คณิตคิดสนุก

 ขั้นที่ 1 สูตรคูณเพลินเพลงครื้นเครงแสนสนุก 
       จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมกับท่องสูตรคูณและแสดงท่าทางประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการท่องสูตรคูณ                

                                                                     

        

ขั้นที่ 2 ประลองสูตรคูณ                
  จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนผลัดกัน ถาม-ตอบ สูตรคูณ ระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน หรือต่างชั้นเรียน ซึ่งเพื่อนที่นั่งฟังจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง       

                                                           

           

  ขั้นที่ 3 ทบทวนเนื้อหาเดิม                      
 จัดกิจกรรมโดยการทบทวนเนื้อหาที่เรียนจากชั่วโมงที่แล้วเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใหม่ โดยครูเป็นผู้นำทางและให้นักเรียนออกมาแสดงวิธีทำหรือสรุปแนวคิดจากความรู้เดิมที่ได้เรียนไปแล้ว หรือในบางครั้งใช้เกมการแข่งขันเข้ามาช่วยเสริม นักเรียนก็จะช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันตอบ    

                                                                     

 

  ขั้นที่ 4 เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่                      
 จัดกิจกรรมโดยการสอนเทคนิควิธีคิดรูปแบบใหม่ ๆ และเทคนิคการคิดเลขเร็วด้วยวิธีการที่หลากหลายและเข้าสู่เกมการแข่งขันเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน   
   
 

                                                                     


ขั้นที่ 5  สรุปเรื่องที่เรียนเพื่อความรู้ที่คงทน                     
 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนไปด้วยความเข้าใจ    

                                                                    

ขั้นที่ 6 ประเมินผลหลังเรียนด้วยการเสริมแรง

          ประเมินผลโดยการให้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละขั้นเพื่อเสริมแรงทางบวกและให้รางวัลเป็นการตอบแทน            

                                                                    


 อ้างอิง

http://www.thaigoodview.com/node/66848วิดีโอ YouTube

อ้างอิง Vedio
Comments