Ahozko aurkezpenaren ebaluazioa

Irakasleak 

AHOZKO AURKEZPENAREN EBALUAZIOA (IRAKASLEA)

AZTERKETARIA:EDUKIA

ZUZENTASUNA

        

A. IRAKURGAIA

        

A. DEKLINABIDEA

        

Behar bezala ulertu gabe


Nor /nork gaizki behin baino +


Informazio garrantzitsuak aipatu gabe


Mugatu/mugagabea gaizki


Gainetiko azalpena, laburregia


Kasu atzizkiak gaizki: “otsailan”


Zehaztasunik ez azalpenetan


Zertaz pluralean gaizki


Apunte luzeak irakurtzea


Zeren/Nongo kasuak nahasian


B. MINTZAGAIA


B. ADITZA


Gaia landu gabe: garapen eskasa


Aditz komunztadurak txarto


Azalpena laburregia


Singular/pluralean akatsak


Aditz erregimenak gaizki: “ikusten naiz”Baldintzazkoak gaizki osatuakAspektuak gaizkiAditz nominalizazioetan (-tzea) akatsak


 

MOLDEA


C. MORFOLOGIA


Azalpena batere egituratu gabe: edozelan


Zenbait txarto erabilita: ere, elkar, egin


Jariotasunik gabe:motel edota errepikatuz


Izenordain indartuak, egin, baino/baina


Ideien artean kohesio edo lotura falta


D. SINTAXIAEgitura sinpleegiak, batere zehaztu gabeEsaldi txertatu edo konposatu gutxiegiAdizki sinpleak baino ez:ahalezkoak eta, ez


Galdegaia gaizki, ordena aldrebesa


Hizkuntza baliabideetan urritasun nabarmena


Erlatibozkoak txarto egituraturik


Esaldiak bukatu gabe, zalantzaz


Erlatibozkoak eta konpletiboak nahasirik


Kontrakzio gehiegi, hitzak itxuragabeturik


Zehargalderak txarto: ba-, -ela,


Lexiko desegokia eta urria


Erdarakada ugari egituretan


Yeismo nabarmena: “zaia”, “iraian”…


Goiko sailetako akatsengatik sintaxi txarra


Oro har, ahoskera oso traketsa

        

OHARRAK