מיקוד קיץ תשע"ג

להורדת מיקוד קיץ תשע"ג באזרחות לחץ כאןהקדמה למיקודית

מיקוד למידה למבחן הבגרות באזרחות - לקראת מועד קיץ תשע"ג
שימו לב :פירוט הנושאים אינו כולל הפניות לספרי הלימוד המאושרים, אלא לנושאים על פי תכנית הלימודים בלבד.
בתהליך ההוראה יש להשלים תכנים שאינם נכללים או אינם מעודכנים בספר הלימוד הנבחר, על פי תכנית הלימודים.
שימו לב: בכל מקום בו מצוין כי "הנושא כולל.." המשמעות היא כי בין היתר נכללים גם הנושאים המפורטים [אין להבין מכך כי אלו בהכרח הנושאים היחידים באותו פרק].

הצבע החום מדגיש את המיקוד כפי שהוא מופיע במקורו
2. הכרזת העצמאות
עקרונות הכרזת העצמאות:
מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, הדוגלת בשיווי זכויות לכל אזרחיה.
הכרזת העצמאות מונה את מקורות הלגיטימציה להקמת מדינה לעם היהודי בא"י.
הכרזת העצמאות תוצג כמשקפת את העקרונות שעליהם מושתת המשטר במדינת ישראל ושעל פיהם עליה לפעול.
1) ההצדקות להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל
א. ההצדקה ההיסטורית
ב. ההצדקה הבינלאומית
ג. ההצדקה הטבעית- אוניברסאלית [הגדרה עצמית]
2) החלק האופרטיבי- מעשי – הקמת מדינה
3) החלק ההצהרתי – דמותה העתידית ודרכה של המדינה ופנייה לגורמים שונים


פרק א: מדינת ישראל - מדינה יהודית
מדינת ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

3. משמעויות שונות של "מדינת לאום"
1) יוצגו המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה: שטח, אוכלוסייה, גבולות, שלטון, ריבונות, הכרה בינלאומית
2) בסיס מושגי-תיאורטי והשוואתי: הגדרה עצמית, מהי לאומיות ומהן מדינות לאום, יוצגו המשמעויות השונות של מדינת לאום, יובהרו היחסים שבין מדינה ולאום, יובהר הרצף שבין מדינת לאום, מדינה דו- לאומית/רב-לאומית, ומדינת כלל אזרחיה (מדינת לאום פוליטי / אזרחי / מדינתי)
3) ההצדקות למדינת הלאום מנקודת מבט דמוקרטית
יוצגו המאפיינים היהודיים של המדינה כפי שהם מתקיימים הלכה למעשה: היבט/מאפיין משפטי-נורמטיבי:
2) חוק השבות וחקיקה אחרת [כולל חוק יסודות המשפט; חוק השבות; חוק יום הזיכרון השואה והגבורה; חוק איסור גידול חזיר; חוק בתי דין רבניים] המשקפת את האופי היהודי והזיקה ליהודי התפוצות,
3) מעמדה של השפה העברית כשפה רשמית
ההיבט המוסדי:
6) מתן מעמד ממלכתי למוסדות של העם היהודי והדת היהודית

6. המיעוטים בישראל
יוצגו המיעוטים בישראל כמדינת לאום יהודית:
3) המיעוטים בהכרזת העצמאות
4) היבט המרחב הציבורי: מאפייני המיעוטים וביטוי לתחומי השפה, התרבות, הדת [כולל המעמד המשפטי-נורמטיבי.]
5) היבט מוסדי: מעמד וסטאטוס רשמי של מוסדות המיעוטים בתחומים: חינוך, מוסדות דת, בתי דין.

פרק ב: מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי
7. הרעיון הדמוקרטי

יובהרו עיקריה של תפיסת העולם הדמוקרטית ויילמד המושג אמנה חברתית, כבסיס לתפיסה זו. תיערך ההבחנה בין המובן הפורמאלי לבין המובן המהותי של הדמוקרטיה.
8. חירות ושוויון – ערכי יסוד בדמוקרטיה. התנגשות בין שני הערכים: חירות ושוויון.


