การสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะด้วย MS Excel ภาค2

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากการอบรมหลักสูตร "การสร้างแบบฟอร์มอัจริยะด้วย MS Excel" ภาคแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มด้วย Excel แบบอัจริยะไปบ้างแล้ว แต่เนื้อหามันยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดเนื้อหาดังกล่าว จึงต้องมีภาคสอง เพื่อฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะแบบฟอร์มต่างๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

โดยการอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้เดิมที่ได้จากการอบรมในครั้งก่อนมาประยุกต์ใช้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ควรทบทวนความรู้เดิมมาก่อน โดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบ Dynamic โดยใช้ฟังก์ชัน OFFSET ซึ่งสำคัญมาก นอกจากนี้ก็ยังมีฟังก์ชัน MATCH, INDEX, VLOOKUP และ IF ซึ่งต้องแม่น และเรียกใช้งานได้ด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริการวิชาการ และเพื่อการกุศล โดยรายได้ทั้งหมดจากการลงทะเบียน (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) มอบให้กับกองทุนการศึกษา ชมรมนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ห้องอบรมจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยอาจารย์แสงศรี จิยะจันทน์

ดังนั้น ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับ MS Excel แล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญ เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเอง เพื่อนำความรู้ความสามารถเหล่านั้น ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ และช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
วัตถุประสงค์ (ในการจัดอบรมครั้งนี้)
 1. เพื่อเป็นบริการวิชาการ สำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ MS Excel แบบมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา มอบให้กับกองทุนฯ ของชมรมนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง เพื่อช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นความสามารถของ MS Excel และประยุกต์ใช้กับงานของตน โดยเฉพาะการสร้างแบบฟอร์มเอกสาร สามารถพัฒนาระบบแบบฟอร์มขององค์กรได้
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เข้าอบรมที่มาจากแต่ละองค์กร และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการยุคใหม่ ที่ต้องการใช้ไอทีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
- เจ้าหน้าที่งานบัญชี, เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
- และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการใช้ MS Excel แบบเทพ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
รูปแบบการอบรม
 • ฝึกปฏิบัติจากไฟล์งานจริง โดยใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปนี้เป็นแกนหลัก
  • แบบฟอร์มส่งเงินสมทบประกันสังคม สปส.1-10 เวอร์ชัน 5 หรือ
  • แบบฟอร์มนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 หรือ
  • แบบฟอร์มทางภาษีอื่นๆ
 • ผู้เข้าอบรมที่มี Computer Notebook ส่วนตัว ขอให้นำมาด้วย
 • สำหรับผู้ที่ไม่มี Notebook ส่วนตัว ทางสถานที่มีเครื่องให้ใช้ได้ประมาณ 20 ท่าน
หมายเหตุ
ควรเตรียมสายไฟต่อพ่วงมาด้วย (กรณีชาจต์แบตโน๊ตบุ๊ค) เพราะจุดเสียบปลั๊กอาจมีไม่เพียงพอ
หัวข้อการอบรม
 • ภาพรวมของการออกแบบฟอร์มเอกสารด้วย MS Excel เพื่อนำไปใช้เป็นแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)
 • ออกแบบหน้าฟอร์มสำหรับนำเข้า หรือบันทึกข้อมูล (Input form)
 • การเขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูลมากรอกใส่ในแบบฟอร์ม แบบอัตโนมัติ
 • การเลือกแสดงรายการเฉพาะเดือนที่ต้องการ
 • การเพิ่มจำนวนหน้าโดยอัตโนมัติ เมื่อจำนวนข้อมูลเพิ่มขึ้น
 • การป้องกันความผิดพลาดในการนำเข้า หรือการบันทึกข้อมูล
 • การสร้างรายการเลือก (Static List) และรายการเลือกแบบอัตโนมัติ (Dynamic List)
 • การทำ CheckBox สำหรับเลือกข้อมูล และการลิงค์ CheckBox
 • การป้องกันการแก้ไขสูตรในแบบฟอร์ม (Data Protection)
 • ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  ซึ่งฟังก์ชันที่ใช้ครั้งนี้ (เท่าที่ผมดูจากไฟล์แบบฝึกหัด) ได้แก่ SUM, MAX, MIN, AND, OR, MID,
  ROUND, CEILING, ROWS, ISBLANK, ISNUMBER, BAHTTEXT, COUNTIF,
  IF, OFFSET, MATCH, และ LOOKUP เท่านั้น


***
ดูตัวอย่างแบบฟอร์มอัจฉริยะ ที่สร้างด้วย Excel ได้ที่...วัน-เวลา และสถานที่
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553
เวลา 09:00 - 16:00 น. โดยประมาณ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
(ชื่อเดิม : โรงเรียนนานาชาติไทยอเมริกัน)
ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

(คลิกที่แผนที่เพื่อดูรายละเอียด)ค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ท่านละ 999.- บาท


รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย
มอบให้ชมรมนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง

เพื่อสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดาร

รับจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจเข้าอบรม กรุณาปฏิบัติดังนี้
 1. โอนเงินจำนวน 999.- บาท/คน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเซ็นทรัลรามอินทรา
  ชื่อบัญชี นายสำเริง ยิ่งถาวรสุข  เลขที่  930-0-00274-9 
  (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ เช่น 999.05 เป็นต้น)
 2. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล (ของผู้เข้าอบรมทุกท่าน)  , ชื่อบริษัท/หน่วยงาน 
  และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  (เผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะได้แจ้งให้ทราบได้ในทันที)
  มาทางอีเมล์ ysamroeng@gmail.com  (ไม่จำเป็นต้องแนบสลิปโอนเงิน)

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิ์รับลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาข้างต้นครบถ้วน
2. รับลงทะเบียนผ่านทางอีเมล์เท่านั้น

3. ปิดรับเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่นั่ง สงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนก่อนและชำระเงินครบถ้วน
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ อ.สำเริง โทร. 081-423-9828
ผู้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
โดยอาจารย์แสงศรี จิยะจันทร์
บริษัท อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
โดยอาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข
Comments