"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบและถนัด" ครับ


ช่องทางติดต่อ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง อำนวยความสะดวก     อีเมล : smesupervisor@gmail.com  Line ID : 101supervisor

ใช้งานอีเมล...  -Gmail  -Hotmail  -Yahoo  -Obecmail
สังคมออนไลน์...   
-FB  -Hi5  -Twitter  -Pinterest  -Instagram 
ลิงค์อำนวยความสะดวก...  -Google  -ยื่นภาษี 
-
-
-
3BB 
ทางด่วนเข้าเว็บไซต์ทางการศึกษา และลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


๑. ร้างรรค์ สี
Highlight         เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

  12.สพฐ. มอบหมายให้ สพป. ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นป.๑ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ (๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.)  คู่มือ(ใหม่)  แบบกรอกคะแนน(ใหม่)  แบบทดสอบอ่านเขียนป.1(ใส่รหัส)  ยืนยันเมลเครือข่าย-รับไฟล์พร้อมใช้  
  11.การอบรมออนไลน์ DLIT : "การใช้ DLIT & Google for ED" สพป.รอ.1  *1.ลงทะเบียน_(11-20 กย.58)  *2.ศึกษา-ประเมิน_(21 กย.-5 ตค.58)  *3.รับเกียรติบัตร_(เริ่มรับ 9 ต.ค.58...) 
  10.การตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.รอ.1  เอกสาร-๑   เอกสาร-๒   เอกสาร-๓ (ศน.รณชัย 08 9276 2907)
  9.ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติของรร.ในการประเมิน 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET (สุข-พละฯ, ศิลปะ, กอท.) เริ่มปีกศ.'58 
  8.นโยบายรมต.ศธ.(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 27 ส.ค. ๕๘  วิดีโอ  สรุปนโยบาย(สพฐ.) ตารางวิเคราะห์นโยบาย  สรุปนโยบาย(ทั้งหมด)  สรุปส่ง 
  7. สพฐ.กำหนดให้รร.ใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา(SchoolMIS) เริ่มที่..เมนูผลการเรียน..รร.ต้องกรอกให้เสร็จภายใน 30 ก.ย.58 นี้ครับ  คู่มือ-SchoolMIS  คู่มือ-กรอกผลการเรียน  สพฐ.ปรับลิงค์กรอกข้อมูลใหม่...รร.ในสพป.รอ.๑ เข้าที่ http://a4501.obec.expert  หรือ คลิกที่นี่  หรือที่ลิงค์ SchoolMIS-รอ.1 ด้านบนครับ
  2. คะแนน LAS-57...ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.1, ป.2, ป.3, ป.4ป.5, ม.1ม.2 ... โหลดทุกไฟล์(.rar) ; (ข้อมูล : ศน.รณชัย 08 9276 2907)
  1. คะแนน O-NET_57..(เรียงลำดับ)..ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ ป.6 & ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์  0843918355)

๒. แจ้งข่าว เล่าสู่ : News    เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑


#News163. สพฐ.สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเขตละ ๑๗ คน ดังนี้ -๑.ศน.ด้านหลักสูตร ๑ คน -๒.คัดเลือกรร. ๘ โรง (เล็ก,กลาง,ใหญ่,ใหญ่พิเศษ อย่างละ ๒ โรง) โรงเรียนคัดเลือกผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น รร.ละ ๑๖ คนได้แก่ -๑)ผอ.รร./รองฯ วิชาการ ๑ คน -๒)ครู ๓ คน -๓)นร.(สุ่มแบบคละระดับชั้น) ๖ คน และ -๔)ผู้ปกครองของนร.ที่ได้รับการสุ่ม ๖ คน โดยให้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ภายใน ๑๖ ก.ย.๕๘ นี้ครับ...ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น คลิกที่นี่ครับ....  *1.ผอ.รร.-ครู  *2.นักเรียน  *3.ผู้ปกครองนร.  *4.ศน. 

#News162. การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) จากให้ส่งใบสมัครพร้อมผลงานฯ มายังสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภายใน 31 ส.ค. 58 เพื่อคัดเลือกในรอบที่ 1... รายละเอียด   หนังสือ  เป็น...จะคัดเลือกระดับจังหวัด(ทั้ง ๓ เขต) ส่งสสวท. ๓ คน ภายใน ๓๐ ก.ย.นี้

#News161. การคัดเลือกผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี'๕๘   หนังสือ  แบบเสนอผลงาน 

#News160. การคัดเลือกครูวิทย์สังกัดสพป.รอ.๑ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ปี 2558” ณ 
โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพฯ   หนังสือ  กรอกข้อมูลและลงทะเบียน Workshop 

#News159. การอบรม DLIT สพป.รอ.1  ลงทะเบียนผู้รับอีเมล-รุ่น 1  ลงทะเบียนรับอีเมล-รุ่น 2  อีเมลศน.  

