Säännöt (2015)

TAKAISIN ETUSIVULLE


Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö ry:n säännöt;  syyskokous 2015 alkaen.

 

Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry:n säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Kotkan kaupunki.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

Edistää Kotkan kaupungin ja jäseninään olevien eri vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa. Edistää vammaisten oikeutta kasvatukseen, kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallispalveluihin. Tiedottaa vammaisia koskevasta toiminnasta.

Ylläpitää ja kehittää vammaisjärjestöjen yhteistä toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

järjestää kokouksia, kursseja, luento- ja esitelmätilaisuuksia

harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa

tekee esityksiä Kotkan kaupungin Vammaisneuvostoon valittavista henkilöistä

tekee aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa.

 

3. Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu ole pääasiassa taloudellinen.

Yhdistyksellä voi olla rahastoja, joiden perustamisesta, ohjesäännöistä ja purkamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi harjoittaa toimintansa tukemiseen asianomaisen luvan saatuaan kahvilaliikettä ja kioskitoimintaa.

 

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat varsinaiset kokoukset hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella toimivia rekisteröityjä vammaisjärjestöjä, jotka toimivat vammaisten huollon ja kuntoutuksen hyväksi.

Hakemus yhdistykseen liittymiseksi on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä kahdeksan (8) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on puolet eli neljä (4) jäsentä. Ensimmäisen kerran erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat aiheelliseksi tai kun vähintään neljä (4) jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

Johtaa ja ohjata yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.

Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää rahavarojen käytöstä talousarvion ja vuosikokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä kalenterivuoden tilinpäätös ja jättää se hyvissä ajoin tilintarkastajille.

Hyväksyä laskut kuittien mukaan.

Kutsua koolle vuosikokoukset.

Valmistella ja tehdä esitykset vuosikokoukselle.

Laatia vuosikokoukselle edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelman sekä tehdä tulo- ja menoarvio.

Hoitaa jäsenluetteloa ja tehdä vuosikokouksille mahdolliset esitykset jäsenyhdistysten hyväksymisestä tai erottamisesta.

Päättää henkilökunnan palkkaamisesta, valvoa ja tukea heidän toimintaansa.

Toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana sekä hoitaa muut yhdistyksen hallitukselle kuuluvat asiat.

Hallitus voi keskuudestaan valita valiokuntia ja toimikuntia sekä käyttää näissä tehtävissä ulkopuolista asiantuntija-apua.

 

6. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen tehtävään määräämän henkilön kanssa.

 

7. Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.

 

8. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään lokakuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa (1/3) yhdistyksen jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kukin jäsenyhdistys valitsee keskuudestaan yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varaedustajan yhdistyksen kokouksiin. Jokaisella yhdistyksellä on yksi (1) ääni. Valtakirjassa on mainittava jäsenyhdistyksen äänenkäyttäjä.

 

 

 

10. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenjärjestöille kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos jäsenjärjestö haluaa ottaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kuukautta ennen kokousta.

 

11. Vuosikokousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

kokouksen puheenjohtajan

kokouksen sihteerin

kahden pöytäkirjan tarkastajan

kahden ääntenlaskijan ja

muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen toteaminen.

5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntamisestä.

7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

kokouksen puheenjohtajan

kokouksen sihteerin

kahden pöytäkirjan tarkastajan

kahden ääntenlaskijan ja

muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

5. Päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista palkkioista.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

7. Valitaan yhdistykselle yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen voi tapahtua yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat jaettava jäsenyhdistyksille edellisen vuoden maksettujen jäsenmaksujen suhteessa.

 


Uudet säännöt päivitetty loppusyksystä 2015

Edelliset säännöt päivitetty 2002.


TAKAISIN YLÖS

 


 
 
 

Comments