Pod krížom Umučeného


POD KRÍŽOM UMUČENÉHO

modlite sa denne

Exorcizmus
EXORCIZMUS proti Satanovi a zlým duchom vydaný z príkazu Jeho Svätosti Leva XIII.

Úvod


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba k svätému archanjelovi Michaelovi

Slávne Knieža nebeských vojsk, svätý Michael, archanjel, bráň nás v boji proti kniežatám a mocnostiam, proti svetovládcom týchto temnôt, proti zlým duchom v ovzduší (Ef. 6,12). Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril k svojmu obrazu a podobe a za veľkú cenu vykúpil zo Satanovho otroctva. Teba ctí svätá Cirkev ako svojho strážcu a ochrancu, tebe zveril Boh vykúpené duše, aby si ich privádzal do večnej blaženosti. Pros Boha pokoja, nech pod našimi nohami zdrtí Satana, aby už nemohol držať ľudí v zajatí a škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby pred tvárou Najvyššieho, aby na nás skoro zostúpilo milosrdenstvo Pána. Uchop draka, starého hada, ktorým je Diabol a Satan, a spútaného ho zvrhni do priepasti, aby už nikdy nezvádzal národy (Zjav. 20).
V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Boha, na príhovor Nepoškvrnenej Panny a Matky Božej Márie, svätého Michaela archanjela, svätých apoštolov Petra Pavla a všetkých svätých bezpeční pristupujeme k boju proti útokom diabolských úkladov.
Žalm 67,2-3: Boh povstáva, jeho nepriatelia sa rozptyľujú, utekajú pred ním, kto ho nenávidí. Ako sa rozplýva dym a topí vosk pred ohňom, tak sa rozptyľujú a hynú hriešnici.
V. Hľa, kríž Pána, utekajte nepriateľské mocnosti!
R. Zvíťazil Lev z kmeňa Júdovho, koreň Davidov.
V. Tvoje milosrdenstvo buď nad nami, Pane!
R. Ako sme dúfali v Teba.

Hlavná časť
Vymietame ťa, každý nečistý duch, každá moc satanova, každý nápor pekelného protivníka, každá légia, každé diabolské združenie a sekta! V mene a moci nášho Pána Ježiša Krista : buď vykorenený a vypudený z Božej Cirkvi, : z duší stvorených k obrazu Božiemu : a vykúpených drahocennou Krvou Božieho Baránka! :
Neodvažuj sa už, vychytralý had, klamať ľudské pokolenie, : prenasledovať Božiu Cirkev, : ani vyvolené Božie preosievať ako pšenicu (Lk. 22,31).
Rozkazuje ti to Najvyšší Boh, : ktorému sa v svojej veľkej pýche doposiaľ odvažuješ pripodobňovať, ktorý chce, aby všetci ľudia došli k spáse a dospeli k poznaniu pravdy (1. Tim. 2,4).
Rozkazuje ti to Boh Otec! : Rozkazuje ti to Boh Syn! : Rozkazuje ti to Boh Duch Svätý! :
Rozkazuje ti to Majestát Kristov, : večné Slovo Božie, ktoré sa vtelilo, : ktoré sa ponížilo pre spásu nášho pokolenia, strateného tvojou závisťou, a stalo sa poslušným až k smrti; ktoré vybudovalo svoju Cirkev na pevnej skale a prehlásilo, že pekelné brány ju nikdy nepremôžu a že s ňou zostane po všetky dni až do skonania sveta (Mat. 28,20)!
Rozkazuje ti to sväté znamenie Kríža : a sila všetkých tajomstiev kresťanskej viery! :
Rozkazuje ti to mocná Božia Rodička Panna Mária, : ktorá od prvého okamžiku svojho Nepoškvrneného Počatia potrela vo svojej pokore tvoju pyšnú hlavu!
Rozkazuje ti to viera svätých apoštolov Petra a Pavla : a ostatných apoštolov!
Rozkazuje ti to krv mučeníkov : a zbožný príhovor všetkých svätcov a svätíc!
Nuž, prekliaty drak a celý diabolský pluk, zaklíname ťa

