Академично Етноложко Сдружение

e mail: ethnologia [dot] academica [at] gmail [dot] com

 

Академично Етноложко Сдружение /АЕС/ е независима, неполитическа обществена организация, открита за свободно членуване и обединяваща на доброволни и равноправни начала студенти, докторанти и преподаватели по Етнология и други науки, и други лица, които поддържат целите и идеите на организацията, независимо от техния произход, вероизповедание и социална принадлежност. АЕС е юридическо лице с идеална цел, основано на принципа на самоуправлението и определено да извършва дейност в обществена полза, съгласно чл.2 на ЗЮЛНЦ.

 

Academic Ethnological Society /AES/ is a non-profit organization of people interested in ethnology / cultural & visual anthropology. Since 1997 its members are involved in ethnological research of traditional and modern Bulgarian lifestyles. /in English/

 

 

етнология, антропология, АЕС, равни възможности, академично етноложко сдружение, ethnology, ethnologia academica, anthropology, aes, equal opportunities