Ahalera

AHALERA: ORAIN

NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
naiteke
naitekek
naiteken
haiteke daiteke
daitekek
daiteken
gaitezke
gaitezkek
gaitezken
zaitezke zaitezkete daitezke
daitezkek
daitezken

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hakidake dakidake
dakidakek
dakidaken
zakizkidake zakizkidakete dakizkidake
dakizkidakek
dakizkidaken
hiri nakiake
nakinake
dakiake
dakinake
gakizkiake
gakizkinake
dakizkiake
dakizkinake
hari nakioke
nakiokek
nakioken
hakioke dakioke
dakiokek
dakioken
gakizkioke
gakizkiokek
gakizkioken
zakizkioke zakizkiokete dakizkioke
dakizkiokek
dakizkioken
guri hakiguke dakiguke
dakigukek
dakiguken
zakizkiguke zakizkigukete dakizkiguke
dakizkigukek
dakizkiguken
zuri nakizuke dakizuke gakizkizuke dakizkizuke
zuei nakizueke dakizueke gakizkizueke dakizkizueke
haiei nakieke
nakiekek
nakieken
hakieke dakieke
dakiekek
dakieken
gakizkieke
gakizkiekek
gakizkieken
zakizkieke zakizkiekete dakizkieke
dakizkiekek
dakizkieken

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hazaket dezaket
zezakeat
zezakenat
zaitzaket zaitzaketet ditzaket
zitzakeat
zitzakenat
hik nazakek
nazaken
dezakek
dezaken
gaitzakek
gaitzaken
ditzakek
ditzaken
hark nazake
nazakek
nazaken
hazake dezake
zezakek
zezaken
gaitzake
gaitzakek
gaitzaken
zaitzake zaitzakete ditzake
zitzakek
zitzaken
guk hazakegu dezakegu
zezakeagu
zezakenagu
zaitzakegu zaitzaketegu ditzakegu
zitzakeagu
zitzakenagu
zuk nazakezu dezakezu gaitzakezu ditzakezu
zuek nazakezue dezakezue gaitzakezue ditzakezue
haiek nazakete
nazaketek
nazaketen
hazakete dezakete
zezaketek
zezaketen
gaitzakete
gaitzaketek
gaitzaketen
zaitzakete zaitzaketete ditzakete
zitzaketek
zitzaketen

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik diezaaket
diezanaket
diezaioket
ziezaiokeat
ziezaiokenat
diezazuket diezazueket diezaieket
ziezaiekeat
ziezaiekenat
hik diezadakek
diezadaken
diezaiokek
diezaioken
diezagukek
diezaguken
diezaiekek
diezaieken
hark diezadake
ziezadakek
ziezadaken
diezaake
diezanake
diezaioke
ziezaiokek
ziezaioken
diezaguke
ziezagukek
ziezaguken
diezazuke diezazueke diezaieke
ziezaiekek
ziezaieken
guk diezaakegu
diezanakegu
diezaiokegu
ziezaiokeagu
ziezaiokenagu
diezazukegu diezazuekegu diezaiekegu
ziezaiekeagu
ziezaiekenagu
zuk diezadakezu diezaiokezu diezagukezu diezaiekezu
zuek diezadakezue diezaiokezue diezagukezue diezaiekezue
haiek diezadakete
ziezadaketek
ziezadaketen
diezaakete
diezanakete
diezaiokete
ziezaioketek
ziezaioketen
diezagukete
ziezaguketek
ziezaguketen
diezazukete diezazuekete diezaiekete
ziezaieketek
ziezaieketen

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik diezazkiaket
diezazkinaket
diezazkioket
ziezazkiokeat
ziezazkiokenat
diezazkizuket diezazkizueket diezazkieket
ziezazkiekeat
ziezazkiekenat
hik diezazkidakek
diezazkidaken
diezazkiokek
diezazkioken
diezazkigukek
diezazkiguken
diezazkiekek
diezazkieken
hark diezazkidake
ziezazkidakek
ziezazkidaken
diezazkiake
diezazkinake
diezazkioke
ziezazkiokek
ziezazkioken
diezazkiguke
ziezazkigukek
ziezazkiguken
diezazkizuke diezazkizueke diezazkiieke
ziezazkiekek
ziezazkieken
guk diezazkiakegu
diezazkinakegu
diezazkiokegu
ziezazkiokeagu
ziezazkiokenagu
diezazkizukegu diezazkizuekegu diezazkiekegu
ziezazkiekeagu
ziezazkiekenagu
zuk diezazkidakezu diezazkiokezu diezazkigukezu diezazkiekezu
zuek diezazkidakezue diezazkiokezue diezazkigukezue diezazkiekezue
haiek diezazkidakete
ziezazkidaketek
ziezazkidaketen
diezazkiakete
diezazkinakete
diezazkiokete
ziezazkioketek
ziezazkioketen
diezazkigukete
ziezazkiguketek
ziezazkiguketen
diezazkizukete diezazkizuekete diezazkiekete
ziezazkieketek
ziezazkieketen


