Duurzame Energie voor de Burger in Arnhem en omgeving BDEA

De Burger Duurzame Energiecentrale Arnhem BDEA  van EVS


Een lokaal initiatief voor iedereen!   
                      Power to the People!


Dit was ons initiatief al in 2011.!
In die tijd was windenergie in Japan al goedkoper dan kernenergie.
Recente onderzoeken laten zien dat de wereldenergievoorziening binnen vijf jaar gedekt kan zijn door zonneenergie.

Er is energie genoeg!
Wij komen er in om. Dit universum bestaat uit energie.
Praten over een energietekort is er niets van begrijpen!

Sedert 2011 zijn wij verder gegaan en zijn nu toe aan het mee introduceren van totaal nieuwe vormen van energie.
onbeperkte energie. Voor iedereen beschikbaar.

Nicola overal beschikbare energieGoogle Documenten-video

 

Google Documenten-video
Voor wie meer wil weten? Wij organiseren bijeenkomsten en een workshop of lezing over deze onderwerpen op verzoek!
Mail aan:  ecovredeaarde@gmail.com

Hieronder te tekst van het oorspronkelijke initiatief.
Er is nu, sedert 2013 een goede Arnhemse energie coöperatie. NOg wel wat traditioneel maar dat is een kwestie van tijd  :)

In deze tijd van stijgende energieprijzen is er het nieuwe initiatief. Het neerzetten van een Arnhemse Coöperatieve Burger energiecentrale. Een initiatief van en voor bewoners om te werken aan de eigen lokale energieopwekking. Met kleine investeringen maken wij met elkaar een gezonde toekomst met minder kosten voor iedereen.

Energie wordt goedkoper in plaats van duurder en wij hebben het zelf in de hand.
Iedereen heeft een dak, een schuur, een balkon, een raam voor het opwekken van energie.  Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de prijs, hoe meer er mogelijk is. Met elkaar bouwen wij onze eigen voorzieningen en dragen bij aan een gezonder leven.


Duurzame Energiebedrijf Arnhem
06 49 36 78 77
ecovredeaarde@gmail.com


• Wat houdt het initiatief in
Realiseren van een Duurzaam Arnhems Energie ontwikkelbedrijf zodat inwoners van Arnhem zelf hun
energie duurzaam opwekken en verbruiken waardoor hun energiekosten veel lager worden dan nu en
Arnhem als stad CO2 neutraal wordt. EcoVrede is participant en bijdrager aan de Arnhemse Energiecooperatie.

- EcoVrede is buurtburgemeester voor de Wijk Presikhaaf en randgebieden via Nudge
- EcoVrede is participant in Arnhem Energiestad
- Wij bieden ruimte voor initiatieven, meedenken en mee ontwikkelen
Het project is onderdeel van het programma ‘Arnhem Energiestad’ ook bekend als ‘Energie made in [Arnhem]


• Waarom doet EcoVrede dit
Energie wordt steeds duurder en wordt nog lang niet altijd groen of duurzaam opgewekt dit leidt tot
verschillende problemen lokaal en globaal. Daarom komt Ecovrede met een project waarin mensen de
mogelijkheid krijgen om zelf hun energie op een groene, duurzame manier op te wekken, waarmee zij
dus en geld kunnen besparen en meewerken aan de oplossing van een globaal milieuprobleem.
In ons idee is straks de burger de eigenaar van liefst lokale, kleinschalige zoveel als mogelijk
zelfstandig werkende installaties.


• Wanneer gebeurt het
Het eerste overleg met andere samenwerkingspartners is gestart. Wij willen in 2012 samen met
andere partners uit ‘Energie made in [Arnhem]’ komen tot een burgerduurzaamheidscentrum in
Arnhem. Daarna gaan we werken aan het idee om in Arnhem een energiebedrijf te realiseren dat
duurzame energie opwekt voor en door de burgers van Arnhem.


10.000 huishoudens afgesloten en explosief stijgende.

Energie kan beter worden georganiseerd! Enkele punten:

* Energie steeds meer richting winning en opwekking uit natuurlijke vormen. 
Planten zijn de ideale omzetters van zonne-energie
Bij ontwikkeling in die richting ook een oplossing voor het huidige tekort aan grondstoffen.
Feitelijk leven wij allemaal op zonne-energie die is omgezet

* 50% van de energieproductie gaat verloren door het transport. 
Dit transport wordt met hoge spanningen gedaan.
Feitelijk zijn deze hoge spanningen alleen nodig om het transport te kunnen doen
Omschakelen naar lage voltages en lokale opwekking geeft een 40 tot 50 % winst!
Daarbij steeds meer apparaten welke werken op minimale hoeveelheden energie.
Dan duurzame- lokale opwekking en wij zijn voor jaren voorzien van vrijwel gratis energie.

