ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ "ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่ถนัดคนละด้าน" ครับ


:101supervisor..เชิญเยี่ยมชม พูดคุยครับ  Hi5....Twitter....Pinterest....Instagram 
ktb online  scb online  Google  ยื่นภาษี  ตรวจสลาก 
ติดต่อทางอีเมล์ที่ : smesupervisor@gmail.com (gmailhotmailyahoo, thaimail, chaiyomail.obec  obecmail)


News : แจ้งข่าว เล่าสู่...


    

          ขอเชิญรร.เข้าประกวดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2015” (1 ทีมมีนร.2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน) ส่งผลงานในหัวข้อ“ประเทศไทยของเรา”
- ระดับประถมฯ (ป.๔-๖) ส่งเป็น..แผ่นพับ
- ม.ต้น ส่งเป็น..ภาพยนตร์สั้น  
***คัดผลงานไว้ ระดับละ 50 ทีม (นร.๑๐๐ คน ครู ๕๐ คน) เพื่อเข้าค่าย (๔ ภาค)
***ส่งผลงาน 18 พ.ค.–30 ส.ค.58 เพิ่มเติมที่นส.กนกวรรณ ชัยวังเย็น โทร. 0 2661 7750 และโทร. 08 6322 4496 ครับ... หนังสือ  โครงการ

         สพป.รอ.๑ จะจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร รร.ที่ได้คะแนน TOP TEN จากการสอบ NT และ O-NET ปีกศ.'๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารรร. วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ (เริ่ม ๐๘.๓๐ น.)  NT-57(TOP TEN คะแนนรวม)  NT-57(เรียงรายด้านและคะแนนรวม)

         การประชุมสัมมนาเรื่อง "การใช้นวัตกรรม Social Network สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, การจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ คณะไอที มรม. ฟรี!..สำหรับรร.เครือข่าย “ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน” สพป.รอ.1 (๑๑ โรง) คลิก...ตอบรับเข้าประชุม (ภายใน ๑๐ พ.ค.๕๘ นี้ครับ)....ตอบรับแล้วกรุณาแจ้งที่กลุ่ม fb : ICT เพื่อกศ...ด้วยครับ 
 มีวิทยากรจาก สวทช., TOT และบริษัทมัลติมีเดียเทคโนโลยี จำกัด
 มรม.ให้โคว์ต้า ๒๕ คน (๑๑ รร.ๆ ละ ๒ คน เพิ่มพิเศษรร.อื่นๆ ได้ ๓ คน) แต่ละรร.(ใน ๑๑ โรง) ถ้าสมัครคนเดียวให้สมัครเพิ่มครบ ๒ คน โดยเอาชื่อครูรร.อื่น(ที่อยากไป) เข้าได้ครับ...ถ้าไม่ครบ ๒ และหาเพิ่มไม่ได้ ให้แจ้งด้วยครับ จะให้สิทธิรร.อื่นสมัครเพิ่มครับ....เพื่อให้ครบ ๒๕ คนครับ

        เลื่อน!!..  การประชุมพัฒนาคุณภาพกศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานกศ.ระดับประถมฯ 29–30 เม.ย.58 ณ โรงแรมเซ็นทารา และ ม.ขอนแก่น หนังสือ รายชื่อผู้เข้าประชุม ...กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ


การสอบ NT ปีกศ.๕๗
***สรุปปฏิทินดำเนินการสอบ NT ปีกศ.๕๗
เครือข่ายรร./รร.(ดำเนินการภายใน..)
๑.ส่งไฟล์ข้อมูลนร.และสนามสอบทางกลุ่ม fb/อีเมล ๑๕ ธค.๕๗(เที่ยง)
๒.ยืนยัน/แก้ไขข้อมูลประธาน,ผู้ประสานงานทาง fb ภายใน ๑๒ ธค.๕๗
๓.รับระบบตรวจ-ประมวลผล Pre_NT57-1 ทางอีเมล วันที่ ๑๕ ธค.๕๗
๔.สอบ Pre_NT57-1 เริ่ม ๑๗ ธค.๕๗.. ส่งไฟล์รายงานผล ๒๖ ธค.๕๗
๕.รับระบบคัดกรองเด็ก วันที่ ๒๓ ธค.๕๗...ส่งไฟล์รายงานผล ๗ มค.๕๘
๖.รับแนวการใช้ eDLTV เสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ NT ๒๕ ธค.๕๗
ศปอ.(ดำเนินการภายใน..)
       ขอเชิญประธานเครือข่ายรร. และผู้ประสานงาน NT ประชุม 17 ก.พ. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 (กรุณาตรวจสอบชื่อทางกลุ่ม fb) และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ หรือที่กลุ่ม fb ครับ  หนังสือ(ร่าง) คู่มือ(pdf) คู่มือ(doc) ระเบียบวาระฯ บัญชีลงเวลา 
       กรอกข้อมูลหัวกระดาษคำตอบ NT-57 ภายใน ๒๐ ม.ค.๕๘ ดูรายละเอียดที่... หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ
       การสอบ Pre-NT ปีกศ.๕๗ หนังสือ(เดิม)  Pre-NT ปรับใหม่ 
**ปรับแผนใหม่
++ รอบ ๓ ใช้ข้อสอบปีกศ.56(ไม่มีไฟล์)  ระบบตรวจ  กระดาษคำตอบ(เดิม)
**ปรับแผนการสอบ Pre-NT57(เนื่องจากเครือข่าย/รร.หาข้อสอบปี 55 ไม่ได้) ดังนี้ 
รอบที่ 1 ใช้ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..ที่ขึ้นให้โหลด..ด้านบน
รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.55...ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน
รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.56...ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน..๓ ก.พ.๕๘
       ขอให้..เครือข่ายรร. ดำเนินการดังนี้..ครับ (มีไฟล์)
- ตรวจสอบ-แก้ไข จำนวนนร.ป.๓ ให้เป็นปัจจุบัน
- กรอกข้อมูลนร.พิการ (ตาบอด และสายตาเลือนราง) เพื่อรับข้อสอบพิเศษ
- กรอกข้อมูลสนามสอบในเครือข่าย ๑-๓ สนาม
โดย..โหลดไฟล์ที่ 
กลุ่ม fb หรือที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับที่กลุ่ม fb หรืออีเมลด้านบนนี้ ภายใน ๑๕ ธค.๕๗ (๑๒.๐๐ น.) เพื่อรายงานสพฐ. ครับ โหลดไฟล์  หนังสือ 
       ขอให้..เครือข่ายรร. ยืนยัน/แก้ไข-ชื่อประธาน -ผู้ประสานงาน -อีเมลเพื่อรับไฟล์ระบบตรวจ-ประมวลผล Pre-NT และติดต่อประสานงานสอบ NT ครับ
       กำหนดสอบ NT ปีกศ.57 วันที่ 26 ก.พ.58 ชั้นป.3 รร.ในสังกัด และรร.กศ.พิเศษ(ยกเว้นรร.เอกชน) แนวทางรักษาระดับและยกระดับคะแนน โดย.. 
สอบ Pre-NT57 ครั้งที่ 1,2 (17–19 ธค.57 และ 14–16 มค.58)
        ปฏิทินการสอบ NT ปีกศ.57 ดูที่ หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ

