cariera profesională / professional career   Aşadar, vocea
Ciocârliei îşi găsise locul chiar la Ansamblul Ciocârlia, după ce nu fusese admisă - în decembrie 1961 - la Ansamblul Barbu Lăutarul din cauza intervenţiei Mariei Tănase care venise cu o cunoştinţă să o angajeze...

 Un membru din juriul primului Concurs naţional al interpreţilor profesionişti de muzică populară - în cadrul primei ediţii desfăşurate în anul 1977, la care doamna MARIA CIOBANU a câştigat premiul întâi - a declarat: „Nu e glas, e forţă a naturii, e un miracol.  I-aţi ascultat trilurile «Ciocârliei»?  Sunt neomeneşti, sunt chiar de pasăre a cerului!”.

 Nu este o surpriză faptul că şi la a doua ediţie
desfăşurată în anul 1979, încă o dată, doamna MARIA CIOBANU a câştigat locul întâi - dând dovadă că este şi rămâne cea mai bună voce la categoria interpreţi profesionişti de muzică populară!

 Un alt cronicar, scria demult: „Am văzut-o pe MARIA CIOBANU... pe scene unde vocea ei s-a distins grabnic peste toate celelalte!”.

 Angela Moldovan scria, la sfârşitul anilor '80, în cartea sa O lume în cântec: „Pentru că mi-a venit în minte un exemplu grăitor de ce înseamnă consecvenţă şi ataşare loială faţă de folclorul unei zone geografice iubite, o voi aminti pe MARIA CIOBANU care rămâne credincioasă Gorjului, sonorităţilor sale specifice şi poeziei care le însoţeşte.  Să ştiţi că nu e uşor pentru un interpret profesionist să reziste tentaţiei tot mai agresive de a-şi adapta repertoriul după cum e «moda» şi să se lupte cu influenţele din jur pentru a-şi păstra personalitatea.  Să nu te laşi «furat» de imitaţie, este un merit incontestabil!.

 Unul dintre cei mai mari muzicieni ai acestei naţiuni, George Enescu, a spus că:
Menirea sfântă a muzicii este să stingă urile, să potolească patimile şi să unească inimile într-o caldă înfrăţire.”.  Aşadar, scopul oricărui interpret şi creator este de a face aceste lucruri posibile, numai dacă inima celui în cauză este curată...

 În aceste prea puţine cuvinte simple - dar măreţe - izvorâte din inima mea pură de român, a altor câtorva citaţi aici, precum şi a milioanelor de adevăraţi admiratori ai folclorului autentic, se conturează un om remarcabil şi, în acelaşi timp, simplu care nu şi-a uitat niciodată originile şi modestia: doamna MARIA CIOBANU!

 Cele trei vlăstare ale sale - Liliana CIOBANU (cunoscută şi ca Leontina Văduva), Camelia CIOBANU şi Ionuţ Dolănescu - îi moştenesc talentul!

poză (picture) - 14 august 2004: drept de autor (copyright), Ilie Măndoiu
reproducerea interzisă (unauthorized use prohibited)

 Liliana CIOBANU este cea mai de seamă urmaşă a vreunui(ei) interpret(e) din România, semănând atât la chip cât şi la glas izbitor de mult cu mama sa!!!  Datorită acestui fapt, ea a decis să îmbrăţişeze genul clasic, devenind una dintre marile voci ale muzicii de operă în întreaga lume!

 Camelia CIOBANU este sora mai mică şi, deci, singura dintre fete care calcă pe urmele mamei sale, interpretând muzică populară, din nefericire, extrem de rar...

 Ionuţ Dolănescu este mezinul dintre cei 3, cât şi odorul mamei - singurul băiat pe care doamna MARIA CIOBANU şi l-a dorit enorm!  Tatăl său este Ion Dolănescu, cel mai bun interpret de muzică populară la categoria bărbaţi.  Acesta a cântat în duet cu doamna MARIA CIOBANU din decembrie 1968 (spectacolul Tv de Revelion) până în 9 mai 1974 -
lucru ce i-a adus acestuia o mare notorietate - iar apoi, după 30 de ani, au mai cântat din 31 ianuarie 2004 până în 22 iunie 2008, datorită dorinţei arzătoare a lui Ionuţ către amândoi de a-i vedea cântând din nou împreună - și spre bucuria milioanelor de fani!

