Agintera

AGINTERA

NOR

ni hi hura gu zu zuek haiek
hadi bedi zaitez zaitezte bitez

NOR-NORI

ni hi hura gu zu zuek haiek
niri hakit bekit zakizkit zakizkidate bekizkit
hiri bekik
bekin
bekizkik
bekizkin
hari hakio bekio zakizkio zakizkiote bekizkio
guri hakigu bekigu zakizkigu zakizkigute bekizkigu
zuri bekizu bekizkizu
zuei bekizue bekizkizue
haiei hakie bekie zakizkie zakizkiete bekizkie

NOR-NORK

ni hi hura gu zu zuek haiek
nik
hik nazak
nazan
ezak
ezan
gaitzak
gaitzan
itzak
itzan
hark naza haza beza gaitza zaitza zaitzate bitza
guk
zuk nazazu ezazu gaitzazu itzazu
zuek nazazue ezazue gaitzazue itzazue
haiek nazate hazate bezate gaitzate zaitzate zaitzatete bitzate

NOR(sg)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik
hik iezadak
iezadan
iezaiok
iezaion
iezaguk
iezagun
iezaiek
iezaien
hark biezat biezak
biezan
biezaio biezagu biezazu biezazue biezaie
guk
zuk iezadazu iezaiozu iezaguzu iezaiezu
zuek iezadazue iezaiozue iezaguzue iezaiezue
haiek biezadate biezaate
biezanate
biezaiote biezagute biezazute biezazuete biezaiete

NOR(pl)-NORI-NORK

niri hiri hari guri zuri zuei haiei
nik
hik iezazkidak
iezazkidan
iezazkiok
iezazkion
iezazkiguk
iezazkigun
iezazkiek
iezazkien
hark biezazkit biezazkik
biezazkin
biezazkio biezazkigu biezazkizu biezazkizue biezazkie
guk
zuk iezazkidazu iezazkiozu iezazkiguzu iezazkiezu
zuek iezazkidazue iezazkiozue iezazkiguzue iezazkiezue
haiek biezazkidate biezazkiate
biezazkinate
biezazkiote biezazkigute biezazkizute biezazkizuete biezazkiete
Comments