Filosofia de la religió

Professor: Sergi Gordo

Codi: 211033 / 221033. Crèdits: 5 ECTS

(CG 1,6,8,9,10,11,14,15,16; CE 1,2,4) 

Descripció genèrica de l'assignatura

L'objectiu del curs és oferir una introducció sistemàtica a la filosofia de la religió, entesa com a reflexió metòdica i crítica sobre la naturalesa i la veritat de la religió, pensant sobretot en les grans religions, i més especialment en les religions abrahàmiques. Amb el benentès que es tracta de fer una anàlisi teòrica del fet religiós i no pas de respondre a necessitats religioses, antireligioses o parareligioses. Es tindrà en compte que els alumnes ja han fet o faran sengles cursos de fenomenologia de la religió, de sociologia de la religió i de psicologia de la religió.

 

Temari

1. L'estatut de la filosofia de la religió: demarcació en relació amb la teologia, les ciències de la religió, la fenomenologia de la religió i les altres disciplines filosòfiques; repàs històric i tendències actuals; temàtica i metodologia.

2. El problema de la naturalesa de la religió: aproximacions històrica, antropològica, fenomenològica i lingüística; cap a una definició de religió; religió i cultura; implicacions de la religió; metafísica, ciència, moral, política, ideologia i art.

          3. El problema de la veritat de la religió.

3.1. Aspectes epistemològics del discurs religiós: raó i fe; credibilitat; que és creure.

3.2. Implicacions metafísiques del discurs religiós: cosmovisió, metafísica i religió; línies de força de les cosmovisions atea, panteista i teista.

3.3. Lectures filosòfiques del discurs religiós: lectures atees, il·lustrades i positives.

 

Bibliografia bàsica

La bibliografia específica es lliurarà al llarg del curs.

Antiseri, D., El problema del lenguaje religioso, Madrid, Cristiandad, 1976.

Duch, L., Antropologia de la religió, Barcelona, PAM, 1997.

Duméry, H., Critique et religion, París, SEDES, 1957.

Estrada, J. A.,  Dios en las tradiciones filosóficas (2 vols.), Madrid, Trotta, 1994-1996.

Fraijó, M. (ed.), Filosofía de la religión, Madrid, Trotta, 1994.

Gómez Caffarena, J., El Enigma y el Misterio. Una filosofía de la religión, Madrid, Trotta, 2007.

Gómez Caffarena, J., Mardones, J. M. (eds.), Materiales para una fil. de la religión (3v.), Madrid-Barcelona, CSIC-Anthropos, 1992-3.

Lluís Font, P., L'estatut de la fil. de la religió, "Enrahonar" 2 (1981).

Martín Velasco, J., Introducción a la fenomenología de la religión, Madrid, Trotta, 2006.

Sánchez Nogales, J.L., Filosofía y fenomenología de la religión, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2004.

Schaeffler, R., Filosofía de la religión, Salamanca, Sígueme, 2003.

Torres Queiruga, A., La constitución moderna de la razón religiosa, Estella, Verbo Divino, 1992.

Trías, E., Pensar la religión, Barcelona, Destino, 1997.

Zubiri, X., El problema filosófico de la historia de las religiones, Madrid, Alianza, 1993.

 

Sistema d'avaluació

Examen final escrit. Al llarg del curs es realitzaran algunes lectures obligatòries d'articles sobre filosofia de la religió que seran matèria avaluable.