หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตร Excel Starter (พื้นฐานสำหรับทุกสายงาน)
เริ่มต้นกับสูตรและฟังก์ชัน Excel แบบมืออาชีพ
(เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนหลักสูตร Excel ใดๆ ขอแนะนำให้เริ่มต้นจากหลักสูตรนี้ก่อน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานและมุมมองเดิมๆ เกี่ยวกับ Excel เรียนรู้ฟังก์ชัน และเทคนิคการเขียนสูตรคำนวณ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายงาน เตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การใช้ Excel แบบมืออาชีพในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป


หลักสูตร Excel for HR Part-I
การใช้ MS Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

สำหรับผู้ที่อยู่ในสายงาน HR (งานด้านบุคลากร) หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ "ไม่เรียนไม่ได้" เป็นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การใช้ Excel ในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน HR โดยเฉพาะ เช่น งานค่าจ้างค่าตอบแทน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานฝึกอบรมและพัฒนา งานบริหารสวัสดิการ และการตั้งเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น


หลักสูตร Excel for HR Part-II
MS Excel กับงานฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ

หลักสูตรต่อยอดสำหรับผู้ที่ทำงานสาย HR เรียนรู้การออกแบบระบบงานฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชันที่ซับซ้อน การเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆ ตาราง และการสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ โดยฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากระบบงานจริง เช่น ระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม ระบบบันทึกประวัติการเบิกสวัสดิการ ฯลฯ เป็นต้น


หลักสูตร Excel for HR Part-III
การประมวลผลข้อมูลและการจัดทำรายงาน HR ด้วย Excel

HR ยุคเก่ามักไม่ประสบความสำเร็จ ในการทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูง มักจัดทำรายงานแบบรูปเล่ม เนื้อหาอัดแน่นไปด้วยข้อความและตัวเลขมากมาย ไม่ต่างจากวิทยานิพนธ์ ในขณะที่ผู้บริหารสนใจแต่บทสรุปที่มีเนื้อหาครอบคลุม และต้องการรูปแบบรายงานที่ดูแล้วเข้าใจง่าย รายงานแบบ HR Dashboard จึงเป็นตัวเลือกที่ HR ยุคใหม่ไม่อาจมองข้ามได้


หลักสูตร Excel ประยุกต์ - 1
การสร้างและกรอกแบบฟอร์มราชการด้วย Excel

Excel ขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างแบบฟอร์ม ผู้ใช้ทั่วไปจึงสร้างฟอร์มเอกสารต่างๆ ออกมามากมาย (จนล้นออฟฟิศ) แต่หลักสูตรนี้จะสอนวิธีสร้างฟอร์มแบบอัจฉริยะ (e-Form) ที่นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการใช้งานแล้ว ยังลดปริมาณแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ลงได้เป็นจำนวนมาก สามารถประยุกต์ใช้กับงานแบบฟอร์มทั่วไป เช่น แบบฟอร์มประกันสังคม แบบฟอร์มภาษี แบบฟอร์มงานบุคคล แบบฟอร์มงานจัดซื้อ ฯลฯ เป็นต้น


หลักสูตร Excel ประยุกต์ - 2
สร้างฟอร์มใบสั่งซื้อ (PO) หรือใบแจ้งหนี้ (Invoice) แบบอัตโนมัติ

คนที่ทำงานจัดซื้อ, คนที่ออกเอกสารใบแจ้งหนี้-ใบเสร็จรับเงิน, คนที่ทำใบเสนอราคา ฯลฯ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ก็ต้องใช้ Excel ในการทำเอกสารเหล่านั้น แต่ก็มักจะประสบปัญหาหลายอย่างคล้ายกัน เช่น ต้องรันเลขที่เอกสารเอง ทำให้มีเลขที่ซ้ำหรือข้ามไป, ต้องพิมพ์รายการเองทั้งหมด ทั้งข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลผู้ขาย รายการสินค้า ฯลฯ ทั้งที่ควรจะแค่ใส่รหัสไม่กี่ตัว แล้วแสดงรายการที่ต้องการ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการดูข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเสียเวลามากในการประมวลผลทำรายงานในเวลาที่ต้องการ แถมยังได้ข้อมูลที่ผิดพลาดอีกด้วย ทั้งนี้เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล


หลักสูตร Excel ประยุกต์ - 3
การแปลง Text file ให้เป็นตารางฐานข้อมูล เพื่อการนำไปประมวลผลด้วย Excel

การทำงานของผู้ใช้ส่วนใหญ่คือ เมื่อกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมเงินเดือน ฯลฯ ครบถ้วนแล้ว ก็จะ Print รายงานต่างๆ ออกมาเป็นกระดาษ แล้วก็นำข้อมูลบางส่วน มากรอกลงใน Excel ใหม่อีกครั้ง เพื่อจะนำไปประมวลผลหรือจัดทำรายงานด้วย Excel ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลา อีกทั้งยังเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ทั้งๆ ที่เราสามารถ Export ข้อมูลเป็น Text file ออกมา แล้วทำการแปลง (Convert) ให้เป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ได้ทันที