AHALERA: LEHEN


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
nintekeen
nintekean
nintekenan
hintekeen zitekeen
zitekean
zitekenan
gintezkeen
gintezkean
gintezkenan
zintezkeen zintezketen zitezkeen
zitezkean
zitezkenan

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri henkidakeen zekidakeen
zekidakean
zekidakenan
zenkizkidakeen zenkizkidaketen zekizkidakeen
zekizkidakean
zekizkidakenan
hiri nenkiakeen
nenkiokeen
zekiakeen
zekinakeen
genkizkiakeen
genkizkinakeen
zekizkiakeen
zekizkinakeen
hari nenkiokeen
nenkiokean
nenkiokenan
henkiokeen zekiokeen
zekiokean
zekiokenan
genkizkiokeen
genkizkiokean
genkizkiokenan
zenkizkiokeen zenkizkioketen zekizkiokeen
zekizkiokean
zekizkiokenan
guri henkigukeen zekigukeen
zekigukean
zekigukenan
zenkizkigukeen zenkizkiguketen zekizkigukeen
zekizkigukean
zekizkigukenan
zuri nenkizukeen zekizukeen genkizkizukeen zekizkizukeen
zuei nenkizuekeen zekizuekeen genkizkizuekeen zekizkizuekeen
haiei nenkiekeen
nenkiekean
nenkiekenan
henkiekeen zekiekeen
zekiekean
zekiekenan
genkizkiekeen
genkizkiekean
genkizkiekenan
zenkizkiekeen zenkizkieketen zekizkiekeen
zekizkiekean
zekizkiekenan

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hintzakedan nezakeen
nezakean
nezakenan
zintzakedan zintzaketedan nitzakeen
nitzakean
nitzakenan
hik nintzakean
nintzakenan
hezakeen gintzakean
gintzakenan
hitzakeen
hark nintzakeen
nintzakean
nintzakenan
hintzakeen zezakeen
zezakean
zezakenan
gintzakeen
gintzakean
gintzakenan
zintzakeen zintzaketen zitzakeen
zitzakean
zitzakenan
guk hintzakegun genezakeen
genezakean
genezakenan
zintzakegun zintzaketegun genitzakeen
genitzakean
genitzakenan
zuk nintzakezun zenezakeen gintzakezun zenitzakeen
zuek nintzakezuen zenezaketen gintzakezuen zenitzaketen
haiek nintzaketen
nintzaketean
nintzaketenan
hintzaketen zezaketen
zezaketean
zezaketenan
gintzakete
gintzaketean
gintzaketenan
zintzaketen zintzaketeten zitzaketen
zitzaketean
zitzaketenan

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezaakeen
niezanakeen
niezaiokeen
niezaiokean
niezaiokenan
niezazukeen niezazuekeen niezaiekeen
niezaiekean
niezaiekenan
hik hiezadakeen hiezaiokeen hiezagukeen hiezaiekeen
hark ziezadakeen
ziezadakean
ziezadakenan
ziezaakeen
ziezanakeen
ziezaiokeen
ziezaiokean
ziezaiokenan
ziezagukeen
ziezagukean
ziezagukenan
ziezazukeen ziezazuekeen ziezaiekeen
ziezaiekean
ziezaiekenan
guk geniezaakeen
geniezanakeen
geniezaiokeen
geniezaiokean
geniezaiokenan
geniezazukeen geniezazuekeen geniezaiekeen
geniezaiekean
geniezaiekenan
zuk zeniezadakeen zeniezaiokeen zeniezagukeen zeniezaiekeen
zuek zeniezadaketen zeniezaioketen zeniezaguketen zeniezaieketen
haiek ziezadaketen
ziezadaketean
ziezadaketenan
ziezaaketen
ziezanaketen
ziezaioketen
ziezaioketean
ziezaioketenan
ziezaguketen
ziezaguketean
ziezaguketenan
ziezazuketen ziezazueketen ziezaieketen
ziezaieketean
ziezaieketenan

NOR(pl)-NORI-NORK


niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezazkiakeen
niezazkinakeen
niezazkiokeen
niezazkiokean
niezazkiokenan
niezazki-
zukeen
niezazki-
zuekeen
niezazkiekeen
niezazkiekean
niezazkiekenan
hik hiezazkidakeen hiezazkiokeen hiezazkigukeen hiezazkiiekeen
hark ziezazkidakeen
ziezazkidakean
ziezazkidakenan
ziezazkiakeen
ziezazkinakeen
ziezazkiokeen
ziezazkiokean
ziezazkiokenan
ziezazkigukeen
ziezazkigukean
ziezazkigukenan
ziezazki-
zukeen
ziezazki-
zuekeen
ziezazkiekeen
ziezazkiekean
ziezazkiekenan
guk geniezazkiakeen
geniezazkinakeen
geniezazkiokeen
geniezazkiokean
geniezazkiokenan
geniezazki-
zukeen
geniezazki-
zuekeen
geniezazkiekeen
geniezazkiekean
geniezazkiekenan
zuk zeniezazkidakeen zeniezazkiokeen zeniezazkigukeen zeniezazkiekeen
zuek zeniezazkidaketen zeniezazkioketen zeniezazkiguketen zeniezazkieketen
haiek ziezazkidaketen
ziezazkidaketean
ziezazkidaketenan
ziezazkiaketen
ziezazkinaketen
ziezazkioketen
ziezazkioketean
ziezazkioketenan
ziezazkiguketen
ziezazkiguketean
ziezazkiguketenan
ziezazki-
zuketen
ziezazki-
zueketen
ziezazkieketen
ziezazkieketean
ziezazkieketenan

