ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ "ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่ถนัดคนละด้าน" ครับ


แจ้งข่าว เล่าสู่...
               **ช่องทางติดต่อ  

          #121.  ขอเชิญกรรมการนิเทศ-ประเมินผอ.รร.(12-31 มี.ค.57) ประชุม 11 มี.ค.57 ห้องสาเกตนคร สพป.รอ.1 (09.00น.) ครับ  คำสั่ง  เครื่องมือ  ปฏิทินนิเทศ-เมืองเชียงดี

#120.  NT-ขอเชิญประชุม-ประธานและเลขาฯศูนย์สอบ NT (เครือข่ายรร.ละ 2 คน) 21 ก.พ.57 (09.00 น.) ณ ห้องประชุมสาเกตนคร (ชั้น 1) สพป.รอ.1  หนังสือ  ระเบียบวาระ คู่มือสอบ NT-56  ตารางสอบ  ใบลงชื่อนร.เข้าสอบ(ส่งพร้อมกระดาษคำตอบ) สนามสอบ NT-56

#119.  NT-นะนำการคัดกรอง..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT โดยใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ... เด็กชาย  เด็กหญิง  คู่มือ  ตัวอย่าง..(ช) (ญ)

#118.  NT-การสอบ Pre-NT ข้อสอบ-ระบบตรวจฯ..ส่งให้เครือข่ายทาง e-mail   หนังสือ  กระดาษคำตอบ  หรือ*โหลดข้อสอบ Pre-NT56 และไฟล์ตรวจอัตโนมัติ 

#117. เลื่อน!! การสอบ NT ปีกศ.56 ...เป็น... 24 กพ. 57 ชั้นป.3 ด้านภาษา, คำนวณ และเหตุผล (เหมือนปีที่ผ่านมาแต่เพิ่มสอบรร.เอกชน)  หนังสือ  แบบกรอก-รร.  แบบสรุป-เครือข่ายฯ   

#116. eDLTV -คณะ IT มรม. ขอเชิญผอ.รร.และครู eDLTV รร.เครือข่าย ปี '56 (10 รร.) ประชุม 20 ก.พ. 57 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4C (ชั้น 4) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์... หนังสือ
                        -การอบรมหลักสูตร “Intel Easy Steps” 27-29 กย.56 ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT มรม. ......1) นายอุทัย โคตรโยธา ครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น อ.เมือง ...2) นายอัครพงศ์ ไวยเวช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว อ.เมือง    หนังสือ 

#115. การอบรมครูแกนนำวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตนคร วันที่ 17-18 ก.ย. 56  หนังสือ-คำสั่งวิทยากร(ปรับใหม่)  เอกสาร-สื่ออบรม 

#114. การทดสอบวัดความสามารถในการอ่านของนร.ชั้นป.๓ และป.๖ ตามประกาศวาระแห่งชาติ “ปี ๒๕๕๖ ปีแห่งการรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ประกาศมาตรการฯ  แนวดำเนินการชั้นป.3,6  คู่มือสอบอ่านป.3  คู่มือสอบอ่านป.6  คำสั่งกรรมการสอบอ่าน  แบบบันทึกการอ่าน-Word  แบบบันทึกการอ่าน-Excel 

#113. เชิญประชุมคณะวิทยากรจัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (NoS) ณ ห้องศูนย์ ITEC สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา 13.30 น.  หนังสือ  (๖ คน จาก ๕ รร.ครับ)

#112. ขอเชิญ ๔ รร. ที่ชนะการประกวดผลงานเรื่องเล่า eDLTV นำนร. รับมอบรางวัลจากคณะ IT มรม..วันอาทิตย์ที่ ๘ ก.ย.๕๖ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ ตึกภาษาและคอมฯ เวลา ๐๙.๐๐ น.ครับ..(๔ รร...๗ รางวัล)..ครูที่ส่งเรื่องเล่าได้รับเกียรติบัตรทุกคนครับ..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  ร่างหนังสือและรายชื่อรร. 

#111. อบรมฟรี !! คณะ IT มรม. จัดอบรม “การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสู่แท็บเล็ต” สำหรับครูสอนชั้น ป.1-2, ครู ICT หรือครูวิชาการ ของโรงเรียนเครือข่าย eDLTV มรม. วันที่ 24-25 ส.ค. 56 ณ ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ (รับ 20 คน) 
สมัครผ่าน ศปอ. (โคว์ต้า อำเภอใหญ่ ๓ อำเภอๆ ละ ๔ คน, อำเภอเล็ก ๔ อำเภอๆ ละ ๒ คน).. รร.ส่งชื่อไปศปอ.ภายใน ๒๒ สค. ..ศปอ.คัดตามโคว์ต้าและส่งชื่อไปที่ Facebook : 101supervisor หรือ e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน 23 สค. ๑๑.๐๐ น. สรุปผลที่นี่และที่ Facebook ๒๓ สค. ๑๑.๓๐ น. (ไม่ครบรับเพิ่ม) ครับ  หนังสือ  รายชื่อรร.eDLTV_55-56  ผลการคัดเลือก..
ศปอ.ส่งมา..
-1. ศปอ.ศรีสมเด็จ 1.นางสาวิตรี มยุรา รร.บ้านหนองใหญ่ 2.นายวิรัช พลสนอง รร.ไทยรัฐวิทยาฯ 
-2. ศปอ.จังหาร     1.นายสัมฤทธ์ นรทีทาน โรงเรียนบ้านคุยค้อ 2.นายกำจร มีคุณ โรงเรียนบ้านบึงโดน 
-3. ศปอ.เชียงขวัญ 1.นายวิรัตน์ ธานีวรรณ โรงเรียนบ้านเขือง 2.นายวิไลศักดิ์ ศิริวรรณ โรงเรียนบ้านหวายหลึม
รับเพิ่ม (สมัครตรงทาง fb และ e-mail)
 1,2,3. รร.บ้านมีชัย ๑)นางวิภาภรณ์ โทพล ๒)นางพรสวัสดิ์ สุ่มมาตย์ และ ๓)นางสุชีรา ขุนเพชรวรรณ
       4. รร.บ้านป่าสุม อ.ธวัชบุรี ๑ คน

#110. พิธีมอบเกียรติบัตร“คะแนน TOP TEN NT”และอบรมสัมมนาวิเคราะห์ผลการสอบ NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตซิตี้เซนเตอร์..ผู้เข้าอบรม.. ประกอบด้วย
  ๑. ประธานศปอ. และครูผู้ประสานงาน NT (รวมศปอ. ละ 2 คน) 

  ๒. ประธานเครือข่ายฯ และครูผู้ประสานงาน NT (รวมเครือข่ายฯ ละ 2 คน) 
  ๓. ครูป.3 รับเกียรติบัตร 26 โรงเรียน (26 คน ตามรายชื่อ) 
**ผู้ประสานงาน NT และครูป.3 ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาด้วย
..กรุณาส่งชื่อทาง fb ด้วยครับ 

#109.  ขอเชิญรร. สมัครเข้าเป็นสมาชิกโครงการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเชิญชวน  หนังสือแจ้งรร.นำร่อง 2 รร. แบบรายงาน(ครูรร.นำร่อง)  ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร 

#108. การนิเทศรร.เครือข่าย eDLTV (10 รร.) โดยคณะ IT มรม.และสพป.รอ.1 (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง fb ด้วยครับ  หนังสือ  ปฏิทินปฏิบัติงาน ... ขออภัย! ขอเลื่อนการนิเทศ eDLTV ๔ รร.(รร.บ้านหนองยูง, บ้านหนองผักแว่น, บ้านหนองชาด, บ้านดอนแคน ) จาก ๗ ส.ค.๕๖ ออกไปก่อนครับ..