: skrze Boha živého,
: skrze Boha pravého,
: skrze Boha svätého,
: skrze Boha, čo tak miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna vydal, aby žiadny, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný (Ján 3,16)!
Prestaň klamať ľudské tvory a podávať im jedovatý nápoj večného zavrhnutia!
Prestaň škodiť Cirkvi a spútavať jej slobodu!
Odíď Satan, pôvodca a učiteľ každého klamu, nepriateľ ľudskej spásy!
Uvoľni miesto Kristovi, na ktorom si nenašiel nič zo svojho diela!
Uvoľni miesto Cirkvi, jedinej, svätej, katolíckej a apoštolskej, ktorú si Kristus sám získal cenou svojej Krvi. (Ef. 1,7)!
Pokor sa pod mocnou rukou Božou!
Chvej sa a ujdi pred našim vzývaním hrozného a svätého Mena Ježiš, pred ktorým sa strasie peklo a ktorému sú poddané nebeské Sily, Mocnosti a Panstva, ktorého chvália Cherubíni a Serafíni a bez ustania volajú:
Svätý, svätý, svätý Pán Boh zástupov!
V. Pane, vyslyš modlitbu moju.
R. A volanie moje k Tebe príď.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojim.

Záver
Modlime sa:
Bože nebies,
Bože zeme,
Bože anjelov a archanjelov,
Bože patriarchov,
Bože prorokov,
Bože apoštolov,
Bože mučeníkov,
Bože panien,
Bože, ktorý máš moc dávať život po smrti a pokoj po práci, lebo nie je Boha okrem Teba, a nemôže byť iný, no Ty, Stvoriteľ všetkých vecí viditeľných i neviditeľných, a ktorého Kráľovstvo nebude mať konca, pokorne prosíme Tvoju mocnú velebnosť, aby si nás vyslobodil od každej moci, slučky, klamu a neprávosti pekelných duchov a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.
Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.

Od diablových nástrah vysloboď nás, Pane.
Aby sme v bezpečnej slobode slúžili Tvoje Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ponížil nepriateľa svätej Cirkvi, prosíme Ťa, vyslyš nás.

Kde je znamenie: robíme pred sebou kríž (nežehnáme seba).


Z cirkevného zákonníka z r. 1983 (CIC can 1172) vyplýva, že tento exorcismus sa môže modliť každý, pretože sa nejedná o exorcismus nad posadnutými.
Nad posadnutými môže exorcismus konať len kňaz, ktorého k tomu poveril miestny ordinár.
MODLITBA K SVÄTÉMU MICHAELOVI ARCHANJELOVI (Lev XIII.)Svätý Michael archanjel, bráň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobe a úkladom diablovým.

– Nech mu Boh prikáže, pokorne prosíme: a ty, knieža nebeského vojska, zvrhni Satana a iných zlých duchov, ktorí k skaze duší obchádzajú svetom, Božskou mocí do pekelnej priepasti.

