เศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย

เศรษฐกิจ
1.เกษตรกรรม ผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก และข้าวเจ้าปลูกมากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้ง 2 ด้าน
2.การทำเหมืองแร่ แร่ที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดีบุกส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแร่เหล็ก น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ

3.การทำป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง ส่งไม้ออกเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย

 4.อุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชีย (NICs)
 

 

การค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย
                จากสถิติของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย พบว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซียขยายตัวขึ้นทุกปี ยกเว้นเพียงปี 2544 โดยในช่วงที่ผ่านมาไทยเป็นฝ่ายขาดดุลการค้ากับมาเลเซียมาโดยตลอด สำหรับปี 2550 ไทยส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซียมูลค่าเกือบ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 17.8  ขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากมาเลเซียมูลค่า 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ทำให้ไทยขาดดุลการค้ามาเลเซียรวมเป็นจำนวน 0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  
  

                สินค้าส่งออกของไทยไปมาเลเซียที่สำคัญคือ ยางพารา  ปี 2550 มีมูลค่าส่งออก 905.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7  รองลงมาได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน 796.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.8  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 649.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.4 และแผงวงจรไฟฟ้า 627.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 87.5  ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยส่งออกไปมาเลเซีย 10 อันดับแรกมีการขยายตัวขึ้นทุกรายการ และเป็นการเพิ่มขึ้นเกิน  ร้อยละ 20 เกือบทั้งหมด  ยกเว้นเพียงยางพาราที่เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 20 และคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนที่หดตัวลง    

 สำหรับสินค้านำเข้าของไทยจากมาเลเซีย ปี 2550 อันดับหนึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนมูลค่า 1,324.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 รองลงมา ได้แก่ น้ำมันดิบ 1,014.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33.3   เคมีภัณฑ์ 704.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 สำหรับสินค้านำเข้า 10 อันดับแรกที่มีการขยายตัวมากคือ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  สื่อบันทึกข้อมูล และวงจรพิมพ์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 70.5, 69.8 และ 41.9 ตามลำดับ ขณะที่สินค้านำเข้าที่หดตัวเพียงรายการเดียวคือ น้ำมันดิบ  

 การค้า
(1) มาเลเซียและไทยเป็นคู่ค้าอันดับสองของกันและกันในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ ไทยเสียเปรียบดุลการค้ามาโดยตลอด การนำเข้ามีมูลค่าเพิ่มทุกปี ในปี 2545 การค้ารวมมีมูลค่าประมาณ 6,454.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 2,835.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้า 3,618.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ไทยขาดดุลการค้า 782.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ในปี 2544 การค้ารวมระหว่างสองฝ่ายมีมูลค่า 5,800.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาดดุล 333.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(2) สินค้าออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 8 มีส่วนแบ่งการตลาด 4%
(3) สินค้าเข้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักร ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า หลอดภาพโทรทัศน์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม ไม้ซุง ไม้แปรรูปและไม้อื่น ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์โลหะ โดยไทยเป็นผู้นำเข้าอันดับ 6
(4) การค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นส่วนประกอบสำคัญของการค้ารวมระหว่างสองประเทศในปี 2545 มีมูลค่า 126,094.41 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 35 ของการค้ารวม) โดยไทยส่งสินค้าออกไปมาเลเซียผ่านด่านศุลกากรตามพรมแดนใน 5 จังหวัด ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา และปัตตานี 83,607.26 ล้านดอลลาร์บาท และนำเข้า 41,120.11 ล้านบาท

อ้างอิงจาก      http://www.oknation.net/blog/thaimalaysiagroup/2011/02/13/entry-4

Comments