* Wij krijgen zelfs de komende tijd te maken met een enorm energieoverschot. Er is helemaal geen tekort.
Hoe gaan wij de systemen hier op inrichten.

Speciaal minima en mensen aan de onderkant
Wij richten ons speciaal op de groep van minima welke deze oplossingen het beste kunnen gebruiken gezien de ruimte welke het geeft in het besteedbaar budget. De energiekosten hoeven niet langer te stijgen en kunnen met enkele jaren zelfs fors zakken. Wij nemen als burgers zelf het initiatief en zorgen er voor dat het rendement ook bij de burger, bij u, terecht komt. Zodoende een burgerenergiecentrale.


Burgerinitiatieven
Wij nemen met u het voortouw voor een gezonde wijk en het zorgen voor onze eigen behoeften. 
Zo verduurzamen wij onze leefomgeving in het voordeel van iedereen. Binnenkort organiseren wij informatieavonden waarin alle details worden verteld. Wij nodigen u bij deze uit om in te stappen. Aanmelden en daarmee deelnemen is mogelijk via het formulier midden op deze pagina:


Energie is overal
Feitelijk praten wij met elkaar alleen over de omzetting in bruikbare vormen.
Daarbij is het feit van vervuilende of niet vervuilende energie en werkwijzen een belangrijk aspect.Energie, stroom en netwerken een nadere uitleg

"...Doordat zonne-energie goedkoper wordt dan normale stroom, lijkt Nederland wakker te schrikken. Solarplaza verwacht dat er dit jaar tussen de 45 en zestig megawatt aan nieuwe capaciteit wordt geïnstalleerd.Daarmee komt de groei sowieso boven de 35 procent uit...."
12 April 2012

Zonnestroom is fors aan het groeien Dagblad Trouw  17 januari 2012
"Certiq heeft gisteren cijfers over de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland vrijgegeven. De levering daarvan is met maar liefst 22 procent gestegen. De groei alleen al is goed voor de stroom voor omgerekend ongeveer 1,5 miljoen huishoudens, zo maakt TenneT daaruit op...." Het schijnt zelfs nog beter te gaan gezien wat er niet is meegeteld of op eigen initiatief is geplaatst.


Zonne-energie winnen in de ruimte Mei 2012  en  Link  (Engelstalig)

Introductie techniek voor straatverlichting op zonne-energieAndere energievormen:
"..Dat wil zeggen dat je straks bij hem voor 500 dollar (385 euro) een centrale moet kunnen kopen die 10kW levert,
genoeg voor een huishouden. Zelfs veel te veel als je die centrale een heel jaar zou laten draaien, want dan kom je uit op een kleine 90.000 kiloWattuur,.... "

Vacuüm energie

YouTube-video
Energiewinning uit Algen - door genetisch aangepaste bacteriën  
(Wij zijn in principe tegen op kunstmatige veranderingen in het genetisch materiaal! )

Energie uit de atmosfeer en nulpunt energie bronnen en werkwijze;

YouTube-videoEnergie winnen uit natuurlijke vormen

Doorbraak in Japan, Wind-energie goedkoper dan Nucleaire-energie

Posted: 31 Aug 2011 09:07 AM PDT

Mensen in nood zijn vaak tot hele mooie dingen in staat zoals te zien is in Japan. De nucleaire ramp heeft er voor gezorgd dat de Japanners bewuster met hun omgeving omgaan en dus gingen ze opzoek naar alternatieve, duurzame energie. Dit resulteerde in een gehele nieuwe methode om gebruik te maken van wind-energie.
Lokale initiatieven


* Stichting EVS EcoVrede is aangesloten bij Nudge en tal van andere initiatieven.

Subsidie voor businesscase duurzaam energiebedrijf  Arnhem/ Nijmegen   Wat is hier mee gedaan?


