euskaljakintza arauak

Euskaltzaindiaren arauak lantzeko ikastaroa

Arau bakoitzaren gainean klik eginez, arau horren azalpena eta hura lantzeko online ariketak topatuko dituzu. Ariketa guztiak euskaljakintzako partaideak sortutakoak dira. 

  Teoria jaitsi

 

  Teoria kontsultatu

 

1. Euskal alfabetoa

2. Zenbakien idazkeraz

3. Orduak nola esan

4. Ordinalen eta banatzaileen idazkera

5. Lerroz aldatzean marratxoa nola jarri / bat-batean eta horrelakoak

6. Galdetzaileak eta NAHI partikula

7. BAIT- partikula

8. Aurrealde eta horrelakoak / hau guztia eta horrelakoak

9. Ene, nire, niri eta -(e)z gero

10. Betiko eta honelakoak / hori eta, hori edo eta horrelakoen idazkera

11. Usain, arrain eta horrelakoak / ongi etorri

12. Data

13. Iritzi, arabera, benetako, ohiko eta -zio

14. BA- eta GABEren idazkera

15. IZAN EZIK eta EZ EZIK

16. Bat, bata eta batzuk

17. Partitiboaz

18. Nor, nortzuk eta horrelakoak / ekartzea merezi du

19. Hitz elkartuen osaera eta idazkera

20. Diptongoz bukatzen diren izenen eta zenbakien deklinabidea 

21. Zehargaldera orokorretako -(e)n/-(e)netz eta -(e)lako/-(e) izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan.

22. Topiko bihurtu. Egiteko asmoz. Asmatuko zu(ke)en.

23. Hainbat atzizkiz: -ari (-lari), -ari/-ario eta -go.

24. Komunztadura aposizioetan

25. ISen arteko juntadura

26. Iraupena eta maiztasuna

27. Adizki perifrastikoetako adizki nagusiaren forma

28. Arazi eta aditzoinen forma

29. Arazi aditzaren erregimena

30. Gonbidatu, iguriki, itxoin, itxaron, deitu, lagundu

31. Behar izan eta nahi izan aditz iragangaitzekin

32. Aditz laguntzaile batua

33. Adizki alokutiboak (hikako moldea)

34. Herri izenen hurrenkeraz eta zeinu grafikoez

35. Izendegiak