Ensenyaments esportius a l'Institut Quercus

La formació dels tècnics d'esports, que tradicionalment havien impartit les federacions esportives i l'Escola Catalana de l'Esport, està actualment en un procés de canvi pel que fa a l'estructura, la durada, els requisits d'accés i les característiques dels centre i del professorat.

Aquest canvi implica la consideració com a ensenyaments de règim especial que condueixen a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esports i tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada, que tenen validesa acadèmica i professional.

La validesa d'aquestes titulacions, que tenen un caràcter acadèmic i professional i validesa a tot l'Estat, correspon ara al Departament d'Educació, que actualment treballa en el disseny curricular dels títol i en el desenvolupament normatiu que comporta la implantació d'aquests ensenyaments.

Els ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions de tècnics d'esport i tècnics superior d'esport donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que el capacita per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.

Aquests ensenyaments s'ordenen en dos graus: el mitjà i el superior.

El grau mitjà compren dos nivells:

  • el primer nivell porta a l'obtenció del certificat de primer nivell 
  • el segon nivell condueix a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada.

El grau superior condueix a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior d'esport en l'especialitat cursada.

 Per accedir al grau mitjà d'aquests ensenyaments cal estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, i superar la prova d'accés de caràcter específic.

 

Estructura dels continguts de les titulacions de tècnics/ques d'esport 

Els continguts que s'imparteixen en aquests ensenyaments s'organitzen en crèdits teoricopràctics de durada variable. Els diferents crèdits de cada nivell o grau s'agrupen en els següents blocs:

Bloc comú: 
Està format per crèdits de tipus transversal a qualsevol modalitat esportiva, que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat.

Bloc complementari: 
Està format també per crèdits transversals a totes les modalitats, relacionats amb el coneixement de l'entorn social i els recursos tecnològics de l'àmbit de l'esport.

Bloc específic: 
Aquest agrupa els crèdits de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva.

Bloc de formació pràctica: 
Aquest es realitza en centres on es puguin aplicar els coneixements i les destreses adquirides en la formació del nivell corresponent.