Visie EVS EcoVrede op duurzame energieImtech; zonneenergie initiatieven in Peru Voorjaar 2012
"..... maakt bekend dat Imtech in het kader van haar beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de zonne-energie-industrie in Peru een 'boost' gaat geven. Hiertoe worden in het dorp Sibayo, in de Colca-vallei in het Andes-gebergte, twee proefprojecten in een school en ziekenhuis gerealiseerd. Er wordt hierbij samengewerkt met verschillende producenten van zonne-energie-voorzieningen. Samen met hen en andere producenten is het de bedoeling dat op termijn ook in andere dorpen in deze vallei soortgelijke oplossingen worden aangelegd...."
Informatieavonden en bijeenkomsten op verzoek, op locatie en bij stichting EVS. Meer informatie?
stichting EVS   ecovredeaarde@gmail.com
Persbericht:
Half Oktober 2011

BDEA   Duurzaam Energiebedrijf Arnhem  - van en voor burgers -
De burgerenergiecentrale

In de afgelopen maanden hebben wij ons voorbereid op de diverse aspecten van de opstart van DEA, Duurzaam Energiebedrijf Arnhem. Als mede ondertekenaar van het convenant Arnhem Energiestad- 'energie made in Arnhem', en met de informatie van diverse geconsulteerde partners, is de tijd rijp om de eerste stappen te zetten als DEA: Duurzaam Energiebedrijf Arnhem. 

BDEA
DEA is een duurzame werkcoöperatie van en voor burgers werkende zonder winstoogmerk. Winst voor een ieder die betrokken is, maatschappelijke winst en een schoner milieu met toekomstperspectief gaan hierbij samen. De groeiende winst komt  beschikbaar voor nieuwe initiatieven en voor verlaging van de kostprijs. Dat geeft ruimte. 

Geld
Geld is bij nieuwe initiatieven niet het probleem. Ons denken en creatief zijn geven de oplossingen. Zien wat wij kunnen doen met durf als de centrale factor. Diverse handvatten zijn er voor een gezonde aanpak. Wij tonen u er in onze bijeenkomst enkele.
Wij nodigen u uit ze te verbeteren en uw bijdrage te geven. 

Duurzame energie 
U kunt voor u zelf een plafond bouwen in uw almaar stijgende energieprijzen. 
Zonne-energie en windenergie, krijgen een steeds belangrijkere rol in onze energievoorziening en zijn een praktisch alternatief voor duurder wordende fossiele brandstoffen. Zonne- en windenergie zijn relatief schone energievormen.
Wij kunnen met het invoeren van deze energiebronnen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze samenleving en een bijdrage geven aan meer zelfstandigheid.

Voordelen
Belangrijk aandachtspunt is er voor zorgen dat het voordeel van uw eigen energie-opwekking ten goede komt aan u zelf. De burger die in de geschetste opzet mede eigenaar is. Een mooi duurzaam huis, of verduurzaamd huis om in te wonen met de benodigde installaties, zonder kostenstijgingen. Er gaan meerdere bijeenkomsten komen welke worden aangekondigd via onze website en in de media waarin wij alles voor u uitleggen en uw mogelijkheden volkomen duidelijk worden uitgelegd.

Ruimte
De burger, u, krijgt met deze werkwijze ruimte in uw budget. Er blijft geld over. 
Uw energiekosten stijgen niet langer. Sterker nog; met enkele jaren gaan uw kosten voor energie omlaag. Tevens wordt u minder afhankelijk van de toenemende schommelingen in het huidige energie-netwerk en meer zelfstandig. Wijken en straten en huizen krijgen een eigen voorziening.

Minima
Feitelijk is de beschikbaarheid over energie in deze samenleving een mensenrecht. Voedsel, water en een dak boven je hoofd zijn dat ook. Wij geven als DEA met dit initiatief specifiek de groep van minima en mensen met een lager inkomen een betere toegang tot de noodzakelijke voorzieningen voor een menselijk bestaan. Te veel mensen worden afgesloten of kunnen de rekening niet meer betalen of lopen achter of moeten kiezen tussen de rekening betalen of eten kopen. Daar zijn oplossingen voor!

Mensenrechten
DEA is een benaderingswijze in overeenstemming met de rechten van de mens. Rechten welke wij bijna zouden vergeten in onze nu vrijwel stuk gelopen economische groei kramp. Dat kan hersteld worden met een andere aanpak.

Innovaties en bedrijven
Bezuinigingen en een krappe beurs hoeven niet te conflicteren met innovaties en de toepassing daarvan. Innovaties zijn vaak in de vorm van (dure) hightech vindingen. Laat het voordeel van de innovaties, de ontwikkelde verbeteringen, meestal gedaan met geld van de gemeenschap, ten goede van de burger komen en geef zo een nieuwe basis aan onze sociale en democratische samenleving. Maak hier een voorschrift van. Doe dit als vanzelf. Richt innovaties specifiek op het doel voor een ieder beschikbaar te komen in goederen, diensten en processen. Laat iedereen kunnen participeren en stel dit als eis. Geef dit mee als extra voorschrift in 'Arnhem Energiestad- Energie made in Arnhem'.