#107. การจัดค่าย eDLTV...ขอเชิญ ผอ.รร. และครูทุกคนในรร.ที่ได้รับ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จากคณะ IT มรม. เข้าค่าย ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ห้องเมืองบัว โรงแรมสาเกตนคร...กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ-ชื่อรร.  คำสั่ง  คู่มือการใช้ eDLTV  การ copy แยกเป็นชั้น/วิชา  การตั้งค่า server  สคริปเรื่องเล่า(ตัวอย่าง)  รายชื่อรับเกียรติบัตร030756  ใบลงชื่อ (ขอให้รร.กรอก ปริ๊น เซ็นชื่อ ส่งศน.สมัย ครับ..มรม.ขอมา)

#106.  eDLTV มาแล้ว! ขอเชิญ ผอ.รร. และครู IT เข้าประชุมรับมอบสื่อ ในวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๖ (รายงานตัว ๐๘.๓๐ น.) ณ ชั้น ๔ ห้อง ๔A คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (นำสำเนาบัตรทั้ง ๒ ท่านมาด้วยครับ)  ๑๐ รร. (๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ)..กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ ด้วยครับ  หนังสือ-กำหนดการ

#105.  คะแนน NT ปีกศ.55 ป.3 สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙..ร่วมยินดีกับความสำเร็จ...โหลดที่ KM59 ด้านขวาครับ 

#104.  ขออภัย!! ขอเลื่อนการเข้าค่าย “เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี” (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิรินธร) สำหรับ รร.ที่ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี (๑๐ รร.) จัดโดยคณะ IT มรม. ออกไปก่อน กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

#103.  คณะ IT มรม. ขอเชิญอบรมเพิ่มทักษะคอมฯ เพื่อพัฒนาสื่อฯ (20 หลักสูตร) ระหว่าง 1 เม.ย. – 26 พ.ค. 56)  หนังสือ  หลักสูตร  สมัครอบรม


#101.  ขอเชิญ รร. สมาชิก eDLTV และรร.ในสพป.รอ.๑ ทุกรร. ร่วมงาน "IT RMU Open House : ส่งเสริมการใช้ IT แก่ชุมชน ครั้งที่ ๕  ณ คณะ IT  ตึกศูนย์ภาษาและคอมฯ ชั้น ๓ มรภ.มหาสารคาม วันที่ ๑๕-๑๗ มี.ค. ๕๖ มีกิจกรรมและรางวัลมากมายสำหรับนร.และครูครับ หนังสือเขต  หนังสือ มรม.  กิจกรรม-แบบตอบรับ 
           *** ๑๐ รร. (รายชื่อด้านล่างนี้) ให้ไปรับมอบ eDLTV (๑๕ มีค. เปลี่ยนเวลาเป็น ๐๙.๐๐ น.) ครับผม และ...เชิญผอ.รร. (๑๐ รร.) มาลงนาม MoU ที่ศูนย์ ITE สพป.รอ.๑ ชั้น ๑ (ติดห้องประชาสัมพันธ์) วันที่ ๑๓ มีค.๕๖ เริ่ม ๙.๓๐ น. ครับ...ลงนามแล้ว ๕ รร. คือ บ้านคางฮุง, ประชาราษฎร์ฯ, บ้านหนองยูง, บ้านอุ่มเม้า และบ้านหนองใหญ่..ขอบคุณครับ เหลืออีก ๕ รร. ครับ
 
#100.  ข่าวดี! ๑๐ รร. ได้รับสื่อ eDLTV ฟรี จากคณะ IT มรม. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คือ ๑.บ้านเปลือยตาลฯ ๒.บ้านหนองชาด ๓.บ้านหนองผักแว่น ๔.บ้านคางฮุง ๕.ประชาราษฎร์รังสรรค์ ๖.บ้านหนองยูง ๗.บ้านดอนแคน ๘.บ้านอุ่มเม้า ๙.บ้านหนองใหญ่ และ ๑๐.บ้านดอนวิเวกฯ
                 ขอให้ ผอ.รร. เข้าประชุม (นำสำเนาบัตร ผอ. และสำเนาบัตรครูประสานงาน eDLTV พร้อมรับรองสำเนามาด้วย) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (ไม่เข้าประชุมถือว่าสละสิทธิ์ครับ) กรุณาตอบรับทาง facebook หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ ด้วยครับ  หนังสือ

#99. สพป.รอ.๑ อบรมฯ จัดทำแบบ ปพ. (ป.๖,ม.๓) ครูวัดผลรร.ละ ๑ คน ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร วันที่ ๔-๕ มีค.๕๖ (เตรียมโน้ตบุ้คและปลั๊กไฟมาด้วย) หนังสือ  ตารางอบรม  โปรแกรม Excel 

#98. อบรมสร้าง App แบบง่ายๆ เพื่อใช้กับ Tablet ...ท่านที่พลาดการอบรมที่ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคามเมื่อ ๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ คณะ IT มรม. จัดเพิ่มเติมให้ ๒ รุ่น (๒-๓ และ ๙-๑๐ มีค. นี้) สมัครได้ที่ด้านบน...หรือ ..คลิกตรงนี้.. อบรมฯ แล้วทำส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลรวม ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท สมัครและส่งประกวดที่นี่ ภายใน ๒๑ มีค. นี้ครับ

#97. สพฐ. จัดสอบ NT ปีกศ.'๕๕ ชั้น ป.๓ วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๖ ในความสามารถ ๓ ด้าน คือ ๑) ภาษา : Literacy, ๒) คำนวณ : Numeracy และ ๓) เหตุผล : Reasoning Ability ..(แนวปฏิบัติเหมือนเดิม คือ เครือข่ายละ ๑-๓ สนามสอบ, คุมสอบหมุนเวียนในเครือข่าย)  หนังสือ ๑  ตารางสอบ  ตรวจสอบ..นร.ป.๓ & รหัสรร.  คู่มือการสอบ กระดาษคำตอบ ปฏิทิน NT เชิญประชุม ๑๔ กพ.  โครงสร้างข้อสอบ NT
    - แบบรายงาน ๑ (นร.แยกช-ญ,นร.พิเศษ และชื่อผู้ประสานงาน NT) 
    แบบรายงาน ๒ (สนามสอบ,ห้องสอบ, รร. และจำนวนนร.ที่เข้าสอบ) 
  