#News158. การจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT (งบ'56 และ'57) รายงานการจัดซื้อที่ http://202.29.172.140/dlitdata ภายใน 4 ก.ย.58 (ซื้อไม่ทันภายใน ก.ย.58 คืนงบฯ)...หนังสือจัดสรรจากสพฐ.มาแล้วครับ..รร.ใช้ระบบเดิมในการจัดซื้อคือ e-GP ทั้งตกลงราคาและสอบราคาครับ (ระบบใหม่ e-bidding ปีนี้ใช้เฉพาะสพป.)...การจัดสรรให้รร.มีดังนี้
   -ยอด 1(งบ'56) รร.ละ 1 ชุดๆ ละ 46,000 บาท.. สพป.รอ.1(69)+กศ.พิเศษ 2 รวม 71 รร. บัญชีจัดสรร'56-ปรับเป็น 46,000 ใช้ spec'57 
   -ยอด 2(งบ'57) ชุดละ 46,000 บาท จัดให้ 2 ส่วน... บัญชีจัดสรรงบ'57...-ก่อนประถม -ประถม,/ม.ต้น  Spec'57 
        1)ก่อนประถม 1 ชุด(มี 231 รร.+1 รร.กศ.พิเศษ) รวม 232 รร.
        2)ประถม/ม.ต้น 2-12 ชุด ตามขนาดรร. (มี 66 รร.+2 รร.กศ.พิเศษ) รวม 68 รร 182 ชุด
   *หนังสือสพฐ.แจ้งล่าสุด งบฯ DLIT สำหรับรร.ขนาดกลาง-ใหญ่ (งบปี '56, '57) การจัดซื้อ TV 50" และ Notebook ทำได้ทั้ง ๒ แบบ คือ
       ๑) รวมซื้อ(สอบราคา : หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ รองบ'57 โอนมา) 
       ๒) แยกซื้อเป็น ๒ ยอด 
            - ตกลงราคางบ'56=1 ชุด 46,000..(เบิกเงินได้เลย งบโอนมาแล้ว) 
            - สอบราคางบ'57 รร.จะได้รับ 3 ชุดขึ้นไปชุดละ 46,000..(หาผู้ขายไว้..แต่ลงนามในสัญญายังไม่ได้ ต้องรองบ'57 โอนมาก่อนครับ)

#News157. 7. ปรับเกณฑ์ใหม่-ขยายเวลา...การประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 จากเดิม..เป็นดังนี้ครับ 
                1) ระดับป.4-6 : ส่งเป็นโปรแกรมเพาเวอร์พ้อย 15 สไลด์ หัวข้อ “ตามรอยพระราชา” (พระอัจฉริยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                2) ระดับม.1-3 : ส่งเป็นวิดีทัศน์ 3 นาที ในหัวข้อ “ประเทศไทยของเรา” เน้นการสัมภาษณ์คนในชุมชน เพื่อนำสื่อนี้ไปเผยแพร่ต่อ
                ***ขยายเวลาส่งไปจนถึง 15 ก.ย.58 นี้ครับ (ทีม : นร.2 คน-ครูที่ปรึกษา 1 คน)
                ***ส่งผลงานทาง fax : 02-661-7757 หรือ e-mail : Info@absolutealliances.com  ชิงทุนการศึกษาและรางวัลเกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการ(ให้รร.) ครูที่ปรึกษารับประกาศนียบัตรจากกระทรวงไอซีที และสพฐ. โหลดใบสมัครที่นี่ http://www.thictyouth.com/images/register.pdf  รายละเอียดที่นี่ >>http://www.thictyouth.com/rule.php *รอบแรกคัดผลงานไว้ ระดับละ 50 ทีม (นร.๑๐๐ คน ครู ๕๐ คน) เพื่อเข้าค่าย (๔ ภาค) เพิ่มเติมที่นส.ฐิตินนท์ มนต์อภิวันท์ โทร.0 2661 7750 ต่อ 225

#News156. คณะไอที มรม. จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนโดยใช้ไอซีที ในเดือนสิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จำนวนหลายหลักสูตร เช่น e-book, DBookPRO, Mutipoint ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครทาง www.itrmu.net/tc  เพิ่มเติมที่น.ส.กาญจนา ดงสงคราม โทร. 081 320 5207  อีเมล nukanna@hotmail.co.th (รับจำนวนจำกัด)   หนังสือ 

#News155. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๕๘  มีทั้งนิทรรศการ และการแข่งขันต่างๆ ตลอดทั้ง ๒ วัน เพิ่มเติมที่โทร ๐๘๓ ๓๖๑ ๘๑๓๓  กิจกรรม  กำหนดการ

#News154. อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พิพิธภัณฑ์กับ STEM Education" ให้กับครูวิทยาศาสตร์และผู้สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย..ส่งแบบตอบรับไปยัง E-mail : nsm_mkt@nsm.or.th หรือโทรสาร 02 577 9911 เพิ่มเติมที่ 02 577 9999 ต่อ 2109 หรือ 2123  รายละเอียด-๑   รายละเอียด-๒  แบบตอบรับ

#News153. สสวท. จะเปิดอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ช่วงชั้นที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 พ.ย. 58  สมัครทางเวบไซต์ ภายใน 15 ส.ค. 58 นี้ครับ  สมัครอบรม-รับวุฒิบัตร