    


#News141. เรียน ท่านผอ.รร. และผู้รับผิดชอบ internet โรงเรียน ทุกท่านครับ
......ขอให้ทุกรร. กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ http://202.29.172.140/obecdata (ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกรอก) ขยายเวลากรอกไปถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. ครับ 
Password รร.ใช้ SMIS 8 หลัก 4501xxxx ครับ

#News140. ขอเชิญผอ.รร.โครงการ eDLTV (๑๕๔ รร.) ประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนดำเนินงาน ๑๙ ม.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ขอให้ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร ๐๔๓ ๐๒๐๒๒๗ หรืออีเมลamnuay.wichai@gmail.com ภายใน15 ม.ค.58 นี้ครับ..หนังสือ-แบบตอบรับ-ชื่อรร. 

#139. คณะไอที มรม. ขอเชิญครูที่เข้าอบรมเมื่อวันที่ ๓๑ ตค.-๑ พย.๕๗ จำนวน ๕๘ ท่าน(ตามรายชื่อในหนังสือ) เข้าสัมมนาสะท้อนผลการดำเนินงาน ในวันเสาร์ที่ ๑๕ พย. ๕๗ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ (อาคาร ๓๔) มรม. ขอให้ส่งแบบตอบรับไปยังคณะไอทีภายใน ๑๓ พย. ๕๗ ทางโทรสาร ๐๔๓ ๐๒๐๒๒๗ หรือทางโทรศัพท์เบอร์เดียวกันนี้ก็ได้ครับ..หนังสือ ...รายชื่อ-แบบตอบรับ

#138. แบบสรุปรวมข้อมูล ICT เครือข่ายรร. (จากแบบเก็บข้อมูลรายรร.)..ดาวน์โหลดที่นี่ หรือที่ กลุ่ม fb : ICT เพื่อกศ.รอ.๑ ครับ

#137. ขอเชิญศิษย์เก่า / รร..เสนอชื่อครู..เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี : ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตศิษย์ สร้างแ รงบันดาลใจและคุณูปการแก่วงการศึกษาไทย" รับเหรียญรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 $ ส่งแบบเสนอชื่อได้ที่ สพป.รอ.1 ภายใน 31 ต.ค.57 นี้ครับ...แบบเสนอชื่อ ...รายละเอียด

#136. เรียน ท่านประธานเครือข่ายรร.ทุกท่านครับ..คณะ IT มรม.จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “๑.การประยุกต์ใช้และสำเนาสื่อ eDLTV และ ๒.STEM Education” วันที่ ๓๑ ตค. – ๑ พย. ๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ ฟรี ขอให้เครือข่ายคัดเลือกครูในรร.ที่มีสื่อ eDLTV ขนาด ๒ TB เข้าอบรมเครือข่ายละ ๓ คนต่อเรื่อง รวม ๖ คน (ซ้ำกันได้) ส่งชื่อทาง Facebook หรือ e-mail ภายใน ๓๐ ตค. ๕๗ (๑๒.๐๐ น.)..ครับ..หนังสือ 

#135. แบบสรุปรวมข้อมูล ICT เครือข่ายรร. (จากแบบเก็บข้อมูลรายรร.)..ดาวน์โหลดที่นี่ หรือที่ กลุ่ม fb : ICT เพื่อกศ.รอ.๑ ครับ

#134. อบรมครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ณ ห้องเมืองทอง ชั้น 4 โรงแรมสาเกตนคร อ.เมืองร้อยเอ็ด มี 2 รุ่น คือ
   - รุ่นที่ 1 (อ.เมือง, ธวัชบุรี, เชียงขวัญ, ทุ่งเขาหลวง) วันที่ 25 ก.ย. 57 
   - รุ่นที่ 2 (อ.จตุรพักตรพิมาน, ศรีสมเด็จ, จังหาร) วันที่ 26 ก.ย. 57
 
 เรียน ท่านผู้เข้าอบรมฯ รุ่น ๑ ครับ..ขอความกรุณารายงานตัวเร็วขึ้นครับ (๐๘-๐๘.๓๐ น.) เนื่องจากท่าน ผอ.สพป.รอ.๑ ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี จะมาพบปะท่านเร็วขึ้น คือ เวลา 08.30 น. ครับผม
   ท่านที่เข้าอบรมครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้ว..แต่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร..ให้แจ้งชื่อ-สกุล-รร.-เครือข่าย-อำเภอ-รุ่น(๑ หรือ ๒) ที่ fb : 101supervisor แล้วรอรับที่ช่องรร...ครับ

#133. ขอเชิญกรรมการนิเทศ-ประเมินผอ.รร.(15-30 ก.ย.57) ประชุม 12 ก.ย.57 ห้องสาเกตนคร สพป.รอ.1 (13.00น.) ครับ  หนังสือ-คำสั่ง

#132. รับสมัคร รร. เข้าโครงการ "พัฒนาศักยภาพครูแกนนำการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ" จำนวน 1 รร. ครูเข้าอบรม 2 คน ที่ จ.อุดร(อุดรโฮเต็ล) วันที่ 11-12 ก.ย.57 โดยสนง.ศธ.ภาค 7สมัครทางอีเมล/FB(ด้านบน)ภายใน ๑๘ ส.ค. ๕๗..ผลการคัดเลือกได้แก่ รร.บ้านมะอึ

#131. การรับ Tablet ปี 2557 (26 มิ.ย. อ.เมือง-จตุฯ, 27 มิ.ย. อ.ธวัช-ศรีสมเด็จ, 30 มิ.ย. อ.จังหาร-เชียงขวัญ-ทุ่งเขาหลวง) หนังสือ

