นาง อารยา ส่งแสง
นาง อรอนงค์ เหิกขุนทด 
นาย อดุลย์ แจ้งภูเขียว 
นาย อดิศร คำจันทน์ 
นาง เสาวพรรณ ทองประสม 
นางสาว สิณิภัค นวลศรี 
นาง สิริกร เมืองคำ 
นาง สุกัญญา หงอกภิลัย 
นาง สุชาดา รอดแก้ว 
นาย สุพัฒน์ วายโศกา 
นาง สุภาพ วายโศกา 
นาง สุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ 
นาง สุวรรณ์ บำรุงกลาง 
นาย ศิริพงษ์ ประยูรหาญ 
นาง สมจิตร วรรณชัย 
นาย สิงห์ทอง ประทุมชาติ 
นาง พยุง ลานขามป้อม

นาย จเร แก้วช่วย
นาย ชัชวาล ตอพรหม 
นาง นงเยาว์ มรกต 
นาย นายธงไชย สุทธิศิลป์   เข้าไปแก้ไขข้อมูล ลบ นายออกด้วยครับ
นาง ปัทมา อินทรสมบัติ 
นาง ผุสดี บำเพ็ญเพียร 
นางสาว พลอยรสา แสงลุน 
นาง พวงพยอม สุดประเสริฐ 
นางสาว พัชราภรณ์ อาจศิริ 
นาย พัลลภ วรรณชัย 
นาง เพลินตา ประยูรหาญ 
นางสาว ภัคพิชา คำมูลมี 
นาง ศิริพร เนาวะเศษ 
นาง สมเพียร ถิ่นชีลอง 
นางสาว มัทนา พองชัยภูมิ 
นาง ภิญทอง สาศรี
นาย ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์ 
นาง รวยริน เจริญสลุง 
นาง รัชนี สุดสีชัง 
นางสาว รัตนาภรณ์ เคนทอง 
นาย ราชัน นาสมพงษ์ 
นาง รำพึง ธรรมมา 
นาย วัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล 
นาย วัชรินทร์ ไมตรีแพน 
นาง วาสนา พลมณี 
นาย วิทูร หาดขุนทด 
นาย วีีระศักดิ์ หิรัญคำ
นาง ศรัญญา ถาวรหมื่น  
นาย สมกลิ่น ชินรัตน์ 
นาง สมมุ่ง นาสมตรึก
นางสาว ปุณิกา ชื่นนาเสียว