Innkalling til Årsmøte 08.03.2023 kl. 20:00

Publiseringsdato: 23.feb.2023 11:05:47

Årsmøte i Norsk Europajolleklubb finner sted 08.03.2023 kl. 20:00 på Teams.

Saksliste

1. Godkjenne innkallingen og eventuelle fullmakter

2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle årsmeldingen

4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning

5. Innkomne forslag og saker

    -Antall medlemmer i IECU

    -Videre aktivitet i NEK

6. Budsjett for 2023

7. Fastsette kontingent

8. Valg: 

9. Eventuelt


Styret

23. 02. 2023