*

ข่าวที่ผ่านมา

#News139. คณะไอที มรม. ขอเชิญครูที่เข้าอบรมเมื่อวันที่ ๓๑ ตค.-๑ พย.๕๗ จำนวน ๕๘ ท่าน(ตามรายชื่อในหนังสือ) เข้าสัมมนาสะท้อนผลการดำเนินงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พย. ๕๗ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ (อาคาร ๓๔) มรม. ขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังคณะไอทีภายใน ๑๓ พย. ๕๗ ทางโทรสาร ๐๔๓ ๐๒๐๒๒๗ หรือทางโทรศัพท์เบอร์เดียวกันนี้ก็ได้ครับ..หนังสือ ...รายชื่อ-แบบตอบรับ

#News138. แบบสรุปรวมข้อมูล ICT เครือข่ายรร. (จากแบบเก็บข้อมูลรายรร.)..ดาวน์โหลดที่นี่ หรือที่ กลุ่ม fb : ICT เพื่อกศ.รอ.๑ ครับ

#News137. ขอเชิญศิษย์เก่า / รร..เสนอชื่อครู..เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ สร้างแ รงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย" รับเหรียญรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 $ ส่งแบบเสนอชื่อได้ที่ สพป.รอ.1 ภายใน 31 ต.ค.57 นี้ครับ...แบบเสนอชื่อ ...รายละเอียด

#News136. เรียน ท่านประธานเครือข่ายรร.ทุกท่านครับ..คณะ IT มรม.จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “๑.การประยุกต์ใช้และสำเนาสื่อ eDLTV และ ๒.STEM Education” วันที่ ๓๑ ตค. – ๑ พย. ๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ฟรี ขอให้เครือข่ายคัดเลือกครูในรร.ที่มีสื่อ eDLTV ขนาด ๒ TB เข้าอบรมเครือข่ายละ ๓ คนต่อเรื่อง รวม ๖ คน (ซ้ำกันได้) ส่งชื่อทาง Facebook หรือ e-mail ภายใน ๓๐ ตค. ๕๗ (๑๒.๐๐ น.)..ครับ..หนังสือ 

#News135. แบบสรุปรวมข้อมูล ICT เครือข่ายรร. (จากแบบเก็บข้อมูลรายรร.)..ดาวน์โหลดที่นี่ หรือที่ กลุ่ม fb : ICT เพื่อกศ.รอ.๑ ครับ

#News134. อบรมครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ณ ห้องเมืองทอง ชั้น 4 โรงแรมสาเกตนคร อ.เมืองร้อยเอ็ด มี 2 รุ่น คือ
   - รุ่นที่ 1 (อ.เมือง, ธวัชบุรี, เชียงขวัญ, ทุ่งเขาหลวง) วันที่ 25 ก.ย. 57 
   - รุ่นที่ 2 (อ.จตุรพักตรพิมาน, ศรีสมเด็จ, จังหาร) วันที่ 26 ก.ย. 57
 
 เรียน ท่านผู้เข้าอบรมฯ รุ่น ๑ ครับ..ขอความกรุณารายงานตัวเร็วขึ้นครับ (๐๘-๐๘.๓๐ น.) เนื่องจากท่าน ผอ.สพป.รอ.๑ ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี จะมาพบปะท่านเร็วขึ้น คือ เวลา 08.30 น. ครับผม
   ท่านที่เข้าอบรมครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้ว..แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร..ให้แจ้งชื่อ-สกุล-รร.-เครือข่าย-อำเภอ-รุ่น(๑ หรือ ๒) ที่ fb : 101supervisor แล้วรอรับที่ช่องรร...ครับ

#News133. ขอเชิญกรรมการนิเทศ-ประเมินผอ.รร.(15-30 ก.ย.57) ประชุม 12 ก.ย.57 ห้องสาเกตนคร สพป.รอ.1 (13.00น.) ครับ  หนังสือ-คำสั่ง
#News132. รับสมัคร รร. เข้าโครงการ "พัฒนาศักยภาพครูแกนนำการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ" จำนวน 1 รร. ครูเข้าอบรม 2 คน ที่ จ.อุดร(อุดรโฮเต็ล) วันที่ 11-12 ก.ย.57 โดยสนง.ศธ.ภาค 7สมัครทางอีเมล/FB(ด้านบน)ภายใน ๑๘ ส.ค. ๕๗..ผลการคัดเลือกได้แก่ รร.บ้านมะอึ

#News131. การรับ Tablet ปี 2557 (26 มิ.ย. อ.เมือง-จตุฯ, 27 มิ.ย. อ.ธวัช-ศรีสมเด็จ, 30 มิ.ย. อ.จังหาร-เชียงขวัญ-ทุ่งเขาหลวง) หนังสือ

#News130. คณะ IT มรม. จะจัดสัมมนาผอ.รร.ขนาดกลาง เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอนฯ” วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ  ฟรี ส่งแบบตอบรับฯ ภายใน ๑๐ ก.ค. ๕๗ ทางโทรสาร ๐ ๔๓๗๒ ๑๙๑๙ หรือ อีเมล nukanna@hotmail.com หรือติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกาญจนา ดงสงคราม มือถือ ๐๘ ๒๘๕๒ ๒๕๖๕ ...หนังสือ#News127. ขอเชิญผอ.รร.และครู eDLTV (10 รร.) เข้าประชุม 8 มิ.ย.57 (09.00-12.00 น.) ณ ห้อง4C (ชั้น 4) คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม หนังสือ-ชื่อรร. ส่งเรื่องเล่าเข้าคัดเลือก (ผอ. 1 คน, ครู 1 คน ขึ้นรับรางวัลในการประชุม) ประเด็นเขียนเรื่องเล่า eDLTV เริ่มใช้เมื่อใหร่ ใช้ที่ไหนบ้าง ใช้อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ๑.ด้านครู(ผ่อนแรง-สะดวกสบาย) ๒.นร.สนใจ สนุก-บรรยากาศห้อง-คะแนน/ผลสัมฤทธิ์

#News126. พิธีมอบเกียรติบัตร “TOP TEN NT” คะแนนรวม, ด้านภาษา, ด้านคำนวณ, ด้านเหตุผล สพป.รอ.1 ในการประชุมผู้บริหารรร. 22 พ.ค. 57 (09.00 น.) ณ ห้องคอนเว็นชั่น โรงแรมสาเกต นคร  ลำดับที่รับเกียรติบัตร 1-10  ลำดับที่ 11-21 *กรุณาตอบยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรทาง fb : 101supervisor ด้วยครับ  *รร.ที่ได้รับมากกว่า 1 รางวัล สามารถขึ้นรับพร้อมกันได้มากกว่า 1 คนครับ