#130. คณะ IT มรม. จะจัดสัมมนาผอ.รร.ขนาดกลาง เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อยกระดับการเรียนการสอนฯ” วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ  ฟรี ส่งแบบตอบรับฯ ภายใน ๑๐ ก.ค. ๕๗ ทางโทรสาร ๐ ๔๓๗๒ ๑๙๑๙ หรือ อีเมล nukanna@hotmail.com หรือติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกาญจนา ดงสงคราม มือถือ ๐๘ ๒๘๕๒ ๒๕๖๕ ...หนังสือ#127. ขอเชิญผอ.รร.และครู eDLTV (10 รร.) เข้าประชุม 8 มิ.ย.57 (09.00-12.00 น.) ณ ห้อง4C (ชั้น 4) คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม หนังสือ-ชื่อรร. ส่งเรื่องเล่าเข้าคัดเลือก (ผอ. 1 คน, ครู 1 คน ขึ้นรับรางวัลในการประชุม) ประเด็นเขียนเรื่องเล่า eDLTV เริ่มใช้เมื่อใหร่ ใช้ที่ไหนบ้าง ใช้อย่างไร ผลเป็นอย่างไร ๑.ด้านครู(ผ่อนแรง-สะดวกสบาย) ๒.นร.สนใจ สนุก-บรรยากาศห้อง-คะแนน/ผลสัมฤทธิ์

#126. พิธีมอบเกียรติบัตร “TOP TEN NT” คะแนนรวม, ด้านภาษา, ด้านคำนวณ, ด้านเหตุผล สพป.รอ.1 ในการประชุมผู้บริหารรร. 22 พ.ค. 57 (09.00 น.) ณ ห้องคอนเว็นชั่น โรงแรมสาเกต นคร  ลำดับที่รับเกียรติบัตร 1-10  ลำดับที่ 11-21
*กรุณาตอบยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรทาง fb : 101supervisor ด้วยครับ
*รร.ที่ได้รับมากกว่า 1 รางวัล สามารถขึ้นรับพร้อมกันได้มากกว่า 1 คนครับ

#124. เงินโบนัส_55 ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.รอ.1


#121.  ขอเชิญกรรมการนิเทศ-ประเมินผอ.รร.(12-31 มี.ค.57) ประชุม 11 มี.ค.57 ห้องสาเกตนคร สพป.รอ.1 (09.00น.) ครับ  คำสั่ง  เครื่องมือ  ปฏิทินนิเทศ-เมืองเชียงดี

#120.  NT-ขอเชิญประชุม-ประธานและเลขาฯศูนย์สอบ NT (เครือข่ายรร.ละ 2 คน) 21 ก.พ.57 (09.00 น.) ณ ห้องประชุมสาเกตนคร (ชั้น 1) สพป.รอ.1  หนังสือ  ระเบียบวาระ คู่มือสอบ NT-56  ตารางสอบ  ใบลงชื่อนร.เข้าสอบ(ส่งพร้อมกระดาษคำตอบ) สนามสอบ NT-56

#119.  NTแนะนำการคัดกรอง..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT โดยใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ... เด็กชาย  เด็กหญิง  คู่มือ  ตัวอย่าง..(ช) (ญ)

#118.  NT-การสอบ Pre-NT ข้อสอบ-ระบบตรวจฯ..ส่งให้เครือข่ายทาง e-mail   หนังสือ  กระดาษคำตอบ  หรือ*โหลดข้อสอบ Pre-NT56 และไฟล์ตรวจอัตโนมัติ 

#117. เลื่อน!! การสอบ NT ปีกศ.56 ...เป็น... 24 กพ. 57 ชั้นป.3 ด้านภาษา, คำนวณ และเหตุผล (เหมือนปีที่ผ่านมาแต่เพิ่มสอบรร.เอกชน)  หนังสือ  แบบกรอก-รร.  แบบสรุป-เครือข่ายฯ   

#116. eDLTV -คณะ IT มรม. ขอเชิญผอ.รร.และครู eDLTV รร.เครือข่าย ปี '56 (10 รร.) ประชุม 20 ก.พ. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4C (ชั้น 4) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์... หนังสือ
                        -การอบรมหลักสูตร “Intel Easy Steps” 27-29 กย.56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT มรม. ......1) นายอุทัย โคตรโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.เมือง ...2) นายอัครพงศ์ ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว อ.เมือง    หนังสือ 

#115. การอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตนคร วันที่ 17-18 ก.ย. 56  หนังสือ-คำสั่งวิทยากร(ปรับใหม่)  เอกสาร-สื่ออบรม 

#114. การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนร.ชั้นป.๓ และป.๖ ตามประกาศวาระแห่งชาติ “ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประกาศมาตรการฯ  แนวดำเนินการชั้นป.3,6  คู่มือสอบอ่านป.3  คู่มือสอบอ่านป.6  คำสั่งกรรมการสอบอ่าน  แบบบันทึกการอ่าน-Word  แบบบันทึกการอ่าน-Excel 

#113. เชิญประชุมคณะวิทยากรจัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องศูนย์ ITEC สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา 13.30 น.  หนังสือ  (๖ คน จาก ๕ รร.ครับ)

#112. ขอเชิญ ๔ รร. ที่ชนะการประกวดผลงานเรื่องเล่า eDLTV นำนร. รับมอบรางวัลจากคณะ IT มรม..วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๕๖ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ ตึกภาษาและคอมฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.ครับ..(๔ รร...๗ รางวัล)..ครูที่ส่งเรื่องเล่าได้รับเกียรติบัตรทุกคนครับ..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  ร่างหนังสือและรายชื่อรร. 

