Team Members

 

Muhammad Imran                                                                                               


                                                

    Ansar Chaudhary
                                                                                                                                        

Em:imranfin79@yahoo.com                                                                                         

Em: ansar.rahim@yahoo.com  

                                                                                                                                                                                                                                                

                               
 Babar Hussain                                                                   

     

  Em:babar.sandhu@gmail.com 

                                                                                                                                                                

Girish Sharma                                                       Rupam Chkarborti 

                                                  

Em: gir.sharma@gmail.com                                                    Em: ch.rupam@gmail.com
                                        

M. Tariq Sarfraz                                                             

                                                   

 

Em: @gmail.com                                                                      
                                        


Shahid Amin                                                       S.Kumar (Boby)


Em: shahid amin@yahoo.com                                                      Em: bombo5@hotmail.com 

                             
                                    

Zaheer Qureshi                                           

Email: zaqureshi_fin@hotmail.com                                                             
                                                       

Shabbir Ghulam                                                       

                                                                    
Em:
shabbir@yahoo.com                                                                                    

                        


                                                                                              


Subpages (1): Players Profile
Comments