#News124. เงินโบนัส_55 ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.รอ.1


#News121.  ขอเชิญกรรมการนิเทศ-ประเมินผอ.รร.(12-31 มี.ค.57) ประชุม 11 มี.ค.57 ห้องสาเกตนคร สพป.รอ.1 (09.00น.) ครับ  คำสั่ง  เครื่องมือ  ปฏิทินนิเทศ-เมืองเชียงดี

#News120.  NT-ขอเชิญประชุม-ประธานและเลขาฯศูนย์สอบ NT (เครือข่ายรร.ละ 2 คน) 21 ก.พ.57 (09.00 น.) ณ ห้องประชุมสาเกตนคร (ชั้น 1) สพป.รอ.1  หนังสือ  ระเบียบวาระ คู่มือสอบ NT-56  ตารางสอบ  ใบลงชื่อนร.เข้าสอบ(ส่งพร้อมกระดาษคำตอบ) สนามสอบ NT-56

#News119. NTแนะนำระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ..เด็กชาย เด็กหญิง คู่มือ ตัวอย่าง..(ช) (ญ) ..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT

#News118.  NT-การสอบ Pre-NT ข้อสอบ-ระบบตรวจฯ..ส่งให้เครือข่ายทาง e-mail   หนังสือ  กระดาษคำตอบ  หรือ*โหลดข้อสอบ Pre-NT56 และไฟล์ตรวจอัตโนมัติ 

#News117. เลื่อน!! การสอบ NT ปีกศ.56...เป็น...24 กพ.57 ชั้นป.3 ด้านภาษา, คำนวณ และเหตุผล (เหมือนปีที่ผ่านมาแต่เพิ่มสอบรร.เอกชน) หนังสือ แบบกรอก-รร. แบบสรุป-เครือข่ายฯ   

#News116. eDLTV -คณะ IT มรม. ขอเชิญผอ.รร.และครู eDLTV รร.เครือข่าย ปี'56(10 รร.) ประชุม 20 ก.พ.57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4C (ชั้น 4) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์... หนังสือ
                            -การอบรมหลักสูตร “Intel Easy Steps” 27-29 กย.56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT มรม. ......1) นายอุทัย โคตรโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.เมือง ...2)    นายอัครพงศ์ ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว อ.เมือง    หนังสือ 

#115. การอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตนคร วันที่ 17-18 ก.ย. 56  หนังสือ-คำสั่งวิทยากร(ปรับใหม่)  เอกสาร-สื่ออบรม 

#114. การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนร.ชั้นป.๓ และป.๖ ตามประกาศวาระแห่งชาติ “ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประกาศมาตรการฯ  แนวดำเนินการชั้นป.3,6  คู่มือสอบอ่านป.3  คู่มือสอบอ่านป.6  คำสั่งกรรมการสอบอ่าน  แบบบันทึกการอ่าน-Word  แบบบันทึกการอ่าน-Excel 

#113. เชิญประชุมคณะวิทยากรจัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องศูนย์ ITEC สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา 13.30 น.  หนังสือ  (๖ คน จาก ๕ รร.ครับ)

#112. ขอเชิญ ๔ รร. ที่ชนะการประกวดผลงานเรื่องเล่า eDLTV นำนร. รับมอบรางวัลจากคณะ IT มรม..วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๕๖ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ ตึกภาษาและคอมฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.ครับ..(๔ รร...๗ รางวัล)..ครูที่ส่งเรื่องเล่าได้รับเกียรติบัตรทุกคนครับ..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  ร่างหนังสือและรายชื่อรร. 

#111. อบรมฟรี !! คณะ IT มรม. จัดอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสู่แท็บเล็ต” สำหรับครูสอนชั้น ป.1-2, ครู ICT หรือครูวิชาการ ของโรงเรียนเครือข่าย eDLTV มรม. วันที่ 24-25 ส.ค. 56 ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ (รับ 20 คน) สมัครผ่าน ศปอ. (โคว์ต้า อำเภอใหญ่ ๓ อำเภอๆ ละ ๔ คน, อำเภอเล็ก ๔ อำเภอๆ ละ ๒ คน).. รร.ส่งชื่อไปศปอ.ภายใน ๒๒ สค. ..ศปอ.คัดตามโคว์ต้าและส่งชื่อไปที่ Facebook : 101supervisor หรือ e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน 23 สค. ๑๑.๐๐ น. สรุปผลที่นี่และที่ Facebook ๒๓ สค. ๑๑.๓๐ น. (ไม่ครบรับเพิ่ม) ครับ  หนังสือ  รายชื่อรร.eDLTV_55-56  ผลการคัดเลือก..
ศปอ.ส่งมา..
-1. ศปอ.ศรีสมเด็จ 1.นางสาวิตรี มยุรา รร.บ้านหนองใหญ่ 2.นายวิรัช พลสนอง รร.ไทยรัฐวิทยาฯ 
-2. ศปอ.จังหาร     1.นายสัมฤทธ์ นรทีทาน โรงเรียนบ้านคุยค้อ 2.นายกำจร มีคุณ โรงเรียนบ้านบึงโดน 
-3. ศปอ.เชียงขวัญ 1.นายวิรัตน์ ธานีวรรณ โรงเรียนบ้านเขือง 2.นายวิไลศักดิ์ ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหวายหลึม
รับเพิ่ม (สมัครตรงทาง fb และ e-mail)
 1,2,3. รร.บ้านมีชัย ๑)นางวิภาภรณ์ โทพล ๒)นางพรสวัสดิ์ สุ่มมาตย์ และ ๓)นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณ
       4. รร.บ้านป่าสุม อ.ธวัชบุรี ๑ คน

#110. พิธีมอบเกียรติบัตร“คะแนน TOP TEN NT”และอบรมสัมมนาวิเคราะห์ผลการสอบ NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตซิตี้เซนเตอร์..ผู้เข้าอบรม.. ประกอบด้วย
  ๑. ประธานศปอ. และครูผู้ประสานงาน NT (รวมศปอ. ละ 2 คน) 

  ๒. ประธานเครือข่ายฯ และครูผู้ประสานงาน NT (รวมเครือข่ายฯ ละ 2 คน) 
  ๓. ครูป.3 รับเกียรติบัตร 26 โรงเรียน (26 คน ตามรายชื่อ) 
**ผู้ประสานงาน NT และครูป.3 ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วย
..กรุณาส่งชื่อทาง fb ด้วยครับ 

#109.  ขอเชิญรร. สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเชิญชวน  หนังสือแจ้งรร.นำร่อง 2 รร. แบบรายงาน(ครูรร.นำร่อง)  ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร 

#108. การนิเทศรร.เครือข่าย eDLTV (10 รร.) โดยคณะ IT มรม.และสพป.รอ.1 (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  หนังสือ  ปฏิทินปฏิบัติงาน ... ขออภัย! ขอเลื่อนการนิเทศ eDLTV ๔ รร.(รร.บ้านหนองยูง, บ้านหนองผักแว่น, บ้านหนองชาด, บ้านดอนแคน ) จาก ๗ ส.ค.๕๖ ออกไปก่อนครับ..

