Yhdistyksen säännöt


YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §
Yhdistyksen nimi: ESPIN - Espoon Invalidit ry
Toimialue: Espoo ja Kauniainen
Kotipaikka: Espoon Kaupunki.

YHDISTYKSEN TARKOITUS

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisena ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.
Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.

TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS:

3 §
 1. neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä parantaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa erityisesti paikallis- ja aluetasolla,
 2. edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla,
 3. edistää jäsentensä kuntoutusta
 4. järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta, muuta alan materiaalia,
 5. järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa,
 6. edistää vammaisten urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta- ja kilpaurheilutoimintaa,
 7. avustaa mahdollisuuksien mukaan tilapäisiin taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita jäseniä ja heidän perheitään,
 8. perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja,
 9. toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden paikallisjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa,
 10. yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa, vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.

Alkuun

YHDISTYKSEEN LIITTYMINEN JA JÄSENET

4 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka luetettavalla tavalla osoittaa, että hänellä on pysyvä fyysinen vamma, joka aiheuttaa toimintarajoitteen. Lisäksi hän hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdessä vammaisen lapsen kanssa varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös lapsen huoltaja, joka voi olla jäsenenä sen vuoden loppuun, jona lapsi täyttää 15 vuotta. Tällöin hän on velvollinen eroamaan yhdistyksestä tai voi niin halutessaan liittyä kannattajajäseneksi. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisena jäsenenä henkilö voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota edellisestä paikallisyhdistyksestä.

Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintäin 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii taikka jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokouksen on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää, julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain
23 §:n määräykset.

Alkuun

YHDISTYKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

6 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausuntoa,
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta
 4. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista,
 5. valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalla kalenterivuodelle,
 2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi; puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä,
 3. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
 4. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle,
 5. valitaan tarpeelliset toimikunnat,
 6. vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
 7. päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen jäsenkirjeessä tai paikallislehdessä,
 8. päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen kokouksissa valitaan edustajat niihin yhteisöihin, jonka jäsenenä yhdistys on.
Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

Alkuun

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 §
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
* 4, 6, 8 tai 10 jäsentä.

Puheenjohtajan ja varanpuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan hallituksesta ennen kuin hänen toimiaikansa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimiajaksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

* Tarpeeton luku yliviivataan.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

8 §
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti ja

 1. toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi,
 2. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
 3. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättä yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset,
 4. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta,
 5. laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
 6. kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset, valmistella ja antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista,
 7. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
  - täydellinen nimi
  - syntymäaika
  - kotipaikka ja postiosoite
  - ulkomaalaisesta kansalaisuus
 8. valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle,
 9. ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja palvelusuhteen ehdot sekä nimetä tarvitsemansa toimikunnat,
 10. edustaa yhdistystä.
Alkuun

YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

9 §
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvotteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut tai
 2. jos hän ei enää täytä näissä säännöissä määritettyjä jäsenyyden ehtoja
 3. tai jos hän on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus

Hallituksen on katsottava jäsen eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta yhdistykselle yli kaksi vuotta.

Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle. Valitus on jätettävä hallitukselle 14 pävän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta mainittava kokouskutsussa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen määräämät henkilöt, kaksi yhdessä.

Alkuun

KUNNIAJÄSENYYS

11 §
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen nimittämiestä päättää yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitteita.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS

12 §
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka lausunonsa ohella jättää ne yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen ratkaistavaksi

Sääntömuutuksen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa.

Sääntömuutoksen hyväksytyksi tuleminen vaasitaan 2/3 enemmistö kokousessa annetuista jäsenten äänistä.

Sääntömuutos on asistettava Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urhiluliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 §
Yhdists voidaan purkaa, jos purkaamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokoukseesa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys.

Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoituperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Alkuun

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Säännöt tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

INVALIDILIITTO RY:N JA SUOMEN INVALIDIEN URHEILULIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 24.5.2008

Comments