 Cuplul MARIA CIOBANU - Ion Dolănescu rămâne, fără doar şi poate, cel mai iubit duet din muzica populară românească, ca dovadă stă momentul de la festivalul internaţional Cerbul de Aur unde s-a strâns lume din toată ţara să-i vadă pe cei doi monştri sacri ai folclorului, dar şi momentul când zeci de mii de oameni care au asistat la nunta lor din 1971, caz nemaiîntâlnit în România şi neegalat nici până în prezent - iar lista poate continua!

dreapta: doamna MARIA CIOBANU şi domnul Ion Dolănescu - 1970
right: Mrs. MARIA CIOBANU and Mr. Ion Dolănescu - 1970
stânga: MARIA CIOBANU şi Ion Dolănescu - 22 iunie 2008, ultimul spectacol cu toţi trei
left: MARIA CIOBANU and Ion Dolănescu - June 22nd, 2008, last concert with all three
 Aşadar, din 1961 până în prezent s-a bucurat de obţinerea multor premii (şi numai locul I), de aprecierile criticilor dar, cel mai important, de admiraţia publicului, fiind răsplătită din plin cu aplauze, flori şi ovaţii.  A concertat pe mari scene din ţară, dar şi în cătune uitate de lume, a efectuat turnee şi în străinătate, demonstrând prin trilurile sale de Ciocârlie frumuseţea şi puterea care există în versul popular românesc!


 La spectacolul aniversar
din 14 august 2004, dumneaei a cântat numai cu cei trei copii, arătând - fără să vrea - că este singura voce a României, şi nu numai, care a putut da lumii 3 voci, una mai frumoasă ca cealaltă, şi că poate realiza un spectacol de familie - spectacol care va rămâne cel mai frumos dintre câte au fost - şi cântat pe viu 100% în comparaţie cu ale altor interpreţi români care au cântat... pe bandă la spectacolele aniversare, spre ruşinea lor, cât şi în batjocura fanilor.

 
Mărie, Mărie; Lie, «Ciocârlie»!, căci aşa s-a numit acel grandios spectacol aniversar, a fost o incursiune prin toată cariera de aur a doamnei MARIA CIOBANU, bucurând fanii născuţi mai târziu care nu au avut ocazia să asculte cântecele interpretate la momentul creării lor în anii '60, '70 sau '80, chiar '90!  Şi astfel, Ciocârlia s-a dăruit, în totalitate, publicului - cu bunul simţ ce o caracterizează - oferind un recital de peste 3 ore pe viu, din dragoste şi respect pentru cântul popular şi pentru publicul său inimos!

 Interesant este faptul că adevăraţii fani ai doamnei MARIA CIOBANU ascultă rar ori cu greu şi alţi cântăreţi - dar, chiar şi atunci, numai pe cei care au voce şi un repertoriu autentic.  De ce?  Datorită calităţilor excepţionale nemaîntâlnite ale Ciocârliei, căci nici o altă interpretă nu va putea vreodată să ajungă la o asemenea performanţă!  Totuşi, un lucru este cert, glasul de aur al doamnei MARIA CIOBANU va fi ascultat chiar şi de cei ce o contestă pe nedrept... prin simplul fapt că nimeni nu poate rezista să nu asculte această voce dumnezeiască!!!

 Chiar şi în iunie 2009, în cadrul unei emisiuni în direct, doamna MARIA CIOBANU a primit ropote de aplauze până şi de la necunoscători ai folclorului, observându-se astfel dragostea majorităţii românilor pentru Ciocârlia României, vocea de aur a românilor!


 


   So, the voice of the ”Skylark found her place right at Ciocârlia Ensemble, after not being admitted - in December 1961 - to Barbu Lăutarul Ensemble because of Maria Tănase interference to bring an acquaintance to hire her...

 A jury member in the Professional Folklore Music Singers
National Contest - at the first edition that took place in 1977, where Mrs. MARIA CIOBANU won first prize - he declared: It's not a voice, it's a force of nature, a miracle.  Have you listened to her 'Skylark' warble?  They're not earthly, they're really of heavenly bird!


 There's no surprise that, at the second edition that took place in 1979, once more, Mrs.
MARIA CIOBANU won the first place - proving that she is and she will always be the best voice in the professional folklore music singers category!

 Another journalist, wrote long ago:
I've seen MARIA CIOBANU... on stages where her voice was outstanding over all the others!

 Angela Moldovan wrote, in the late 80's, in her book A world in music: Because it came to my mind an eloquent example of what consistency and loyal attachment to the folklore from a dear geographic zone means, I'll mention MARIA CIOBANU who remain faithful to Gorj county, its specific sonority and poetry that accompany them.  You know, it's not easy for a professional singer to resist to the aggressive temptation to adapt its own repertoire according to 'the trend', and to fight with the influences from around to keep its own personality.  To not let yourself 'taken away' by imitation, it's an indubitable merit!

