ZIARLIVOST A ZLO

Žiarlivosť, závisť a pomsta, opľúva svojím jedom dokonca najlepšie skutky.

U diablov sú vlastne iba dva hriechy - pýcha so závisťou. (sv.Tomas I q.58 a.2) Sv. Bazil hovorí, že závistlivý človek je strašným netvorom, ktorý za dobro odpláca zlom.

ZAVIST JE OBALENA NENÁVIST- sú ako brat a sestra, vždy si budú rozumieť. Kto začne z hriechom, neostane pri jednom: POMSTA, LAKOMSTVO,KRIVE SVEDECTVA A IM PODOBNE... taky neobsiahnu nebo nikdy Svätý Bernard

Niekedy takíto ľudia predstierajú priateľstvo – ale v skutočnosti by najradšej nikdy nevideli svojho protivníka. každý hriech zaslepuje človeka. Ale zriedka ktorý ho obklopuje takou hustou hmlou a prepúšťa do duše tak málo svetla, ako to robí závisť.

O hriechu závisti, ktorého sa vystríhajme
Apoštol hovorí: »Len pod vplyvom Ducha svätého môže niekto povedať: „Ježíš je Pán“ (1 Kor 12,3); a » nikto
nerobí dobre, veru, celkom nik« (Rim 3,12). Kto teda závidí svojmu bratovi dobro, ktoré v ňom Pán hovorí a
činí, dopúšťa sa hriechu rúhania, pretože závidí Najvyššiemu samému, ktorý hovorí a činí všetko dobro.
Závisť je „prešľapom“ proti pokore*, lebo sa neznáša, že ktosi je „väčší“ i proti chudobe,
lebo ide o žiadostivosť mať to, čo má iný spojenú s neprajnosťou inému; čiže „prešľapom“
proti čnostiam, ktoré zvlášť ležali svätému Františkovi na srdci, lebo tvoria základ
povolania byť menšími ... keď totiž do regule napísal: „(bratia) majú byť menší“,
vysvetľoval to takto: „ chcem, aby sa toto (naše) bratstvo nazývalo rádom Menších bratov.“ a
ako skutočne menší, podriadení všetkým, vždy hľadali pre seba obyčajnú prácu a málo
hodnotenú službu ... tak chcel stavať na istej pôde pravej pokory ... duchovnú stavbu čností
(→ 2Cel CEL 38
Závisť je, dalo by sa povedať, predhistorickým hriechom; je hriechom samého diabla – satana, otca lži a
vraha ľudí od počiatku (→ Jn 8,44) lebo závisťou diabla prišla na svet smrť (→ Mudr 2,24). Zlý duch dokáže
napodobniť všetky dobré skutky, ktoré navonok robíme, čo sa však týka lásky a pokory, tam je úplne porazený
(→ Vita sanctae Melaniae, 43) ...
Svätý František na „dobro, ktoré Pán hovorí a koná skrze bratov“ odpovedá
úprimnou radosťou: „ ... keď sa k nemu dostala duchovná vôňa (svätosti) jeho bratov
(žijúcich v pustovni v Španielsku), bol vo vytržení v Boha a v duchu jasal ... a bol rozochvený
radosťou. Zajasal v chválospev, akoby jeho jedinou slávou bolo počuť o svojich bratoch
dobré: „Vďaky ti vzdávam, Pane, ktorý svojich chudobných posväcuješ a vedieš a ktorý si ma
potešil takou správou o mojich bratoch! Žehnaj tým bratom svojím najvyšším požehnaním
a zvláštnou milosťou posväcuj všetkých, ktorí svoje sľuby plnia a sú svojmu Rádu na česť.“
(→ 2Cel 178)

Svätý František tu varuje pred pohoršovaním sa; aby nikoho nezviedla zloba druhého: ...
všetci bratia, tak ministri a služobníci, ako i ostatní, nech si dávajú pozor, aby pre hriech
iného alebo pre zlý príklad neboli rozrušení ani sa nehnevali, lebo diabol chce previnením
jedného pokaziť mnohých ... (→ Nreg 5,7)
--------------------------------------------------------------------
Znepokojovanie sa a rozčuľovanie sa „nie z lásky“ je hromadením si viny (→ 11,2) ... je
vášňou, ktorá má formu hnevu a ľudským vzpieraním sa zlu (→ KKC 1765), že človek nemá
situáciu v moci. Takto sa tu prezrádza „prvý hriech“ ... čo naznačuje aj zmienka: „Správne
žije a nič nevlastní ten Boží sluha, ktorý sa nad ničím nerozčuľuje ani neznepokojuje
(→ 11,3) ... nič si neponecháva pre seba, ale dáva, čo je ... Božie Bohu (→ 11,4); čo znamená,
že moc a vládu (nad situáciou) ako aj všetok súd prenecháva Bohu ...

Z formulácie Napomenutia vyplýva (→ 11,2), že jestvuje aj „hnev z lásky“, ktorý
je vlastne úsilím zadosťučiniť, aby sa napravili chyby a zachovalo dobro spravodlivosti“
(→ KKC 2302); zameriava sa na predovšetkým na zlo, ktoré sa koná, nie na toho, kto zlo
koná ...
-------------------------------------------------------------------
Príkladom takej situácie je udalosť vyhnania predavačov a peňazomencov z chrámu Pánom Ježišom Kristom,
ktorú zaznamenávajú všetci evanjelisti. Svätý Matúš uvádza aj Pánove slová: „Napísané je: ,Môj dom sa bude
volať domom modlitby.‛ A vy z neho robíte lotrovský pelech.“(→ Mt 21,12) a svätý Ján poznamenáva, že jeho
učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom“ (→ Jn 3,17) a keď Pán Ježiš Kristus
povedal Židom: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“ (→ Jn 3,19), Ján evanjelista poznamenáva:
„Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal
Ježiš.
(→ Jn 3,22)

Comments