#107. การจัดค่าย eDLTV...ขอเชิญ ผอ.รร. และครูทุกคนในรร.ที่ได้รับ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จากคณะ IT มรม. เข้าค่าย ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องเมืองบัว โรงแรมสาเกตนคร...กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ-ชื่อรร.  คำสั่ง  คู่มือการใช้ eDLTV  การ copy แยกเป็นชั้น/วิชา  การตั้งค่า server  สคริปเรื่องเล่า(ตัวอย่าง)  รายชื่อรับเกียรติบัตร030756  ใบลงชื่อ (ขอให้รร.กรอก ปริ๊น เซ็นชื่อ ส่งศน.สมัย ครับ..มรม.ขอมา)

#106.  eDLTV มาแล้ว! ขอเชิญ ผอ.รร. และครู IT เข้าประชุมรับมอบสื่อ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ชั้น ๔ ห้อง ๔A คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (นำสำเนาบัตรทั้ง ๒ ท่านมาด้วยครับ)  ๑๐ รร. (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ

#105.  คะแนน NT ปีกศ.55 ป.3 สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙..ร่วมยินดีกับความสำเร็จ...โหลดที่ KM59 ด้านขวาครับ 

#104.  ขออภัย!! ขอเลื่อนการเข้าค่าย “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี” (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิรินธร) สำหรับ รร.ที่ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จัดโดยคณะ IT มรม. ออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

#103.  คณะ IT มรม. ขอเชิญอบรมเพิ่มทักษะคอมฯ เพื่อพัฒนาสื่อฯ (20 หลักสูตร) ระหว่าง 1 เม.ย. – 26 พ.ค. 56)  หนังสือ  หลักสูตร  สมัครอบรม


#101.  ขอเชิญ รร. สมาชิก eDLTV และรร.ในสพป.รอ.๑ ทุกรร. ร่วมงาน "IT RMU Open House : ส่งเสริมการใช้ IT แก่ชุมชน ครั้งที่ ๕  ณ คณะ IT  ตึกศูนย์ภาษาและคอมฯ ชั้น ๓ มรภ.มหาสารคาม วันที่ ๑๕-๑๗ มี.ค. ๕๖ มีกิจกรรมและรางวัลมากมายสำหรับนร.และครูครับ หนังสือเขต  หนังสือ มรม.  กิจกรรม-แบบตอบรับ 
           *** ๑๐ รร. (รายชื่อด้านล่างนี้) ให้ไปรับมอบ eDLTV (๑๕ มีค. เปลี่ยนเวลาเป็น ๐๙.๐๐ น.) ครับผม และ...เชิญผอ.รร. (๑๐ รร.) มาลงนาม MoU ที่ศูนย์ ITE สพป.รอ.๑ ชั้น ๑ (ติดห้องประชาสัมพันธ์) วันที่ ๑๓ มีค.๕๖ เริ่ม ๙.๓๐ น. ครับ...ลงนามแล้ว ๕ รร. คือ บ้านคางฮุง, ประชาราษฎร์ฯ, บ้านหนองยูง, บ้านอุ่มเม้า และบ้านหนองใหญ่..ขอบคุณครับ เหลืออีก ๕ รร. ครับ
 
#100.  ข่าวดี! ๑๐ รร. ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี จากคณะ IT มรม. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ ๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ
                 ขอให้ ผอ.รร. เข้าประชุม (นำสำเนาบัตร ผอ. และสำเนาบัตรครูประสานงาน eDLTV พร้อมรับรองสำเนามาด้วย) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ไม่เข้าประชุมถือว่าสละสิทธิ์ครับ) กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ ด้วยครับ  หนังสือ

#99. สพป.รอ.๑ อบรมฯ จัดทำแบบ ปพ. (ป.๖,ม.๓) ครูวัดผลรร.ละ ๑ คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร วันที่ ๔-๕ มีค.๕๖ (เตรียมโน้ตบุ้คและปลั๊กไฟมาด้วย) หนังสือ  ตารางอบรม  โปรแกรม Excel 

#98. อบรมสร้าง App แบบง่ายๆ เพื่อใช้กับ Tablet ...ท่านที่พลาดการอบรมที่ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคามเมื่อ ๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ คณะ IT มรม. จัดเพิ่มเติมให้ ๒ รุ่น (๒-๓ และ ๙-๑๐ มีค. นี้) สมัครได้ที่ด้านบน...หรือ ..คลิกตรงนี้.. อบรมฯ แล้วทำส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลรวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท สมัครและส่งประกวดที่นี่ ภายใน ๒๑ มีค. นี้ครับ

#97. สพฐ. จัดสอบ NT ปีกศ.'๕๕ ชั้น ป.๓ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๖ ในความสามารถ ๓ ด้าน คือ ๑) ภาษา : Literacy, ๒) คำนวณ : Numeracy และ ๓) เหตุผล : Reasoning Ability ..(แนวปฏิบัติเหมือนเดิม คือ เครือข่ายละ ๑-๓ สนามสอบ, คุมสอบหมุนเวียนในเครือข่าย)  หนังสือ ๑  ตารางสอบ  ตรวจสอบ..นร.ป.๓ & รหัสรร.  คู่มือการสอบ กระดาษคำตอบ ปฏิทิน NT เชิญประชุม ๑๔ กพ.  โครงสร้างข้อสอบ NT
    - แบบรายงาน ๑ (นร.แยกช-ญ,นร.พิเศษ และชื่อผู้ประสานงาน NT) 
    แบบรายงาน ๒ (สนามสอบ,ห้องสอบ, รร. และจำนวนนร.ที่เข้าสอบ) 
  