Amen.Denná prosba o ochranu ku Kráľovnej anjelov a k víťazke nad peklom


Vznešená Kráľovná nebies, najvyššia Panna anjelov, Ty si dostala od počiatku od Boha moc a poslanie, rozšliapnuť Satanovu hlavu. Prosíme Ťa pokorne: Vyšli Tvoje nebeské zástupy, aby na Tvoj príkaz a skrze Tvoju moc prenasledovali pekelných duchov, všade ich potierali, ich opovážlivosť zahanbili a zvrhli ich do hlbín pekelných. Vznešená Matka Božia, pošli Tvoje nepremožiteľné vojsko i do boja proti vyslancom pekla medzi ľuďmi; zruš plány neznajbohov a zahanbi všetkých, ktorí rozširujú zlo. Vypros im milosť poznania a obrátenia, aby Božskej Trojici a Tebe vzdávali chválu. Napomáhaj všade k pravde, k právu a k víťazstvu.
Mocná Panna ochrany, skrze Tvojich horlivých duchov opatruj ďalej po celom svete Tvoje svätyne a pútnické miesta. Ochraňuj nimi všetky Božie domy, sväté miesta, veci a osoby, obzvlášť Najsvätejšiu Sviatosť oltárnu. Zabráň, aby tieto neboli zneuctené, znesvätené, vykradnuté alebo poškvrnené. Zabráň tomu všetkému, naša milá Pani.
Nebeská Matka, ochráň tiež i náš majetok, naše bydliská a rodiny od všetkých viditeľných a neviditeľných úkladov nepriateľov. Nechaj na týchto miestach panovať Tvojich svätých anjelov, aby tu vládla naprostá odovzdanosť, mier a radosť Ducha Svätého.
Kto je ako Boh? Kto je ako Ty, Mária, Ty, Kráľovná anjelov a víťazka nad peklom? Ó Ty dobrá a jemná Matka Mária, Ty nevinná Nevesta Kráľa duchov jasných, na Jeho tvár sa dívať, sú títo plní žiadosti -, Ty budeš stále naša láska a nadej, naša ochrana a sláva!
Svätý Michael, svätí anjeli a archanjeli, bráňte nás, chráňte nás!
Amen.
MOCNÝ PROSTRIEDOK K OSLEPENIU SATANA


(Modlitba nadiktovaná Ježišom maďarskej vizionárke Plameňa lásky)Ó môj Ježišu,
spoj naše kroky so svojimi,
aby sme šli dopredu spoločne,
vlož naše ruky do svojich,
aby si nás zhromaždil,
daj našim srdciam biť v harmónii s Tvojim,
daj našim dušiam splynúť s Tvojou,
aby sme cítili ako Ty,
zjednoť myšlienky nášho ducha so svojimi,
daj, aby naše uši načúvali v tichu s Tebou,
vlož naše oči do svojich, aby s nimi splynuli,
a daj, nech naše pery zjednotené s Tebou
prosia o milosrdenstvo Večného Otca.

Amen.

Exorcista je Božím nástrojom. Skrze modlitbu musí dokázať žiť život s Bohom. Musíme pochopiť, že sa tu nejedná o boj telo na telo.
Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie.

1.
Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.
2.
Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.
3.
Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina.
4.
Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.
5.
Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť - stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.
Exorcismus


V mene Ježiša Krista,
nášho Boha a Pána,
posilnená príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie,
Matka Božia,
svätého Michaela Archanjela,
Panny apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých.
a mocnej vo svätom orgán nášho ministerstva,
sme sa s istotou sa zaväzujú, že odrazenie útokov a podvodov diabla.

Boh vzniká;
Jeho nepriatelia sú roztrúsené
a tí, ktorí ho nenávidia úteku pred ním.
Ako dym je vyhnať,
takže sú poháňané;
ako topí vosk pred ohňom,
tak bezbožní zahynú v Božej prítomnosti.

V. Hľa, kríž Pána, utekajte kapiel nepriateľov.
R. Lev z pokolenia Júdovho, potomok Dávidov, ktorý dobyl.

V. mája tvoje milosrdenstvo, Pane, zostúpi na nás.
R. je veľký ako naše nádeje na Tebe.
Ideme si od nás,
Kto vám môže byť,
nečistí duchovia,
satanskými všetky právomoci,
pekelný všetky útočníkmi,
všetky zlé légie,
montáže a sekty.

V Názov a mocou nášho Pána Ježiša Krista,
+ Možno si ju uniesol a riadený z cirkvi Božej
a od duše sa k obrazu Božiemu
a vykúpení drahou krvou božského Baránka.

+ Most lstivý had,
ste sa už neodvážil klamať ľudské pokolenie,
prenasledovať cirkev,
Boží muka volí a tříbit ako pšenicu.

+ Najvyššieho Boha príkazy vás,
+ Ten s kým,
vo svojej veľkej drzost,
stále tvrdia, že sú rovnaké.