#News152. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2558 (WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 - 19 ส.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาคารพลศึกษา)  รายละเอียด  หนังสือ 

#News151. คณะ IT มรม. จะจัดอบรม “การทำวีดิโอคลิปการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้ไอซีที” สำหรับผอ.รร. และครู ในวันที่ ๓ ส.ค. ๕๘ (๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาฯ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาบุคลากรในรร. และสนับสนุนให้รร.ได้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ด้วย โดยให้รร. eDLTV (จำนวน ๙๙ รร.ตามรายชื่อที่แนบ) รร.ละ ๒ คน สมัครเข้าอบรมได้จนถึง ๒๙ ก.ค.๕๘ ที่ www.itrmu.net/tc หัวข้อ “สมัครเข้ารับการอบรมการทำวีดิโอคลิปการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้ไอซีที” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายธนกฤต วิชัยวงษ์ โทร. ๐๘ ๑๙๕๔ ๖๖๕๕ รับจำนวน ๒๐๐ คนเท่านั้นครับ...หนังสือมรม.และรายชื่อรร. หนังสือสพป.รอ.1

#News150. สพฐ.จ้างบริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เข้าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Router ของโรงเรียน ในระหว่าง 4 มิ.ย. – 30 ก.ย. 58   หนังสือและชื่อรร.

#News149.  สพฐ.จ้างบ.สุพรีมฯ เข้าซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สายในร ร. ระหว่าง 8 มิ.ย. – 25 ก.ย. 58 นี้ครับ...หนังสือ  ชื่อรร.

#News148. อบรมเตรียมพร้อม PISA 2015 ณ โรงแรมสาเกตนคร ๓๐ มิ.ย.-๒ ก.ค.๕๘ ...ขอให้ท่านที่ทำหน้าที่ ICT รร. และครูวิทย์ เอา Notebook มาด้วยครับ...หนังสือ 

#News147. สพป.รอ.๑ จะจัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร รร.ที่ได้คะแนน TOP TEN จากการสอบ NT และ O-NET ปีกศ.'๕๗ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสาเกตนคร ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารรร. วันที่ ๑๔ พ.ค.๕๘ (เริ่ม ๐๘.๓๐ น.)  NT-57(TOP TEN คะแนนรวม)  NT-57(เรียงรายด้านและคะแนนรวม)

#News146. การประชุมสัมมนาเรื่อง "การใช้นวัตกรรม Social Network สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑, การจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุม ๔A ชั้น ๔ คณะไอที มรม. ฟรี!..สำหรับรร.เครือข่าย “ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน” สพป.รอ.1 (๑๑ โรง) คลิก...ตอบรับเข้าประชุม (ภายใน ๑๐ พ.ค.๕๘ นี้ครับ)...ตอบรับแล้วกรุณาแจ้งที่กลุ่ม fb: ICTเพื่อกศ...ด้วยครับ - มีวิทยากรจาก สวทช., TOT และบริษัทมัลติมีเดียเทคโนโลยี จำกัด มรม.ให้โคว์ต้า ๒๕ คน (๑๑ รร.ๆ ละ ๒ คน เพิ่มพิเศษรร.อื่นๆ ได้ ๓ คน) แต่ละรร.(ใน ๑๑ โรง) ถ้าสมัครคนเดียวให้สมัครเพิ่มครบ ๒ คน โดยเอาชื่อครูรร.อื่น(ที่อยากไป) เข้าได้ครับ...ถ้าไม่ครบ ๒ และหาเพิ่มไม่ได้ ให้แจ้งด้วยครับ จะให้สิทธิรร.อื่นสมัครเพิ่มครับ....เพื่อให้ครบ ๒๕ คนครับ

#News145. เลื่อน! การประชุมพัฒนาคุณภาพกศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานกศ.ระดับประถมฯ 29–30 เม.ย.58 ณ โรงแรมเซ็นทารา และ ม.ขอนแก่น หนังสือ รายชื่อผู้เข้าประชุม ...กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ


#News143. สรุปปฏิทินดำเนินการสอบ NT ปีกศ.๕๗
            เครือข่ายรร./รร.(ดำเนินการภายใน..)
            ๑.ส่งไฟล์ข้อมูลนร.และสนามสอบทางกลุ่ม fb/อีเมล ๑๕ ธค.๕๗(เที่ยง)
            ๒.ยืนยัน/แก้ไขข้อมูลประธาน,ผู้ประสานงานทาง fb ภายใน ๑๒ ธค.๕๗
            ๓.รับระบบตรวจ-ประมวลผล Pre_NT57-1 ทางอีเมล วันที่ ๑๕ ธค.๕๗
            ๔.สอบ Pre_NT57-1 เริ่ม ๑๗ ธค.๕๗.. ส่งไฟล์รายงานผล ๒๖ ธค.๕๗
            ๕.รับระบบคัดกรองเด็ก วันที่ ๒๓ ธค.๕๗...ส่งไฟล์รายงานผล ๗ มค.๕๘
            ๖.รับแนวการใช้ eDLTV เสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ NT ๒๕ ธค.๕๗