#96. มรม. & สพฐ. เชิญร่วมจัดกิจกรรม,อบรม และประกวด ดังนี้  หนังสือ
    ๑) ครู-นร. รร. eDLTV ส่งบันทึกเรื่องเล่า (เขียนเรียงความด้วยลายมือ) จากการเข้าร่วมโครงการค่ายอาสา“เยาวชนทั่วถิ่นไทย เรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษามหาจักรีสิรินธร)” เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลและตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใน ๙ ก.พ.๕๖ (ที่คณะ IT ชั้น ๓) แบบฟอร์ม
    ๒) อบรมพัฒนา App, e-book และอื่นๆ ของมรม. (๙–๑๐,๑๖-๑๗ ก.พ.๕๖ ณ คณะ IT ชั้น ๓) ค่าอาหารคนละ ๒๐๐ บาท (เครือข่าย eDLTV) และ ๕๐๐ บาท (บุคคลทั่วไป) สมัครที่นี่
    ๓) ข่าว..อบรมหลักสูตร App ของสพฐ. (๒๔–๒๗ ก.พ.๕๖ ณ โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม) ฟรี (รับ ๒๐๐ คน มีสิทธิ์ส่ง App เข้าประกวด รางวัลที่ ๑ (๑๐๐,๐๐๐ บาท) มี ๑๐ รางวัล สมัครที่นี่  ประกาศรายชื่อ  ตารางอบรม & การเตรียมตัว

#95. คณะ IT มรม. กำหนดจัดค่าย "รร.นำร่อง eDLTV-2 " ของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยแบ่งเป็น 2 จุด คือ จุดที่ 1 (วันที่ 18 ธ.ค.55 ที่รร.จตุรพักตรพิมาน) มี ๙ รร. คือ ๑.จตุรพักตรพิมาน, ๒.รัฐประชาฯ, ๓.บ้านดงแดงฯ, ๔.บ้านร่องคำ, ๕.บ้านหนองแวงหนองหัวคน, ๖.บ้านกล้วยวิทยา, ๗.ไทยรัฐวิทยาฯ, ๘.บ้านป่านหนองอ้อ, ๙.ดอนแคนดอนหวายฯ และจุดที่ 2 (วันที่ 19 ธ.ค.55 ที่รร.บ้านขอนแก่นฯ) มี ๘ รร. คือ ๑.บ้านขอนแก่น, ๒.บ้านหนองยูง, ๓.บ้านซ้งฯ, ๔.โสภโณฯ, ๕.บ้านหมูม้น, ๖.บ้านเขือง, ๗.ชุมชนบ้านประตูชัย, ๘.บ้านป่าสุ่ม และ ๙.นายอดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก โดย มรม.ไม่คิดค่าใช้จ่าย (ขอให้แต่ละจุดเตรียมสถานที่ อาหารกลางวันและเบรกเองตามเหมาะสม) โดยท่านผอ.เขตฯ และคณะจะไปร่วมงานด้วย...ผู้ประสานงานจุดที่ ๑ คือ ผอ.วีระศักดิ์...จุดที่ ๒ คือ ผอ.สมสิทธิ์ และผอ.นเรศร์..ครับ...รร.ทั้ง ๑๗ โรง กรุณาตอบรับและแจ้งชื่อผู้เข้าค่ายทาง facebook : 101supervisor ด้วยครับ..  ร่างหนังสือ   รายชื่อรร.-รายละเอียด

#94.  คณะ IT มรม.จัดอบรมฟรี ให้กับรร.โครงการ eDLTV (๙๘ รร.) รร.ละ ๑ คน หลักสูตร PowerPoint ขั้นเทพ วันศุกร์ที่ ๑๔ ธ.ค.๕๕ ณ ห้องวิญญูฯ ชั้น ๕ ตึก ๑๕ ชั้นโดยให้เตรียม.. โน้ตบุ๊ค, ปลั๊กไฟพ่วง, เอกสารและลงโปรแกรมเพิ่ม (จะขึ้นให้โหลดที่นี่) มาด้วย...เข้าไปสมัครที่ลิ้งค์ด้านล่าง...แล้วแจ้ง-รหัสรร.-ชื่อผู้เข้าอบรม-อีเมล์-เบอร์มือถือ ตามช่องทางเดิม คือ facebook : 101supervisor และทาง e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน ๑๐ ธ.ค.๕๕  หนังสือ  รหัส-รายชื่อรร ...สมัครที่นี่... http://www.itrmu.net/tc/ หรือลิ้งค์ IT-RMU ด้านบนครับ...การเตรียม-ตารางอบรม(แก้วันที่ ๑๕ เป็น ๑๔ ครับ)  รายชื่อผู้เข้าอบรม

#93.  มรม.จัดสัมมนาเรื่อง การประกันคุณภาพภายนอก รอบ ๓ โดยวิทยากร นายขจร วัชรพิชัย วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๕ (๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๔ (ติดกับอาคาร ๑๕ ชั้น) ม.ราชภัฏมหาสารคาม ให้โคว์ต้าฟรีสำหรับรร.โครงการ eDLTV สพป.รอ.๑ รร.ละ ๑ คน รวม ๙๘ คน จึงแจ้งให้ ผอ.รร. เข้าสัมมนา โดยแจ้งชื่อรร. ชื่อผอ. อีเมล์ และเบอร์มือถือทาง facebook : 101supervisor และทาง e-mail : smesupervisor@gmail.com ภายใน ๒๘ พ.ย.๕๕ (๑๓.๐๐ น.)    หนังสือ  รายชื่อรร. eDLTV

#92.  การประชุมชี้แจงรร.ที่ได้รับโครงข่ายใยแก้วนำแสง (NEdNet) ในสังกัดสพป.รอ.๑ มี ๓๓ โรง และรร.การศึกษาพิเศษ  ๒ โรง วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๕ เริ่ม ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  หนังสือ  รายชื่อรร. 

#91.  มรม.ร่วมกับ บ.ไมโครซอพท์ จัดอบรม
..ผ่านไปแล้ว ฟรี ๑. "สถานศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลไปกับ AEC" ๑๙ พ.ย.๕๕  ณ อาคาร ๓๔ (ใกล้ตึก ๑๕ ชั้น)  ดูเพิ่มเติม  รายชื่อ
..เต็มแล้ว ฟรี ๒. "PowerPoint ขั้นเทพ" ๑๔ ธค.๕๕
..เต็มแล้ว ฟรี ๓. "Kodu Game Lab" ๑๖ ธค.๕๕
..๑๕๐๐ บาท. ๓ ครั้ง ๙ วัน -"สร้าง App Tablet ด้วย HTML5" ครั้งแรก ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๕ ณ อาคาร ๓๔  ดูเพิ่มเติม-สมัคร

#90. การรับสื่อ e-DLTV และอบรมการใช้ ของรร.นำร่อง, รร.เครือข่ายและบุคคลที่สั่งซื้อรวม ๙๙ ชุด (๙๘ รร.+๑ บุคคล) ครู ICT รร.ละ ๑ คน ๑๗ พ.ย.๕๕  เปลี่ยนสถานที่เป็น.. ห้องวิญญู ชั้น ๕ ตึก ๑๕ ชั้น มรม. รายงานตัว ๐๘.๓๐ น. หนังสือ กำหนดการ รายชื่อรร. eDLTV  5 รร.ที่ยังไม่มารับ..(โคกมอน,ป่าแหนฯ, โพธิ์ทอง,ป่าสุ่ม,ราชธานี) ให้ไปรับที่ร้านคอมพลีท..(โทร.043 518 187) ครับ

