Yhdistyksen säännöt


YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § 

Yhdistyksen nimi on ESPIN ry ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen toimintaalueena on Espoo ja sen lähikunnat.

YHDISTYKSEN TARKOITUS

2 §

YhdisYhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan 
yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja vaikuttaa heidän oikeuksiensa toteutumiseen yhteiskunnassa sekä kehittää heidän 
mahdollisuuksiaan osallisuuteen.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
1. Edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia sekä jäsentensä osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla. 
2. Toimii alueensa fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten edunvalvojana. 
3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta tasapuolisen hoidon ja kuntoutuksen turvaamiseksi. 
4. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä järjestää koulutustoimintaa. 
5. Tukee fyysisen vammaisuuden ja toimintaesteisyyden tutkimustoimintaa. 
6. Toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja muiden viranomaisten sekä vammais- ja kansanterveystyötä tekevien 
yhdistysten kanssa sekä voi olla jäsenenä muissa yhdistyksissä. 
7. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä alaosastoja. 
8. Järjestää vertaistukitoimintaa ja virkistys-, harrastus-, juhla-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia. 
9. Edistää urheiluseurana  jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja kilpaurheilutoimintaa. 
10. Hankkii varoja toimintaansa varten - järjestämällä maksullisia tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, 
- vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
- harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa, 
- harjoittamalla vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta, 
- tuottamalla vammaisten ja sidosryhmien tarvitsemia palveluita, - harjoittamalla julkaisu- ja koulutustoimintaa, 
- hallitsemalla toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Alkuun

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA JÄSENET

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen henkilö, 
joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. 
Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä henkilö, 
rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä 
marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen
niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. 
Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää
julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. Kokouksen päätökseksi
tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä
tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

6 §

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti
kuukautta ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 


1
. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta. 

4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 

5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat luottamustehtäviin. 

6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle. 

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi. Puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä. 

3. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. 

4. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 

5. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi (1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa
    seuraavalle 
kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,
    varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 

6. Vahvistetaan eri jäsenlajien jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

7. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta. 

8. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat luottamustehtäviin. 

9. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista. 

10. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 3-6 varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä 
vuosittain. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden. Hallituksen jäseneksi voidaan valita yhdistyksen
varsinainen jäsen.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa
on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa. 

Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa


HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

1. Vastata yhdistyksen toiminnasta. 

2. Huolehtia yhdistyksen taloudesta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta. 

3. Valmistella yhdistyksen kokoukset käsiteltävine asioineen ja kutsua kokoukset koolle. 

4. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja huolehtia jäsenluettelon pitämisestä. 

5. Laatia ja vahvistaa yhdistyksen toimintaa ohjaavat säännöt ja muut tarvittavat ohjeet. 

6. Nimittää tarvittavat sisäiset toimikunnat ja työryhmät. 

7. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot. 

8. Edustaa yhdistystä ja valitsee edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.


Alkuun

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

9 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 § mainittujen erottamisperusteiden nojalla.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta muistutuksesta huolimatta
kyseisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Erotetulla eikä eronneella ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan jäsenmaksuja.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi valtuuttaa päätöksellään toisen hallituksen jäsenen tai toimihenkilön nimenkirjoittajaksi.


KUNNIAJÄSENYYS

11 §

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on ansiokkaalla tavalla työskennellyt 
yhdistyksen hyväksi. Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.


YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS

12 §
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, 
että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3
määräenemmistön annetuista äänistä.

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 § 

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa 
annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja
sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. 

Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa
määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.


VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Sääntöjen muutos tulee voimaan 1.1.2018 ja kun ne ovat merkitty hyväksytysti yhdistysrekisteriin.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa.

Syyskokouksessa 2017 valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudeksi 2018-19, sekä ko. kokouksen päättämä määrä hallituksen varsinaisia jäseniä 
sekä kolme (3) varajäsentä seuraavalle toimintavuodelle.

Ċ
Pirkko Kuusela,
24.12.2019 klo 6.53
Comments