"Boh, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy." [1 Tim. 2:4)

Boh Otec príkazy vás.
+ Boh Syn príkazy vás.
+ Boh Duch svätý príkazy vás.

+ Kristus, Božie Slovo sa stalo telom, príkazy vás;
+ Kto sa zachrániť našu prekonala závod prostredníctvom vášho závisť,
"Ponížil,
stal poslušným až na smrť "[Phil. 2,8);
Ten, kto sa postavil svoju Cirkev na pevnej skale
a vyhlásil, že sa brány pekelné nepremôžu jej,
pretože On bude bývať s jej "všetky dni až do konca sveta." [Mt. 28:20]

Posvätný Znamenie kríža príkazov vás,
+ Ako je to tiež moc tajomstvo kresťanskej viery.

+ Slávne Matky Božej, Panny Márie, príkazy vás;
+ Ona, kto by jej pokora
a od prvého okamihu svojho Nepoškvrneného Počatia drviť svoje hrdé hlavu.

Viera svätých apoštolov Petra a Pavla,
a ostatných apoštolov príkazy vás.

+ Krv mučeníkov
a zbožné prosby všetkých svätých prikazujem vám. +

Tak, prekliate drak, a tie, diabolské légie,
Zaklínám vás budeme skrze Boha živého,
+ Do pravého Boha,
+ Od svätého Boha,
+ Od Boha
", Ktorý tak miloval svet, že dal do svojho jediného Syna,
že každá duša verí v neho,
by nezahynul, ale mal život večný, "[St.Jn. 3:16]
prestať klamať ľudskej bytosti
a chrlí na ne jed večné zatratenie;
prestať škodiť cirkvi a bráni jej slobodu.

Choď preč, Satan, vynálezca a majster všetkých machinácie,
nepriateľ ľudskej spásy.

Dajte miesto pre Krista, v ktorom ste našli žiadne zo svojich diel;
dať miesto jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej cirkvi
získal Kristus za cenu jeho krvi.

Hrbit pod všetkými-mocný Hand of God;
triasť a utiecť, keď sme sa odvolávať sväté a hrozné Mená Ježiš,
Toto meno, ktoré spôsobuje peklo sa chvieť,
toto meno, na ktoré sa cností,
Právomoci a panstvo neba sú pokorne pokorný,
tento názov, ktorý cherubínov Serafínek chválu a neustále opakoval:
Svätý, Svätý, Svätý je Hospodin, Boh zástupov.

V. Pane, vyslyš moju modlitbu.
R. A volanie moje nech prídem k tebe.

V. Kiež Pán s tebou.
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.

Boh nebies,
Boh krajiny,
Bože anjelov,
Boh archanjelov,
Bože patriarchov,
Bože prorokov,
Bože apoštolov,
Bože mučeníkov,
Boh vyznávači,
Bože panien,
Boh, ktorý má moc dávať život po smrti a odpočinok po práci:
pretože neexistuje iný Boh, ako Teba, a nemôže byť žiadny iný,
pre ty si stvoril všetko,
viditeľné i neviditeľné,
ktorých vlády tam musí byť žiadny koniec,
pokorne premôcť sami pred slávy tvojej Majesty
a my ťa prosím, aby nás vyslobodil z moci tvojej
zo všetkých tyranie pekelných duchov,
z ich nástrahami,
ich lži a ich zúrivé zlosť.

Uráčit, Pane,
dej na účinnú ochranu
a aby nás a zdravé.

Žiadame Thee skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Amen.

V. Z nástrah diabla,
R. Deliver nami, Pane.

V. Toto tvojej cirkvi môžu slúžiť Tebe v mieru a slobody:
R. Prosíme Tebe počuť nás.

V. To si ty, môže sa zničiť všetkých nepriateľov Tvoje Cirkvi:
R. Prosíme Tebe počuť nás.

(Svätá voda je pokropil v mieste, kde môžeme byť.)
Démon má päťstupňové nátlakové pôsobenie.