#News142. ขอเชิญประธานเครือข่ายรร. และผู้ประสานงาน NT ประชุม 17 ก.พ. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 (กรุณาตรวจสอบชื่อทางกลุ่ม fb) และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ หรือที่กลุ่ม fb ครับ  หนังสือ(ร่าง) คู่มือ(pdf) คู่มือ(doc) ระเบียบวาระฯ บัญชีลงเวลา 
       กรอกข้อมูลหัวกระดาษคำตอบ NT-57 ภายใน ๒๐ ม.ค.๕๘ ดูรายละเอียดที่... หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ
       การสอบ Pre-NT ปีกศ.๕๗ หนังสือ(เดิม)  Pre-NT ปรับใหม่ 
            **ปรับแผนใหม่
            ++ รอบ ๓ ใช้ข้อสอบปีกศ.56(ไม่มีไฟล์)  ระบบตรวจ  กระดาษคำตอบ(เดิม)
            **ปรับแผนการสอบ Pre-NT57(เนื่องจากเครือข่าย/รร.หาข้อสอบปี 55 ไม่ได้) ดังนี้ 
            รอบที่ 1 ใช้ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..ที่ขึ้นให้โหลด..ด้านบน
            รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.55...ไฟล์ข้อสอบ-ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน
            รอบที่ ใช้ข้อสอบ NT ปีกศ.56...ระบบตรวจ..จะขึ้นให้โหลด..ด้านบน..๓ ก.พ.๕๘
       ขอให้..เครือข่ายรร. ดำเนินการดังนี้..ครับ (มีไฟล์)
            - ตรวจสอบ-แก้ไข จำนวนนร.ป.๓ ให้เป็นปัจจุบัน
            - กรอกข้อมูลนร.พิการ (ตาบอด และสายตาเลือนราง) เพื่อรับข้อสอบพิเศษ
            - กรอกข้อมูลสนามสอบในเครือข่าย ๑-๓ สนาม
            โดย..โหลดไฟล์ที่ กลุ่ม fb หรือที่นี่ เพื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับที่กลุ่ม fb หรืออีเมลด้านบนนี้ ภายใน ๑๕ ธค.๕๗ (๑๒.๐๐ น.) เพื่อรายงานสพฐ. ครับ โหลดไฟล์  หนังสือ 
       ขอให้..เครือข่ายรร. ยืนยัน/แก้ไข-ชื่อประธาน -ผู้ประสานงาน -อีเมลเพื่อรับไฟล์ระบบตรวจ-ประมวลผล Pre-NT และติดต่อประสานงานสอบ NT ครับ
       สอบ NT ปีกศ.57 วันที่ 26 ก.พ.58 ชั้นป.3 รร.ในสังกัดและรร.กศ.พิเศษ(ยกเว้นรร.เอกชน) แนวทางรักษาและยกระดับคะแนน โดย..สอบ Pre-NT57 ครั้งที่ 1,2 (17–19 ธค.57 และ 14–16 มค.58)
        ปฏิทินการสอบ NT ปีกศ.57 ดูที่ หน้า fb และ กลุ่ม fb ครับ

#News141. เรียน ท่านผอ.รร. และผู้รับผิดชอบ internet โรงเรียน ทุกท่านครับ
......ขอให้ทุกรร. กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนที่ http://202.29.172.140/obecdata (ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกรอก) ขยายเวลากรอกไปถึงวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. ครับ 
Password รร.ใช้ SMIS 8 หลัก 4501xxxx ครับ

#News140. ขอเชิญผอ.รร.โครงการ eDLTV (๑๕๔ รร.) ประชุมเพื่อติดตามผลและวางแผนดำเนินงาน ๑๙ ม.ค.๕๘ (๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.) ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ขอให้ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร ๐๔๓ ๐๒๐๒๒๗ หรืออีเมลamnuay.wichai@gmail.com ภายใน15 ม.ค.58 นี้ครับ..หนังสือ-แบบตอบรับ-ชื่อรร. 


๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน : KM    เพิ่มเติมที่... fb : 101supervisor  &  กลุ่ม fb : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

index (Highlight) 
 โปรแกรมการศึกษา..@KM14  Fonts ราชการไทย..@KM6  อาเซียนศึกษา..ดูที่..@KM9    
 พัฒนาเด็กพิเศษ..ดูที่..@KM8  ครูวิทย์..ดูที่..@KM16  แบบประเมินระบบประกันฯ..ดูที่..@KM46 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ..ดูที่..@KM4 
 สาระดีๆ-บทความทางวิชาการ..... 01-เขียน?..ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 คะแนน NT-55..ที่ KM59   คลังข้อสอบ NT, LAS, ...@KM33 