หลักสูตร การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารในงาน HR

การสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆ ด้วย Google Site โดยไม่จำเป็นต้องเขียน Code หรือเขียนโปรแกรม สำหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรกับพนักงาน ช่วยส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้การสร้างเว็บเพจ การแทรกคลิปวิดีโอ การแทรกตารางปฏิทิน การดาวน์โหลดเอกสาร การแทรกรูปภาพ การทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ และการปรับแต่งเว็บเพจ ฯลฯ


หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form

เปลี่ยนการทำงานเดิมๆ กับแบบฟอร์มกระดาษ สู่การทำงานกับแบบฟอร์มออนไลน์ ด้วย Google Docs ที่สามารถสร้างแบบฟอร์ม หรือแบบสอบถาม ซึ่งแจกจ่ายไปให้กับผู้ใช้ผ่านทางอีเมล์ เว็บเพจ เว็บบอร์ด หรือทาง Social Network ต่างๆ โดยเมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูล จะบันทึกเข้าฐานข้อมูลโดยตรง ซึ่งพร้อมนำไปประมวลผลได้ทันทีในหลายรูปแบบ เช่น Excel, SPSS, OpenOffice เป็นต้น


หลักสูตร การพัฒนาเทคนิคการจัดเก็บเอกสารยุค IT

นอกจากจะได้เรียนรู้ เทคนิคการคัดแยกและการจัดเก็บเอกสารแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและเทคนิคการพัฒนา ระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ การทำดัชนีค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ e-Documents และการสร้างเอกสารออนไลน์ เพื่อก้าวสู่การเป็นสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)


  หลักสูตรที่แตกต่างจากที่อื่นๆ

ผมออกแบบหลักสูตรโดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นหลัก ไม่ได้แบ่งเป็นระดับเหมือนหลักสูตรทั่วไป ผมไม่สนใจว่าจะเป็น Excel เวอร์ชันไหน, ไม่สนใจว่าจะมีเมนูอะไร, ไม่สนใจว่าเมนูไหนใช้ทำอะไร และไม่สนใจด้วยว่า Excel มันจะทำอะไรได้บ้าง ผมสนใจแต่เพียงว่า ถ้าผมต้องการ (ผลลัพธ์) งานแบบนี้, หน้าตาแบบนี้, จะต้องทำอย่างไร, Excel ทำได้หรือไม่?

          ผมรู้สึกว่าหลักสูตรโดยทั่วไป พยายามจะยัดเยียดให้รู้ว่า "โปรแกรม Excel ทำอะไรได้บ้าง" โดยไม่คำนึงว่า ผู้เรียนจะได้มีโอกาสใช้หรือไม่ สุดท้ายจึงกลายเป็นว่า สิ่งที่เรียน..ไม่ได้ใช้ แต่สิ่งที่ต้องใช้..ไม่ได้เรียน พอเรียนกลับมาแล้ว ก็ยังทำงานไม่ได้อยู่ดี

          แต่ละหลักสูตรควรจะใช้เวลาเรียนกี่วัน?

          เป็นคำถามที่ถามบ่อยมาก ความจริงแล้ว... ก็ขึ้นอยู่กับทักษะพื้นฐานของผู้เรียน ถ้าไม่ค่อยใช้ Excel แบบจริงๆ จังๆ หรือไม่คุ้นเคยกับการเขียนสูตร การเลือกใช้ฟังก์ชัน ก็ควรจะเรียนหลายวันหน่อย แต่ถ้าทักษะพื้นฐานดีแล้ว ก็ลดจำนวนวันเรียนลงก็ได้ ทั้งนี้ต้องดูเป้าหมายที่ต้องการด้วย ว่าต้องการจะให้ได้อะไร? ขนาดไหน? เช่น

          ถ้าเรียนเสร็จแล้ว ต้องการให้สามารถสร้างระบบบันทึกประวัติการฝึกอบรมได้ อันนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 2-3 วัน สำหรับคนที่มีพื้นฐานบ้างแล้ว แต่ถ้าต้องการให้ผู้เรียน สามารถปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารปัจจุบัน ให้อัจฉริยะยิ่งขึ้น ก็ควรเลือกเรียนหลักสูตรการสร้างแบบฟอร์มอัจริยะ เป็นต้น

          ในความเป็นจริงแล้ว การเรียน Excel มีเนื้อหาที่กว้างและลึกมาก บางคนเข้าใจว่า แค่ตีเส้นสร้างตารางและ SUM ผลรวมได้ แปลว่า ใช้ Excel เป็นแล้ว ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมาก เพราะ Excel ทำได้มากกว่านั้นหลายเท่านัก  โดยเฉพาะการใช้สูตรและฟังก์ชันที่หลากหลาย, ทริปและเทคนิคในการทำงาน, ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในแบบที่คนธรรมดาเขาไม่ใช้กัน ฯลฯ