1.
Prvý stupeň je pokúšanie. Démon dennodenne človeka pokúša, je to boj, ktorý môžeme vyhrať aj prehrať.
2.
Druhým stupňom je otroctvo, jav, keď už človek nedokáže bojovať, a keď príde pokušenie, prehrá. To sú notorickí klamári, gambleri, alkoholici.
3.
Tretí stupeň je trýznenie alebo obsesia, má aj somatický prejav, buď diagnostikovaný, alebo sa nenájde príčina.
4.
Štvrtý stupeň je preniknutie, keď prichádza stav, keď je daná osoba ovládaná zlou silou na určitý čas.
5.
Piaty stupeň sa najviac medializuje vo filmoch, je to posadnutosť – stav, keď je vláda zla dominantná, často sa opakuje, niekedy aj periodicky.
Činnosť diabla v našom živote


HLAVNÁ STRÁNKA

Súvisiace články:
Prekliatie
Koná diabol zázraky?
Satanizmus

Satanisti u nekatolíkov

Informácie o diablovi a o veciach s ním súvisiacich sú v praktickom živote kresťana veľmi dôležité.

Cirkev a súčasnosť: Diablov nezaujímajú neveriaci, ale kresťania a ešte viac kňazi. I keď veriaci má silnejšie, duchovné zbrane (napr. sviatosti) ako neveriaci, môže sa stať, že aj on vážne zlyhá. Preto nájdeme aj medzi kresťanmi nevzorných. Mnoho skúseností s diablom mal aj otec Pio:

„Satanské úkoly môžu dušu uviesť do zmätku, takže z očí mysli zmizne akákoľvek istota, nemôže sa zachytiť o akékoľvek rady, ktoré by ju priviedli v danej situácii k pomoci.“

Čo sa týka určite každého kresťana, je ten problém, že necíti Boha. Niekedy tento stav diabol využije. Spôsobí človeku rozpoloženie, v ktorom stráca motiváciu veriť. Niekedy sa stane, že diabol spôsobí stratu viery u kresťana.

Pôsobenie diabla je v živote kresťana veľmi dôležitá téma. Pretože najviac sa diabli zaujímajú o kresťana. O neveriaceho sa diabli veľmi nezaujímajú, pretože kto neverí, pôjde určite do zatratenia.

V nasledujúcej časti budeme hovoriť, čo sa deje, ak satanov služobník posiela na kresťana diablov, aby mu duchovne ubližovali.

Treba si uvedomiť, že nie každý duchovný hlas, ktorý počujeme, pochádza od Boha.

Istý človek, zažil túto skúsenosť: „Tesne pred tým, ako ma kňaz začal krstiť, počul som, ako sa Boh na mňa hnevá: Si hriešnik, si zlý, nesmieš ísť na krst, nesmieš ísť na krst...!“ (satanovi služobníci posielali na neho diablov)

Tieto slová nehovoril Boh, ale diabol. Diablovi veľmi prekážalo a veľmi sa hneval, keďže sa išiel dať pokrstiť. Diablovi prekážalo, že je zachránená ďalšia duša. Po krste už diabol nemal schopnosti tak silno pôsobiť na jeho ducha a preto už potom diabla nepočul.

Spomínaný chlapec si myslel, že hlas, ktorý počul, je od Boha.

V živote každého kresťana je pravdepodobné (netreba sa k tomu stavať skepticky), že satanovi služobníci (napr. satanisti, čarodejníci, mágovia) môžu posielať na kresťana diablov za účelom oslabenia alebo úplnej straty viery. Treba si uvedomiť, že cieľom diabla je v prvom rade odradiť kresťana od viery a až v druhom rade nahovárať kresťana na konkrétne hriechy.