 การคัดกรอง..เพื่อระบุประเภทเด็กพิเศษ ในการสอบ NT โดยใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติ-ควบคู่กับแบบคัดกรอง KUS-SI สำหรับ... เด็กชาย  เด็กหญิง  คู่มือ  ตัวอย่าง..(ช) (ญ)
 การติดตั้งและใช้ eDLTV ประจำชั้นป.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT ปีกศ.57 (แยกเนื้อหาที่สอดคล้อง NT จากก้อน eDLTV ไปใช้ประจำชั้นป.3 คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างฯ 
 การพัฒนาแผนฯและสื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) หลักการเขียนแผนฯ  ตัวอย่างแผนฯ  แบบประเมินแผนฯ 
 ระบบดูแลนร.ใหม่..Scantools 3.1 คู่มือติดตั้ง โปรแกรม-คู่มือ 
     @KM89. รายชื่อ “สถานศึกษาพอเพียง  ปี '52    ปี '55    ปี '56  ตามประกาศศธ.

@KM88. บัญชีจัดสรรงบฯ และ spec อุปกรณ์ กศ.ทางไกลผ่านดาวเทียม รร.ขนาดเล็ก สพป.รอ.1(หน้า 496-506) โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ...รร.หาผู้ขายไว้ได้เลย แต่ให้เซ็นสัญญาเมื่อได้รับแจ้งโอนเงินแล้วครับ คำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลของผู้อำนวยการโรงเรียน ในพิธีเปิดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ  โหลดที่..กลุ่ม fb ict เพื่อกศ.รอ.1 ครับ

@KM87. การประกวดแผนฯ-สื่อฯ แท็บเล็ต ชั้นป.1-3…(แผนฯ 1-3 ชั่วโมง) เพื่อรับรางวัล-เกียรติบัตร(2 ประเภทๆ ละ 8 กลุ่มสาระๆ ละ 3 รางวัล รวม 48 รางวัล(32,800) บาท คือ 
     - แผนฯ แท็บเล็ต (ชนะเลิศ=800, รองฯ 1=600, รองฯ 2=500) รวม 15,200 บาท 
     - แผนฯ +สื่อแท็บเล็ต (ชนะเลิศ=900, รองฯ 1=700, รองฯ 2=600) รวม 17,600 บาท
     - ส่งศูนย์ ITEC ภายใน 30 ก.ย.57(10.00น.) ขยายเวลาให้ ครับ  หนังสือ  หลักการเขียนแผนฯ แท็บเล็ต  ตัวอย่างแผนฯ แท็บเล็ต 

@KM86 การอบรมแท็บเล็ต ครูชั้นป.2 ปี 2557 คู่มืออบรม 

@KM85. การนิเทศเพื่อยกระดับฯ คณิตฯ  เอกสาร  เครื่องมือฯ -1  -2  -3 

@KM84. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ การติดตั้ง eDLTV แบบแยกเนื้อหาจากก้อน eDLTV ออกไปใช้ประจำในแต่ละชั้นเรียน (จากป.1-ป.6, ม.1-ม.3) ดาวน์โหลด.. คู่มือการติดตั้ง  โครงสร้างประถมฯ  โครงสร้างมัธยมฯ 


@KM82a. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  คะแนน NT-56 
@KM82. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  คะแนน LAS-56 ป.1 ป.2 ป.3 ป.3(ปรับใหม่-ฉ.1) ป.4 ป.5  ม.1 ม.2 (ที่มา : ศน.รณชัย 0892762907)

@KM81. ประกาศผล O-NET_56.. ผลรายรร. ผลรายบุคคล ผลระดับประเทศ 55-56 O-NET ป.6  O-NET ม.3 สรุป ป.6  สรุป ม.3 (ข้อมูล : ศน.เรืองศิลป์ 0843918355)

@KMxx. ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  อบรมออนไลน์วิเคราะห์ผล NT และนำไปใช้พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบพิเศษ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรม)..
              (๒๘ พ.ย.-๘ ธ.ค.๕๗)...เชิญที่ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   กลุ่ม Fb: ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1) ครับ ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  รอบนี้ให้เกียรติบัตรประธาน & ผู้ประสานงานเครือข่ายด้วยครับ..
              วิเคราะห์ ๓ ประเด็นต่อไปนี้ แล้วส่งคำตอบที่กลุ่ม fb ครับ..(คะแนน NT โหลดที่ด้านบน)
           ๑) จากคะแนน NT ปีกศ.๕๖ รร.ของท่าน มีตัวชี้วัดใดบ้าง (ทั้งหมดมี ๑๕ ตัวชี้วัดจาก ๓ ด้าน) ที่ได้คะแนนต่ำกว่าครึ่ง (ต่ำกว่า ๕๐%) เรียงจากน้อยไปมาก
           ๒) จากตัวชี้วัดในข้อ ๑ รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะแก้ปัญหา/ยกระดับคะแน NT ให้สูงขั้นในการสอบปีกศ.๕๗ นี้ (สอบ ๒๖ กพ.๕๘)
           ๓) ถ้ารร.ไม่มีข้อ ๑ (รร.ได้คะแนนสูง) รร.มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง ที่จะรักษาระดับคะแน NT ที่สูงนี้ไว้ ในการสอบปีกศ.๕๗
@@@@@  @@@@@  @@@@@