Dat vraagt om moed 
Om inzicht en handelen door politiek en bedrijfsleven. Het vraagt om nieuwe werkwijzen, om respecteren van privacy en eigenheid. Het vraagt om een eerlijke samenleving en daar bewust voor te kiezen. Het vraagt om een andere bedrijfsvoering welke voor de komende jaren de bepalende factor zal gaan worden. Wie niet verduurzaamd en socialiseert doet zo meteen als bedrijf niet meer mee. Die verandering is nu in sneltreinvaart gaande. 

De burger centraal stellen
De burger in de 21e eeuw centraal stellen is de kern van deze omslag. Daarbij de natuur in zijn waarde laten en bevorderen. Cradle to Cradle werkwijzen. 100% kringloop. 
Wij zijn toe aan een omslag in denken, handelen en visie ten aanzien van de richting van onze samenleving. Geld denken omzetten in sociaal en toekomstgericht handelen. De natuur als uitgangspunt als verstrekker van basis levensvoorwaarden als frisse lucht, water, voedsel, grondstoffen en ontspanning.

Op de toekomst gericht, uit praktische overwegingen en als bijdrage aan een gezonder leefklimaat adviseren wij u een keuze voor deze nieuwe werkwijze te maken. De consument bepaald, heeft de keuze. Dat bent u.

Energie made in Arnhem
EVS EcoVrede doet bij deze de oproep aan alle betrokkenen in 'Arnhem Energie stad- Energie made in Arnhem' het verschil te maken. Wij kunnen nu het verschil maken en laten zien dat een sociaal gezicht in de praktijk vorm kan worden gegeven. Zelfs, of met name, in deze tijd van bezuinigingen en grote veranderingen is dat belangrijk. Een extra uitdaging voor een stad als Arnhem. Minima als sterk groeiende groep, nieuw perspectief en betrokkenheid bieden. Kiezen voor een menselijke maat die logisch is.

Redenen voor deze omslag
Denk aan de tijdbom in de huizenverkopen, de grote hoeveelheid aan leegstaande bedrijfspanden, de crisis op de beurzen, de ontslaggolven, de extreme bezuinigingen, de milieucrisis e.a. Maak de omslag met name uit sociaal gevoel en uit de persoonlijke wens tot verandering. Ook voor jezelf.

Het is nu tijd om te veranderen en met elkaar een nieuwe samenleving neer te zetten. En dat kan eerlijk en mooi en gezond. Wij nodigen u uit te participeren en dit gemeenschappelijke belang te onderkennen en te onderschrijven. Met name als bedrijven maar ook als individu. Wij kunnen dat gezamenlijk.

Bijeenkomst
Wij organiseren een informatieve bijeenkomst. Participeer, neem deel en doe er uw voordeel mee. Een gezond klimaat en een leefbare stad beginnen bij ons zelf. Het is een kwestie van herverdelen en anders handelen en kijken. Durf en heb vertrouwen en doe mee. U bent het waard! Wij zijn het waard. Onze samenleving kan het. Jij kan het.

Op onze website hebben wij een nadere schets staan van onze plannen  www.ecovrede.nl

Het is nu de juiste tijd om deze stap te zetten.
Wij nodigen u dan ook graag uit.


Programma;

19.30:
- Even voorstellen
- Introductie mede door de mensen van Nudge
- Voordelen en aspecten van lokale productie
- De mogelijkheden van BDEA
20.30:
- Financieringsvormen, korte Introductie door Anthony Migchels aspecten en mogelijkheden met de Gelre (lokaal geld)
- Werkvormen
- Vervolg; contourschetsen, nieuwe bijeenkomst, afspraken
21.30:
Afronding en 'social talk'


Locatie en Datum:  

25 oktober 2011 vanaf half  8.
Bijdragen en aanmelding graag per email: ecovredeaarde@gmail.com
U krijgt van ons een bevestiging met locatie en route.

Nieuwe bijeenkomsten volgen. u kunt u hiervoor aanmelden.


- Burger Duurzaam Energie Arnhem  BDEA
- Lokale initiatieven voor de opwekking van energie.
- Specifiek gericht op de burger 
- Wij gaan voor een gezonde, eerlijke samenleving


EVS EcoVrede is een erkende ANBI  (Algemeen Nut Beogende Organisatie)
De burger staat centraal in deze 21e eeuw. Het gaat om u!
De burgerenergiecentrale. Ieder een eigen of een lokale voorziening. 
--


Responsible future 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 - 2017  e.v. All rights reserved                  
Comments