          ในแต่ละหลักสูตร จะเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน จนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เรียนรู้ฟังก์ชัน สูตร หรือเมนูคำสั่ง เฉพาะที่จะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการเท่านั้น ถ้าไม่เกี่ยว ก็ไม่ต้องเสียเวลาเรียน

          ในการทำงานจริง ไม่มีคำว่า Basic หรือ Advance มีแต่ ทำได้ หรือ ทำไม่ได้ และ ทำอย่างไร เท่านั้นหลักสูตร Excelติวเข้ม หลักสูตร Excel สำหรับมืออาชีพ
MS Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ (Excelติวเข้ม)

คุณเคยคิดแบบนี้หรือไม่? 

  • ไม่อยากเป็นพนักงานประจำ หรือเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต
  • อยากมีงานอิสระ หรือรับ Job พิเศษ หารายได้เสริม
  • ต้องการเป็น Super user ในบริษัท ที่สามารถทำงานซึ่งต้องใช้เวลานานๆ ให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที เดินไปทางไหน เพื่อนร่วมงานก็เรียกคุณว่า "เทพ Excel"
  • ต้องการสร้างหรือพัฒนาระบบงานเอกสารในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่ยังเป็น Manual ให้เป็นแบบ Automatic มากขึ้น
  • หรือบางคนวางแผนชีวิตไว้ อยากเป็นวิทยากรอิสระ เป็นที่ปรึกษา หรือนักเขียน

       หลักสูตรนี้ ใช้เวลาเรียน 5 วัน (เฉพาะวันหยุด) ด้วยรูปแบบการเรียนที่เข้มข้น ต้องทำการบ้าน ต้องทำโครงงาน (นำเสนอในวันสุดท้าย) และที่สำคัญ "ต้องมีความขวนขวายในตนเอง" เหมาะสำหรับคนที่ตั้งใจจริงเท่านั้น เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แค่กลุ่มละ 8 คน

พร้อมรับสิทธิพิเศษ ในการพิจารณาให้เข้าร่วมเป็นทีมงานกับผู้สอน และมีงานจ่ายให้ สำหรับคนที่มีความพร้อม

หลักสูตรพิเศษ เรียนตัวต่อตัว

          เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่สะดวก หรือไม่มีเวลาเข้าอบรม ในวัน-เวลาที่เปิดอบรมปกติ เหมาะสำหรับผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, หรือผู้ที่สนใจจะเรียนรู้เป็นการส่วนตัว ซึ่งบางครั้งอาจกังวลว่าจะตามไม่ทันถ้าเรียนร่วมกับบุคคลอื่นๆ

          จุดเด่น ของการเรียนแบบนี้คือ ผู้เรียนสามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหา ให้ตรงกับความต้องการของตนหรือขององค์กร ได้มากขึ้น  ทั้งยังสามารถเลือกวัน-เวลาที่เหมาะกับตน  ทำให้สะดวกและไม่กระทบกับงานประจำ นอกจากนี้ยังสามารถเอาปัญหาในงานประจำ มาเป็นโจทย์เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยรูปแบบการเรียนแบบตัวต่อตัว  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

แบบที่ 1  เรียนวันเดียว/หลักสูตร/คน

          เนื้อหาจะเหมือนกับหลักสูตรที่เปิด Public ทั่วไป อาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างตามสมควร ใช้เวลาเรียน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ค่าใช้จ่ายถูกกว่าประมาณ 30-35% ของราคาปกติ  โดยผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อาหารกลางวันหาทานเองตามอัธยาศัย  ส่วนวัน-เวลา และสถานที่เรียน  แล้วแต่ความสะดวกของทั้งผู้เรียนและผู้สอน


แบบที่ 2  เรียนเหมาจ่าย/หลักสูตร/คน

          หัวข้อเนื้อหาและรูปแบบการเรียน ออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน อาจจะนำงานจริงของผู้เรียน มาเป็นหัวข้อเรื่องที่จะสอนได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงระบบงานของตน (ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา)

          ข้อดีคือ นอกจากจะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้ Excel แบบมืออาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาระบบงานของตนเองไปพร้อมกันด้วย
  • จะเรียนกี่วันก็ได้, 
  • จะเรียนวันไหนก็ได้, 
  • จะเรียนวันละกี่ชั่วโมงก็ได้ 
  • ภายในระยะเวลาที่กำหนด (แบบรายเดือน / รายปี) 
          โดยผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อาหารกลางวัน หาทานเองตามอัธยาศัย  ส่วนวัน-เวลา และสถานที่เรียน แล้วแต่ความสะดวก ทั้งของผู้เรียนและผู้สอน โดยทำการนัดหมายกันล่วงหน้า

(ในเบื้องต้นขอให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น หากสถานที่ที่จะนัดเรียนอยู่นอกเขต และใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 ชั่วโมง จะคิดค่าเดินทางตามสมควร)