"ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริงใจ ในสิ่งที่ท่านชอบหรือถนัด" ครับ

 
เรียน ผอ.และครูผู้รับผิดชอบการสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-4...สทศ. สพฐ. 
ขอแก้ไขแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) 
ป.3 ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงข้อความ (ในตารางสรุปคะแนนข้างท้าย) ดังนี้..
      1. คะแนนส่วนของคำ  จากรวม 30 คำ แก้ไขเป็น 35 คำ
      2. รวมคะแนนเต็ม จาก 13 คะแนน แก้ไขเป็น 14 คะแนน
ติดต่อ สื่อสาร สะดวก... ออนไลน์ ชีวิตง่ายขึ้น (Easy Any Time Any Where) 


การดำเนินงาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2


๒. แจ้งข่าว เล่าสู่... : ข่าวด่วน News 

  

  News205 การประเมินการอ่าน-เขียนป.1-4 ปี'59  แบบกรอกคะแนน(มีข้อมูลบางรร.)  ข้อแนะนำการกรอก  โหลดแบบกรอก  ตรวจสอบจำนวนนร. (ศน.รณชัย 0892762907)
  ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2559 สพป.รอ.1 
  News204 แบบสอบถามออนไลน์ "การสอนทักษะอาชีพในรร.กศ.ภาคบังคับ ปี'59"... ฉบับที่ 4 (ผอ. และหน.กลุ่มสาระ กอท.)   ฉบับที่ 3   ฉบับที่ 2   ฉบับที่ 1  
  
News201. คุณครูป.3 (102 รร.) กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ของนร.ชั้นป.3 (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 59)  
  News200.  รายชื่อผอ.รร.ที่ผ่านการลงทะเบียนรับเกียรติบัตร G-Chat.. (ถ้าไม่ผ่านให้กรอกใหม่ครับ)..ขณะนี้ผ่าน 118 คนครับ
  
News198.การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารโดยใช้ “G-Chat” ผอ.รร.กรอกข้อมูลเพื่อใช้ G-Chat  
 News191. 
เลื่อน! การปิดระบบบันทึกผลการเรียนปี 58 ใน SchoolMIS ออกไป  
   
 News190. สพฐ.จัดประชุม"นายกพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.59 (14.00-16.00 น.) ทาง Video Conference และ ETV 
 
 
 กำหนดการ  ๓. ความรู้ แลกเปลี่ยน... : ความรู้เด่น KM 


   
 สื่อเสริมภาษาอังกฤษ... Plearnenglish  Eng24  NJ-Digital  ชมย้อนหลัง...การอบรม-๑...การอบรม-๒ 

KM117พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อมูล : ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี)
KM116 เครื่องมือประเมินการอ่าน-เขียน ชั้นป.๑-๖ ครั้งที่ ๒ (สิงหาคม) ปีกศ.’๕๙ (ศน.อรจิต 0934452978)
 KM115  เอกสารการพัฒนาปฐมวัย (ศน.มณี)
 KM101 เครื่องมือประเมินพัฒนาการปฐมวัย'58  เว็บไซต์ส่งเสริมพัฒนาการ  คู่มือ  การส่งเสริมโดยพ่อแม่  วีดีโอส่งเสริมพัฒนาการ  การใช้โปรแกรม (ศน.วารีรัตน์)
KM113 
การนำเกียรติบัตร(จดหมายเวียน) ขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบง่ายๆ...  ขั้นตอนการทำ   ไฟล์ตัวอย่าง 
KM112 
KM111 
โรงเรียนประชารัฐ... ข้อมูลสารสนเทศฯ  แผนกลยุทธ์ฯ 
(ผู้ส่ง : ผอ.กระจ่าง ประทาย)
KM105 
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อพัฒนา...Head   คู่มือเล่ม 1-4   แนวทางจัดกิจกรรม   ppt. ลดเวลาเรียนฯ แลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ เสนอแนะ... : ปัญหาคาใจ สงสัย แนะนำ Web Board

หน้าเว็บย่อย (1): ภาษาอังกฤษ
Comments