9. גישות כלכליות חברתיות במדינה הדמוקרטית: הגישה הליברלית מול הגישה הסוציאל-דמוקרטית;
יובהר כי הגישות העקרוניות הן תיאורטיות, ואילו במציאות הדמוקרטית יש שילוב של ההשקפות על פי
החלטות המדינות וקיים רצף בין הגישות ולא דיכוטומיה
יובהר המושג מדינת רווחה

10 . זכויות האדם והאזרח
ייבחן ערך כבוד האדם כמקור לכל זכויות האדם.
יוסבר היחס בין זכויות לבין חובות (האדם והאזרח).
סוגי זכויות אדם :
זכויות טבעיות - זכויות האדם הבסיסיות: זכות לחיים ובטחון, זכות לקניין, הליך הוגן, הזכות לחירות
ונגזרותיה, שוויון, הזכות לכבוד.
יובהרו ההיבטים השונים של הזכות לחירות. תודגש חשיבותה המיוחדת של הזכות לחופש ביטוי.
יובהרו היבטים שונים של שוויון פורמאלי ומהותי, כגון: שוויון בפני החוק, שוויון הזדמנויות ושוויון פוליטי.
יובהרו המושגים: אפליה, הבחנה והעדפה מתקנת.
זכויות פוליטיות / אזרחיות : הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות
הפוליטית
זכויות חברתיות וכלכליות : זכות לקיום בכבוד – רמת חיים בסיסית, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות
לדיור, זכות לחינוך, זכויות עובדים ותנאי עבודה

11 . חובות האדם והאזרח

12 . התנגשות בין זכויות שונות לבין עצמן, והתנגשות בין זכויות לבין עקרונות דמוקרטיים.

13 . עקרון שלטון העם – שלטון יציג, נבחר ומתחלף
תובהר משמעותו של המושג 'שלטון העם' כמבוסס על כללים, על הסדרים שלטוניים ועל תרבות
דמוקרטית.מוקרטי ישירה ודמוקרטיה של נציגים (דמוקרטיה ייצוגית) [כולל משאל עם]
יוצגו שיטות ממשל שונות: פרלמנטארית, נשיאותית.
בחירות דמוקרטיות. הבחירות הן חופשיות, שוות, כלליות, תקופתיות וחשאיות.
יובהר הצורך בקיומן של מפלגות אחדות להבטחת קיומן של בחירות חופשיות כתנאי למימוש
הדמוקרטיה.
יוצגו שיטות שונות של בחירות (אזוריות מול ארציות, אישיות מול רשימתיות, יחסיות מול רוביות)
14 . עקרון הגבלת השלטון
פיקוח וביקורת של מנגנונים מוסדיים [פורמאליים] וחוץ-מוסדיים [בלתי-פורמאליים] על השלטון.
יובאו דוגמאות שונות לפיקוח מוסדי וחוץ- מוסדי.
15 . שלטון החוק
עקרון שלטון החוק - שוויון בפני החוק: החוק מחייב את הפרט ואת רשויות השלטון כאחד.
יובהר שבמשטר דמוקרטי הכפיפות לחוק נובעת בין היתר גם מהלגיטימיות של השלטון בעיני הציבור
תיעשה הבחנה בין המושגים שלטון חוק במובן הפורמאלי ושלטון חוק במובן המהותי.
- פקודה בלתי חוקית בעליל
17 . עקרון הסובלנות
18 . עקרון הפלורליזם
19 . עקרון ההסכמיות
פרק ג: המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
22 . שבות ואזרחות
חוק השבות וחוק האזרחות [כולל בג"ץ רופאייזן ובג"ץ שליט]
יועלו לדיון הסוגיות האלה:
- משמעות חוק השבות לגבי מעמדם של לא-יהודים בישראל;
יובהר ההבדל בין "עלייה" ל"הגירה".
הרשות המחוקקת - כנסת ישראל
26 . תפקידי הכנסת:
הכנסת כרשות מחוקקת
החקיקה [כולל: שלבי החקיקה משלב הצעת החוק (ממשלתית או פרטית) ועד הפרסום ברשומות;
עבודת מליאת הכנסת ועבודת ועדות הכנסת בשלבי החקיקה השונים]
יושווה מעמד החקיקה הראשית לזה של החקיקה המשנית.
הרשות המבצעת – הממשלה
27 . תהליך כינון הממשלה.
סוגי ממשלות קואליציוניות.
הממשלות יוצגו על פי מידת התמיכה בכנסת: ממשלות צרות, רחבות, אחדות-לאומית;
הממשלה ותפקידיה
- הממשלה קובעת את המדיניות. ייבחנו תחומי המדיניות העיקרים.
- סמכויות ראש הממשלה והשרים. [כולל אחריות משותפת ואחריות מיניסטריאלית]

הרשות השופטת
28 . אי-תלותה של הרשות השופטת
- חשיבות אי-תלותה של הרשות השופטת ברשויות האחרות.
הדרכים להבטחת אי-התלות.
בג"ץ
תפקידי בג"צ וסמכויותיו [כולל צו על תנאי וצו החלטי (לא כולל סוגי צווים)]

אשכול א' (למגזר היהודי):
29 . השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל
32 . השסע הדתי - מתוך: חיים משותפים בחברה הישראלית (לאור השסעים בחברה)
יילמד באופן מפורט: השסע הדתי. יובהר המושג "שסע". יפורטו:
1) תיאור הקבוצות השונות, השוני ביניהן לצד המשותף להן.
2) המחלוקות, הגורמים לשסע ולהתמשכותו, דרכי הביטוי של השסע.
3) אתגר החיים המשותפים לאור השסע, האפשרויות להסכמות, פשרות וצמצום המחלוקות [דרכי התמודדות עם השסע].

