Baldintza

BALDINTZAZKOAK

BALDINTZA


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
banintz bahintz balitz bagina bazina bazinete balira

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri bahintzait balitzait bazintzaizkit bazintzaizkidate balitzaizkit
hiri banintzaik
banintzain
balitzaik
balitzain
bagintzaizkik
bagintzaizkin
balitzaizkik
balitzaizkin
hari banintzaio bahintzaio balitzaio bagintzaizkio bazintzaizkio bazintzaizkiote balitzaizkio
guri bahintzaigu balitzaigu bazintzaizkigu bazintzaizkigute balitzaizkigu
zuri banintzaizu balitzaizu bagintzaizkizu balitzaizkizu
zuei banintzaizue balitzaizue bagintzaizkizue balitzaizkizue
haiei banintzaie bahintzaie balitzaie bagintzaizkie bazintzaizkie bazintzaizkiete balitzaizkie

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik bahindut banu bazintut bazintuztet banitu
hik baninduk
banindun
bahu bagintuk
bagintun
bahitu
hark banindu bahindu balu bagintu bazintu bazintuzte balitu
guk bahindugu bagenu bazintugu bazintuztegu bagenitu
zuk baninduzu bazenu bagintuzu bazenitu
zuek baninduzue bazenute bagintuzue bazenituzte
haiek banindute bahindute balute bagintuzte bazintuzte bazintuztete balituzte

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik banik
banin
banio banizu banizue banie
hik bahit bahio bahigu bahie
hark balit balik
balin
balio baligu balizu balizue balie
guk bagenik
bagenin
bagenio bagenizu bagenizue bagenie
zuk bazenit bazenio bazenigu bazenie
zuek bazenidate bazeniote bazenigute bazeniete
haiek balidate baliate
balinate
baliote baligute balizute balizuete baliete

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik banizkik
banizkin
banizkio banizkizu banizkizue banizkie
hik bahizkit bahizkio bahizkigu bahizkie
hark balizkit balizkik
balizkin
balizkio balizkigu balizkizu balizkizue balizkie
guk bagenizkik
bagenizkin
bagenizkio bagenizkizu bagenizkizue bagenizkie
zuk bazenizkit bazenizkio bazenizkigu bazenizkie
zuek bazenizkidate bazenizkiote bazenizkigute bazenizkiete
haiek balizkidate balizkiate
balizkinate
balizkiote balizkigute balizkizute balizkizuete balizkiete


ONDORIOA: ORAIN


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzateke
nindukek
ninduken
hintzateke litzateke
lukek
luken
ginateke
gintuzkek
gintuzken
zinateke zinatekete lirateke
lituzkek lituzken

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hintzaidake litzaidake
litzaidakek
litzaidaken
zintzaizkidake zintzaizkidakete litzaizkidake
litzaizkidakek
litzaizkidaken
hiri nintzaiake
nintzainake
litzaiake
litzainake
gintzaizkiake
gintzaizkinake
litzaizkiake
litzaizkinake
hari nintzaioke
nintzaiokek
nintzaioken
hintzaioke litzaioke
litzaiokek
litzaioken
gintzaizkioke
gintzaizkiokek
gintzaizkioken
zintzaizkioke zintzaizkiokete litzaizkioke
litzaizkiokek
litzaizkioken
guri hintzaiguke litzaiguke
litzaigukek
litzaiguken
zintzaizkiguke zintzaizkigukete litzaizkiguke
litzaizkigukek
litzaizkiguken
zuri nintzaizuke litzaizuke gintzaizkizuke litzaizkizuke
zuei nintzaizueke litzaizueke gintzaizkizueke litzaizkizueke
haiei nintzaieke
nintzaiekek
nintzaieken
hintzaieke litzaieke
litzaiekek
litzaieken
gintzaizkieke
gintzaizkiekek
gintzaizkieken
zintzaizkieke zintzaizkiekete litzaizkieke
litzaizkiekek
litzaizkieken