#111. อบรมฟรี !! คณะ IT มรม. จัดอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสู่แท็บเล็ต” สำหรับครูสอนชั้น ป.1-2, ครู ICT หรือครูวิชาการ ของโรงเรียนเครือข่าย eDLTV มรม. วันที่ 24-25 ส.ค. 56 ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ (รับ 20 คน) 
สมัครผ่าน ศปอ. (โคว์ต้า อำเภอใหญ่ ๓ อำเภอๆ ละ ๔ คน, อำเภอเล็ก ๔ อำเภอๆ ละ ๒ คน).. รร.ส่งชื่อไปศปอ.ภายใน ๒๒ สค. ..ศปอ.คัดตามโคว์ต้าและส่งชื่อไปที่ Facebook : 101supervisor หรือ e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน 23 สค. ๑๑.๐๐ น. สรุปผลที่นี่และที่ Facebook ๒๓ สค. ๑๑.๓๐ น. (ไม่ครบรับเพิ่ม) ครับ  หนังสือ  รายชื่อรร.eDLTV_55-56  ผลการคัดเลือก..
ศปอ.ส่งมา..
-1. ศปอ.ศรีสมเด็จ 1.นางสาวิตรี มยุรา รร.บ้านหนองใหญ่ 2.นายวิรัช พลสนอง รร.ไทยรัฐวิทยาฯ 
-2. ศปอ.จังหาร     1.นายสัมฤทธ์ นรทีทาน โรงเรียนบ้านคุยค้อ 2.นายกำจร มีคุณ โรงเรียนบ้านบึงโดน 
-3. ศปอ.เชียงขวัญ 1.นายวิรัตน์ ธานีวรรณ โรงเรียนบ้านเขือง 2.นายวิไลศักดิ์ ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหวายหลึม
รับเพิ่ม (สมัครตรงทาง fb และ e-mail)
 1,2,3. รร.บ้านมีชัย ๑)นางวิภาภรณ์ โทพล ๒)นางพรสวัสดิ์ สุ่มมาตย์ และ ๓)นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณ
       4. รร.บ้านป่าสุม อ.ธวัชบุรี ๑ คน

#110. พิธีมอบเกียรติบัตร“คะแนน TOP TEN NT”และอบรมสัมมนาวิเคราะห์ผลการสอบ NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตซิตี้เซนเตอร์..ผู้เข้าอบรม.. ประกอบด้วย
  ๑. ประธานศปอ. และครูผู้ประสานงาน NT (รวมศปอ. ละ 2 คน) 

  ๒. ประธานเครือข่ายฯ และครูผู้ประสานงาน NT (รวมเครือข่ายฯ ละ 2 คน) 
  ๓. ครูป.3 รับเกียรติบัตร 26 โรงเรียน (26 คน ตามรายชื่อ) 
**ผู้ประสานงาน NT และครูป.3 ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วย
..กรุณาส่งชื่อทาง fb ด้วยครับ 

#109.  ขอเชิญรร. สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเชิญชวน  หนังสือแจ้งรร.นำร่อง 2 รร. แบบรายงาน(ครูรร.นำร่อง)  ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร 

#108. การนิเทศรร.เครือข่าย eDLTV (10 รร.) โดยคณะ IT มรม.และสพป.รอ.1 (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  หนังสือ  ปฏิทินปฏิบัติงาน ... ขออภัย! ขอเลื่อนการนิเทศ eDLTV ๔ รร.(รร.บ้านหนองยูง, บ้านหนองผักแว่น, บ้านหนองชาด, บ้านดอนแคน ) จาก ๗ ส.ค.๕๖ ออกไปก่อนครับ..

#107. การจัดค่าย eDLTV...ขอเชิญ ผอ.รร. และครูทุกคนในรร.ที่ได้รับ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จากคณะ IT มรม. เข้าค่าย ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องเมืองบัว โรงแรมสาเกตนคร...กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ-ชื่อรร.  คำสั่ง  คู่มือการใช้ eDLTV  การ copy แยกเป็นชั้น/วิชา  การตั้งค่า server  สคริปเรื่องเล่า(ตัวอย่าง)  รายชื่อรับเกียรติบัตร030756  ใบลงชื่อ (ขอให้รร.กรอก ปริ๊น เซ็นชื่อ ส่งศน.สมัย ครับ..มรม.ขอมา)

#106.  eDLTV มาแล้ว! ขอเชิญ ผอ.รร. และครู IT เข้าประชุมรับมอบสื่อ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ชั้น ๔ ห้อง ๔A คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (นำสำเนาบัตรทั้ง ๒ ท่านมาด้วยครับ)  ๑๐ รร. (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ

#105.  คะแนน NT ปีกศ.55 ป.3 สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙..ร่วมยินดีกับความสำเร็จ...โหลดที่ KM59 ด้านขวาครับ 

#104.  ขออภัย!! ขอเลื่อนการเข้าค่าย “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี” (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิรินธร) สำหรับ รร.ที่ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จัดโดยคณะ IT มรม. ออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

#103.  คณะ IT มรม. ขอเชิญอบรมเพิ่มทักษะคอมฯ เพื่อพัฒนาสื่อฯ (20 หลักสูตร) ระหว่าง 1 เม.ย. – 26 พ.ค. 56)  หนังสือ  หลักสูตร  สมัครอบรม


#101.  ขอเชิญ รร. สมาชิก eDLTV และรร.ในสพป.รอ.๑ ทุกรร. ร่วมงาน "IT RMU Open House : ส่งเสริมการใช้ IT แก่ชุมชน ครั้งที่ ๕  ณ คณะ IT  ตึกศูนย์ภาษาและคอมฯ ชั้น ๓ มรภ.มหาสารคาม วันที่ ๑๕-๑๗ มี.ค. ๕๖ มีกิจกรรมและรางวัลมากมายสำหรับนร.และครูครับ หนังสือเขต  หนังสือ มรม.  กิจกรรม-แบบตอบรับ 
           *** ๑๐ รร. (รายชื่อด้านล่างนี้) ให้ไปรับมอบ eDLTV (๑๕ มีค. เปลี่ยนเวลาเป็น ๐๙.๐๐ น.) ครับผม และ...เชิญผอ.รร. (๑๐ รร.) มาลงนาม MoU ที่ศูนย์ ITE สพป.รอ.๑ ชั้น ๑ (ติดห้องประชาสัมพันธ์) วันที่ ๑๓ มีค.๕๖ เริ่ม ๙.๓๐ น. ครับ...ลงนามแล้ว ๕ รร. คือ บ้านคางฮุง, ประชาราษฎร์ฯ, บ้านหนองยูง, บ้านอุ่มเม้า และบ้านหนองใหญ่..ขอบคุณครับ เหลืออีก ๕ รร. ครับ
 
#100.  ข่าวดี! ๑๐ รร. ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี จากคณะ IT มรม. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ ๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ
                 ขอให้ ผอ.รร. เข้าประชุม (นำสำเนาบัตร ผอ. และสำเนาบัตรครูประสานงาน eDLTV พร้อมรับรองสำเนามาด้วย) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ไม่เข้าประชุมถือว่าสละสิทธิ์ครับ) กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ ด้วยครับ  หนังสือ