Ako sa prejavuje, ak sú satanovým služobníkom posielaní na kresťana diabli:

· kresťan nedokáže myslieť na Boha, resp. ťažko sa mu myslí na Boha

· nedokáže sa modliť, resp. ťažko sa mu modlí

· výčitky svedomia: spôsobuje ich vždy diabol, po spáchaní hriechu. Človek môže mať veľké výčitky svedomia aj keď má málo vážnejších hriechov

· diabol sa snaží v kresťanovi vyvolať duchovný chaos a duchovne mu ubližovať najrozličnejšími spôsobmi. Treba si uvedomiť, že duchovný neporiadok v mojej duši nemusí pochádzať z mojich chýb, ale môže ísť o duchovné ubližovanie diabla

· niekedy nadmerné sebaobviňovanie sa

· občasne alebo trvalo skreslené duchovné (zmysly) vnímanie: kňazov, zasvätené osoby alebo iných Bohu blízkych ľudí môže takýto kresťan vnímať ako zlých, prísnych

Človek, ktorý nechodí pravidelne k sviatostiam, môže mať aj tieto problémy:

· človek cíti prenasledovanie zlého

· veľmi vážne psychické utrpenia, depresie, beznádej

· zdravotné problémy démonického pôvodu. Niekedy sa môže stať, že daný človek sa zvíja od bolestí, ale lekári nevedia prísť na príčinu choroby

· diabli môžu takémuto človeku rôznymi spôsobmi ubližovať, môže ho sprevádzať nešťastie (napr. kliatba mága alebo čarodejníka je naozaj účinná)Privátny exorcismus


Privátny exorcismus, ktorý môže každý používať v spojení s pokrižovaním a spojením so svätenou vodou. Môžeme sa ho často modliť za seba, za druhých i za druhých vzdialených, obzvlášť v dobe ťažkého pokušenia a v ťažkých skúškach, pri veľkom zmätení; pri návale strachu a zúfalstva, pred dôležitými záležitosťami a rozhodnutiami, taktiež za osoby, ktoré sú nám nepriateľsky naklonené a obzvlášť pri posteli nemocných a umierajúcich.
V Mene Ježiša, Márie a Jozefa vám pekelným duchom prikazujem! Vzdiaľte sa od nás (nich) a z tohto miesta a neopovažujte sa vrátiť a nás (ich) pokúšať a nám (im) škodiť. Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Ježišu, Mária, Jozef! Svätý Michael, bojuj za nás! Svätí anjeli, opatrujte nás od všetkých návnad a pascí zlých duchov!
Žehnanie:

Požehnanie

: Otca, láska

: Syna a sila

: Ducha Svätého;

materská ochrana nebeskej Kráľovnej,

otcovská sila svätého Jozefa,

opora svätých anjelov a príhovor svätých buď s vami (s tebou, s nimi) a doprevádzaj nás (teba, ich) všade a po všetky časy!

Amen.
(S cirkevným povolením Pro Fide Catholica Verlag, Anton Schmid, Postfach 22, D-8968 Durach)
Predsavzatie zo sviatosti zmierenia


1. Každé ráno meditácia 20 minút, osobný rozhovor s Kristom


2. Počas celého dňa krátke modlitby (10 - 15x za deň), napr. Pane Ježišu, ponúkam Ti túto prácu za..., lebo Ježišu veď ma...


3. Drobné sebezaprenia - napr. máme chuť piť, tak odložíme pitie o päť minút, lebo stretneme nesympatického človeka, tak ihneď Ježiša poprosíme, aby sme ho vo svojom vnútri zniesli a znášali. Každý piatok (pokiaľ nie je cirkevná slávnosť napr. Nanebovzatie Panny Márie) musí byť sebazápor od 14 rokov veku človeka (cirkevný zákon)


4. Každý večer pri modlitbe skontrolujeme, ako sme splnili body 1., 2. a 3.

Tento text položiť doma tak, aby sme ho videli hneď ráno ako vstaneme z postele i za niekoľko mesiacov od dňa, kedy začali predsavzatie napĺňať skutkami, aby sme ho nezabudli.

POKUŠENIE SATANA

1. pokušenie proti láske – rozdelenie
2. túžba po moci – mimoriadne dary, pokúšanie vedúcich
3. rozptyl – zameranie pozornosti na veci, ktoré nie sú podstatné
Z pohľadu katolíckej cirkvi je Mágia priraďovaná Satanovi a démonom, exorcizmus je však podľa cirkvi dar od Ježiša. Ale v podstate ide o niečo čo v mágii je súčasťou evokácie.

