Euskal Herria edo Baskonia deitzen jako Pirinioen alde bietara zabaltzen dan eta lurraldeak espainiar eta frantziar estatuetan dituen Europako leku edo eskualde kulturalari. Horrenbestez, Euskal Herriaz edo Baskoniaz garanean, euskal kultura bere dimentsio osoan agertzen dan lekuaz gara.

Pirinioetatik iparralderako gunea (Ipar Euskal Herri esaten jako, beste barik) Lapurdik, Nafarroa Behereak eta Zuberoak osatzen dabe, eta frantziar administrazio-antolakundean lurralde horreek Pirinio Atlantikoetako departamenduari atxikiak dagoz.

Hegoaldea Nafarroak, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak osatzen dabe. Lehenengoan Nafarroako Foru Erkidegoa eratu zan, eta beste hiruretan, barriz, Euskal Autonomia Erkidegoa.

Euskal Herriak edo Baskoniak 20.664 km² hartzen dauz, eta bertan 3 milioi biztanle inguru bizi dira.

Euskal Herria edo Baskonia Bizkaiko Golkoak mugatzen dau Nortetik, Landetako frantziar departamenduak iparraldetik eta ekialdetik Biarnok (hau ere frantziar eskualdea). Euskal Herriko gainerako mugek Espainiako ondoko komunitate autonomoekaz egiten dabe bat: mendebaldean Kantabria eta Gaztela-Leonegaz, hegoaldean Gaztela-Leon, Errioxa eta Aragoiegaz eta ekialdean Aragoiegaz.

(EUSKO SARE)

Se llama Euskal Herria o Vasconia a un espacio o región cultural europea, situado a ambos lados de los Pirineos y que comprende territorios de los estados español y francés. Por lo tanto, se conoce como Euskal Herria o Vasconia al espacio en el que la cultura vasca se manifiesta en toda su dimensión.

La zona al norte de los Pirineos (conocida comúnmente como Iparralde) está compuesta por Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, territorios que en la organización administrativa francesa están adscritos al Departamento de los Pirineos Atlánticos.

La zona al Sur (conocida como Hegoalde) la componen Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, conformando la primera la Comunidad Foral de Navarra y las tres últimas la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La extensión que ocupa Euskal Herria o Vasconia es de 20.664 km², y suma una población cercana a los 3 millones de habitantes.

Euskal Herria o Vasconia limita al Norte con el mar Cantábrico, al nordeste con el Departamento francés de Las Landas y al este con la también región francesa de Bearn. Los otros límites del territorio de Euskal Herria están en contacto con las siguientes comunidades autónomas españolas: al oeste con Cantabria y Castilla-León, al sur con Castilla-León, la Rioja y Aragón, y al este con Aragón.

(EUSKO SARE)

Euskal Herria or Vasconia is the name given to a European cultural area or region, situated on both sides of the Pyrenees which is composed of territories from both the Spanish and French states. Therefore, Euskal Herria or Vasconia is known as the area in which the Basque culture is apparent in all its dimensions.

The northern part of the Pyrenees (commonly known as Iparralde) is composed of Lapurdi, Nafarroa Beherea and Zuberoa, territories which in the French administrative organisation are part of the Department of the Atlantic Pyrenees.

The southern area (known as Hegoalde) is composed of Nafarroa, Araba, Bizkaia and Gipuzkoa, where Nafarroa forms the Regional Community of Nafarroa and the last three make up the Autonomous Community of the Basque Country.

Euskal Herria or Vasconia covers a surface area of 20,664 km², and has a total population of around 3 million inhabitants.

Euskal Herria or Vasconia is limited to the north by the Cantabrian Sea, to the northeast by the French Department of Les Landes and to the east by the French region of Bearn. The other limits of the territory of Euskal Herria are bordered by the following Spanish autonomous communities: to the west by Cantabria and Castile-León, to the south by Castile-León, La Rioja and Aragon, and to the east with Aragon.

(EUSKO SARE)

Basque Global Community Network