ภูมิศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย

 

 

ภูมิศาสตร์

ภูมิอากาศ

               มาเลเซียตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทร อากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก อยู่ภายใต้อิทธิพลของกระแสลมจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำให้เกิดฝนในเขตชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียชายฝั่งรัฐซาบาห์และซาราวัค ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิประจำวันโดยเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่าง ๒๑-๓๒ องศาเซลเซียส และบริเวณที่สูงมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง ๒๖-๒๙ องศาเซลเซียส ความชื้นประมาณร้อยละ ๘๐ จำนวนน้ำฝนวัดได้ต่อปีอยู่ระหว่าง ๒,๐๓๒ ถึง ๒,๕๔๐ มิลลิเมตร

ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร อยู่ในอิทธิพลของลมมรสุม

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ตอนกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้เส้นศูนย์สูตร ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑ และ ๗ องศาเหนือ กับ เส้นแวงที่ ๑๐๐ และ ๑๑๙ องศาตะวันออก

                                ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศไทย

                                ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศสิงคโปร์

                                ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศฟิลิปปินส์

                                ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับช่องแคบมะละกาและเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซีย

 ลักษณะภูมิประเทศ

  1. มาเลเซียตะวันตก มีภูเขาทอดยาวทางตอนกลางเกือบตลอด เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคม ทำให้มีที่ราบ 2 ด้าน ที่ราบด้านตะวันตกกว้างกว่า เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ เขตปลูกยางพารา และขุดแร่ดีบุก
  2. มาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มีที่ราบย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล

กระโปก

 

ขนาดพื้นที่

              ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ ๓๓๐,๓๐๗.๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒ ใน ๓ ของประเทศไทย ดินแดนของประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

 

มาเลเซียตะวันตก

               ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาเลเซีย ประกอบด้วยรัฐต่างๆ ๑๑ รัฐ ได้แก่ ยะโฮร์ เคดาห์ กลันตัน มะละกา เนกรี-เซมบิลัน ปาหัง ปีนัง เปรัค เปอร์ลิส ตรังกานู และเซลังงอร์ ส่วนที่ยาวที่สุดจากรัฐเปอร์ลิสถึงช่องแคบยะโฮร์ ยาว ๗๔๐ กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุดจากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตก กว้าง ๓๒๐ กิโลเมตร มีพื้นที่รวม ๑๓๑,๕๘๗.๖๗ ตารางกิโลเมตร

 

มาเลเซียตะวันออก

               ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกาลิมันตัน หรือเกาะบอร์เนียว ประกอบด้วย ๒ รัฐคือ ซาบาห์ และซาราวัค โดยมีประเทศบรูไนคั่นอยู่ระหว่างรัฐทั้งสองมีพื้นที่ ๑๙๘,๘๙๗.๔ ตารางกิโลเมตร
 
อ้างอิงจาก     http://www.eduzones.com/knowledge-2-4-28656.html

 

 

Comments