#96. มรม. & สพฐ. เชิญร่วมจัดกิจกรรม,อบรม และประกวด ดังนี้  หนังสือ
    ๑) ครู-นร. รร. eDLTV ส่งบันทึกเรื่องเล่า (เขียนเรียงความด้วยลายมือ) จากการเข้าร่วมโครงการค่ายอาสา“เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษามหาจักรีสิรินธร)” เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลและตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใน ๙ ก.พ.๕๖ (ที่คณะ IT ชั้น ๓) แบบฟอร์ม
    ๒) อบรมพัฒนา App, e-book และอื่นๆ ของมรม. (๙–๑๐,๑๖-๑๗ ก.พ.๕๖ ณ คณะ IT ชั้น ๓) ค่าอาหารคนละ ๒๐๐ บาท (เครือข่าย eDLTV) และ ๕๐๐ บาท (บุคคลทั่วไป) สมัครที่นี่
    ๓) ข่าว..อบรมหลักสูตร App ของสพฐ. (๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม) ฟรี (รับ ๒๐๐ คน มีสิทธิ์ส่ง App เข้าประกวด รางวัลที่ ๑ (๑๐๐,๐๐๐ บาท) มี ๑๐ รางวัล สมัครที่นี่  ประกาศรายชื่อ  ตารางอบรม & การเตรียมตัว

#95. คณะ IT มรม. กำหนดจัดค่าย "รร.นำร่อง eDLTV-2 " ของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยแบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 (วันที่ 18 ธ.ค.55 ที่รร.จตุรพักตรพิมาน) มี ๙ รร. คือ ๑.จตุรพักตรพิมาน, ๒.รัฐประชาฯ, ๓.บ้านดงแดงฯ, ๔.บ้านร่องคำ, ๕.บ้านหนองแวงหนองหัวคน, ๖.บ้านกล้วยวิทยา, ๗.ไทยรัฐวิทยาฯ, ๘.บ้านป่านหนองอ้อ, ๙.ดอนแคนดอนหวายฯ และจุดที่ 2 (วันที่ 19 ธ.ค.55 ที่รร.บ้านขอนแก่นฯ) มี ๘ รร. คือ ๑.บ้านขอนแก่น, ๒.บ้านหนองยูง, ๓.บ้านซ้งฯ, ๔.โสภโณฯ, ๕.บ้านหมูม้น, ๖.บ้านเขือง, ๗.ชุมชนบ้านประตูชัย, ๘.บ้านป่าสุ่ม และ ๙.นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก โดย มรม.ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ขอให้แต่ละจุดเตรียมสถานที่ อาหารกลางวันและเบรกเองตามเหมาะสม) โดยท่านผอ.เขตฯ และคณะจะไปร่วมงานด้วย...ผู้ประสานงานจุดที่ ๑ คือ ผอ.วีระศักดิ์...จุดที่ ๒ คือ ผอ.สมสิทธิ์ และผอ.นเรศร์..ครับ...รร.ทั้ง ๑๗ โรง กรุณาตอบรับและแจ้งชื่อผู้เข้าค่ายทาง facebook : 101supervisor ด้วยครับ..  ร่างหนังสือ   รายชื่อรร.-รายละเอียด

#94.  คณะ IT มรม.จัดอบรมฟรี ให้กับรร.โครงการ eDLTV (๙๘ รร.) รร.ละ ๑ คน หลักสูตร PowerPoint ขั้นเทพ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕ ณ ห้องวิญญูฯ ชั้น ๕ ตึก ๑๕ ชั้นโดยให้เตรียม.. โน้ตบุ๊ค, ปลั๊กไฟพ่วง, เอกสารและลงโปรแกรมเพิ่ม (จะขึ้นให้โหลดที่นี่) มาด้วย...เข้าไปสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง...แล้วแจ้ง-รหัสรร.-ชื่อผู้เข้าอบรม-อีเมล์-เบอร์มือถือ ตามช่องทางเดิม คือ facebook : 101supervisor และทาง e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน ๑๐ ธ.ค.๕๕  หนังสือ  รหัส-รายชื่อรร ...สมัครที่นี่... http://www.itrmu.net/tc/ หรือลิ้งค์ IT-RMU ด้านบนครับ...การเตรียม-ตารางอบรม(แก้วันที่ ๑๕ เป็น ๑๔ ครับ)  รายชื่อผู้เข้าอบรม

#93.  มรม.จัดสัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ ๓ โดยวิทยากร นายขจร วัชรพิชัย วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕ (๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๔ (ติดกับอาคาร ๑๕ ชั้น) ม.ราชภัฏมหาสารคาม ให้โคว์ต้าฟรีสำหรับรร.โครงการ eDLTV สพป.รอ.๑ รร.ละ ๑ คน รวม ๙๘ คน จึงแจ้งให้ ผอ.รร. เข้าสัมมนา โดยแจ้งชื่อรร. ชื่อผอ. อีเมล์ และเบอร์มือถือทาง facebook : 101supervisor และทาง e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน ๒๘ พ.ย.๕๕ (๑๓.๐๐ น.)    หนังสือ  รายชื่อรร. eDLTV

#92.  การประชุมชี้แจงรร.ที่ได้รับโครงข่ายใยแก้วนำแสง (NEdNet) ในสังกัดสพป.รอ.๑ มี ๓๓ โรง และรร.การศึกษาพิเศษ  ๒ โรง วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๕ เริ่ม ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  หนังสือ  รายชื่อรร. 

#91.  มรม.ร่วมกับ บ.ไมโครซอพท์ จัดอบรม
..ผ่านไปแล้ว ฟรี ๑. "สถานศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลไปกับ AEC" ๑๙ พ.ย.๕๕  ณ อาคาร ๓๔ (ใกล้ตึก ๑๕ ชั้น)  ดูเพิ่มเติม  รายชื่อ
..เต็มแล้ว ฟรี ๒. "PowerPoint ขั้นเทพ" ๑๔ ธค.๕๕
..เต็มแล้ว ฟรี ๓. "Kodu Game Lab" ๑๖ ธค.๕๕
..๑๕๐๐ บาท. ๓ ครั้ง ๙ วัน -"สร้าง App Tablet ด้วย HTML5" ครั้งแรก ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๕ ณ อาคาร ๓๔  ดูเพิ่มเติม-สมัคร