#99. สพป.รอ.๑ อบรมฯ จัดทำแบบ ปพ. (ป.๖,ม.๓) ครูวัดผลรร.ละ ๑ คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร วันที่ ๔-๕ มีค.๕๖ (เตรียมโน้ตบุ้คและปลั๊กไฟมาด้วย) หนังสือ  ตารางอบรม  โปรแกรม Excel 

#98. อบรมสร้าง App แบบง่ายๆ เพื่อใช้กับ Tablet ...ท่านที่พลาดการอบรมที่ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคามเมื่อ ๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ คณะ IT มรม. จัดเพิ่มเติมให้ ๒ รุ่น (๒-๓ และ ๙-๑๐ มีค. นี้) สมัครได้ที่ด้านบน...หรือ ..คลิกตรงนี้.. อบรมฯ แล้วทำส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลรวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท สมัครและส่งประกวดที่นี่ ภายใน ๒๑ มีค. นี้ครับ

#97. สพฐ. จัดสอบ NT ปีกศ.'๕๕ ชั้น ป.๓ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๖ ในความสามารถ ๓ ด้าน คือ ๑) ภาษา : Literacy, ๒) คำนวณ : Numeracy และ ๓) เหตุผล : Reasoning Ability ..(แนวปฏิบัติเหมือนเดิม คือ เครือข่ายละ ๑-๓ สนามสอบ, คุมสอบหมุนเวียนในเครือข่าย)  หนังสือ ๑  ตารางสอบ  ตรวจสอบ..นร.ป.๓ & รหัสรร.  คู่มือการสอบ กระดาษคำตอบ ปฏิทิน NT เชิญประชุม ๑๔ กพ.  โครงสร้างข้อสอบ NT
    - แบบรายงาน ๑ (นร.แยกช-ญ,นร.พิเศษ และชื่อผู้ประสานงาน NT) 
    แบบรายงาน ๒ (สนามสอบ,ห้องสอบ, รร. และจำนวนนร.ที่เข้าสอบ) 
  
#96. มรม. & สพฐ. เชิญร่วมจัดกิจกรรม,อบรม และประกวด ดังนี้  หนังสือ
    ๑) ครู-นร. รร. eDLTV ส่งบันทึกเรื่องเล่า (เขียนเรียงความด้วยลายมือ) จากการเข้าร่วมโครงการค่ายอาสา“เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษามหาจักรีสิรินธร)” เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลและตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใน ๙ ก.พ.๕๖ (ที่คณะ IT ชั้น ๓) แบบฟอร์ม
    ๒) อบรมพัฒนา App, e-book และอื่นๆ ของมรม. (๙–๑๐,๑๖-๑๗ ก.พ.๕๖ ณ คณะ IT ชั้น ๓) ค่าอาหารคนละ ๒๐๐ บาท (เครือข่าย eDLTV) และ ๕๐๐ บาท (บุคคลทั่วไป) สมัครที่นี่
    ๓) ข่าว..อบรมหลักสูตร App ของสพฐ. (๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม) ฟรี (รับ ๒๐๐ คน มีสิทธิ์ส่ง App เข้าประกวด รางวัลที่ ๑ (๑๐๐,๐๐๐ บาท) มี ๑๐ รางวัล สมัครที่นี่  ประกาศรายชื่อ  ตารางอบรม & การเตรียมตัว

#95. คณะ IT มรม. กำหนดจัดค่าย "รร.นำร่อง eDLTV-2 " ของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยแบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 (วันที่ 18 ธ.ค.55 ที่รร.จตุรพักตรพิมาน) มี ๙ รร. คือ ๑.จตุรพักตรพิมาน, ๒.รัฐประชาฯ, ๓.บ้านดงแดงฯ, ๔.บ้านร่องคำ, ๕.บ้านหนองแวงหนองหัวคน, ๖.บ้านกล้วยวิทยา, ๗.ไทยรัฐวิทยาฯ, ๘.บ้านป่านหนองอ้อ, ๙.ดอนแคนดอนหวายฯ และจุดที่ 2 (วันที่ 19 ธ.ค.55 ที่รร.บ้านขอนแก่นฯ) มี ๘ รร. คือ ๑.บ้านขอนแก่น, ๒.บ้านหนองยูง, ๓.บ้านซ้งฯ, ๔.โสภโณฯ, ๕.บ้านหมูม้น, ๖.บ้านเขือง, ๗.ชุมชนบ้านประตูชัย, ๘.บ้านป่าสุ่ม และ ๙.นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก โดย มรม.ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ขอให้แต่ละจุดเตรียมสถานที่ อาหารกลางวันและเบรกเองตามเหมาะสม) โดยท่านผอ.เขตฯ และคณะจะไปร่วมงานด้วย...ผู้ประสานงานจุดที่ ๑ คือ ผอ.วีระศักดิ์...จุดที่ ๒ คือ ผอ.สมสิทธิ์ และผอ.นเรศร์..ครับ...รร.ทั้ง ๑๗ โรง กรุณาตอบรับและแจ้งชื่อผู้เข้าค่ายทาง facebook : 101supervisor ด้วยครับ..  ร่างหนังสือ   รายชื่อรร.-รายละเอียด

#2.-94
# 1.  กระผมต้องขออภัยท่านสมาชิก "กัลยาณมิตรนิเทศ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1" www.esuper.ning.com เป็นอย่างยิ่งที่เงียบหาย ด้วยเหตุขัดข้องที่ท่านทราบ.
OK เรามาร่วมสร้างสรรค์กันใหม่ที่นี่ครับ.
ยินดีต้อนรับสู่."กัลยาณมิตรนิเทศ ๑๐๑ : ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่ถนัดคนละด้าน" ครับ 
  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่      


 • KM : ความรู้ แลกเปลี่ยน...       

