Indikatiboa

INDIKATIBOA: ORAIN


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
naiz
nauk
naun
haiz da
duk
dun
gara
gaituk
gaitun
zara zarete dira
dituk
ditun

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hatzait zait
zaidak
zaidan
zatzaizkit zatzaizkidate zaizkit
zaizkidak
zaizkidan
hiri natzaik
natzain
zaik
zain
gatzaizkik
gatzaizkin
zaizkik
zaizkin
hari natzaio
natzaiok
natzaion
hatzaio zaio
zaiok
zaion
gatzaizkio
gatzaizkiok
gatzaizkion
zatzaizkio zatzaizkiote zaizkio
zaizkiok
zaizkion
guri hatzaigu zaigu
zaiguk
zaigun
zatzaizkigu zatzaizkigute zaizkigu
zaizkiguk
zaizkigun
zuri natzaizu zaizu gatzaizkizu zaizkizu
zuei natzaizue zaizue gatzaizkizue zaizkizue
haiei natzaie
natzaiek
natzaien
hatzaie zaie
zaiek
zaien
gatzaizkie
gatzaizkiek
gatzaizkien
zatzaizkie zatzaizkiete zaizkie
zaizkiek
zaizkien

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik haut dut
diat
dinat
zaitut zaituztet ditut
ditiat
ditinat
hik nauk
naun
duk
dun
gaituk
gaitun
dituk
ditun
hark nau
naik
nain
hau du
dik
din
gaitu
gaitik
gaitin
zaitu zaituzte ditu
ditik
ditin
guk haugu dugu
diagu
dinagu
zaitugu zaituztegu ditugu
ditiagu
ditinagu
zuk nauzu duzu gaituzu dituzu
zuek nauzue duzue gaituzue dituzue
haiek naute
naitek
naiten
haute dute
ditek
diten
gaituzte
gaitiztek
gaitizten
zaituzte zaituztete dituzte
ditiztek
ditizten

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik diat
dinat
diot
zioat
zionat
dizut dizuet diet
zieat
zienat
hik didak
didan
diok
dion
diguk
digun
diek
dien
hark dit
zidak
zidan
dik
din
dio
ziok
zion
digu
ziguk
zigun
dizu dizue die
ziek
zien
guk diagu
dinagu
diogu
zioagu
zionagu
dizugu dizuegu diegu
zieagu
zienagu
zuk didazu diozu diguzu diezu
zuek didazue diozue diguzue diezue
haiek didate
zidatek
zidaten
diate
dinate
diote
ziotek
zioten
digute
zigutek
ziguten
dizute dizuete diete
zietek
zieten

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik dizkiat
dizkinat
dizkiot
zizkioat
zizkionat
dizkizut dizkizuet dizkiet
zizkieat
zizkienat
hik dizkidak
dizkidan
dizkiok
dizkion
dizkiguk
dizkigun
dizkiek
dizkien
hark dizkit
zizkidak
zizkidan
dizkik
dizkin
dizkio
zizkiok
zizkion
dizkigu
zizkiguk
zizkigun
dizkizu dizkizue dizkie
zizkiek
zizkien
guk dizkiagu
dizkinagu
dizkiogu
zizkioagu
zizkionagu
dizkizugu dizkizuegu dizkiegu
zizkieagu
zizkienagu
zuk dizkidazu dizkiozu dizkiguzu dizkiezu
zuek dizkidazue dizkiozue dizkiguzue dizkiezue
haiek dizkidate
zizkidatek
zizkidaten
dizkiate
dizkinate
dizkiote
zizkiotek
zizkioten
dizkigute
zizkigutek
zizkiguten
dizkizute dizkizuete dizkiete
zizkietek
zizkieten


INDIKATIBOA: LEHEN


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzen
ninduan
nindunan
hintzen zen
zuan
zunan
ginen
gintuan
gintunan
zinen zineten ziren
zituan
zitunan

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hintzaidan zitzaidan
zitzaidaan
zitzaidanan
zintzaizkidan zintzaizkidaten zitzaizkidan
zitzaizkidaan
zitzaizkidanan
hiri nintzaian
nintzainan
zitzaian
zitzainan
gintzaizkian
gintzaizkinan
zitzaizkian
zitzaizkinan
hari nintzaion
nintzaioan
nintzaionan
hintzaion zitzaion
zitzaioan
zitzaionan
gintzaizkion
gintzaizkioan
gintzaizkionan
zintzaizkion zintzaizkioten zitzaizkion
zitzaizkioan
zitzaizkionan
guri hintzaigun zitzaigun
zitzaiguan
zitzaigunan
zintzaizkigun zintzaizkiguten zitzaizkigun
zitzaizkiguan
zitzaizkigunan
zuri nintzaizun zitzaizun gintzaizkizun zitzaizkizun
zuei nintzaizuen zitzaizuen gintzaizkizuen zitzaizkizuen
haiei nintzaien
nintzaiean
nintzaienan
hintzaien zitzaien
zitzaiean
zitzaienan
gintzaizkien
gintzaizkiean
gintzaizkienan
zintzaizkien zintzaizkieten zitzaizkien
zitzaizkiean
zitzaizkienan

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hindudan nuen
nian
ninan
zintudan zintuztedan nituen
nitian
nitinan
hik ninduan
nindunan
huen gintuan
gintunan
hituen
hark ninduen
nindian
nindinan
hinduen zuen
zian
zinan
gintuen
gintian
gintinan
zintuen zintuzten zituen
zitian
zitinan
guk hindugun genuen
genian
geninan
zintugun zintuztegun genituen
genitian
genitinan
zuk ninduzun zenuen gintuzun zenituen
zuek ninduzuen zenuten gintuzuen zenituzten
haiek ninduten
ninditean
ninditenan
hinduten zuten
zitean
zitenan
gintuzten
gintiztean
gintiztenan
zintuzten zintuzteten zituzten
zitiztean
zitiztenan

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik nian
ninan
nion
nioan
nionan
nizun nizuen nien
niean
nienan
hik hidan hion higun hien
hark zidan
zidaan
zidanan
zian
zinan
zion
zioan
zionan
zigun
ziguan
zigunan
zizun zizuen zien
ziean
zienan
guk genian
geninan
genion
genioan
genionan
genizun genizuen genien
geniean
genienan
zuk zenidan zenion zenigun zenien
zuek zenidaten zenioten zeniguten zenieten
haiek zidaten
zidatean
zidatenan
ziaten
zinaten
zioten
ziotean
ziotenan
ziguten
zigutean
zigutenan
zizuten zizueten zieten
zietean
zietenan

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik nizkian
nizkinan
nizkion
nizkioan
nizkionan
nizkizun nizkizuen nizkien
nizkiean
nizkienan
hik hizkidan hizkion hizkigun hizkien
hark zizkidan
zizkidaan
zizkidanan
zizkian
zizkinan
zizkion
zizkioan
zizkionan
zizkigun
zizkiguan
zizkigunan
zizkizun zizkizuen zizkien
zizkiean
zizkienan
guk genizkian
genizkinan
genizkion
genizkioan
genizkionan
genizkizun genizkizuen genizkien
genizkiean
genizkienan
zuk zenizkidan zenizkion zenizkigun zenizkien
zuek zenizkidaten zenizkioten zenizkiguten zenizkieten
haiek zizkidaten
zizkidatean
zizkidatenan
zizkiaten
zizkinaten
zizkioten
zizkiotean
zizkiotenan
zizkiguten
zizkigutean
zizkigutenan
zizkizuten zizkizueten zizkieten
zizkietean
zizkietenan
Comments