Subjuntiboa

SUBJUNTIBOA

ORAIN

NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nadin hadin dadin gaitezen zaitezen zaitezten daitezen

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hakidan dakidan zakizkidan zakizkidaten dakizkidan
hiri nakian
nakinan
dakian
dakinan
gakizkian
gakizkinan
dakizkian
dakizkinan
hari nakion hakion dakion gakizkion zakizkion zakizkioten dakizkion
guri hakigun dakigun zakizkigun zakizkiguten dakizkigun
zuri nakizun dakizun gakizkizun dakizkizun
zuei nakizuen dakizuen gakizkizuen dakizkizuen
haiei nakien hakien dakien gakizkien zakizkien zakizkieten dakizkien

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hazadan dezadan zaitzadan zaitzatedan ditzadan
hik nazaan
nazanan
dezaan
dezanan
gaitzaan
gaitzanan
ditzaan
ditzanan
hark nazan hazan dezan gaitzan zaitzan zaitzaten ditzan
guk hazagun dezagun zaitzagun zaitzategun ditzagun
zuk nazazun dezazun gaitzazun ditzazun
zuek nazazuen dezazuen gaitzazuen ditzazuen
haiek nazaten hazaten dezaten gaitzaten zaitzaten zaitzateten ditzaten

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik diezaadan
diezanadan
diezaiodan diezazudan diezazuedan diezaiedan
hik diezadaan
diezadanan
diezaioan
diezaionan
diezaguan
diezagunan
diezaiean
diezaienan
hark diezadan diezaan
diezanan
diezaion diezagun diezazun diezazuen diezaien
guk diezaagun
diezanagun
diezaiogun diezazugun diezazuegun diezaiegun
zuk diezadazun diezaiozun diezaguzun diezaiezun
zuek diezadazuen diezaiozuen diezaguzuen diezaiezuen
haiek diezadaten diezaaten
diezanaten
diezaioten diezaguten diezazuten diezazueten diezaieten

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik diezazkiadan
diezazkinadan
diezazkiodan diezazkizudan diezazkizuedan diezazkiedan
hik diezazkidaan
diezazkidanan
diezazkioan
diezazkionan
diezazkiguan
diezazkigunan
diezazkiean
diezazkienan
hark diezazkidan diezazkian
diezazkinan
diezazkion diezazkigun diezazkizun diezazkizuen diezazkien
guk diezazkiagun
diezazkinagun
diezazkiogun diezazkizugun diezazkizuegun diezazkiegun
zuk diezazkidazun diezazkiozun diezazkiguzun diezazkiezun
zuek diezazkidazuen diezazkiozuen diezazkiguzuen diezazkiezuen
haiek diezazkidaten diezazkiaten
diezazkinaten
diezazkioten diezazkiguten diezazkizuten diezazkizueten diezazkieten


LEHEN

NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nendin hendin zedin gintezen zintezen zintezten zitezen

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri henkidan zekidan zenkizkidan zenkizkidaten zekizkidan
hiri nenkian
nenkinan
zekian
zekinan
genkizkian
genkizkinan
zekizkian
zekizkinan
hari nenkion henkion zekion genkizkion zenkizkion zenkizkioten zekizkion
guri henkigun zekigun zenkizkigun zenkizkiguten zekizkigun
zuri nenkizun zekizun genkizkizun zekizkizun
zuei nenkizuen zekizuen genkizkizuen zekizkizuen
haiei nenkien henkien zekien genkizkien zenkizkien zenkizkieten zekizkien

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hintzadan nezan zintzadan zintzatedan nitzan
hik nintzaan
nintzanan
hezan gintzaan
gintzanan
hitzan
hark nintzan hintzan zezan gintzan zintzan zintzaten zitzan
guk hintzagun genezan zintzagun zintzategun genitzan
zuk nintzazun zenezan gintzazun zenitzan
zuek nintzazuen zenezaten gintzazuen zenitzaten
haiek nintzaten hintzaten zezaten gintzaten zintzaten zintzateten zitzaten

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezaan
niezanan
niezaion niezazun niezazuen niezaien
hik hiezadan hiezaion hiezagun hiezaien
hark ziezadan ziezaan
ziezanan
ziezaion ziezagun ziezazun ziezazuen ziezaien
guk geniezaan
geniezanan
geniezaion geniezazun geniezazuen geniezaien
zuk zeniezadan zeniezaion zeniezagun zeniezaien
zuek zeniezadaten zeniezaioten zeniezaguten zeniezaieten
haiek ziezadaten ziezaaten
ziezanaten
ziezaioten ziezaguten ziezazuten ziezazueten ziezaieten

NOR(pl)-NORI-NORK
niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezazkian
niezazkinan
niezazkion niezazkizun niezazkizuen niezazkien
hik hiezazkidan hiezazkion hiezazkigun hiezazkien
hark ziezazkidan ziezazkian
ziezazkinan
ziezazkion ziezazkigun ziezazkizun ziezazkizuen ziezazkien
guk geniezazkian
geniezazkinan
geniezazkion geniezazkizun geniezazkizuen geniezazkien
zuk zeniezazkidan zeniezazkion zeniezazkigun zeniezazkien
zuek zeniezazkidaten zeniezazkioten zeniezazkiguten zeniezazkieten
haiek ziezazkidaten ziezazkiaten
ziezazkinaten
ziezazkioten ziezazkiguten ziezazkizuten ziezazkizueten ziezazkieten
Comments