#89. ขอข้อมูลจำนวนนร.ชั้นป.๑,๒,๓,๔,๕,ม.๑,ม.๒ ทุกรร. และจำนวนเครื่องคอมฯ (รร.ขยายโอกาสฯ) เพื่อส่งสพฐ. วางแผนการสอบ NT ปีกศ.๕๕ ครับ (ตอบทางเมล์ตามที่อยู่ด้านบน หรือทาง facebook ครับ) หนังสือ-แบบรายงาน (ตอบแล้ว ๑๓ รร. และ ๕ รร. ครับ..รายชื่อดูที่ facebook)

#88. คำสั่งกรรมการปรับใหม่!! งานศิลปฯ ๖๒ สพป.รอ.๑  ปฐมวัย-ประถมฯ  ม.ต้น  เรียนร่วมฯ แบบรายงานผลฯ

#87. ขอเชิญรร.แกนนำ, รร.เครือข่ายและบุคคลที่สั่งซื้อ e-DLTV รวม ๙๙ ชุด (๙๘ รร.+๑ บุคคล) เข้าอบรมการใช้และรับสื่อ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๕ รร.ละ ๑ คน ณ คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคามรายงานตัว ๐๘.๓๐ น. ชั้น ๓ ครับ

#86.  การจัดงานศิลปฯ ๖๒ สพป.รอ.๑ หนังสือเชิญประชุม๒๔ คำสั่งปฐมวัย-ประถมฯ หนังสือเชิญประชุม๒๕ คำสั่งม.ต้น  คำสั่งเรียนร่วมฯ   ตารางแข่งขัน

#85.  เลื่อนล่าสุด!! การแข่งขันฯ "งานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 62" สพป.รอ.1 เป็น 17,29,30 ต.ค.55 ที่รร.เมืองร้อยเอ็ด (17 แข่ง Obec Award. 29 เปิด, แข่งปฐมวัย-ประถมฯ. 30 แข่งม.ต้น-เรียนร่วม) ที่รร.เมืองรอ. ครับ..หนังสือ


#83.  ขอเชิญผู้บริหาร รร.ที่สมัครเข้าเป็นแกนนำฯ การใช้สื่อ eDLTV ปี '๕๕ เข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชั้น ๓ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏมหาสารคาม (๑๖ รร. คือ ๑.บ้านหนองยูง, ๒.บ้านขอนแก่น, ๓. บ้านซ้ง, ๔.โสภโณฯ, ๕.จตุรพักตรพิมาน, ๖.รัฐประชาวิทยาคาร, ๗.บ้านดงแดงฯ, ๘.บ้านร่องคำ, ๙.บ้านหนองแวงหนองหัวคน, ๑๐.บ้านกล้วยวิทยา, ๑๑.ไทยรัฐวิทยาฯ, ๑๒.บ้านป่านหนองอ้อ, ๑๓.ดอนแคนดอนหวายฯ, ๑๔.บ้านเขือง, ๑๕.บ้านหมูม้น, ๑๖.ชุมชนบ้านประตูชัย)

#77.   รร.ที่มีปัญหาในการขออีเมล์สพฐ.เพื่อลงทะเบียนระบบ E-GP เข้าที่ facebook ด้านบนนี้ครับ หรือมีแล้วแต่ใช้ไม่ได้ก็แจ้งได้ครับ


#75.   บริษัททรู (True) รับสมัคร รร.(นร.61-500 คน) เข้าร่วมโครงการ “ทรูปลูกปัญญา ปี 55” ทางเว็บไซต์ เพียงกรอกข้อมูล แนบภาพถ่าย (ตามที่กำหนดในใบสมัคร เช่น ภาพอาคาร ภาพห้องสมุด ฯลฯ) ภายใน 30 มิ.ย. 55 เพิ่มเติมที่ โทร : 02-615-9617-8, โทรสาร : 02-615-9615, Care Center : 02-725-2955 ซิมทรูมูฟ กด * 9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประกาศผลฯ 27 ก.ค. 55 ทางเว็บไซต์ ติดตั้งอุปกรณ์และมอบสื่อให้ รร. (ส.ค. - พ.ย. 55) ประกอบด้วย ชุดรับสัญญาณฯ, โทรทัศน์สี 29 นิ้ว ตู้เก็บ ช่องรายการกว่า 40 ช่อง สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนฯ คอมพิวเตอร์ และ 8 กลุ่มสาระชั้น ป.1 – ป.6 เกมพอเพียง อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) จากคอมฯ ขึ้นหน้าจอโทรทัศน์..เข้าสมัครตรงนี้ได้เลยครับ

#74. รร.เอกชนดาวน์โหลคะแนน NT '54 ที่เมนู "วัดผลออนไลน์" ด้านบนครับ..ป.๓ อัตนัยบางส่วนรวมในเมนูเดียวกัน..(ทุกสังกัด)

#73.   คะแนน O-NET '54 ปรับใหม่ (เฉพาะ ป.๖) ..ดูและดาวน์โหลดที่..เมนู.."วัดผลออนไลน์" ด้านบนครับ 

#72. ผลการทดสอบ NT '54 (อัตนัย & ปรนัย), LAS '54 ออกครบแล้ว..เข้าที่เมนู "วัดผลออนไลน์" ด้านบนได้เลยครับ..

#71.   กำหนดการประเมินภายนอกของ สมศ.รอบ๓ ..บางส่วนของ อ.ธวัชฯ & อ.เมืองฯ ครับ รายละเอียด รร.อื่นๆ
ดูที่นี่ครับ...http://www.kruthai.info/view.php?article_id=1058

#70.  ขอให้รร.ต่อไปนี้..ส่งคะแนน NT ภาคปฏิบัติ ป.๓ ใหม่...เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ได้ 
          ๑. รร.ธรรมจารีนิวาส..กรุณาส่งใหม่เป็นไฟล์ excel
          ๒. รร.บ้านซ้ง....กรุณาส่งใหม่เป็นไฟล์ excel
ด่วนภายในวันที่ ๒๓ พ.ค. ทางอีเมล์ ขอบคุณครับ

#69. ปฏิทินประเมินระบบประกันคุณภาพภายในรร. สายที่ ๑๐ อ.เมืองฯ รายละเอียด  

#68.  ผลการทดสอบ NT '54 , LAS '54 ออกแล้วครับ..เข้าที่เมนูด้านบนครับ..

#67.  สพป.รอ.๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน วุฒิป.ตรี เงินเดือน ๙,๑๔๐ สมัคร ๑๔-๑๘ พ.ค. สอบ ๒๖ ประกาศผล ๒๙....ดูประกาศฯ

#66.  สนง.เลขาธิการคุรุสภา จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกใบประกอบวิชาชีพครู และต่ออายุ ฯลฯ ณ รร.อนุบาลเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันที่ ๑๐ พ.ค.๕๕ เชิญไปรับบริการครับ ข่าวโดย : คุรุสภา รอ. เขต ๑ 


#64.  สพฐ.จัดประชุม ผอ.รร.ขยายโอกาสฯ เรื่องการเข้าร่วมโครงการ PISA ของประเทศไทย 27 เม.ย.55 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น (ใกล้ๆโรงแรมโฆษะ ขอนแก่น) โดยเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก(ถ้าพัก) จากงบฯของรร. ตอบรับเข้าประชุมภายใน 18 เม.ย.55 (แจ้งชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน) ทาง e-mail : smesupervisor@
gmail.com และ Facebook  หนังสือ ประกาศฯ สพฐ. โครงการ สพฐ. ตอบรับแล้ว ๒๖ รร. เหลือ ๓๗ รร.(ข้อมูลวันที่ ๑๙ เม.ย..ดูรายชื่อรร.ที่ facebook ครับ

