ערכים אישיים כמוטיבציות לשימוש ברשת האינטרנט

ערכים אישיים כמוטיבציות לשימוש ברשת האינטרנט

איל רבין – תזה לקבלת תואר מאסטר בפסיכולוגיה (MA) –

המחלקה לפסיכולוגיה – האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה: פרופ' שלום שוורץ

תקציר

השימוש ברשת האינטרנט הינו נפוץ מאד ברחבי העולם. האינטרנט מייצג לא רק טכנולוגיה שונה וחדשנית, אלא גישה ומהות שונים לחלוטין, הן מבחינת דליית מידע והן מבחינת קיום תקשורת, מכפי שהורגלנו קודם. עפ"י תאוריית "השימושים והסיפוקים", השימוש בכלי תקשורת נובע מצורך בסיפוק צרכים חברתיים או פסיכולוגיים של הפרט (Blumler & Katz, 1974).

במחקר הנוכחי נבדקו המאפיינים הסוציו-דמוגראפיים והערכים המנבאים את השימוש הכללי ברשת האינטרנט והוצע מדד כללי לבחינת כמות השימוש הנעשית ברשת. כמו כן, נבחן ההבדל בכמות השימוש ברשת באמצע מול סוף השבוע. בנוסף, נבדקה אמפירית חלוקה של שימושי האינטרנט לחמש קטגוריות של שימושים - חיפוש מידע ודואר אלקטרוני (דוא"ל), הנאה, רכישה, פעילות אינטימית ובלוג. לכל אחת מחמשת הקטגוריות נערך ניתוח של המאפיינים הסוציו-דמוגראפיים והערכים של המשתמשים באותן קטגוריות. נמצא כי ערכי המשתמש מסבירים את אופן השימוש ברשת. תוצאות והסברים לבסיסים המוטיבציוניים לשימוש בכל אחת מהקטגוריות מוצגות. כמו כן, מוצגים ההבדלים בין קבוצות גיל ומין שונות בשימוש הכללי ברשת האינטרנט ובכל אחת מהקטגוריות.

המדגם למחקר זה נאסף ממדגם מייצג של האוכלוסייה הפינית בני 15 עד 75 (N=1293). המאפיינים הסוציו-דמוגראפיים של המשתמשים (מין, השכלה, הכנסה משפחתית וגיל) נבחרו על פי מאפיינים הידועים כמנבאים מהספרות בארה"ב ובאירופה (רבין, לא פורסם (Cole ,2003;. על מנת לזהות את המוטיבציות המאפיינות את הגולשים מילאו המשתתפים את השאלון לזיהוי ערכים אישיים - ה SVS  בעל 57 הפריטים (Schwartz, 1992).

חידושה של העבודה הנוכחית הינה בכך שעד כה לא נערך מחקר אשר בדק את הקשר בין ערכי המשתמשים לבין השימוש ברשת האינטרנט. יתרה מכך, מחקרים קודמים, אשר חקרו את הקשר בין השימוש באינטרנט לבין אישיות, התבססו על מדגמים קטנים ובלתי מייצגים. מדגם מייצג, כפי שמוצג במחקר הנוכחי, מאפשר להראות כיצד משפיעים המשתנים הסוציו-דמוגראפיים והערכים של המשתמשים על מגמות השימוש ברשת. חשיפת והבנת המוטיבציות לשימוש ברשת מסייעות לאפיין את המשתמשים ואת המוטיבציות הפסיכולוגיות המובילות לשימוש ברשת. האינטרנט, בהיותו מדיום המאפשר לכל משתמש להחליט על אופן וצורת השימוש באופן עצמאי, מאפשר להתאים את אופן הבניית היישומים באינטרנט לכל משתמש לפי מאפייניו הסוציו-דמוגראפיים, אישיותו, צרכיו וערכיו. 


חזור לדף הבית

Comments