ผลกระทบของเทศโนโลยีสารสนเทศ

 
 

ผลกระทบของเทศโนโลยีสารสนเทศ

    เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือสื่อสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการประมวลผลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจากเดิม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย สิ่งที่เกิดตามมาคือ เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมมากขึ้น เพราะมีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ถ้าจะสรุปผลของเทคโนโลยีสารสนเทศจะสรุปได้ดังนี้


โครงสร้างบ้านอัจฉริยะ

1. ด้านคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน  นำมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ตัวอย่างเช่น แนวคิดบ้านอัจฉริยะ ที่มีการควบคุมการทำงานของบ้านภายใน ผ่านระบบปฏิบัติการที่จะสั่งงานอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านได้ เช่น การดูโทรทัศน์แบบสั่งได้ (ออน ดีมานด์) ควบคุมระดับเสียงของวิทยุให้นุ่มหู หรือเลือกที่จะเล่นเกมยามว่าง  ตู้เย็นสามารถตรวจเช็คได้ว่า ขณะนี้มีของอะไรอยู่ในตู้เย็นบ้าง และของเหล่านั้นถูกใช้ไปเท่าไรเช่น มีไข่ในตู้เย็น 10 ฟอง ถ้านำไข่ออก 2 ฟอง ระบบจะรายงานทันทีว่า มีไข่เหลือ 8 ฟอง ซึ่งหากต้องการสั่งซื้อของบเพิ่ม ก็สามารถซื้อผ่านตู้เย็นได้ทันที รวมทั้งขอสูตรการทำอาหารรสเด็ดต่างๆ ได้ด้วย ห้องนอนสามารถควบคุมแสง ด้วยการสั่งผ่านเสียง เช่น ต้องการให้แสงภายในห้องมืดลงก็พูดสั่งได้เลย แสงภายในห้องก็จะลดความสว่างลงโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

2.ด้านความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส   เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วทุกหนทุกแห่งจะได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยมีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งเป็นการกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย มีระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร  นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นำมาใช้ในธุรกิจการค้าขายผ่านระบบเครือข่าย เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้

3.ด้านการเรียนการสอน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา การเรียนการสอนผ่านเว็บ นำมาจัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น เช่น การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน การเรียนในห้องปฏิบัติการทางภาษา การศึกษาเซลของสิ่งมีชีวิตโดยผ่านกล้องจุลทรรศน์แล้วแสดงออกทางจอภาพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

4.ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น


 

5. ด้านการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน อย่างเช่น ในสงครามอิรัก มีการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการนำร่องให้จรวดสามารถตกลงในเป้าหมายที่ต้องการได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก   http://www.paktho.ac.th/trirong//classroom/plan3001/page6.htm

6.ด้านอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น ปัจจุบันรัฐบาลยังได้จัดการประมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถลดการฮั้วกันของบริษัทที่เข้าประมูลได้ หรือ การที่บริษัทต่างๆส่งแบบสอบถามให้เรากรอกข้อมูลซึ่งบริษัทจะนำไปเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจต่างๆ หรือการขายสินค้าทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้

 

 Comments