#63.  อบรม tablet ฟรี ตึกคอมชั้น3 ม.ราชภัฏมหาสารคาม 7 เม.ย.55 รับ30 คน ให้สิทธิ์ผู้ไปรายงานตัวก่อนจากผู้ที่สมัครทางfacebook อีเมล์ และสมัครผ่านศปอ. ถ้าเกินรอเข้ารอบต่อไปครับ

#62.  ๔ เม.ย. อบรม Tablet คนอาจเกิน ให้เข้าอบรม IPAD รายงานตัวที่ชั้น ๓ จำนวน ๓๐ คน ***ถ้าเกินให้ขึ้นไปที่ชั้น ๔ เพื่อเข้าสัมมนา Tablet ครับ (ครึ่งวัน) เลือกเข้าตามใจชอบครับ  วันที่ ๗ เม.ย. อบรม IPAD ยังมีอีก ๓๐ คนครับ (มีเครื่อง ๓๐ จึงต้องจำกัดคนครับ)

#61.  คณะ IT ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) จัดอบรม Tablet ให้ครู สพท.รอ.๑ ฟรีทุกอย่างพร้อมอาหาร-เบรคฟรีด้วย วันที่ ๔ และ ๗ เมย.๕๕ (๒ รุ่น ๆ ละ ๑วัน) จำกัดรุ่นละ ๓๐ คน สมัครที่นี่...ทางอีเมล์ข้างบน...ครับ

#60.  ๑๒-๑๔ มีค.๕๕ ครูป.๑ (วิทยากรแกนนำ) อบรมเตรียมความพร้อมจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต ที่ห้องคอมฯ คณะ IT มรม.(ตึกภาษาและคอมฯ ชั้น ๓) ครู ๒๕ คน ศน.๕คนครับ....ตารางอบรม


#56.
 
 คู่มือการจัดสอบ NT ป.๓, ม.๒ มาแล้วครับ เรียนท่านประธานเครือข่ายรร. ขอความกรุณาท่านกำหนดสนามสอบ NT ป.๓, ม.๒ และจัดห้องสอบห้องละ ๓๕ คน (ถ้ารร.เดียวไม่เกิน ๔๐ จัดห้องเดียวครับ) แล้วแต่งตั้งกรรมการคุมสอบห้องละ ๒ กรรมการกลาง และกรรมการสอบภาคปฏิบัติพร้อมตรวจครับ อื่นๆ จะเรียนเพิ่มเติมตามมาครับ

#54.  ด่วนครับ! กรุณาตรวจสอบจำนวนนร. ป.๓ และม.๒ ที่จะเข้าสอบ NT ด้วยครับ..(จะจัดซองข้อสอบตามนี้ครับ)  นร.ป.๓  นร.ม.๒ (ถ้าผิดโปรดแจ้งรหัสรร. ๓ ตัวท้าย ชื่อรร. จำนวนนร. ช. ญ รวม ทาง e-mail ด้านบน หรือ facebook ก็ได้ครับ)...ดาวน์โหลดก่อนแล้วค่อยเปิดดูจะเห็นเต็มครับ


#52.  การติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ และการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ในเครือข่ายอุ่มเม้าฯ, เวฬุวัน, เมืองทุ่ง หนังสือ-กำหนดการ


#50.  สอบ NT, LAS ปีการศึกษา '๕๔  ตารางสอบ

#49.  ด่วน! รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานสมัชชาฯ ๙ กพ. ๕๕ รายชื่อ

#48.  การจัดงานสมัชชาวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๙ กพ. ๕๕ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด แผนผังการจัดงาน

#47.  ด่วน! เลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัลงานศิลปหัตถกรรมฯ (ข่าวที่ #46) วันประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนังสือ

#46.  เชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติฯ รางวัลงานศิลปหัตถกรรมฯ หนังสือ-คำสั่ง

#45.  การคัดเลือก Best Practice สาระประวัติศาสตร์..รายละเอียด 

#44.  เชิญประชุมวิชาการแห่งชาติด้านพลศึกษาและนันทนาการ รายละเอียด

#43.  ข่าวใหม่..ครู ป.๓ และ ครู ม.๒ ...สอบ NT กำหนดมาแล้วครับ ป.๓ สอบ ๘-๙ มีค. และ ม.๒ สอบ ๘ มีค. ต้องเร่งเหมือนกันครับ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่สุด..และบรรลุถึงความภูมิใจร่วมกัน..คือ เพิ่มคะแนนผลการสอบให้ได้ "แข่งกับตัวเองครับ"...ขอความร่วมมือจากทุกรร. แจ้งจำนวนนร. (ป.๓, ม.๒) ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงข้อมูลครับ..(ขณะนี้ใช้ข้อมูล ๑๐ มิย.๕๔ ครับ)..เพิ่มเติม 

#42.  รร.บ้านนิเวศน์ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (LD) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 

#41.  เครือข่ายรร.สนามบิน จัดสอบ Pre O-NET และเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนำโดยประธานเครือข่ายฯ (ผอ.สุนทร วิเศษ) 25-27 มค. 55 ณ รร.บ้านคางฮุง ได้รับเกียรติจากท่าน สมยง คำแก้ว รอง ผอ.สพป.รอ.1 เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพประกอบ 1  ภาพประกอบ 1 

#40. ด่วน! ค่ายวิชาการแบบเข้มภาษาอังกฤษ '55 การประชุมครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...หนังสือฯ   ข้อสอบ ป.๖   ข้อสอบ ม.๓    ข้อสอบ ม.๖   แนวการจัดค่ายฯ

#39. สมศ.ประเมินรอบสาม ปี '๕๕ ..รายชื่อ รร. (สพป.รอ.๑)

 

#36. ด่วน! Tablet! สพฐ. ให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจความต้องการสื่อฯ (Tablet) ปีการศึกษา '55 ที่เว็บไซต์ http://210.246.189.41/tablet ภายใน 30 ธค. 54 ตามหนังสือสพฐ.ที่ ศธ 04005 / ว 1213 ขณะนี้มีรร.กรอกเพียง 10%


#34. เร่งคุณภาพ! สพป.รอ.๑ จัดประชุมสัญจร ออกพบปะ ผอ.รร., รองฯ ผอ.รร. และครูหัวหน้าวิชาการ รวมรร.ละ ๓ คน ทุกโรงเรียนตามจุดต่างๆดังนี้ ๑๓ ธค. -เช้า รร.บ้านนาโพธิ์ (อ.เมืองรอ.) -บ่าย รร.บ้านเหล่าใหญ่ (อ.ศรีสมเด็จ และ..เครือข่ายเมืองทุ่ง+เวฬุวัน อ.ธวัชฯ) ๒๐ ธค. -เช้า รร.บ้านนิเวศน์ (อ.ธวัชฯ, อ.ทุ่งเขาหลวง) -บ่าย รร.หนองตอนาดีฯ (อ.จังหาร, อ.เชียงขวัญ) ๒๑ ธค. รร.จตุรพักตรพิมาน (อ.จตุรฯ)