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hinduket nuke
nikek
niken
zintuzket zintuzketet nituzke
nitizkek
nitizken
hik nindukek
ninduken
huke gintuzkek
gintuzken
hituzke
hark ninduke
nindikek
nindiken
hinduke luke
likek
liken
gintuzke
gintzikek
gintizken
zintuzke zintuzkete lituzke
litizkek
litizken
guk hindukegu genuke
genikek
geniken
zintuzkegu zintuzketegu genituzke
genitizkek
genitizken
zuk nindukezu zenuke gintuzkezu zenituzke
zuek nindukezue zenukete gintuzkezue zenituzkete
haiek nindukete
nindiketek
nindiketen
hindukete lukete
liketek
liketen
gintuzkete
gintizketek
gintizketen
zintuzkete zintuzketete lituzkete
litizketek
litizketen

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niake
ninake
nioke
niokek
nioken
nizuke nizueke nieke
niekek
nieken
hik hidake hioke higuke hieke
hark lidake
lidakek
lidaken
liake
linake
lioke
liokek
lioken
liguke
ligukek
liguken
lizuke lizueke lieke
liekek
lieken
guk geniake
geninake
genioke
geniokek
genioken
genizuke genizueke genieke
geniekek
genieken
zuk zenidake zenioke zeniguke zenieke
zuek zenidakete zeniokete zenigukete zeniekete
haiek lidakete
lidaketek
lidaketen
liakete
linakete
liokete
lioketek
lioketen
ligukete
liguketek
liguketen
lizukete lizuekete liekete
lieketek
lieketen

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik nizkiake
nizkinake
nizkioke
nizkiokek
nizkioken
nizkizuke nizkizueke nizkieke
nizkiekek
nizkieken
hik hizkidake hizkioke hizkiguke hizkieke
hark lizkidake
lizkidakek
lizkidaken
lizkiake
lizkinake
lizkioke
lizkiokek
lizkioken
lizkiguke
lizkigukek
lizkiguken
lizkizuke lizueke lizkieke
lizkiekek
lizkieken
guk genizkiake
genizkinake
genizkioke
genizkiokek
genizkioken
genizkizuke genizkizueke genizkieke
genizkiekek
genizkieken
zuk zenizkidake zenizkioke zenizkiguke zenizkieke
zuek zenizkidakete zenizkiokete zenizkigukete zenizkiekete
haiek lizkidakete
lizkidaketek
lizkidaketen
lizkiakete
lizkinakete
lizkiokete
lizkioketek
lizkioketen
lizkigukete
lizkiguketek
lizkiguketen
lizkizukete lizkizuekete lizkiekete
lizkieketek
lizkieketen


ONDORIOA: LEHEN


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintzatekeen
nindukean
nindukenan
hintzatekeen zatekeen
zukean
zukenan
ginatekeen
gintuzkean
gintuzkenan
zinatekeen zinateketen ziratekeen
zituzkean
zituzkenan

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hintzaidakeen zitzaidakeen
zitzaidakean
zitzaidakenan
zintzaizkidakeen zintzaizkidaketen zitzaizkidakeen
zitzaizkidakean
zitzaizkidakenan
hiri nintzaiakeen
nintzainakeen
zitzaiakeen
zitzainakeen
gintzaizkiakeen
gintzaizkinakeen
zitzaizkiakeen
zitzaizkinakeen
hari nintzaiokeen
nintzaiokean
nintzaiokenan
hintzaiokeen zitzaiokeen
zitzaiokean
zitzaiokenan
gintzaizkiokeen
gintzaizkiokean
gintzaizkiokenan
zintzaizkiokeen zintzaizkioketen zitzaizkiokeen
zitzaizkiokean
zitzaizkiokenan
guri hintzaigukeen zitzaigukeen
zitzaigukean
zitzaigukenan
zintzaizkigukeen zintzaizkiguketen zitzaizkigukeen
zitzaizkigukean
zitzaizkigukenan
zuri nintzaizukeen zitzaizukeen gintzaizkizukeen zitzaizkizukeen
zuei nintzaizuekeen zitzaizuekeen gintzaizkizuekeen zitzaizkizuekeen
haiei nintzaiekeen
nintzaiekean
nintzaiekenan
hintzaiekeen zitzaiekeen
zitzaiekean
zitzaiekenan
gintzaizkiekeen
gintzaizkiekean
gintzaizkiekenan
zintzaizkiekeen zintzaizkieketeen zitzaizkiekeen
zitzaizkiekean
zitzaizkiekenan