   NT   LAS
   คะแนน LAS-57...ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.1, ป.2, ป.3, ป.4ป.5, ม.1ม.2 ... โหลดทุกไฟล์(.rar)(ข้อมูล : ศน.รณชัย 08 9276 2907)

   O-NET
   คะแนน O-NET_57..(เรียงลำดับ)..ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.6 & ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์  0843918355)


   แนะนำการคัดกรอง..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT โดยใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ... เด็กชาย  เด็กหญิง  คู่มือ  ตัวอย่าง..(ช) (ญ)

   การติดตั้งและใช้ eDLTV ประจำชั้นป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีกศ.57 (แยกเนื้อหาที่สอดคล้อง NT จากก้อน eDLTV ไปใช้ประจำชั้นป.3 คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างฯ 

   การพัฒนาแผนฯและสื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) หลักการเขียนแผนฯ  ตัวอย่างแผนฯ  แบบประเมินแผนฯ 

   ระบบดูแลนร.ใหม่..Scantools 3.1 คู่มือติดตั้ง โปรแกรม-คู่มือ 


   


                 index (Highlight) 

   โปรแกรมการศึกษา..@KM14  Fonts ราชการไทย..@KM6  อาเซียนศึกษา..ดูที่..@KM9    
   พัฒนาเด็กพิเศษ..ดูที่..@KM8  ครูวิทย์..ดูที่..@KM16  แบบประเมินระบบประกันฯ..ดูที่..@KM46 
   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ..ดูที่..@KM4 
   สาระดีๆ-บทความทางวิชาการ..... 01-เขียน?..ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
   คะแนน NT-55..ที่ KM59   คลังข้อสอบ NT, LAS, ...@KM33   @KM89. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รายชื่อ “สถานศึกษาพอเพียง  ปี '52    ปี '55    ปี '56  ตามประกาศศธ.

  @KM88. บัญชีจัดสรรงบฯ และ spec อุปกรณ์ กศ.ทางไกลผ่านดาวเทียม รร.ขนาดเล็ก
         สพป.รอ.1(หน้า 496-506) โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ...
         รร.หาผู้ขายไว้ได้เลย แต่ให้เซ็นสัญญาเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินแล้วครับ
   คำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
                ของผู้อำนวยการโรงเรียน...
                ในพิธีเปิดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ 
             โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ

  @KM87. การประกวดแผนฯ-สื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) เพื่อรับรางวัล-เกียรติบัตร(2 ประเภทๆ ละ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 3 รางวัล รวม 48 รางวัล(32,800) บาท คือ 
       - แผนฯ แท็บเล็ต (ชนะเลิศ=800, รองฯ 1=600, รองฯ 2=500) รวม 15,200 บาท 
       - แผนฯ +สื่อแท็บเล็ต (ชนะเลิศ=900, รองฯ 1=700, รองฯ 2=600) รวม 17,600 บาท
       - ส่งศูนย์ ITEC ภายใน 30 ก.ย.57(10.00น.) ขยายเวลาให้ ครับ

  @KM86 การอบรมแท็บเล็ต ครูชั้นป.2 ปี 2557 คู่มืออบรม 

  @KM85. การนิเทศเพื่อยกระดับฯ คณิตฯ  เอกสาร  เครื่องมือฯ -1  -2  -3 

  @KM84. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ การติดตั้ง eDLTV แบบแยกเนื้อหาจากก้อน eDLTV ออกไปใช้ประจำในแต่ละชั้นเรียน (จากป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ดาวน์โหลด.. คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างประถมฯ  โครงสร้างมัธยมฯ 


  @KM82. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  คะแนน LAS-56 ป.1 ป.2 ป.3 ป.3(ปรับใหม่-ฉ.1) ป.4 ป.5  ม.1 ม.2 (ที่มา : ศน.รณชัย 0892762907)

  @KM81. ประกาศผล O-NET_56.. ผลรายรร. ผลรายบุคคล ผลระดับประเทศ 55-56 O-NET ป.6  O-NET ม.3 สรุป ป.6  สรุป ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์ 0843918355)  @KM79. ผล Pre-ONET56 เครือข่ายเมืองเชียงดี .. ๑.บ้านธวัชฯ ๒.บ้านงิ้ว ๓.หนองดู่ ๔.บ้านดู่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  อบรมออนไลน์วิเคราะห์ผล NT และนำไปใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบพิเศษ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม)..
  (๒๘ พ.ย.-๘ ธ.ค.๕๗)...เชิญที่

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบนี้ให้เกียรติบัตรประธาน & ผู้ประสานงานเครือข่ายด้วยครับ..

  วิเคราะห์ ๓ ประเด็นต่อไปนี้ แล้วส่งคำตอบที่กลุ่ม fb ครับ..(คะแนน NT โหลดที่ด้านบน)
  ๑) จากคะแนน NT ปีกศ.๕๖ รร.ของท่าน มีตัวชี้วัดใดบ้าง (ทั้งหมดมี ๑๕ ตัวชี้วัดจาก ๓ ด้าน) ที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่ง (ต่ำกว่า ๕๐%) เรียงจากน้อยไปมาก
  ๒) จากตัวชี้วัดในข้อ ๑ รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะแก้ปัญหา/ยกระดับคะแน NT ให้สูงขั้นในการสอบปีกศ.๕๗ นี้ (สอบ ๒๖ กพ.๕๘)
  ๓) ถ้ารร.ไม่มีข้อ ๑ (รร.ได้คะแนนสูง) รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะรักษาระดับคะแน NT ที่สูงนี้ไว้ ในการสอบปีกศ.๕๗
  @@@@@  @@@@@  @@@@@  @@@@@

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   การอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อนำผลการสอบ NT ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผ่านเว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑ เป็นช่องทางหลัก และอีก 2 ช่องทางเสริม คือ Facebook : 101supervisor และกลุ่ม Facebook : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2557 ผู้เข้าสัมมนาคือ -ประธานเครือข่ายโรงเรียน -ผู้ประสานงานเครือข่าย -ผอ.โรงเรียน และครูสอนชั้นป.3 ทุกคน (ทำกิจกรรมครบจะได้รับเกียรติบัตร) ครับ  หนังสือ

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  อบรมออนไลน์รอบที่ ๑ "การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ NT57" ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  

      ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 1 "เข้าใจ NT จำได้ดีรหัส" ...ให้ท่าน...
                   ศึกษา 1) ชื่อเต็มๆ ของ NT ทั้งภาษาไทย และ English
                   ศึกษา 1) รหัส NT รร.  2) UserName & PassWord เข้าดูผล NT รร.ของท่าน  3) รหัสเด็กพิเศษ ที่จะลงในกระดาษคำตอบ NT มีกี่ประเภทครับ? 
      ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 2 "รู้ชัด จุดพัฒนา"
                  1. ดาวน์โหลดคะแนน NT (ด้านล่างนี้..ครับ) รวม 3 ไฟล์ และหาค่า... 
                      - 1.1 *ผลระดับรร. (ซึ่งเป็นผลของเด็กปกติ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                       01…เด็กปกติ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                      - 1.2 *ผลระดับรร.(เด็กพิเศษ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                       02…เด็กพิเศษ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                      - 1.3 *ผลระดับบุคคล(สพฐ.) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                       03…นร.ที่ได้คะแนนรวมแต่ละด้าน...15 คะแนนลงมา…มีกี่คน? 
      ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 3 "หาแนวทาง ทะลุเป้า" (หน่วยสุดท้าย..ครับ)
                  จากหน่วยที่ 2 ข้อ 1.3 (คะแนนรายบุคคล) ขอให้ท่านหาว่า... 
                      