#90. การรับสื่อ e-DLTV และอบรมการใช้ ของรร.นำร่อง, รร.เครือข่ายและบุคคลที่สั่งซื้อรวม ๙๙ ชุด (๙๘ รร.+๑ บุคคล) ครู ICT รร.ละ ๑ คน ๑๗ พ.ย.๕๕  เปลี่ยนสถานที่เป็น.. ห้องวิญญู ชั้น ๕ ตึก ๑๕ ชั้น มรม. รายงานตัว ๐๘.๓๐ น. หนังสือ กำหนดการ รายชื่อรร. eDLTV  5 รร.ที่ยังไม่มารับ..(โคกมอน,ป่าแหนฯ, โพธิ์ทอง,ป่าสุ่ม,ราชธานี) ให้ไปรับที่ร้านคอมพลีท..(โทร.043 518 187) ครับ

#89. ขอข้อมูลจำนวนนร.ชั้นป.๑,๒,๓,๔,๕,ม.๑,ม.๒ ทุกรร. และจำนวนเครื่องคอมฯ (รร.ขยายโอกาสฯ) เพื่อส่งสพฐ. วางแผนการสอบ NT ปีกศ.๕๕ ครับ (ตอบทางเมล์ตามที่อยู่ด้านบน หรือทาง facebook ครับ) หนังสือ-แบบรายงาน (ตอบแล้ว ๑๓ รร. และ ๕ รร. ครับ..รายชื่อดูที่ facebook)

#88. คำสั่งกรรมการปรับใหม่!! งานศิลปฯ ๖๒ สพป.รอ.๑  ปฐมวัย-ประถมฯ  ม.ต้น  เรียนร่วมฯ แบบรายงานผลฯ

#87. ขอเชิญรร.แกนนำ, รร.เครือข่ายและบุคคลที่สั่งซื้อ e-DLTV รวม ๙๙ ชุด (๙๘ รร.+๑ บุคคล) เข้าอบรมการใช้และรับสื่อ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕ รร.ละ ๑ คน ณ คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคามรายงานตัว ๐๘.๓๐ น. ชั้น ๓ ครับ

#86.  การจัดงานศิลปฯ ๖๒ สพป.รอ.๑ หนังสือเชิญประชุม๒๔ คำสั่งปฐมวัย-ประถมฯ หนังสือเชิญประชุม๒๕ คำสั่งม.ต้น  คำสั่งเรียนร่วมฯ   ตารางแข่งขัน

#85.  เลื่อนล่าสุด!! การแข่งขันฯ "งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 62" สพป.รอ.1 เป็น 17,29,30 ต.ค.55 ที่รร.เมืองร้อยเอ็ด (17 แข่ง Obec Award. 29 เปิด, แข่งปฐมวัย-ประถมฯ. 30 แข่งม.ต้น-เรียนร่วม) ที่รร.เมืองรอ. ครับ..หนังสือ


#83.  ขอเชิญผู้บริหาร รร.ที่สมัครเข้าเป็นแกนนำฯ การใช้สื่อ eDLTV ปี '๕๕ เข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (๑๖ รร. คือ ๑.บ้านหนองยูง, ๒.บ้านขอนแก่น, ๓. บ้านซ้ง, ๔.โสภโณฯ, ๕.จตุรพักตรพิมาน, ๖.รัฐประชาวิทยาคาร, ๗.บ้านดงแดงฯ, ๘.บ้านร่องคำ, ๙.บ้านหนองแวงหนองหัวคน, ๑๐.บ้านกล้วยวิทยา, ๑๑.ไทยรัฐวิทยาฯ, ๑๒.บ้านป่านหนองอ้อ, ๑๓.ดอนแคนดอนหวายฯ, ๑๔.บ้านเขือง, ๑๕.บ้านหมูม้น, ๑๖.ชุมชนบ้านประตูชัย)

#77.   รร.ที่มีปัญหาในการขออีเมล์สพฐ.เพื่อลงทะเบียนระบบ E-GP เข้าที่ facebook ด้านบนนี้ครับ หรือมีแล้วแต่ใช้ไม่ได้ก็แจ้งได้ครับ


#75.   บริษัททรู (True) รับสมัคร รร.(นร.61-500 คน) เข้าร่วมโครงการ “ทรูปลูกปัญญา ปี 55” ทางเว็บไซต์ เพียงกรอกข้อมูล แนบภาพถ่าย (ตามที่กำหนดในใบสมัคร เช่น ภาพอาคาร ภาพห้องสมุด ฯลฯ) ภายใน 30 มิ.ย. 55 เพิ่มเติมที่ โทร : 02-615-9617-8, โทรสาร : 02-615-9615, Care Center : 02-725-2955 ซิมทรูมูฟ กด * 9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประกาศผลฯ 27 ก.ค. 55 ทางเว็บไซต์ ติดตั้งอุปกรณ์และมอบสื่อให้ รร. (ส.ค. - พ.ย. 55) ประกอบด้วย ชุดรับสัญญาณฯ, โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ตู้เก็บ ช่องรายการกว่า 40 ช่อง สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนฯ คอมพิวเตอร์ และ 8 กลุ่มสาระชั้น ป.1 – ป.6 เกมพอเพียง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) จากคอมฯ ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์..เข้าสมัครตรงนี้ได้เลยครับ

#74. รร.เอกชนดาวน์โหลคะแนน NT '54 ที่เมนู "วัดผลออนไลน์" ด้านบนครับ..ป.๓ อัตนัยบางส่วนรวมในเมนูเดียวกัน..(ทุกสังกัด)

#73.   คะแนน O-NET '54 ปรับใหม่ (เฉพาะ ป.๖) ..ดูและดาวน์โหลดที่..เมนู.."วัดผลออนไลน์" ด้านบนครับ 

#72. ผลการทดสอบ NT '54 (อัตนัย & ปรนัย), LAS '54 ออกครบแล้ว..เข้าที่เมนู "วัดผลออนไลน์" ด้านบนได้เลยครับ..

#71.   กำหนดการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ๓ ..บางส่วนของ อ.ธวัชฯ & อ.เมืองฯ ครับ รายละเอียด รร.อื่นๆ
ดูที่นี่ครับ...http://www.kruthai.info/view.php?article_id=1058

#70.  ขอให้รร.ต่อไปนี้..ส่งคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป.๓ ใหม่...เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ได้ 
          ๑. รร.ธรรมจารีนิวาส..กรุณาส่งใหม่เป็นไฟล์ excel
          ๒. รร.บ้านซ้ง....กรุณาส่งใหม่เป็นไฟล์ excel
ด่วนภายในวันที่ ๒๓ พ.ค. ทางอีเมล์ ขอบคุณครับ

#69. ปฏิทินประเมินระบบประกันคุณภาพภายในรร. สายที่ ๑๐ อ.เมืองฯ รายละเอียด  

#68.  ผลการทดสอบ NT '54 , LAS '54 ออกแล้วครับ..เข้าที่เมนูด้านบนครับ..