אשכול ב' (למגזר הערבי והדרוזי):
37 . התקשורת והפוליטיקה בישראל

יידון תפקיד התקשורת כ"כלב השמירה" של הדמוקרטיה הישראלית – התקשורת כמדווחת, כמפרשת,
כמייעצת וכחוקרת. תיבחן סוגיית ההתנגשות בין מימוש הזכות לחופש הביטוי, לזכות הציבור לדעת
והפיקוח על השלטון לבין זכויות אדם ואזרח ועקרונות אחרים.
תפקיד אמצעי התקשורת במדינת ישראל כמדינה דמוקרטית
- מימוש הזכות לחופש הביטוי, לזכות הציבור לדעת ולפקח על השלטון.
- עקרון האי-תלות של אמצעי התקשורת
- ריבוי מקורות מידע בעלי אופי פלורליסטי [הדרך הרשמית והדרך הלא-רשמית].
כוחם של אמצעי התקשורת
- אמצעי התקשורת כמעצבים את דעת הקהל וכמשפיעים על מקבלי ההחלטות.
38 . השלטון המקומי
חלוקת התפקידים והסמכויות בין השלטון המרכזי והמקומי [כולל מעמדו של השלטון המקומי מול
השלטון המרכזי פירוט סמכויות ותפקידים של הרשויות המקומיות]
ייערך דיון בשאלת ביזור סמכויות או ריכוזן.
מיקוד החומר לבחינת הבגרות באזרחות

מועד קיץ תשע"ב, שאלון 34114


מיקודית לבחינת הבגרות באזרחות 2 יחידות מועד קיץ תשע"בא. הכרזת העצמאות , כולל: מדריך למורה-תוכנית החלוקה


ב. מדינת ישראל כמדינה יהודית

  1. מאפייני זהות
  2. מהי מדינה, לאומיות ומדינות לאום
  3. מאפייני מדינת ישראל כמדינה יהודית : חקיקה
  4. מעמדם של המיעוטים הלאומיים בישראל

ג. מהי דמוקרטיה?  ערכים, עקרונות ומאפיינים של המשטר הדמוקרטי

1. ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי (כולל: המובנים המהותי והפורמאלי של הדמוקרטיה)
2. גישות כלכליות- -חברתיות (ליברלית וסוציאל דמוקרטי)
כולל עדכון והשלמה: מדריך למורה - גישות חברתיות - כלכליות בדמוקרטיה.
- תוספת לימודית: מדינת רווחה.
3. עקרון שלטון העם (כולל: סוגי דמוקרטיה:  ישירה ועקיפה , שיטות ממשל: פרלמנטרית ונשיאותית),
4. עקרון הכרעת הרוב
5. סובלנות, פלורליזם והסכמיות
6. זכויות האדם והאזרח
- זכויות פוליטיות, טבעיות/בסיסיות
- זכויות חברתיות
- עדכון והשלמה: מדריך למורה - זכויות חברתיות.
- זכויות קבוצה/מיעוטים.

8. עקרון הגבלת השלטון
9. בחירות דמוקרטיות.
11. חוקה.
13. עקרון שלטון החוק . כולל: המובן הפורמאלי והמהותי של שלטון החוק

 ד. המשטר במדינת ישראל
1. יסודות חוקתיים בישראל : שבות ואזרחות
 2. הרשות המחוקקת: תהליך החקיקה.
3. הרשות המבצעת .
- סמכויות הממשלה ותפקידיה
- אחריות ממשלתית ומינסטריאלית
4. הרשות השופטת
- מבנה מערכת המשפט בישראל
-
אי-תלותה של הרשות השופטת
- דרכי מינוי שופטים

6. השסע הלאומי  : 

אשכול א'  (למגזר היהודי): שימו לב: הנושאים המפורטים באשכול זה יופיעו רק בפרק ג' ולא באף פרק אחר של הבחינה.


1. השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל

3. הסטטוס קוומבנה הבחינה:


איך עונים לשאלות באזרחות:


 

שאלות תרגול:

קישורים שונים:

השימוש בסיכומים של אתר לימודנט הוא על אחריות המשתמש בלבד! אין האתר או מנהל האתר אחראים לנזקים מכל סוג שהוא שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש בחומרים המפורסמים באתר.