Po pár rozhovoroch s rôznymi ľuďmi na tému Bytostí (Anjelov, Démonov, duchov, Bohov a podobne) vcelku ma začal zaujímať názor cirkvi ( konkrétne rímsko-katolíckej) a zarazila ma jedna základná vec, exorcizmus. Ide tu o veľmi tesný pohľad na Bytosti a mágiu. Z pohľadu katolíckej cirkvi je Mágia priraďovaná Satanovi a démonom (Démoni z gr. daimon – u gr. básnikov často dobre zmýšľajúci Boh, ochranný Boh, vnútorný hlas človeka). Národy všetkých dôb poznajú démonov, rozdielnych, pokiaľ ide o vlastnosti, postavenie a účinnosť. Výraz „démoni“ sa v súčasnosti najčastejšie používa v užšom zmysle o „škodiacich“ duchoch. V minulosti však neboli tak jednoznačne zaradení. Išlo skôr o skupiny Bytostí ktoré boli ochotné komunikovať s ľuďmi. Exorcizmus je súčasťou Kresťanstva nie len katolíckej cirkvi, preto som začal hľadať rôzne zdroje informácií a tiež osobné stretnutia s niektorými kňazmi. Zistil som jednu veľmi zaujímavú informáciu, na Slovensku sú 3 kňazi-exorcisti (1 v Bratislave (pán S.), 1 vo Zvolene (pán K.) a 1 by mal byť v Prešove alebo v Košiciach bohužiaľ na jeho meno som nenarazil). Čo vlastne exorcizmus je? No Ježiš dal silu zahánať zlo svojim učedníkom a dal im aj silu nad zlými duchmi, a to je vlastne exorcizmus.
Podľa dona Amortha v knihe Exorcisti a psychiatri uvádza nasledovné:

*/*

Existuje ešte zvláštna satanova činnosť, t.j. osobitné, výnimočné obťažovanie. To sa často stáva našou vinou, ale aj vinou iných. Toto zlo môžeme klasifikovať podľa štyroch kategórií, i keď medzi exorcistami ešte neexistuje spoločný jazyk na opísanie týchto javov.

1. ovládnutie: diabol vstúpi do ľudského tela a prejavuje sa gestami a slovami. Tu je jasné,že sa satan nikdy nemôže zmocniť duše.

2. trýznenie: démon zasiahne osobu utrpením a zlom, pôsobiac na zdravie, medziľudské vzťahy a na prácu. Dá sa to veľmi ťažko rozlišovať, lebo tieto zlá často prichádzajú od Satana nepriamym a nejasným spôsobom, takže sa zdá, že ich pôsobenie je prirodzené. Postihnuté osoby často nenájdu pochopenie ani u najvyšších cirkevných hodnostárov. Hľadajú teda pomoc u rozličných mágov a čarodejníkov. Problémy sa hromadia, lebo každá mágia čerpá z kráľovstva tmy. Je nerozumnou ilúziou myslieť si, že biela mágia, teoreticky dobre mienená, môže využívať moc zlého, aby privodila dobro a vylúčila zlo. Mágia je totiž vždy čierna, vždy zlá, i keď je predkladaná ako "dobrá".

3. znepokojenie: obťažovanie, ktoré zasiahne vnútorný pokoj a psychicko-citovú rovnováhu. Satan zaútočí, spôsobiac nepokoj, strach a vnútorné súženie.