#67.  สพป.รอ.๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน ๙,๑๔๐ สมัคร ๑๔-๑๘ พ.ค. สอบ ๒๖ ประกาศผล ๒๙....ดูประกาศฯ

#66.  สนง.เลขาธิการคุรุสภา จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกใบประกอบวิชาชีพครู และต่ออายุ ฯลฯ ณ รร.อนุบาลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๕ เชิญไปรับบริการครับ ข่าวโดย : คุรุสภา รอ. เขต ๑ 


#64.  สพฐ.จัดประชุม ผอ.รร.ขยายโอกาสฯ เรื่องการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 27 เม.ย.55 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (ใกล้ๆโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น) โดยเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก(ถ้าพัก) จากงบฯของรร. ตอบรับเข้าประชุมภายใน 18 เม.ย.55 (แจ้งชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน) ทาง e-mail : smesupervisor@
gmail.com และ Facebook  หนังสือ ประกาศฯ สพฐ. โครงการ สพฐ. ตอบรับแล้ว ๒๖ รร. เหลือ ๓๗ รร.(ข้อมูลวันที่ ๑๙ เม.ย..ดูรายชื่อรร.ที่ facebook ครับ

#63.  อบรม tablet ฟรี ตึกคอมชั้น3 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 เม.ย.55 รับ30 คน ให้สิทธิ์ผู้ไปรายงานตัวก่อนจากผู้ที่สมัครทางfacebook อีเมล์ และสมัครผ่านศปอ. ถ้าเกินรอเข้ารอบต่อไปครับ

#62.  ๔ เม.ย. อบรม Tablet คนอาจเกิน ให้เข้าอบรม IPAD รายงานตัวที่ชั้น ๓ จำนวน ๓๐ คน ***ถ้าเกินให้ขึ้นไปที่ชั้น ๔ เพื่อเข้าสัมมนา Tablet ครับ (ครึ่งวัน) เลือกเข้าตามใจชอบครับ  วันที่ ๗ เม.ย. อบรม IPAD ยังมีอีก ๓๐ คนครับ (มีเครื่อง ๓๐ จึงต้องจำกัดคนครับ)

#61.  คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) จัดอบรม Tablet ให้ครู สพท.รอ.๑ ฟรีทุกอย่างพร้อมอาหาร-เบรคฟรีด้วย วันที่ ๔ และ ๗ เมย.๕๕ (๒ รุ่น ๆ ละ ๑วัน) จำกัดรุ่นละ ๓๐ คน สมัครที่นี่...ทางอีเมล์ข้างบน...ครับ

#60.  ๑๒-๑๔ มีค.๕๕ ครูป.๑ (วิทยากรแกนนำ) อบรมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต ที่ห้องคอมฯ คณะ IT มรม.(ตึกภาษาและคอมฯ ชั้น ๓) ครู ๒๕ คน ศน.๕คนครับ....ตารางอบรม


#56.
 
  คู่มือการจัดสอบ NT ป.๓, ม.๒ มาแล้วครับ เรียนท่านประธานเครือข่ายรร. ขอความกรุณาท่านกำหนดสนามสอบ NT ป.๓, ม.๒ และจัดห้องสอบห้องละ ๓๕ คน (ถ้ารร.เดียวไม่เกิน ๔๐ จัดห้องเดียวครับ) แล้วแต่งตั้งกรรมการคุมสอบห้องละ ๒ กรรมการกลาง และกรรมการสอบภาคปฏิบัติพร้อมตรวจครับ อื่นๆ จะเรียนเพิ่มเติมตามมาครับ

#54.  ด่วนครับ! กรุณาตรวจสอบจำนวนนร. ป.๓ และม.๒ ที่จะเข้าสอบ NT ด้วยครับ..(จะจัดซองข้อสอบตามนี้ครับ)  นร.ป.๓  นร.ม.๒ (ถ้าผิดโปรดแจ้งรหัสรร. ๓ ตัวท้าย ชื่อรร. จำนวนนร. ช. ญ รวม ทาง e-mail ด้านบน หรือ facebook ก็ได้ครับ)...ดาวน์โหลดก่อนแล้วค่อยเปิดดูจะเห็นเต็มครับ


#52.  การติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ และการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในเครือข่ายอุ่มเม้าฯ, เวฬุวัน, เมืองทุ่ง หนังสือ-กำหนดการ


#50.  สอบ NT, LAS ปีการศึกษา '๕๔  ตารางสอบ

#49.  ด่วน! รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานสมัชชาฯ ๙ กพ. ๕๕ รายชื่อ

#48.  การจัดงานสมัชชาวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๙ กพ. ๕๕ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด แผนผังการจัดงาน

#47.  ด่วน! เลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัลงานศิลปหัตถกรรมฯ (ข่าวที่ #46) วันประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนังสือ

#46.  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัลงานศิลปหัตถกรรมฯ หนังสือ-คำสั่ง

#45.  การคัดเลือก Best Practice สาระประวัติศาสตร์..รายละเอียด 

#44.  เชิญประชุมวิชาการแห่งชาติด้านพลศึกษาและนันทนาการ รายละเอียด

#43.  ข่าวใหม่..ครู ป.๓ และ ครู ม.๒ ...สอบ NT กำหนดมาแล้วครับ ป.๓ สอบ ๘-๙ มีค. และ ม.๒ สอบ ๘ มีค. ต้องเร่งเหมือนกันครับ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่สุด..และบรรลุถึงความภูมิใจร่วมกัน..คือ เพิ่มคะแนนผลการสอบให้ได้ "แข่งกับตัวเองครับ"...ขอความร่วมมือจากทุกรร. แจ้งจำนวนนร. (ป.๓, ม.๒) ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลครับ..(ขณะนี้ใช้ข้อมูล ๑๐ มิย.๕๔ ครับ)..เพิ่มเติม 

#42.  รร.บ้านนิเวศน์ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (LD) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 