#30. ปรับใหม่! ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์พกพา Tablet" ๓ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ สมัครทางเว็บ www.cedrmu.com/tc หรืออีเมล์ it@rmu.ac.th ถามที่ คุณกาญจนา ดงสงคราม โทรศัพท์/โทรสาร : 043-721-919 มือถือ 081-320-5207 อีเมล์: ebook@rmu.ac.th หนังสือแจ้งรร. (เดิม) ..ปรับล่าสุด งดรุ่น ๒ อบรมรุ่น ๓ รุ่นเดียว (๑๓-๑๔ พ.ย.๕๔) สมัครด่วนครับ (โอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่ในเว็บ)


#28. ด่วน! ม.ราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) รับสมัครครู ป.๑ เข้าอบรมการใช้ Tablet Pc เพื่อการเรียนรู้ ๑๐-๑๔ ตค.๕๔ ที่ห้องปฏิบัติการคอมฯ คณะ IT ชั้น ๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมฯ สมัครผ่าน สพป.รอ.๑ ทางเมล์(ด้านบน) หรือ ทาง facebook นี้ (รับ ๕ ท่านครับ) ฟรี..สมัครภายในเช้าวันอาทิตย์ ๙ ตค. (๐๘.๐๐ น.)
 
 


#23. ใหม่! ประกวดห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น 29 กย. 54 (ตัวแทน ศปอ.) ห้องสมุด 3 ขนาด กิจกรรมรักการอ่าน 13 รายการ ณ รร.ไพโรจน์วิชชาลัย หนังสือประสานงานและแบบฟอร์ม  เรียนประธาน ศปอ.(1)  ประสานงาน (2) เรียน ประธานศปอ.(2)  คำสั่งกรรมการประกวดฯ  ***ผลการประกวด  ประกาศผลการประกวดฯ
 

#21.  ประชุมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทย์ โดยใช้ Virtual Lab 20-21 กย. 54 ณ โรงแรมสาเกตนคร ร้อยเอ็ด ขอให้ รร.ขยายโอกาสฯ 63 รร. ท่านที่ยังไม่ได้รับเงิน วุฒิบัตร และ e-kook ให้ไปรับด่วน ให้สิทธิทั้ง 63 รร.ครับ สอบถามที่ 043 518187

#20. เรียน ท่าน ผอ.เรวดี มนตรีพิลา, ผอ.สุนทร วิเศษ, ผอ.วีรศักดิ์ คำขูรู และ ศน.เพิ่มพูล ร่มศรี ครับ มีสมาชิกขอประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของท่าน (ที่จะเป็นวิทยากร) ผมจึงขอเป็นสื่อกลางประสานให้ครับ โดยขอความกรุณาจากท่านส่งข้อมูลผ่าน facebook หรือ ส่ง e-mail : ตามที่อยู่ด้านบน ครับผม ขอบคุณล่วงหน้าครับ 


#18. การคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อรับรางวัลและงบฯ สนับสนุน ปี '54  เสนอผลงานตามแบบฯ ส่งทางอีเมล์ข้างบน ภายใน 25 กค.นี้ครับ... แบบเสนอขอรับงบฯ (แบบ 1-3)  รายละเอียด  ขอบคุณรร.ที่ส่งแล้วครับ..

#17. ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครเข้าเป็นสมาชิก “เครือข่ายครูร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาการศึกษา” (101T-Net : 101Teacher Network for Education Development) สมัครผ่าน facebook- กัลยาณมิตร หรือสมัครผ่าน e-mail (ด้านบน) ก็ได้ครับ เพียงแสดงตัวตนโดย บอกชื่อ, โรงเรียน, e-mail, ฯลฯ ครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านมาร่วมอุดมการณ์ "เด็กไทยก้าวไกล ครูไทยก้าวหน้า

#15. จัดค่าย "เด็กไทยหัวใจรักชาติ..
แจ้งด่วนครับ! สพป.รอ.1 จะจัดค่าย "เด็กไทยหัวใจรักชาติ" วันที่ 28-30 มิย. 54 ณ ค่ายลูกเสือพลาญชัย อ.ธวัชบุรี นักเรียนที่เข้าค่ายคือ นักเรียนจาก รร.ขยายโอกาสฯ รร. ละ 3 คน (1.ประธานนร. 2. นร.ชั้นม.2 จำนวน 2 คน) โดยให้นำของใช้จำเป็นไปด้วย รายตัววันที่ 28 มิย. 54 เวลา 07.30 – 08.30 น. (รับประทานอาหารเช้ามาแล้ว) ในการนี้ขอเชิญคณะกรรมการฯและวิทยากรเข้าประชุมในวันที่ 27 มิย. 54 ณ ห้องประชุมศรีพลาญชัย 2 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เวลา 09.30 น.
 
#14. อบรมครู รร.เครือข่ายเรียนร่วมฯ..
แจ้งด่วนครับ! ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดอบรมครู รร.เครือข่ายพิการเรียนร่วมของ สพป.รอ.1 (101 รร.) 16-17 มิ.ย. 54 ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อ.เมืองร้อยเอ็ด
 
#13. อบรมครู รร.เอกชน..
เรียน คุณครูนาฏยา, คุณครูเพ็ญประกาย และคุณครูสุปรานี ตามคำสั่งสพป.รอ1.ที่ 578 / 2554 วิทยากรวิทย์รวมกับศน.อีก 4 คน เป็น 7 คน ต้องให้ความรู้ครูเอกชนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทย์ ดังนี้

- ประถมฯ 24, 30 กค. ประมาณ 50 คน วันที่ 24 (10 โมงถึงเลิก) วันที่ 30 (9 โมงถึงเที่ยง) 5 ช่วง รวม 6-7 ชม. - ม.ต้น 13-14 สค. เวลาเดียวกัน
***ขอไอเดียว่าท่านจะเสนอเทคนิคการสอนเรื่องอะไร (ให้รู้ สาธิตให้ดูและให้ฝึกบ้าง) ใช้เวลากี่ชั่วโมง กรุณาตอบผ่าน facebook หรืออีเมล์ข้างบน
***จะใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง....ขอบคุณครับ
 

#12. พัฒนาห้องสมุด 3 ดี..
ใหม่! อบรมสร้างสื่อฯ และพัฒนาทักษะเด็ก..
3 ดี : 1.สภาพและบรรยากาศดี 2.หนังสือและสื่อดี 3.บรรณารักษ์และกิจกรรมดี
2 กิจกรรม : 1.พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 2.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 

#11. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ...
รร.บ้านหมูม้น อ.เชียงขวัญ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ ปี'53 (รุ่นที่ 3)
...ใหม่ ! 6 กค.54 กรุณาตอบรับการเข้าค่ายยุวบรรณารักษ์ ของสพฐ.. กำหนดการจัดค่าย ตอบรับ สพฐ.แล้วบอกด้วย ทางเมล์ smesupervisor@gmail.com หรือ facebook ก็ได้ครับ
แจ้งครู 1.บรรณารักษ์ 2.ครูศิลปะ 3.ครูสาระอื่น รวม 3 คน เข้าอบรมที่กทม. 12-17 มิย.54 รายละเอียด 1 และ 2

  

#10. พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้โดยใช้ ICT..
สพป.รอ.1 & คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.มหาสารคาม จัดอบรม 3-7 พ.ค.54 (7 รร.) หนังสือประสานงาน, แบบกรอกฯ-รายชื่อรร., โหลดโปรแกรม DeskTop Author561


