สรุปสูตรการเงิน

 
บริษัท A      บริษัท B
                  
1.  อัตราส่วนวัดสภาพคล่องตัว (Liquidity Ratio)                  
เป้าหมาย   วัดความสามารถของกิจการในการชำระหนี้ ระยะสั้น               
                  
                  
1.1   อัตราส่วนทุนหมุนเวียน   สินทรัพย์หมุนเวียน            
   (Current Ratio)   หนี้สินหมุนเวียน            
                                 

                  
      ผล = ยิ่งมากยิ่งดี   เท่า         
      Rating 1            


1.2   อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว               
   (Quick Ratio)               
                  
   สินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น               
   หนี้สินหมุนเวียน               
                  


                  
      ผล = ยิ่งมากยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            


1.3   เงินทุนหมุนเวียน               
   (Working Capital)               

      สินทรัพย์หมุนเวียน - หนี้สินหมุนเวียน            

                  
      ผล = ยิ่งมากยิ่งดี   บาท         
      Rating 1            

                  
1.4   อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า               
   (Account receivable turnover)               
                  
   ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย   ลูกหนี้การค้าปีนี้ + ปีก่อน            
   (ถ้าบอกลูกหนี้ปีเดียว ก็ใช้เลย)   2            


                  
      ขายสุทธิ            
      ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย            
                  


                  
   A   ผล = ยิ่งมากยิ่งดี   รอบ         
      Rating 2            


   ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้               
                  
      365   วัน         
      อัตราหมุนของลูกหนี้ (A)            
                  

                  

1.41   บอก ขายสุทธิ , ระยะเวลาจัดเก็บหนี้   365   =   อัตราหมุนของลูกหนี้      
   หา  ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย   ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้            

      ขายสุทธิ   =   ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย      
      อัตราหมุนของลูกหนี้            
                  

1.42   บอก ลูกหนี้ , ระยะเวลาจัดเก็บหนี้   365   =   อัตราหมุนของลูกหนี้      
   หา  ขายสุทธิ   ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้            

      อัตราหมุนของลูกหนี้   x   ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย   =   ขายสุทธิ
                  
   

1.5   อัตราหมุนเวียนของสินค้า               
   (Inventory turnover)               
                  
   สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย   สินค้าปีนี้ + สินค้าปีก่อน            
   (ถ้าบอกลูกหนี้ปีเดียว ก็ใช้เลย)   2            


                  
      ต้นทุนขาย            
      สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย            
                  


                  
   A   ผล = ยิ่งมากยิ่งดี   รอบ         
      Rating 2            


   ระยะเวลาในการขาย(หมุนเวียนสินค้า)               
                  
      365   วัน         
      อัตราหมุนของสินค้า (A)            
                  

                  

1.51   บอก ต้นทุนขาย, ระยะเวลาหมุนสินค้า   365   =   อัตราหมุนของสินค้า      
   หา  สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย   ระยะเวลาหมุนสินค้า            

      ต้นทุนขาย   =   สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย      
      อัตราหมุนของสินค้า            
                  

1.52   บอก สินค้าคงเหลือ , ระยะเวลาจัดเก็บหนี้   365   =   อัตราหมุนของสินค้า      
   หา  ต้นทุนขาย   ระยะเวลาหมุนสินค้า            

      อัตราหมุนของสินค้า   x   สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย   =   ต้นทุนขาย
                  
                  
                  
***** 1.60   Inventory Turnover   Sales            
      Inventories            
                  
                  

                  
      ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            
                  

                  
***** 1.70   DSO   Account Receivables            
   (Days Sales Outstanding)   Average sales / day            
                  
   ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย               

                  
      ผล = ยิ่ง น้อย ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            


2.  อัตราส่วนแสดงการใช้หนี้สินประกอบการ (Leverage Ratio)                  
เป้าหมาย   วัดความสามารถของกิจการในการชำระหนี้ ระยะยาว               

                  
2.1   อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม   หนี้สินรวม            
   (Debt Ratio)   สินทรัพย์รวม            
                  
                  

                  
   ดูสัดส่วนหนิ้สินรวมเทียบกับสินทรัพย์รวม   ผล = ยิ่ง น้อย ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 1            
                  

                  
2.2   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน   หนี้สินรวม            
   (Debt to Equity Ratio) ,  D/E   ส่วนของทุน            
                  
                  
                  
                  

                  
   (มาตรฐาน ทุน 40% , หนี้ 60%)   ผล = ยิ่ง น้อย ยิ่งดี   เท่า         
   หรือ 1.50 เท่า   Rating 2            