#41.  เครือข่ายรร.สนามบิน จัดสอบ Pre O-NET และเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนำโดยประธานเครือข่ายฯ (ผอ.สุนทร วิเศษ) 25-27 มค. 55 ณ รร.บ้านคางฮุง ได้รับเกียรติจากท่าน สมยง คำแก้ว รอง ผอ.สพป.รอ.1 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพประกอบ 1  ภาพประกอบ 1 

#40. ด่วน! ค่ายวิชาการแบบเข้มภาษาอังกฤษ '55 การประชุมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...หนังสือฯ   ข้อสอบ ป.๖   ข้อสอบ ม.๓    ข้อสอบ ม.๖   แนวการจัดค่ายฯ

#39. สมศ.ประเมินรอบสาม ปี '๕๕ ..รายชื่อ รร. (สพป.รอ.๑)

 

#36. ด่วน! Tablet! สพฐ. ให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการสื่อฯ (Tablet) ปีการศึกษา '55 ที่เว็บไซต์ http://210.246.189.41/tablet ภายใน 30 ธค. 54 ตามหนังสือสพฐ.ที่ ศธ 04005 / ว 1213 ขณะนี้มีรร.กรอกเพียง 10%


#34. เร่งคุณภาพ! สพป.รอ.๑ จัดประชุมสัญจร ออกพบปะ ผอ.รร., รองฯ ผอ.รร. และครูหัวหน้าวิชาการ รวมรร.ละ ๓ คน ทุกโรงเรียนตามจุดต่างๆดังนี้ ๑๓ ธค. -เช้า รร.บ้านนาโพธิ์ (อ.เมืองรอ.) -บ่าย รร.บ้านเหล่าใหญ่ (อ.ศรีสมเด็จ และ..เครือข่ายเมืองทุ่ง+เวฬุวัน อ.ธวัชฯ) ๒๐ ธค. -เช้า รร.บ้านนิเวศน์ (อ.ธวัชฯ, อ.ทุ่งเขาหลวง) -บ่าย รร.หนองตอนาดีฯ (อ.จังหาร, อ.เชียงขวัญ) ๒๑ ธค. รร.จตุรพักตรพิมาน (อ.จตุรฯ)

#30. ปรับใหม่! ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา Tablet" ๓ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ สมัครทางเว็บ www.cedrmu.com/tc หรืออีเมล์ it@rmu.ac.th ถามที่ คุณกาญจนา ดงสงคราม โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721-919 มือถือ 081-320-5207 อีเมล์: ebook@rmu.ac.th หนังสือแจ้งรร. (เดิม) ..ปรับล่าสุด งดรุ่น ๒ อบรมรุ่น ๓ รุ่นเดียว (๑๓-๑๔ พ.ย.๕๔) สมัครด่วนครับ (โอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่ในเว็บ)


#28. ด่วน! ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) รับสมัครครู ป.๑ เข้าอบรมการใช้ Tablet Pc เพื่อการเรียนรู้ ๑๐-๑๔ ตค.๕๔ ที่ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ สมัครผ่าน สพป.รอ.๑ ทางเมล์(ด้านบน) หรือ ทาง facebook นี้ (รับ ๕ ท่านครับ) ฟรี..สมัครภายในเช้าวันอาทิตย์ ๙ ตค. (๐๘.๐๐ น.)
 
 


#23. ใหม่! ประกวดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น 29 กย. 54 (ตัวแทน ศปอ.) ห้องสมุด 3 ขนาด กิจกรรมรักการอ่าน 13 รายการ ณ รร.ไพโรจน์วิชชาลัย หนังสือประสานงานและแบบฟอร์ม  เรียนประธาน ศปอ.(1)  ประสานงาน (2) เรียน ประธานศปอ.(2)  คำสั่งกรรมการประกวดฯ  ***ผลการประกวด  ประกาศผลการประกวดฯ
 

#21.  ประชุมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทย์ โดยใช้ Virtual Lab 20-21 กย. 54 ณ โรงแรมสาเกตนคร ร้อยเอ็ด ขอให้ รร.ขยายโอกาสฯ 63 รร. ท่านที่ยังไม่ได้รับเงิน วุฒิบัตร และ e-kook ให้ไปรับด่วน ให้สิทธิทั้ง 63 รร.ครับ สอบถามที่ 043 518187

#20. เรียน ท่าน ผอ.เรวดี มนตรีพิลา, ผอ.สุนทร วิเศษ, ผอ.วีรศักดิ์ คำขูรู และ ศน.เพิ่มพูล ร่มศรี ครับ มีสมาชิกขอประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของท่าน (ที่จะเป็นวิทยากร) ผมจึงขอเป็นสื่อกลางประสานให้ครับ โดยขอความกรุณาจากท่านส่งข้อมูลผ่าน facebook หรือ ส่ง e-mail : ตามที่อยู่ด้านบน ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ 


#18. การคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อรับรางวัลและงบฯ สนับสนุน ปี '54  เสนอผลงานตามแบบฯ ส่งทางอีเมล์ข้างบน ภายใน 25 กค.นี้ครับ... แบบเสนอขอรับงบฯ (แบบ 1-3)  รายละเอียด  ขอบคุณรร.ที่ส่งแล้วครับ..

#17. ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก “เครือข่ายครูร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาการศึกษา” (101T-Net : 101Teacher Network for Education Development) สมัครผ่าน facebook- กัลยาณมิตร หรือสมัครผ่าน e-mail (ด้านบน) ก็ได้ครับ เพียงแสดงตัวตนโดย บอกชื่อ, โรงเรียน, e-mail, ฯลฯ ครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมอุดมการณ์ "เด็กไทยก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า

#15. จัดค่าย "เด็กไทยหัวใจรักชาติ.. 
แจ้งด่วนครับ! สพป.รอ.1 จะจัดค่าย "เด็กไทยหัวใจรักชาติ" วันที่ 28-30 มิย. 54 ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย อ.ธวัชบุรี นักเรียนที่เข้าค่ายคือ นักเรียนจาก รร.ขยายโอกาสฯ รร. ละ 3 คน (1.ประธานนร. 2. นร.ชั้นม.2 จำนวน 2 คน) โดยให้นำของใช้จำเป็นไปด้วย รายตัววันที่ 28 มิย. 54 เวลา 07.30 – 08.30 น. (รับประทานอาหารเช้ามาแล้ว) ในการนี้ขอเชิญคณะกรรมการฯและวิทยากรเข้าประชุมในวันที่ 27 มิย. 54 ณ ห้องประชุมศรีพลาญชัย 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เวลา 09.30 น.
 