# 9. 
วิจัยการประยุกต์ใช้ eDLTV เพื่อพัฒนาการเรียนรู้..
สพป.รอ.1 & คณะเทคโนฯ มรภ.มค. (10รร.) จัดอบรม 9-10 พค.54 (ผู้บริหารและผู้บริการ IT) 11-12 พค.54 (ครูผู้ดูแลระบบ และครูพัฒนาสื่อฯ) หลักสูตรละ 1 คน (รวม 4 คน) Update ข้อมูล, รายชื่อผู้เข้าอบรม
 

 

# 8. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ eDLTV..
สพป.รอ.1 ..MOU.. กับ มรภ.มค. พัฒนา รร.ขยายโอกาสฯ ทุก รร. (63 รร.) แบบขอใช้ eDL แบบ 1 (รร.) แบบ2 (ส่วนตัว) แบบสำรวจการติดตั้งและใช้งาน

 

# 7.  สพฐ.ขยายเวลาส่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ารับการคัดเลือกจนถึง 30 เม.ย. รายละเอียด  


# 6.  เชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี'55 รายละเอียด 

 

# 5. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ '54..
รร.(37รร.) ประกาศสอบราคา เปิดซองพิจารณาผลเพื่อหาผู้ขายไว้ได้แต่ยังไม่ลงนามในสัญญาจนกว่าจะได้รับแจ้งโอนเงิน หนังสือแจ้งรร. บัญชีจัดสรร 1, จัดสรร 2 รูปแบบ CC, MCC, CL10, CL20 และ CL30, Spec สพฐ., วิธีสอบราคา & แบบฟอร์ม (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน.บรรลุ เอนกแสน โทร. 0864558696)
ด่วน...เงินโอนมาแล้ว หนังสือสพฐ. ลงวันที่ 29 เม.ย. 54 ครับ**ลงนามในสัญญาได้แล้วครับ แต่! ต้องนำแผ่น OS (Windows & Office) จาก สพป.รอ.1 ไปลงก่อน จึงจะถูกต้องครบตาม Spec (อาจตรวจรับในส่วนอื่นไว้ก่อนได้ เหลือ OS)
ล่าสุด! แผ่น OS รับได้แล้วที่หน.บรรลุ กลุ่มการเงินฯ รับด่วนครับ เมื่อตรวจรับถูกต้องสมบูรณ์ส่งเรื่องเบิกเงินได้เลย Product Activation Key ขอรับผ่านเมล์ข้างบนได้เลยครับ

 

# 4. ประชุม ผอ.รร. สพป.รอ.1 ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค 17 กพ. 54   รายละเอียด 

 

# 3. ผลการประกวด/แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม '53 แยกตามจุดประกวด/แข่งขัน
เด็กปกติ 4 จุดแข่งขัน
* ผลฯ ที่ รร.เมืองร้อยเอ็ด
* ผลฯ ที่ รร.อนุบาลร้อยเอ็ด
* ผลฯ ที่ รร.สตรีศึกษา
* ผลฯ ที่ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เด็กพิเศษ 1 จุดแข่งขัน
* ผลฯ ที่ รร.เมืองร้อยเอ็ด
*** Update ข่าวและข้อมูลจากจุดแข่งขันภาคอีสานที่ จ.อุดรธานี (แข่งขันวันที่
24-26 ธันวาคม 2553) ที่ www.itud1.net
 

 

# 2.  ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบทางวิทยาศาสตร์'53
    * ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และการการออกแบบฯ


# 1.  กระผมต้องขออภัยท่านสมาชิก "กัลยาณมิตรนิเทศ สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1" www.esuper.ning.com เป็นอย่างยิ่งที่เงียบหาย ด้วยเหตุขัดข้องที่ท่านทราบ.
OK เรามาร่วมสร้างสรรค์กันใหม่ที่นี่ครับ.
ยินดีต้อนรับสู่..."กัลยาณมิตรนิเทศ ๑๐๑ : ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่ถนัดคนละด้าน" ครับ

ความรู้ แลกเปลี่ยน... 
        

 ประกาศผล NT-56... ผลระดับประเทศ   ผลระดับ สพป.รอ.1 ผลระดับรร. 


        


 โปรแกรมการศึกษา..@KM14  Fonts ราชการไทย..@KM6  อาเซียนศึกษา..ดูที่..@KM9    
 พัฒนาเด็กพิเศษ..ดูที่..@KM8  ครูวิทย์..ดูที่..@KM16    
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ..ดูที่..@KM4 
 สาระดีๆ-บทความทางวิชาการ..... 01-เขียน?..ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 คะแนน NT-55..ที่ KM59   คลังข้อสอบ NT, LAS, ...@KM33 
@KM82. ประกาศผล LAS-56 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ม.1  ม.2 (ศน.รณชัย 0892762907)

@KM81. ประกาศผล O-NET_56.. ผลรายรร. ผลรายบุคคล ผลระดับประเทศ 55-56 O-NET ป.6  O-NET ม.3 สรุป ป.6  สรุป ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์ 0843918355)@KM79. ผล Pre-ONET56 เครือข่ายเมืองเชียงดี .. ๑.บ้านธวัชฯ ๒.บ้านงิ้ว ๓.หนองดู่ ๔.บ้านดู่ 

@KM78.  เปลี่ยนวันสอบ LAS เดิม 27-28 กพ.57..เป็น..25-26 กพ.57  หนังสือ คู่มือ-ตัวอย่างกระดาษคำตอบ LAS(ใหม่) ..ศน.รณชัย 08 9276 2907@KM71.  รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 พ.ย.56 - 17 ม.ค.57) กลุ่มที่ 4-9 (1/57) ร้อยเอ็ด โหลดไฟล์ (รอ.1 หน้า 91-96) ที่มา : www.kruthai.info ขอบคุณ post จาก fb : โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ข่าวว่า..กลุ่ม 7 (จังหาร 5 + เชียงขวัญ 15 รร.) หน้า 94 ตัดออก..ไม่ประเมินในครั้งที่ 1/57 ครับ

@KM70. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย.... แบบติดตามผลฯ  โครงงานวิทย์ ๑  โครงงานวิทย์ ๒ 


@KM68. ปฏิทินนิเทศประเมิน ภาคเรียน ๑/๕๖ เครือข่ายปราสาทหิน-เมืองเชียงดี อ.ธวัชบุรี..คลิกที่นี่ 

@KM67.  นโยบาย..”85 วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”
ของ ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ..ทุกรร.  ทุกเครือข่าย ทุกศปอ. และทุกคน ร่วมดีเดย์ 10 ก.ย. 56 – 31 ม.ค. 57  โหลด...โปสเตอร์  แบบรายงาน 

@KM66.  เครื่องมือนิเทศและประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๖..คลิกที่นี่  กรรมการประเมิน (เชิญประชุม ๕ กย. ๑๓.๓๐ น.)