   04..ตัวชี้วัด(3 ด้าน / 15 ตัวชี้วัด) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม (เรียงจากต่ำไปสูง) คือ....... 
                      
   05..ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ (จุดพัฒนา) คือ........
                       06..ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ที่จะใช้กับจุดพัฒนา(ข้อ 05)...................ระยะเวลา.......คณะทำงาน......สิ่งที่หวัง......(แนบไฟล์ : ถ้ามี ครับ)
      ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   สรุป & ประเมินการอบรม...สำหรับประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย-วิทยากร
                         07..ผู้ประสานงานเครือข่าย..ตรวจสอบการส่งงานของทุกรร.ในเครือข่าย..เสนอชื่อผู้ผ่าน(ส่งงานอย่างน้อย 2 ครั้ง) ระบุรร.ด้วย ให้ประธานเห็นชอบ..แล้วนำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปการอบรม (สรุปตามจริง..ผู้ไม่ผ่านมีให้ซ่อม..ครับ)
                      
   08..วิทยากรตรวจสอบ-ประเมิน (ข้อ 07)...เสนอชื่อผู้ผ่านลงใน excel นำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปของวิทยากร...ถือเป็น..ประกาศผลการอบรมรอบที่ 1..มอบเกียรติบัตร
                       09..เปิดให้ผู้ไม่ผ่านซ่อม..เพื่อ..ประกาศผลรอบที่ 2..มอบเกียรติบัตร
  @@@@@  @@@@@  @@@@@  @@@@@

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ขอความกรุณาประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย ตรวจสอบการลงทะเบียนของรร.ในเครือข่ายท่านด้วยครับว่า..ครบหรือยัง..แจ้งด้วยครับ...ที่..ช่องทางเสริม-1
  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   รายชื่อวิทยากรที่สมัครเข้ามา จำนวน 10 ท่าน กรุณาตรวจสอบยืนยันและระบุพื้นที่ ที่จะดูแลด้วยครับ...ยืนยันที่..ช่องทางเสริม-1
  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ลงทะเบียนเข้าอบรม..ที่ช่องเสริม-1 ครับ (แจ้งชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รร.-อีเมล-เบอร์มือถือ กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง..เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ) 
        เครือข่ายละ 2 คน (ประธานเครือข่าย , ผู้ประสานงานเครือข่าย/วิทยากร)
        - รร.ละ 2 คน(อย่างน้อย) [ผอ.รร. , ครูสอนชั้นป.3 ทุกคน]
  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ช่องหลัก (ตรงนี้ : เว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑) 

  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  

  @KM78.  เปลี่ยนวันสอบ LAS เดิม 27-28 กพ.57..เป็น..25-26 กพ.57 หนังสือ คู่มือ-ตัวอย่างกระดาษคำตอบ LAS(ใหม่) ..ศน.รณชัย 08 9276 2907  @KM71.  รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 พ.ย.56 - 17 ม.ค.57) กลุ่มที่ 4-9 (1/57) ร้อยเอ็ด โหลดไฟล์ (รอ.1 หน้า 91-96) ที่มา : www.kruthai.info ขอบคุณ post จาก fb : โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ข่าวว่า..กลุ่ม 7 (จังหาร 5 + เชียงขวัญ 15 รร.) หน้า 94 ตัดออก..ไม่ประเมินในครั้งที่ 1/57 ครับ

  @KM70. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย.... แบบติดตามผลฯ  โครงงานวิทย์ ๑  โครงงานวิทย์ ๒ 


  @KM68. ปฏิทินนิเทศประเมิน ภาคเรียน ๑/๕๖ เครือข่ายปราสาทหิน-เมืองเชียงดี อ.ธวัชบุรี..คลิกที่นี่ 

  @KM67.  นโยบาย..”85 วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”
  ของ ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ..ทุกรร.  ทุกเครือข่าย ทุกศปอ. และทุกคน ร่วมดีเดย์ 10 ก.ย. 56 – 31 ม.ค. 57  โหลด...โปสเตอร์  แบบรายงาน 

  @KM66.  เครื่องมือนิเทศและประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๖..คลิกที่นี่  กรรมการประเมิน (เชิญประชุม ๕ กย. ๑๓.๓๐ น.)

  @KM65. ขอเชิญ..สมัครอบรม“การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” อบรมที่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ (อาคาร A) มมส. ฟรีค่าลงทะเบียน, ค่าเอกสาร, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน มี 3 รุ่น (รุ่นละ 30 คน) รุ่นละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1-3 (1, 8, 22 ส.ค. 2556) สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ทางเว็บไซต์นี้ ครับ หนังสือ  กำหนดการ  แบบตอบรับ(สมัครทางไปรษณีย์)

  @KM64.  เนื้อหา Tablet ป.๒ ดาวน์โหลดที่..ลิงค์ด้านบน หรือ..คลิกที่นี่ (โหลด-saveไฟล์ pdf ก่อน แล้วเปิดไฟล์..คลิกทีละเมนู เพื่อโหลดคู่มือ,เนื้อหา,โปรแกรม) ครับ..ขอบคุณแหล่งที่มา http://202.143.190.116/otpcry1/
   
  @KM63.  โปรแกรมพิมพ์ ปพ.๑, ปพ.๓, ..ปรับไฟล์ใหม่ (ปพ.๓) สอบถามแบบ ปพ.(ศน.พัชรี ศีรษะภูมิ 081 061 6933)

  @KM62.  ดาวน์โหลดไฟล์ไปเพิ่ม App ควบคุม Tablet ป.1 (ไฟล์ใน Micro SD ที่แจกรร.)