#14. อบรมครู รร.เครือข่ายเรียนร่วมฯ.. 
แจ้งด่วนครับ! ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดอบรมครู รร.เครือข่ายพิการเรียนร่วมของ สพป.รอ.1 (101 รร.) 16-17 มิ.ย. 54 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อ.เมืองร้อยเอ็ด
 
#13. อบรมครู รร.เอกชน.. 
เรียน คุณครูนาฏยา, คุณครูเพ็ญประกาย และคุณครูสุปรานี ตามคำสั่งสพป.รอ1.ที่ 578 / 2554 วิทยากรวิทย์รวมกับศน.อีก 4 คน เป็น 7 คน ต้องให้ความรู้ครูเอกชนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทย์ ดังนี้ 

- ประถมฯ 24, 30 กค. ประมาณ 50 คน วันที่ 24 (10 โมงถึงเลิก) วันที่ 30 (9 โมงถึงเที่ยง) 5 ช่วง รวม 6-7 ชม. - ม.ต้น 13-14 สค. เวลาเดียวกัน 
***ขอไอเดียว่าท่านจะเสนอเทคนิคการสอนเรื่องอะไร (ให้รู้ สาธิตให้ดูและให้ฝึกบ้าง) ใช้เวลากี่ชั่วโมง กรุณาตอบผ่าน facebook หรืออีเมล์ข้างบน 
***จะใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง....ขอบคุณครับ
 

#12. พัฒนาห้องสมุด 3 ดี.. 
ใหม่! อบรมสร้างสื่อฯ และพัฒนาทักษะเด็ก.. 
3 ดี : 1.สภาพและบรรยากาศดี 2.หนังสือและสื่อดี 3.บรรณารักษ์และกิจกรรมดี 
2 กิจกรรม : 1.พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 2.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 

#11. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ... 
รร.บ้านหมูม้น อ.เชียงขวัญ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ปี'53 (รุ่นที่ 3) 
...ใหม่ ! 6 กค.54 กรุณาตอบรับการเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ของสพฐ.. กำหนดการจัดค่าย ตอบรับ สพฐ.แล้วบอกด้วย ทางเมล์ smesupervisor@gmail.com หรือ facebook ก็ได้ครับ 
แจ้งครู 1.บรรณารักษ์ 2.ครูศิลปะ 3.ครูสาระอื่น รวม 3 คน เข้าอบรมที่กทม. 12-17 มิย.54 รายละเอียด 1 และ 2

  

#10. พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ ICT.. 
สพป.รอ.1 & คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม จัดอบรม 3-7 พ.ค.54 (7 รร.) หนังสือประสานงานแบบกรอกฯ-รายชื่อรร.โหลดโปรแกรม DeskTop Author561


# 9. 
วิจัยการประยุกต์ใช้ eDLTV เพื่อพัฒนาการเรียนรู้.. 
สพป.รอ.1 & คณะเทคโนฯ มรภ.มค. (10รร.) จัดอบรม 9-10 พค.54 (ผู้บริหารและผู้บริการ IT) 11-12 พค.54 (ครูผู้ดูแลระบบ และครูพัฒนาสื่อฯ) หลักสูตรละ 1 คน (รวม 4 คน) Update ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าอบรม 
 

 

# 8. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV.. 
สพป.รอ.1 ..MOU.. กับ มรภ.มค. พัฒนา รร.ขยายโอกาสฯ ทุก รร. (63 รร.) แบบขอใช้ eDL แบบ 1 (รร.) แบบ2 (ส่วนตัว) แบบสำรวจการติดตั้งและใช้งาน

 

# 7.  สพฐ.ขยายเวลาส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ารับการคัดเลือกจนถึง 30 เม.ย. รายละเอียด  


# 6.  เชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี'55 รายละเอียด 

 

# 5. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ '54.. 
รร.(37รร.) ประกาศสอบราคา เปิดซองพิจารณาผลเพื่อหาผู้ขายไว้ได้แต่ยังไม่ลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับแจ้งโอนเงิน หนังสือแจ้งรร. บัญชีจัดสรร 1จัดสรร 2 รูปแบบ CC, MCC, CL10, CL20 และ CL30, Spec สพฐ.วิธีสอบราคา & แบบฟอร์ม (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน.บรรลุ เอนกแสน โทร. 0864558696) 
ด่วน...เงินโอนมาแล้ว หนังสือสพฐ. ลงวันที่ 29 เม.ย. 54 ครับ**ลงนามในสัญญาได้แล้วครับ แต่! ต้องนำแผ่น OS (Windows & Office) จาก สพป.รอ.1 ไปลงก่อน จึงจะถูกต้องครบตาม Spec (อาจตรวจรับในส่วนอื่นไว้ก่อนได้ เหลือ OS) 
ล่าสุด! แผ่น OS รับได้แล้วที่หน.บรรลุ กลุ่มการเงินฯ รับด่วนครับ เมื่อตรวจรับถูกต้องสมบูรณ์ส่งเรื่องเบิกเงินได้เลย Product Activation Key ขอรับผ่านเมล์ข้างบนได้เลยครับ

 

# 4. ประชุม ผอ.รร. สพป.รอ.1 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค 17 กพ. 54   รายละเอียด 

 

# 3. ผลการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม '53 แยกตามจุดประกวด/แข่งขัน 
เด็กปกติ 4 จุดแข่งขัน
* ผลฯ ที่ รร.เมืองร้อยเอ็ด
* ผลฯ ที่ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด
* ผลฯ ที่ รร.สตรีศึกษา
* ผลฯ ที่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
เด็กพิเศษ 1 จุดแข่งขัน
* ผลฯ ที่ รร.เมืองร้อยเอ็ด 
*** Update ข่าวและข้อมูลจากจุดแข่งขันภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี (แข่งขันวันที่ 
24-26 ธันวาคม 2553) ที่ www.itud1.net 
 

 

# 2.  ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบทางวิทยาศาสตร์'53 
    * ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และการการออกแบบฯ


# 1.  กระผมต้องขออภัยท่านสมาชิก "กัลยาณมิตรนิเทศ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1" www.esuper.ning.com เป็นอย่างยิ่งที่เงียบหาย ด้วยเหตุขัดข้องที่ท่านทราบ. 

OK เรามาร่วมสร้างสรรค์กันใหม่ที่นี่ครับ.
ยินดีต้อนรับสู่."กัลยาณมิตรนิเทศ ๑๐๑ : ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่ถนัดคนละด้าน" ครับ 
Comments