(Esperanto)

Origino


La Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet originas el la persona kolekto de Esperanto-objektoj de Cesar Vanbiervliet (1905-1992), esperantisto kaj iama estro de la civila registrejo de la urba administrado de Kortrijk. Iom post iom la kolekto pligrandiĝis kaj plivaloriĝis. Tial Cesar serĉis fidindan ejon por ĝi. Li ekhavas la brilan ideon donaci la kolekton al la urbo. Tiam (1972) la kolekto ricevis la nomon "Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet' kaj estis lokigita en la urba biblioteko, kie ĝi ankoraŭ nun estas kaj kreskas.

La nuna administranto - ekde 1998 - estas Hugo Rau, kiu kun helpo de aliaj volontuloj klopodas ordigi kaj registri la daŭran fluon da envenantaj Esperanto-objektoj.

Laŭ la lastaj kalkuloj la fondaĵo havas proksimume 8500 librojn, 10 000 binditajn jarkolektojn de revuoj kaj multajn aliajn objektojn rilate al Esperanto kaj aliaj planlingvoj, entute ĉ. 300 metroj da bretoj. Ĝi estas inter la plej gravaj similaj kolektoj en la mondo kaj estas bone konata en esperantistaj medioj en- kaj eksterlande.

(Laŭ Piet Glorieux en "Horizon.taal", 2005/2)


Kontakto


La fondaĵo havas ĉambron en la kela etaĝo de la urba biblioteko de Kortrijk. La poŝtadreso estas: Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, BE-8500 Kortrijk, Belgio.

Principe la volontuloj kiuj administras la fondaĵon ĉeestas ĉiun unuan kaj trian jaŭdon de la monato (dum la malfermaj horoj de la biblioteko, t.e. ekde la 10a horo). Tamen, indas ke vizitontaj antaŭanoncas sian viziton retpoŝte. Ankaŭ eblas retpoŝte peti informojn pri la kolekto. Proponoj por donacoj aŭ interŝanĝo de dokumentoj ĉiam bonvenas.

Al katalogo libroj - naar catalogus boeken

Al katalogo revuoj - naar catalogus tijdschriften

(Nederlands)


Ontstaan


Het Esperanto-Fonds Cesar Vanbiervliet is ontstaan uit de persoonlijke verzameling Esperanto-objecten van Cesar Vanbiervliet (1905-1992), esperantist en toenmalig hoofd van de dienst burgerlijke stand in de Kortrijkse stadsadministratie. De collectie kreeg op termijn een aanzienlijke omvang en waarde zodat Cesar het nuttig achtte om ze een degelijk onderkomen te verschaffen. Cesar had toen het schitterende idee om de collectie te schenken aan de stad. De collectie, van toen af (1972) het “Esperantofonds Cesar Vanbiervliet” geheten, vond een onderkomen in lokalen van de Kortrijkse stadsbibliotheek waar ze zich nu nog altijd bevindt en groeit.

De huidige beheerder - sinds 1998 - is Hugo Rau, die met de hulp van andere vrijwilligers, probeert om de blijvende instroom van Esperanto-objecten te klasseren en te registreren.

Volgens de laatste telling omvat het fonds zo'n 8500 boeken, zo'n 10000 ingebonden jaargangen van tijdschriften en nog tal van andere objecten betreffende Esperanto en andere plantalen, in totaal bijna 300 meter rekken. Met zo'n omvang kan deze collectie zich meten met belangrijke buitenlandse collecties. Het fonds geniet dan ook een uitgebreide bekendheid in Esperantomilieus in binnen- en buitenland.

(Piet Glorieux in “Horizon.taal”, 2005/2)


Contact


Het Fonds bevindt zich in een lokaal in de kelderverdieping van de Kortrijkse stadsbibliotheek. Het postadres is: Openbare Bibliotheek Kortrijk, Leiestraat 30, 8500
Kortrijk.

In principe zijn de vrijwilligers die het fonds beheren elke eerste en derde donderdag van de maand aanwezig (tijdens de openingsuren van de bibliotheek, d.i. vanaf 10 uur). Bezoekers doen er nochtans best aan zich vooraf per mail
aan te kondigen. Langs dezelfde weg kunnen ook inlichtingen gevraagd worden. Voorstellen voor schenking of ruil van documenten zijn altijd welkom.