  @KM61.  นโยบายปีกศ.๕๖ (ผอ.สพป.รอ.๑ บรรยายประชุม ๒๑ พ.ค.๕๖ ธนินทรกรีนปาร์ค) 


  @KM59.  ผลการสอบ NT ปีกศ.55 ป.3  สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙ ร่วมใจ ร่วมแรง...ร่วมกันยินดีครับ  

                  ผลการสอบ LAS ปีกศ.55 สพป.รอ.1 ดาวน์โหลด (ปรับใหม่)  @KM56.  แบบรายงาน SAR (ศน.วีรศักดิ์ 089 621 2412)

  @KM55.  การนิเทศภาคเรียนที่ ๒/๕๕  คำสั่งกรรมการ ....ขอเชิญประชุมวันที่ 15 มี.ค.56 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 ครับ  หนังสือเชิญประชุม  เครื่องมือนิเทศ ชุด ๑  ชุด ๒ ปฏิทินนิเทศ(ปราสาทหิน-เมืองเชียงดี) 

  @KM54.  ๒ คำขวัญ...ปี ๒๕๕๖
  ***วันเด็กแห่งชาติ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
  ***วันครู
  “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

  @KM53.  ของฝากปีใหม่ "มั่นใจในการเขียนชื่อ-สกุลและชื่อเฉพาะกับตารางเทียบพยัญชนะ,สระไทย-อังกฤษ" วิทยาทานจาก อ.ไพบูลย์ อนุฤทธิ์ มมส. คลิกตรงนี้ครับ  ดูสรุปง่ายๆ ที่ fb นี้ครับ

  @KM51. แบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน-แบบขอเข้าที่พัก (save ไฟล์ก่อน โดยคลิก..แล้วไปที่ ไฟล์>>ดาวน์โหลด>>save ไฟล์>>เปิดไฟล์>>ปริ๊น>>กรอกข้อมูล)
  @KM50.  ประวัติท่านผอ.สพป.รอ.1 คนใหม่ ดูที่..facebook : 101supervisor...ครับ 


  @KM48.  สมัครใช้ WiFi ฟรี! (ICT Free WiFi & TOT WiFi) 20,000 จุด (ศาลากลาง, ที่ว่าการ, ตำบล, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ที่สาธารณะ, สนามบิน , ขนส่ง, แหล่งท่องเที่ยว) ร้อยเอ็ด...http://vip.totwifi.com/ict-roiet  จังหวัดอื่นดูที่ ICT-Free-WIFI-Download.txt   @KM41.  เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียน ๑/๕๕..(วิธีดาวน์โหลด..คลิกแล้ว.. คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๒ ไฟล์) 


  @KM39.   ไฟล์คำนวณคะแนนประกันคุณภาพ..ปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน
  @KM37.  ๔ มิ.ย .๕๕ วันพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด..www.buddhajayanti.net

  @KM36.  หลายท่านถามว่าหัว-ท้ายตารางของคะแนน NT LAS ตัวอักษรอ่านไม่ออก อ่านได้เฉพาะตัวเลข..วิธีแก้คือ...เมื่อคลิกเข้าไปในชั้นที่ต้องการ..จะเห็นชื่อไฟล์ที่อ่านไม่ออก...ให้คลิกต่อที่..ไฟล์....ดาวน์โหลด...จะปรากฏชื่อไฟล์..ให้คลิก Save.. จะได้ไฟล์บีบอัด(นามสกุล .rar) แล้วค่อยเปิดออกมาจะได้อีกหลายไฟล์ที่อ่านชื่อไฟล์ได้ปกติครับ

  @KM35.  ขยายเวลาการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน (ปีภาษี 54 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 55 เนื่องจากวันที่ 8-9 เป็นวันหยุด) โดยได้รับสิทธิผ่อนชําระ 3 งวดด้วย กรมสรรพากรส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติมที่ www.rd.go.th) 

  @KM34.  ถ้ามีปัญหาในการเข้าเว็บ สพป.รอ.๑ (รวม e-office) ให้เข้าเว็บนี้ได้ครับ...โปรแกรมเงินเดือน..เข้าที่ลิงค์ด้านล่าง..@KM27...นอกจากสลิปแล้ว ตอนนี้โหลดใบรับรองการหักภาษีฯ ได้แล้วครับ

  @KM33.  ข้อสอบ NT ป.๓... ดาวน์โหลด

  @KM31.
   
  เครื่องมือนิเทศภาคเรียน ๒/๒๕๕๔..(ดาวน์โหลดโดย..คลิกแล้ว คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๕ ไฟล์) 

  @KM30. คำขวัญวันครู ปี '55.. "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์"ภูมิพล"

  @KM29. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี '55.."สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" 

  @KM28. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เรื่อง " การจัดการปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ "

  @KM27.  อีกทางหนึ่งในการเข้าใช้..โปรแกรมเงินเดือนของ สพป.รอ.๑)...คลิกที่นี่..ครับ http://www.roiet1.ksom.net/money/index.php  (เข้าโดยไม่ผ่านเว็บของ สพป.รอ.๑)

  ส่งทางเมล์ ศน.รำไพ...chaipalee@gmail.com ก็ได้ครับ


  @KM16.  เทคนิคการสอนวิทย์
     2. รูปแบบการสอนวิทย์(เน้นคิด ร่วมกัน พัฒนาค่านิยม)
     4. 7E..เรียนวิทย์สนุกจริงหรือ?

  @KM15.  การประเมินคงวิทยฐานะ (ให้ต่อหรือหยุด)

  @KM13. บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในรร. ปีกศ.'54 รายละเอียด รอบ 1 - 5

    

   
   
  @KM5.  ผลการทดสอบ ปี'52-53
   
  @KM4.  ผลงานทางวิชาการ 
  1. ครูสุคนธ์ วานิช (ไทย ป.๑)
  2. ครูราณี โทพล (ไทย ป.๑)
  2. ครูชนัยกานต์ พรมเกตุ (วิทย์ ป.๖)
   
  @KM3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่
   
  @KM2. User & Password (O-Net) ของ รร. ติดต่อ ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
   
  @KM1.  เข้า "website โปรด" โดยไม่ต้องพิมพ์ ชื่อ URL (ที่อยู่ของ web) ทุกครั้ง  วิธีเข้า


   
  Subpages (1): *
  Comments