                  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   การอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อนำผลการสอบ NT ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ผ่านเว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑ เป็นช่องทางหลัก และอีก 2 ช่องทางเสริม คือ Facebook : 101supervisor และกลุ่ม Facebook : ICT เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ในระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2557 ผู้เข้าสัมมนาคือ -ประธานเครือข่ายโรงเรียน -ผู้ประสานงานเครือข่าย -ผอ.โรงเรียน และครูสอนชั้นป.3 ทุกคน (ทำกิจกรรมครบจะได้รับเกียรติบัตร) ครับ  หนังสือ

                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   อบรมออนไลน์รอบที่ ๑ "การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ NT57" ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 1 "เข้าใจ NT จำได้ดีรหัส" ...ให้ท่าน...
                 ศึกษา 1) ชื่อเต็มๆ ของ NT ทั้งภาษาไทย และ English
                 ศึกษา 1) รหัส NT รร.  2) UserName & PassWord เข้าดูผล NT รร.ของท่าน  3) รหัสเด็กพิเศษ ที่จะลงในกระดาษคำตอบ NT มีกี่ประเภทครับ? 
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 2 "รู้ชัด จุดพัฒนา"
                1. ดาวน์โหลดคะแนน NT (ด้านล่างนี้..ครับ) รวม 3 ไฟล์ และหาค่า... 
                    - 1.1 *ผลระดับรร. (ซึ่งเป็นผลของเด็กปกติ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     01…เด็กปกติ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                    - 1.2 *ผลระดับรร.(เด็กพิเศษ) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     02…เด็กพิเศษ-คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรร. 3 ด้าน (เรียงจากน้อยไปมาก) 
                    - 1.3 *ผลระดับบุคคล(สพฐ.) แล้วหาค่า..ต่อไปนี้.. 
                     03…นร.ที่ได้คะแนนรวมแต่ละด้าน...15 คะแนนลงมา…มีกี่คน? 
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   หน่วยที่ 3 "หาแนวทาง ทะลุเป้า" (หน่วยสุดท้าย..ครับ)
                จากหน่วยที่ 2 ข้อ 1.3 (คะแนนรายบุคคล) ขอให้ท่านหาว่า... 
                    
 04..ตัวชี้วัด(3 ด้าน / 15 ตัวชี้วัด) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็ม (เรียงจากต่ำไปสูง) คือ....... 
                    
 05..ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 3 อันดับ (จุดพัฒนา) คือ........
                     06..ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ที่จะใช้กับจุดพัฒนา(ข้อ 05)...................ระยะเวลา.......คณะทำงาน......สิ่งที่หวัง......(แนบไฟล์ : ถ้ามี ครับ)
                    ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   สรุป & ประเมินการอบรม...สำหรับประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย-วิทยากร
                       07..ผู้ประสานงานเครือข่าย..ตรวจสอบการส่งงานของทุกรร.ในเครือข่าย..เสนอชื่อผู้ผ่าน(ส่งงานอย่างน้อย 2 ครั้ง) ระบุรร.ด้วย ให้ประธานเห็นชอบ..แล้วนำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปการอบรม (สรุปตามจริง..ผู้ไม่ผ่านมีให้ซ่อม..ครับ)
                     08..วิทยากรตรวจสอบ-ประเมิน (ข้อ 07)...เสนอชื่อผู้ผ่านลงใน excel นำขึ้นเสนอในพื้นที่สรุปของวิทยากร...ถือเป็น..ประกาศผลการอบรมรอบที่ 1..มอบเกียรติบัตร
                     09..เปิดให้ผู้ไม่ผ่านซ่อม..เพื่อ..ประกาศผลรอบที่ 2..มอบเกียรติบัตร
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ขอความกรุณาประธาน-ผู้ประสานงานเครือข่าย ตรวจสอบการลงทะเบียนของรร.ในเครือข่ายท่านด้วยครับว่า..ครบหรือยัง..แจ้งด้วยครับ...ที่..ช่องทางเสริม-1
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   รายชื่อวิทยากรที่สมัครเข้ามา จำนวน 10 ท่าน กรุณาตรวจสอบยืนยันและระบุพื้นที่ ที่จะดูแลด้วยครับ...ยืนยันที่..ช่องทางเสริม-1
                ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่   ลงทะเบียนเข้าอบรม..ที่ช่องเสริม-1 ครับ (แจ้งชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง-รร.-อีเมล-เบอร์มือถือ กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง..เพื่อออกเกียรติบัตร ครับ) 
                      เครือข่ายละ 2 คน (ประธานเครือข่าย , ผู้ประสานงานเครือข่าย/วิทยากร)
                      - รร.ละ 2 คน(อย่างน้อย) [ผอ.รร. , ครูสอนชั้นป.3 ทุกคน]
                        ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ช่องหลัก (ตรงนี้ : เว็บไซต์กัลยาณมิตรนิเทศ๑๐๑) 
                        ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่  ช่องเสริม-1 (Facebook : 101supervisor) 