4. zamorenie: Tu sa rozumie zlo, ktoré zasahuje veci a zvieratá. Katechizmus katolíckej Cirkvi hovorí, že exorcizmus možno vykonávať aj na veciach a v skutočnosti sa stáva, že niekedy je potrebné exorcizovať veci a miesta. Pokiaľ viete aspoň základ práce budete s tým súhlasiť. Pretože energia myšlienky ( alebo energetická informácia) môže byť prenesená aj na vec ako napríklad amulet. Tieto osobitné zlá, ktoré však nikdy nemajú moc nad dušou, môžu zasiahnuť človeka zo štyroch príčin:

a) z iniciatívy démona. Na základe slobody, ktorú Boh udelil stvoreniam, on sám toleruje, keď Satan koná zle, i keď sa to nezhoduje z Božou vôľou. Nemáme to chápať ako zhovievavosť voči zlu, než ako bezprostredný Boží zásah. Dôvody tejto božskej vôle nám sčasti unikajú, vieme však, že Boh má moc premeniť zlo na dobro.

Mnohí svätí boli postihnutí posadlosťou, trýznením, obťažovaním a očistili sa skrz zásluhy Pátra Pia, farára z Arsu, svätej Gemmy ...Nezabúdajme na hodnotu kríža. Satanské zlo, obetované ako obeť Bohu, má nesmiernu spasiteľskú silu.

b) časté navštevovanie nebezpečných miest: mágov, vykladačov kariet, satanských skupín, špiritistických seansí.

c) zotrvávanie v ťažkom hriechu. Časom svedomie "stvrdne" a zlo v nás zapustí hlboké korene.

d) kúzlo býva najvšeobecnejšia príčina a týka sa až 90 % prípadov, pričom nezávisí od ľudí, ktorých zlo postihuje. "Kúzlo" znamená zlo, spôsobené mocou démona. Kto ho môže robiť? Nie každý, iba ten, kto je reálne v kontakte s diablom. Existujú rozličné formy kúzla: porobenie, puto, urieknutie. Za kúzlo je zodpovedný ten, kto ho prikazuje, alebo sa ním zaoberá. Proti nemu môže Cirkev bojovať EXORCIZMOM.
Prirodzené vlastnosti anjelov sú:

* nesmrteľnosť

* veľký rozum a dokonalé prirodzené poznanie

* vynikajúca slobodná vôľa a moc.

Prirodzená nesmrteľnosť anjelov

Sent. communis teológov je: Anjeli sú svojou prirodzenosťou nesmrteľní.

Ich prirodzená nesmrteľnosť vyplýva z ich čírej duchovnosti anjelskej prirodzenosti. Sú totiž nehmotní, nepozostávajú z fyzických čiastok a tak nepodliehajú podstatnej zmene, ktorá znamená stratu života. Anjel by však prestal jestvovať, keby mu Boh odňal zachovávanie, t.j. udržovací vplyv.

Rozum a moc anjelov

Ako duchovné bytosti majú anjeli rozum a slobodnú vôľu. V dôsledku čírej duchovnosti ich prirodzenosti rozumom poznávajú a vôľou chcú dokonalejšie ak ľudia, ale podstatne nedokonalejšie, ako je nekonečné poznanie a vôľa Boha.

Dokonalé prirodzené poznanie je im vrodené. Každý anjel podľa stupňa svojej bytostnej dokonalosti bez učenia prirodzene poznáva Boha, seba, iné tvory a zákony prírody. Toto prirodzené anjelské poznanie Boha však nie je videním Boha, lebo nijaký tvor nemôže svojimi prirodzenými silami Boha priamo vidieť. Teda prirodzene poznáva anjel jestvovanie Boha, jeho vlastnosti prostredníctvom svojej podstaty, totiž zo svojho jestvovania a zo svojich vlastností.Anjeli majú vynikajúcu slobodnú vôľu. Táto je primeraná spôsobu ich veľkého poznania tak, že podľa sv. Tomáša anjel prvým rozhodnutím svojej vôle sa nezmeniteľne pridŕža dobra alebo zla. Slobodná vôľa anjelov je dôsledkom ich rozumnosti a zodpovednosti, Písmo sv. informuje, že niektorí z ich zhrešili a to by bolo bez vnútornej slobody nemožné. Teda slobodná vôľa zapríčinila pád zlých anjelov a ich večné zavrhnutie: „Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili“ .
Comments