ข้อมูลทั่วไปของ เทศบาลตำบลท่าข้าม


สภาพทั่วไป

                        เทศบาลตำบลท่าข้าม  ตั้งอยู่ท้องที่  หมู่ที่  1 ตำบลท่าข้าม  ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลท่าข้าม  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  116 ตอนที่  9 ก.  ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2542  มีพื้นที่  2.30  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชนแดน อยู่ห่างประมาณ 7  กิโลเมตร ตำบลท่าข้ามได้มีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านจากเดิม  ทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านเริ่มดีขึ้น  ความเจริญต่าง ๆ ทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์และวัตถุ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มขยายเข้ามาถึงหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สภาพทางภูมิศาสตร์

                  ที่ตั้งและอาณาเขต

                                เทศาบาลตำบลท่าข้าม  ตั้งอยู่ท้องที่  หมู่ที่  1  ตำบลท่าข้าม  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชนแดน  ประมาณ   7  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ                 ติดต่อกับเขต     อบต. ท่าข้าม

                   ทิศใต้                    ติดต่อกับเขต     ตำบลศาลาลาย(คลองบุษบง) อำเภอชนแดน

                   ทิศตะวันออก           ติดต่อกับเขต     อบต. ท่าข้าม      

                   ด้านตะวันตก           ติดต่อกับเขต     อบต. ท่าข้าม 

สภาพภูมิประเทศ  

           สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าข้าม มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นภูเขาเตี้ยๆ  ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก  พื้นที่เอียงลาดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณนี้มีคลองที่สำคัญ  คือ  คลองบุษบงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของชุมชน  คลองสายนี้เป็นแหล่งน้ำระบายน้ำที่สำคัญของชุมชนด้วย


แสดงแผนที่การปกครองโดยสังเขปแผนที่่ตั้งของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

Embed gadgetหน้าเว็บย่อย (1): คณะผู้บริหารของเทศบาล