"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ


๑. ร้างรรค์ สี: ภาพ & วิดีโอ๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : ข่าวด่วน News

News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูล(ภายใน 18 กค.59)  
หนังสือ  สมัคร Obecmail (ถ้ายังไม่มี) ขอให้ผอ.ทุกท่านทดสอบส่งเมลจาก Obec เมลของท่านไปยัง..samsal0401@obecmail.obec.go.th (ส่งชื่อรร. ชื่อผอ. เบอร์มือถือ) เพราะ G-chat จะรับเฉพาะเมลที่ใช้ได้ครับ

News197. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ประจำปี 2559

News196. ขอเชิญนร.ชั้นป.4-6 ส่งโครงงานเข้าประกวดในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต” จัดโดย สวทศ.ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู ส่งภายใน 8 ก.ค.59…
(ทีมละ 2-3 คน ต่อ 1 โครงงาน ครูที่ปรึกษา 1–3 คน ต่อ 1 โครงงาน) นร.แต่ละคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน และรร.ส่งเข้าประกวดได้
ไม่เกิน 6 โครงงาน ดูเพิ่มเติมที่ 
 
 
News195. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนร.ชั้นป.3 ปีกศ.59 สพป.รอ.1 ณ ห้องเมืองไพร โรงแรมสาเกตนคร 14 ก.ค. 59 
(ขอให้ส่งครูป.3 รร.ละ 1 คนเข้าอบรมครับ)
 
 
รายชื่อรร.  (รร.ที่มีคะแนน NT58 ด้านภาษา ต่ำกว่า 50%)
 News194. ขอความกรุณา..คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย ชั้นป.3 ปีกศ. 59 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1…กรอกข้อมูลเพื่อการพัฒนา ครับ  
 
News193. 
การคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : ความรู้เด่น KM

KM114. เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีกศ.’๕๙  แบบรายงาน (ศน.อรจิต 0934452978) 
 KM115.  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101. เครื่องมือการประเมินพัฒนาการ นร.ปฐมวัย 2558 (ศน.วารีรัตน์) 
เว็บไซต์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113. 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112. 
KM111. 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105. 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ 
 
KM107. 
แนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีกศ.58 (ศน.วารีรัตน์) 
 
KM106. 
แบบประเมินจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีกศ.58... ป.1 - ม.3  (ศน.วารีรัตน์) 


About Admin

 
     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor   Obec mail : samsal0401@obecmail.obec.go.th