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hindukedan nukeen
nikean
nikenan
zintuzkedan zintuzketedan nituzkeen
nitizkean
nitizkenan
hik nindukean
nindukenan
hukeen gintuzkean
gintuzkenan
hituzkeen
hark nindukeen
nindikean
nindikenan
hindukeen zukeen
zikean
zikenan
gintuzkeen
gintzikean
gintizkenan
zintuzkeen zintuzketen zituzkeen
zitizkean
zitizkenan
guk hindukegun genukeen
genikean
genikenan
zintuzkegun zintuzketegun genituzkeen
genitizkean
genitizkenan
zuk nindukezun zenukeen gintuzkezun zenituzkeen
zuek nindukezuen zenuketen gintuzkezuen zenituzketen
haiek ninduketen
nindiketean
nindiketenan
hinduketen zuketen
ziketean
ziketenan
gintuzketen
gintizketean
gintizketenan
zintuzketen zintuzketeten zituzketen
zitizketean
zitizketenan

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niakeen
ninakeen
niokeen
niokean
niokenan
nizukeen nizuekeen niekeen
niekean
niekenan
hik hidakeen hiokeen higukeen hiekeen
hark zidakeen
zidakean
zidakenan
ziakeen
zinakeen
ziokeen
ziokean
ziokenan
zigukeen
zigukean
zigukenan
zizukeen zizuekeen ziekeen
ziekean
ziekenan
guk geniakeen
geninakeen
geniokeen
geniokean
geniokenan
genizukeen genizuekeen geniekeen
geniekean
geniekenan
zuk zenidakeen zeniokeen zenigukeen zeniekeen
zuek zenidaketen zenioketen zeniguketen zenieketen
haiek zidaketen
zidaketean
zidaketenan
ziaketen
zinaketen
zioketeen
zioketean
zioketenan
ziguketen
ziguketean
ziguketenan
zizuketen zizueketen zieketen
zieketean
zieketenan

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik nizkiakeen
nizkinakeen
nizkiokeen
nizkiokean
nizkiokenan
nizkizukeen nizkizuekeen nizkiekeen
nizkiekean
nizkiekenan
hik hizkidakeen hizkiokeen hizkigukeen hizkiekeen
hark zizkidakeen
zizkidakean
zizkidakenan
zizkiakeen
zizkinakeen
zizkiokeen
zizkiokean
zizkiokenan
zizkigukeen
zizkigukean
zizkigukenan
zizkizukeen zizkizuekeen zizkiekeen
zizkiekean
zizkiekenan
guk genizkiakeen
genizkinakeen
genizkiokeen
genizkiokean
genizkiokenan
genizkizukeen genizkizuekeen genizkiekeen
genizkiekean
genizkiekenan
zuk zenizkidakeen zenizkiokeen zenizkigukeen zenizkiekeen
zuek zenizkidaketen zenizkioketen zenizkiguketen zenizkieketen
haiek zizkidaketen
zizkidaketean
zizkidaketenan
zizkiaketen
zizkinaketen
zizkioketeen
zizkioketean
zizkioketenan
zizkiguketen
zizkiguketean
zizkiguketenan
zizkizuketen zizkizueketen zizkieketen
zizkieketean
zizkieketenan
Comments