@KM78.  เปลี่ยนวันสอบ LAS เดิม 27-28 กพ.57..เป็น..25-26 กพ.57 หนังสือ คู่มือ-ตัวอย่างกระดาษคำตอบ LAS(ใหม่) ..ศน.รณชัย 08 9276 2907@KM71.  รายชื่อโรงเรียน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 พ.ย.56 - 17 ม.ค.57) กลุ่มที่ 4-9 (1/57) ร้อยเอ็ด โหลดไฟล์ (รอ.1 หน้า 91-96) ที่มา : www.kruthai.info ขอบคุณ post จาก fb : โรงเรียนบ้านหัวนาคำ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ข่าวว่า..กลุ่ม 7 (จังหาร 5 + เชียงขวัญ 15 รร.) หน้า 94 ตัดออก..ไม่ประเมินในครั้งที่ 1/57 ครับ

@KM70. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย.... แบบติดตามผลฯ  โครงงานวิทย์ ๑  โครงงานวิทย์ ๒ 


@KM68. ปฏิทินนิเทศประเมิน ภาคเรียน ๑/๕๖ เครือข่ายปราสาทหิน-เมืองเชียงดี อ.ธวัชบุรี..คลิกที่นี่ 

@KM67.  นโยบาย..”85 วัน มุ่งมั่นสานฝันสู่ TOP TEN NT & O-NET ระดับประเทศ”
ของ ดร.อธิปปรัชญ์ ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ..ทุกรร.  ทุกเครือข่าย ทุกศปอ. และทุกคน ร่วมดีเดย์ 10 ก.ย. 56 – 31 ม.ค. 57  โหลด...โปสเตอร์  แบบรายงาน 

@KM66.  เครื่องมือนิเทศและประเมินการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๕๖..คลิกที่นี่  กรรมการประเมิน (เชิญประชุม ๕ กย. ๑๓.๓๐ น.)

@KM65. ขอเชิญ..สมัครอบรม“การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ” อบรมที่ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ (อาคาร A) มมส. ฟรีค่าลงทะเบียน, ค่าเอกสาร, อาหารว่าง, อาหารกลางวัน มี 3 รุ่น (รุ่นละ 30 คน) รุ่นละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1-3 (1, 8, 22 ส.ค. 2556) สมัครทางไปรษณีย์ หรือ ทางเว็บไซต์นี้ ครับ หนังสือ  กำหนดการ  แบบตอบรับ(สมัครทางไปรษณีย์)

@KM64.  เนื้อหา Tablet ป.๒ ดาวน์โหลดที่..ลิงค์ด้านบน หรือ..คลิกที่นี่ (โหลด-saveไฟล์ pdf ก่อน แล้วเปิดไฟล์..คลิกทีละเมนู เพื่อโหลดคู่มือ,เนื้อหา,โปรแกรม) ครับ..ขอบคุณแหล่งที่มา http://202.143.190.116/otpcry1/
 
@KM63.  โปรแกรมพิมพ์ ปพ.๑, ปพ.๓, ..ปรับไฟล์ใหม่ (ปพ.๓) สอบถามแบบ ปพ.(ศน.พัชรี ศีรษะภูมิ 081 061 6933)

@KM62.  ดาวน์โหลดไฟล์ไปเพิ่ม App ควบคุม Tablet ป.1 (ไฟล์ใน Micro SD ที่แจกรร.)

@KM61.  นโยบายปีกศ.๕๖ (ผอ.สพป.รอ.๑ บรรยายประชุม ๒๑ พ.ค.๕๖ ธนินทรกรีนปาร์ค) 


@KM59.  ผลการสอบ NT ปีกศ.55 ป.3  สพป.รอ.1..ติด Top 10 ระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน(ภาษา..อันดับที่ ๗, คำนวณ..อันดับที่ ๑๐, เหตุผล..อันดับที่ ๙ ร่วมใจ ร่วมแรง...ร่วมกันยินดีครับ  

                ผลการสอบ LAS ปีกศ.55 สพป.รอ.1 ดาวน์โหลด (ปรับใหม่)@KM56.  แบบรายงาน SAR (ศน.วีรศักดิ์ 089 621 2412)

@KM55.  การนิเทศภาคเรียนที่ ๒/๕๕  คำสั่งกรรมการ ....ขอเชิญประชุมวันที่ 15 มี.ค.56 ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.รอ.1 ครับ  หนังสือเชิญประชุม  เครื่องมือนิเทศ ชุด ๑  ชุด ๒ ปฏิทินนิเทศ(ปราสาทหิน-เมืองเชียงดี) 

@KM54.  ๒ คำขวัญ...ปี ๒๕๕๖
***วันเด็กแห่งชาติ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
***วันครู “แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน”

@KM53.  ของฝากปีใหม่ "มั่นใจในการเขียนชื่อ-สกุลและชื่อเฉพาะกับตารางเทียบพยัญชนะ,สระไทย-อังกฤษ" วิทยาทานจาก อ.ไพบูลย์ อนุฤทธิ์ มมส. คลิกตรงนี้ครับ  ดูสรุปง่ายๆ ที่ fb นี้ครับ