@KM65. ขอเชิญ..สมัครอบรม“การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” อบรมที่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ (อาคาร A) มมส. ฟรีค่าลงทะเบียน, ค่าเอกสาร, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน มี 3 รุ่น (รุ่นละ 30 คน) รุ่นละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1-3 (1, 8, 22 ส.ค. 2556) สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ทางเว็บไซต์นี้ ครับ หนังสือ  กำหนดการ  แบบตอบรับ(สมัครทางไปรษณีย์)

@KM64.  เนื้อหา Tablet ป.๒ ดาวน์โหลดที่..ลิงค์ด้านบน หรือ..คลิกที่นี่ (โหลด-saveไฟล์ pdf ก่อน แล้วเปิดไฟล์..คลิกทีละเมนู เพื่อโหลดคู่มือ,เนื้อหา,โปรแกรม) ครับ..ขอบคุณแหล่งที่มา http://202.143.190.116/otpcry1/
 
@KM63.  โปรแกรมพิมพ์ ปพ.๑, ปพ.๓, ..ปรับไฟล์ใหม่ (ปพ.๓) สอบถามแบบ ปพ.(ศน.พัชรี ศีรษะภูมิ 081 061 6933)

@KM62.  ดาวน์โหลดไฟล์ไปเพิ่ม App ควบคุม Tablet ป.1 (ไฟล์ใน Micro SD ที่แจกรร.)

@KM61.  นโยบายปีกศ.๕๖ (ผอ.สพป.รอ.๑ บรรยายประชุม ๒๑ พ.ค.๕๖ ธนินทรกรีนปาร์ค) 


@KM59.  ผลการสอบ NT ปีกศ.55 ป.3  สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙ ร่วมใจ ร่วมแรง...ร่วมกันยินดีครับ  

                ผลการสอบ LAS ปีกศ.55 สพป.รอ.1 ดาวน์โหลด (ปรับใหม่)@KM56.  แบบรายงาน SAR (ศน.วีรศักดิ์ 089 621 2412)

@KM55.  การนิเทศภาคเรียนที่ ๒/๕๕  คำสั่งกรรมการ ....ขอเชิญประชุมวันที่ 15 มี.ค.56 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 ครับ  หนังสือเชิญประชุม  เครื่องมือนิเทศ ชุด ๑  ชุด ๒ ปฏิทินนิเทศ(ปราสาทหิน-เมืองเชียงดี) 

@KM54.  ๒ คำขวัญ...ปี ๒๕๕๖
***วันเด็กแห่งชาติ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
***วันครู
“แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

@KM53.  ของฝากปีใหม่ "มั่นใจในการเขียนชื่อ-สกุลและชื่อเฉพาะกับตารางเทียบพยัญชนะ,สระไทย-อังกฤษ" วิทยาทานจาก อ.ไพบูลย์ อนุฤทธิ์ มมส. คลิกตรงนี้ครับ  ดูสรุปง่ายๆ ที่ fb นี้ครับ

@KM51. แบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน-แบบขอเข้าที่พัก (save ไฟล์ก่อน โดยคลิก..แล้วไปที่ ไฟล์>>ดาวน์โหลด>>save ไฟล์>>เปิดไฟล์>>ปริ๊น>>กรอกข้อมูล)

@KM50.  ประวัติท่านผอ.สพป.รอ.1 คนใหม่ ดูที่..facebook : 101supervisor...ครับ 


@KM48.  สมัครใช้ WiFi ฟรี! (ICT Free WiFi & TOT WiFi) 20,000 จุด (ศาลากลาง, ที่ว่าการ, ตำบล, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ที่สาธารณะ, สนามบิน , ขนส่ง, แหล่งท่องเที่ยว) ร้อยเอ็ด...http://vip.totwifi.com/ict-roiet  จังหวัดอื่นดูที่ ICT-Free-WIFI-Download.txt  เพิ่มเติมที่นี่@KM41.  เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียน ๑/๕๕..(วิธีดาวน์โหลด..คลิกแล้ว.. คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๒ ไฟล์) 


@KM39.   ไฟล์คำนวณคะแนนประกันคุณภาพ..ปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน


@KM37.  ๔ มิ.ย .๕๕ วันพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด..www.buddhajayanti.net

@KM36.  หลายท่านถามว่าหัว-ท้ายตารางของคะแนน NT LAS ตัวอักษรอ่านไม่ออก อ่านได้เฉพาะตัวเลข..วิธีแก้คือ...เมื่อคลิกเข้าไปในชั้นที่ต้องการ..จะเห็นชื่อไฟล์ที่อ่านไม่ออก...ให้คลิกต่อที่..ไฟล์....ดาวน์โหลด...จะปรากฏชื่อไฟล์..ให้คลิก Save.. จะได้ไฟล์บีบอัด(นามสกุล .rar) แล้วค่อยเปิดออกมาจะได้อีกหลายไฟล์ที่อ่านชื่อไฟล์ได้ปกติครับ

@KM35.  ขยายเวลาการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน (ปีภาษี 54 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 55 เนื่องจากวันที่ 8-9 เป็นวันหยุด) โดยได้รับสิทธิผ่อนชําระ 3 งวดด้วย กรมสรรพากรส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติมที่ www.rd.go.th) 

@KM34.  ถ้ามีปัญหาในการเข้าเว็บ สพป.รอ.๑ (รวม e-office) ให้เข้าเว็บนี้ได้ครับ...โปรแกรมเงินเดือน..เข้าที่ลิงค์ด้านล่าง..@KM27...นอกจากสลิปแล้ว ตอนนี้โหลดใบรับรองการหักภาษีฯ ได้แล้วครับ

@KM33.  ข้อสอบ NT ป.๓... ดาวน์โหลด

@KM31.
 
เครื่องมือนิเทศภาคเรียน ๒/๒๕๕๔..(ดาวน์โหลดโดย..คลิกแล้ว คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๕ ไฟล์) 

@KM30. คำขวัญวันครู ปี '55.. "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์"ภูมิพล"

@KM29. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี '55.."สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" 

@KM28. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เรื่อง " การจัดการปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ "

@KM27.  อีกทางหนึ่งในการเข้าใช้..โปรแกรมเงินเดือนของ สพป.รอ.๑)...คลิกที่นี่..ครับ http://www.roiet1.ksom.net/money/index.php  (เข้าโดยไม่ผ่านเว็บของ สพป.รอ.๑)

ส่งทางเมล์ ศน.รำไพ...chaipalee@gmail.com ก็ได้ครับ


@KM16.  เทคนิคการสอนวิทย์
   2. รูปแบบการสอนวิทย์(เน้นคิด ร่วมกัน พัฒนาค่านิยม)
   4. 7E..เรียนวิทย์สนุกจริงหรือ?

@KM15.  การประเมินคงวิทยฐานะ (ให้ต่อหรือหยุด)

@KM13. บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในรร. ปีกศ.'54 รายละเอียด รอบ 1 - 5

  

 
 
@KM5.  ผลการทดสอบ ปี'52-53
 
@KM4.  ผลงานทางวิชาการ 
1. ครูสุคนธ์ วานิช (ไทย ป.๑)
2. ครูราณี โทพล (ไทย ป.๑)
2. ครูชนัยกานต์ พรมเกตุ (วิทย์ ป.๖)
 
@KM3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่
 
@KM2. User & Password (O-Net) ของ รร. ติดต่อ ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
 
@KM1.  เข้า "website โปรด" โดยไม่ต้องพิมพ์ ชื่อ URL (ที่อยู่ของ web) ทุกครั้ง  วิธีเข้า


 
Subpages (1): *
Comments