2.3   อัตราส่วนทุนต่อสินทรัพย์รวม   ส่วนของทุน            
      สินทรัพย์รวม            
                  
                  

                  
   (มาตรฐาน ทุน 40% = 0.40 เท่า)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            


2.4   อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อดอกเบี้ยจ่าย   กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย            
   (แสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย)   ดอกเบี้ยจ่าย            
                  
   TIE = Times Interest Earned   EBIT             
      I            
                  
      ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            
                  
3.  อัตราส่วนแสดงสมรรถภาพในการหากำไร (Profitability Ratio)                  
เป้าหมาย   วัดความสามารถของกิจการในการหากำไรเป็นอัตราผลตอบแทน               
                  
3.1   อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย   กำไรขั้นต้น x 100            
   (Gross Profit Margin)   ขายสุทธิ            
   กำไรขั้นต้น = ขาย - ต้นทุนขาย               
                  
                  
   (ผลประกอบการของตัวสินค้า)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2            
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
3.2   อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย   กำไรสุทธิ x 100            
   (Net Profit Margin)   ขายสุทธิ            
                  
                  
                  
   (ผลประกอบการของตัวสินค้า)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
   (ความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย)   Rating 2            
                  
                  
                  
                  
3.3   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม   กำไรสุทธิ x 100            
   (Return on Asset , ROA)   สินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย            
      ( สินทรัพย์ปีนี้+ปีก่อน)/2            
                  
   วัดประสิทธิภาพการทำกำไรจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่กิจการมี               
   (ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2            

                  
3.4   อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น   กำไรสุทธิ x 100            
   (Return on Equity , ROE)   ส่วนของเจ้าของ            
                  
                  
   หาผลตอบแทนว่าเงินที่ลงทุนไปให้ผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด               
      ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2            


                  
****** 3.5   Basic Earning Power   EBIT            
   (BEP)   Total Assets            
                  
   *** BEP%  ต่ำกว่า อ.ดอกเบี้ยจ่าย   ไม่ควรกู้            
   *** BEP%  สูงกว่า อ.ดอกเบี้ยจ่าย   กู้ได้            
      ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2            

4.  อัตราส่วนการตลาดของหุ้น (Marketability Ratio)                  
เป้าหมาย   บอกความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหุ้นกับกำไรสุทธิต่อหุ้น               
                  
4.1   อัตรากำไรต่อหุ้น   กำไรสุทธิ - เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ            
   (Earning per share)   จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย            
                  
                  
                  
   (ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับกำไร/หุ้น เท่าไร)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   บาท         
      Rating 1            
                  
                  
4.2   อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไร   ราคาตลาดต่อหุ้น            
   (Price earning ratio, P/E ratio)   กำไรสุทธิต่อหุ้น            
                  
                  
                  
   (ยิ่งต่ำคืนทุนเร็ว, ผลตอบแทนการลงทุน)   ผล = ยิ่ง น้อย ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 2            

                  
4.3   เงินปันผลต่อหุ้น   เงินปันผลจ่าย            
   (Dividend per share)   จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย            
                  
                  
                  
   (ยิ่งสูงคืนทุนเร็ว, ผลตอบแทนการลงทุน)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   บาท         
      Rating 1            


                  
4.4   อัตราเงินปันผลต่อราคาตลาดหุ้น   เงินปันผลต่อหุ้น x 100            
   (Dividend per share)   ราคาตลาดต่อหุ้น            
                  
                  
                  
   (ยิ่งสูงคืนทุนเร็ว, ผลตอบแทนการลงทุน)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2                              
4.5   มูลค่าหุ้นตามบัญชี      ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ            
   (Book value)   จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย            
                  
                  
                  
   (มูลค่าต่อหุ้นตามบัญชี เทียบราคาพาร์)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   บาท         
      Rating 1            
                  

                  
4.6   ราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี   ราคาตลาดต่อหุ้น            
   (Price per Book value, P/BV)   มูลค่าหุ้นตามบัญชี            
                  
   (ในแง่เจ้าของ - รวยมาก)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี            
                  
   (ในแง่นักลงทุน - เสี่ยงน้อย)   ผล = ยิ่ง น้อย ยิ่งดี   เท่า         
      Rating 1            
                  

                  
4.7   เงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ   เงินปันผลจ่าย x 100            
      กำไรสุทธิ            
                  
                  
                  
   (สำหรับนักลงทุน= จูงใจได้ตอบแทนสูง)   ผล = ยิ่ง มาก ยิ่งดี   %         
      Rating 2            
ĉ
exmba3 Nakhonpathom,
14 พ.ค. 2552 09:42