgen op de datum waarop de forel vrij is worden geen dagvergunningen uitgereikt, eveneens op de dagen waarop wedstrijden zijn gepland op het Clubwater.

5. Er worden geen dagvergunningen terugbetaald. Ernstige redenen worden in het bestuur besproken.

6. De bedoeling voor het verlenen van dagvergunningen is om aan onze leden de kans te geven om vrienden en kennissen eens uit te nodigen. Het is geenszins de bedoeling van ons clubwater een duiventil te maken waar iedereen naar goeddunken maar terecht kan. Het bestuur wil in eerste instantie ons clubwater beschermen en voorbehouden voor de aangesloten leden.

4.   Verzekering

1   Stoffelijke schade aanbrengen aan een ander lid van de vereniging.

2  Het komt er op neer dat leden van de vereniging niet verzekerd zijn wanneer zij schade aanbrengen aan een ander lid.

3  In dat geval moeten de leden onderling de schadevergoeding regelen (familiale verzekering).

4   Ouders of voogd zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

Voor meer inlichtingen contacteer volgende personen of iemand van het bestuur.

Voorzitter: Norbert Paesbrugge, Tuinwijk 34, 8600 Diksmuide
Tel. 051/503854 -  Gsm: 0476 384138 -  E-mail: norbert.paesbrugge@skynet.be

Secretaris: Paul Vanden Bussche, Dorpsstaat 23A, 8490 Jabekke
Tel. 050/673649 - Gsm: 0498/922749 - E-mail: paul.vanden.bussche@telenet.be

Schatbawaarder: Rik Vermaercke, Dortheastraat 5, 8200 Brugge
Tel. 050/396140 - e-mail: rik.vermaercke@skynet.be