AHALERA: HIPOTETIKOA


NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
ninteke
nintekek
ninteken
hinteke liteke
litekek
liteken
gintezke
gintezkek
gintezken
zintezke zintezkete litezke
litezkek
litezken

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri henkidake lekidake
lekidakek
lekidaken
zenkizkidake zenkizkidakete lekizkidake
lekizkidakek
lekizkidaken
hiri nenkiake
nenkioke
lekiake
lekinake
genkizkiake
genkizkinake
lekizkiake
lekizkinake
hari nenkioke
nenkiokek
nenkioken
henkioke lekioke
lekiokek
lekioken
genkizkioke
genkizkiokek
genkizkioken
zenkizkioke zenkizkiokete lekizkioke
lekizkiokek
lekizkioken
guri henkiguke lekiguke
lekigukek
lekiguken
zenkizkiguke zenkizkigukete lekizkiguke
lekizkigukek
lekizkiguken
zuri nenkizuke lekizuke genkizkizuke lekizkizuke
zuei nenkizueke lekizueke genkizkizueke lekizkizueke
haiei nenkieke
nenkiekek
nenkieken
henkieke lekieke
lekiekek
lekieken
genkizkieke
genkizkiekek
genkizkieken
zenkizkieke zenkizkiekete lekizkieke
lekizkiekek
lekizkieken

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik hintzaket nezake
nezakek
nezaken
zintzaket zintzaketet nitzake
nitzakek
nitzaken
hik nintzakek
nintzaken
hezake gintzakek
gintzaken
hitzake
hark nintzake
nintzakek
nintzaken
hintzake lezake
lezakek
lezaken
gintzake
gintzakek
gintzaken
zintzake zintzakete litzake
litzakek
litzaken
guk hintzakegu genezake
genezakek
genezaken
zintzakegu zintzaketegu genitzake
genitzakek
genitzaken
zuk nintzakezu zenezake gintzakezu zenitzake
zuek nintzakezue zenezakete gintzakezue zenitzakete
haiek nintzakete
nintzaketek
nintzaketen
hintzakete lezakete
lezaketek
lezaketen
gintzakete
gintzaketek
gintzaketen
zintzakete zintzaketete litzakete
litzaketek
litzaketen

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezaake
niezanake
niezaioke
niezaiokek
niezaioken
niezazuke niezazueke niezaieke
niezaiekek
niezaieken
hik hiezadake hiezaioke hiezaguke hiezaieke
hark liezadake
liezadakek
liezadaken
liezaake
liezanake
liezaioke
liezaiokek
liezaioken
liezaguke
liezagukek
liezaguken
liezazuke liezazueke liezaieke
liezaiekek
liezaieken
guk geniezaake
geniezanake
geniezaioke
geniezaiokek
geniezaioken
geniezazuke geniezazueke geniezaieke
geniezaiekek
geniezaieken
zuk zeniezadake zeniezaioke zeniezaguke zeniezaieke
zuek zeniezadakete zeniezaiokete zeniezagukete zeniezaiekete
haiek liezadakete
liezadaketek
liezadaketen
liezaakete
liezanakete
liezaiokete
liezaioketek
liezaioketen
liezagukete
liezaguketek
liezaguketen
liezazukete liezazuekete liezaiekete
liezaieketek
liezaieketen

NOR(pl)-NORI-NORK


niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik niezazkiake
niezazkinake
niezazkioke
niezazkiokek
niezazkioken
niezazkizuke niezazkizueke niezazkieke
niezazkiekek
niezazkieken
hik hiezazkidake hiezazkioke hiezazkiguke hiezazkiieke
hark liezazkidake
liezazkidakek
liezazkidaken
liezazkiake
liezazkinake
liezazkioke
liezazkiokek
liezazkioken
liezazkiguke
liezazkigukek
liezazkiguken
liezazkizuke liezazkizueke liezazkieke
liezazkiekek
liezazkieken
guk geniezazkiake
geniezazkinake
geniezazkioke
geniezazkiokek
geniezazkioken
geniezazkizuke geniezazkizueke geniezazkieke
geniezazkiekek
geniezazkieken
zuk zeniezazkidake zeniezazkioke zeniezazkiguke zeniezazkieke
zuek zeniezazkidakete zeniezazkiokete zeniezazkigukete zeniezazkiekete
haiek liezazkidakete
liezazkidaketek
liezazkidaketen
liezazkiakete
liezazkinakete
liezazkiokete
liezazkioketek
liezazkioketen
liezazkigukete
liezazkiguketek
liezazkiguketen
liezazkizukete liezazkizuekete liezazkiekete
liezazkieketek
liezazkieketen
Comments