@KM51. แบบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน-แบบขอเข้าที่พัก (save ไฟล์ก่อน โดยคลิก..แล้วไปที่ ไฟล์>>ดาวน์โหลด>>save ไฟล์>>เปิดไฟล์>>ปริ๊น>>กรอกข้อมูล)
@KM50.  ประวัติท่านผอ.สพป.รอ.1 คนใหม่ ดูที่..facebook : 101supervisor...ครับ 


@KM48.  สมัครใช้ WiFi ฟรี! (ICT Free WiFi & TOT WiFi) 20,000 จุด (ศาลากลาง, ที่ว่าการ, ตำบล, โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย, สถานีตำรวจ, ที่สาธารณะ, สนามบิน , ขนส่ง, แหล่งท่องเที่ยว) ร้อยเอ็ด...http://vip.totwifi.com/ict-roiet  จังหวัดอื่นดูที่ ICT-Free-WIFI-Download.txt @KM41.  เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียน ๑/๕๕..(วิธีดาวน์โหลด..คลิกแล้ว.. คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๒ ไฟล์) 


@KM39.   ไฟล์คำนวณคะแนนประกันคุณภาพ..ปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน
@KM37.  ๔ มิ.ย .๕๕ วันพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด..www.buddhajayanti.net

@KM36.  หลายท่านถามว่าหัว-ท้ายตารางของคะแนน NT LAS ตัวอักษรอ่านไม่ออก อ่านได้เฉพาะตัวเลข..วิธีแก้คือ...เมื่อคลิกเข้าไปในชั้นที่ต้องการ..จะเห็นชื่อไฟล์ที่อ่านไม่ออก...ให้คลิกต่อที่..ไฟล์....ดาวน์โหลด...จะปรากฏชื่อไฟล์..ให้คลิก Save.. จะได้ไฟล์บีบอัด(นามสกุล .rar) แล้วค่อยเปิดออกมาจะได้อีกหลายไฟล์ที่อ่านชื่อไฟล์ได้ปกติครับ

@KM35.  ขยายเวลาการเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน (ปีภาษี 54 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 55 เนื่องจากวันที่ 8-9 เป็นวันหยุด) โดยได้รับสิทธิผ่อนชําระ 3 งวดด้วย กรมสรรพากรส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติมที่ www.rd.go.th) 

@KM34.  ถ้ามีปัญหาในการเข้าเว็บ สพป.รอ.๑ (รวม e-office) ให้เข้าเว็บนี้ได้ครับ...โปรแกรมเงินเดือน..เข้าที่ลิงค์ด้านล่าง..@KM27...นอกจากสลิปแล้ว ตอนนี้โหลดใบรับรองการหักภาษีฯ ได้แล้วครับ

@KM33.  ข้อสอบ NT ป.๓... ดาวน์โหลด

@KM31.
 
เครื่องมือนิเทศภาคเรียน ๒/๒๕๕๔..(ดาวน์โหลดโดย..คลิกแล้ว คลิกต่อที่ File >> Download original >> save >> แตกไฟล์ที่ save จะได้เวิร์ด ๕ ไฟล์) 

@KM30. คำขวัญวันครู ปี '55.. "บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์"ภูมิพล"

@KM29. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี '55.."สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี" 

@KM28. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เรื่อง " การจัดการปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ "

@KM27.  อีกทางหนึ่งในการเข้าใช้..โปรแกรมเงินเดือนของ สพป.รอ.๑)...คลิกที่นี่..ครับ http://www.roiet1.ksom.net/money/index.php  (เข้าโดยไม่ผ่านเว็บของ สพป.รอ.๑)

ส่งทางเมล์ ศน.รำไพ...chaipalee@gmail.com ก็ได้ครับ


@KM16.  เทคนิคการสอนวิทย์
   2. รูปแบบการสอนวิทย์(เน้นคิด ร่วมกัน พัฒนาค่านิยม)
   4. 7E..เรียนวิทย์สนุกจริงหรือ?

@KM15.  การประเมินคงวิทยฐานะ (ให้ต่อหรือหยุด)

@KM13. บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในรร. ปีกศ.'54 รายละเอียด รอบ 1 - 5

  

 
 
@KM5.  ผลการทดสอบ ปี'52-53
 
@KM4.  ผลงานทางวิชาการ 
1. ครูสุคนธ์ วานิช (ไทย ป.๑)
2. ครูราณี โทพล (ไทย ป.๑)
2. ครูชนัยกานต์ พรมเกตุ (วิทย์ ป.๖)
 
@KM3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามหลักเกณฑ์ใหม่
 
@KM2. User & Password (O-Net) ของ รร. ติดต่อ ศน.เรืองศิลป์ 084 391 8355
 
@KM1.  เข้า "website โปรด" โดยไม่ต้องพิมพ์ ชื่อ URL (ที่อยู่ของ web) ทุกครั้ง  วิธีเข้าใช้


  ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่           หน้าเว็บย่อย (1): *