 One of the biggest musician of this nation, George Enescu, said that: The sacred vocation of music it's to extinguish hatreds, to temper the passions and to unify hearts in a warming union.”  So, the purpose of any singer and creator is to make these things possible, only if the heart of that person is clean...

 In these very few simple words - but majestic - springing from my pure Romanian heart, of a few others quoted here, and also of millions of true admirers of authentic folklore, stand out a remarkable person, and, in the same time, simple, who never forgot its origins and modesty: Mrs. MARIA CIOBANU!

 Her three offspring - Liliana CIOBANU (also known as Leontina Văduva),
Camelia CIOBANU and Ionuţ Dolănescu - inherit her talent!

stânga: d-na MARIA CIOBANU, Ionuţ Dolănescu, Leontina Văduva şi Camelia CIOBANU
left: Mrs.
MARIA CIOBANU, Ionuţ Dolănescu, Leontina Văduva and Camelia CIOBANU

recepţia după spectacolul aniversar
,,Mărie, Mărie; Lie, «Ciocârlie»! din 14 aug. 2004
the reception after anniversary concert
Mary, Mary; Lark, 'Skylark'! on Aug. 14, 2004

 Liliana CIOBANU is the worthiest heiress of any singer from Romania, looking alike and with a voice shockingly sounding a lot like her mother!!!  Because of this fact, she decided to embrace the classic music, becoming one of the greatest opera voices in the whole world!

 Camelia CIOBANU is the younger sister and, so, the only girl who follows on her mother's steps, performing folklore music, unfortunately, very rarely
...

 Ionuţ Dolănescu is the youngest among the three, and also mother's favorite - the only boy, which Mrs. MARIA CIOBANU wanted enormously!  His father is Ion Dolănescu, the best folklore singer in men's category.  He sang in duet with Mrs. MARIA CIOBANU from December 1968 (New Year's Tv show) until May 9th, 1974 -
by which he got a great notoriety - and then, after 30 years, they have sang from January 31st, 2004 until June 22nd, 2008, because of Ionuţ burning desire to both of them to see them singing together again - and also for the joy of millions of fans!

 The couple MARIA CIOBANU - Ion Dolănescu remain, no doubt about it, the most loved duet in the Romanian folklore music, and as a proof stands the moment at the international festival
The Golden Stag where people gathered from all over the country to see the two folklore idols, and also the moment with thousands of people who attended their wedding in 1971, an unique event in Romania with no comparison even until present day - and the list can go on!


                                                                              poză - 22 iunie 2008: drept de autor, Ilie Măndoiu
                                                                            picture - June 22nd, 2008: copyright, Ilie Măndoiu
                                                                    reproducerea interzisă (unauthorized use prohibited)


 So, from 1961 until present day she rejoiced in gaining many prices (and only the first place!), had the appreciation from the critics, but, most important, the admiration from the audience, being fully rewarded with applause, flowers and ovations.  She sang on famous stages allover the country, and also in small villages in nowhere; she also had concerts abroad, demonstrating through her Skylark marbles the beauty and the power which exists in the Romanian folklore verse!

 At the anniversary concert form August 14th, 2004, she sang with just her three children, proving - without knowing - that she's the only voice in Romania, and not just from here, that could give to the world 3 voices, one more beautiful then the other, and that she can have a family show - show that will remain the most beautiful of all times - which was live 100% comparing with the anniversary shows of other Romanian singers where they were... lip-sing (shame on them!), also mocking the fans.

 
Mary, Mary; Lark, 'Skylark'!, that's how that grandiose concert was called, which was an incursion through the entire Mrs. MARIA CIOBANU golden career, delighting younger fans that didn't had the chance to hear songs performed at the moment of their creation in the '60's, '70's or '80's, even '90's!  And, so, the Skylark devoted herself, totally, to the audience - with the good sense specific to her - offering a more then three hours live recital, from love and respect for the folklore and for her generous audience!

 Interesting is the fact that the true Mrs. MARIA CIOBANU fans listen rarely or hardly other singers - but, even then, only those with voices and an authentic repertoire.  Why?  Because of the exceptional never-seen-before qualities of the Skylark, for no other singer will ever be able to reach such a performance!  Though, one thing is certain, the golden voice of Mrs. MARIA CIOBANU will be listen also by those that unfairly denies her... by the simple fact that no one can resist not to listen to this supernal voice!!!


 Even in June 2009, during a live TV show, Mrs. MARIA CIOBANU got warmest applause from people that don't know what folklore is, and so, showing the love of the majority of Romanians for The Skylark of Romania, Romanians golden voice!