Duoblaj libroj

La Fondaĵo Vanbiervliet havas de multaj libroj plurajn ekzemplerojn. Pro spacomanko necesas almenaŭ parte forigi ilin. Sube estas (nekompleta) listo. Ni sugestas prezon de po 0,02 eŭroj por ĉiu paĝo + sendkostoj. Interesitoj skribu al roland.rotsaert@gmail.com. [listo aktualigita je 20 marto 2017]

Libroj sen aŭtoro (alfabete laŭ titolo)

70 jarojn La Naturamikoj (eo/de/fr/nl/en) A4  64 p.
Agrable butikumi en Antverpeno / Trankvile promeni kaj praktikaj informoj pri Antverpeno (eldonita okaze de UK)
Akademiaj Studoj 1984 II
Almanako Lorenz 2015
Angla antologio (UEA)
Antaŭ kaj post Ŝtormo
Apologiistioj de Novkoloniismo. Kvara komento ... de KPSU (Fremdlingva Eldonejo Pekino)
Argentina Novelaro 

Baza vortlisto Kontakto Esperanto-Nederlands (Esperanto 3000)
Bulgario (Sofio 1959)


Centa datreveno de la naskiĝo de Vladimir Iljiĉ Lenin - Tezoj de centra komitato...
Certe triumfos la popolo de Vjetnamio! Certe malvenkos la usonaj agresantoj! (versioj 1965 kaj 1966)
Colloquium Heden, verleden en toekomst van de Esperanto-beweging in Vlaanderen  Kalmthout 1977 (Inleiding 15 p. - Studiedokumenten 23 p.)
Ĉinaj akrobataĵoj - Chinesische Akrobatik - Acrobacia China

De kie venas la malakordoj? - Respondo al k-doj Thorez k.a. (Pekino 1963)
Deutsches Esperanto-Institut - Aufbau, Entwicklung, Leistungen  Augsburg 1977
Direktivoj de la XXIII-a Kongreso de KPSU (1966)
Direktivoj de la XXIV-a Kongreso de KPSU (1971)
Du linioj pri la demando de milito kaj paco (Pekino)
Du radikale antagonismaj politikoj… (Pekino)

Enciklopedieto de Ĉinio 
Esperanto en moderna vivo (raporto de internacia konferenco 1937)
Esperanto sleutel
Esperanto? (Eldiroj de eminentaj polaj intelektuloj)
Esperanto-lakte 1 La verda lakto (cseh-lernolibreto por infanoj)
Esperanto op de school? De beslissing is aan u (Bureau Esperanto...)
Eŭropa Kalendaro 1981-82

Faktoj pri Nederlando  1967
Flugas kanto tra mondo
Foĉjo kaj Ozak (bildrakonto, Aix en Provence 1979)
Frisaj rakontoj en Esperanto

Granda historia venko (Fremdlingva eldonejo Pekino)
Granda venko de leninismo (Memore al la 95a datreveno de la naskiĝo de V.E. Lenin)
Gvidlibreto pri Kortrijk 1932

Historio de la Fervojista Esperanto-Movado 1908-1968
Interkultura kompreniĝo kaj internacia kulturo (TEJO-seminario Strasbourg 1986)
Internacia Teatraĵetaro - diverslandaj aŭtoroj (Belga Esperanto-Instituto)
Interŝanĝo de riz-semoj (bildrakonto, Pekino 1976)

Jarkolekto de TAKE 2011 (1 ekz.)
Jubilea Kongreso de Flandra Ligo Esperantista 1939 (4 ekz.)

Katolika preĝaroo (IKUE 1975)
Kial Ĥruŝĉov falis  Pekino 1964
Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ (Dresden 1970)
Komentario pri la deklaro de la komunista partio de Usono (Fremdlingva Eldonejo Pekino)
Konstitucio de Ĉeĥoslavaka Respubliko (1948)
Konstitucio de la Popola Respubliko Bulgario (1950)
Konversacia Esperantista Klubo - Dek pluaj jaroj 1908-1968 (Kopenhago)
Konversacia literaturo 1-8

La Aperoj de la Sankta Virgulino en la pasinta jarcento (1956, Fratoj de la Karitato)
La ĉaka milito 
La disfloro de nacia vivmaniero en Soveta Uzbekistano 1967
La Feliĉo – kolekto de noveloj (Pekino 1953)
La friponeto de Tormes (El Lazarillo de Tormes)  1973 Buenos Aires
La germanaj orientaj teritorioj - eŭropa problemo (1960) 
La givdantoj de KPSU estas la plej grandaj splitistoj... (Fremdlingva Eldonejo Pekino)
La historia sperto de la proleta diktaturo
La Juna Vivo  Internacia kantaro (3 versioj)
La komercisto kaj la indiano... (Movado sen Nomo)
La Laborĉarto publikigita de la Itala Registaro (1927)
La malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni
La naciaj malplimultoj en Vjetnama Demokratia Respubliko - VDR (Hanojo 1973)
La Najtingalo. Esperanta kantaro. Diversaj eldonoj (Suda Kruco - Malnova Turo - Eindhoven 1937 k 1939 dua kolekto)
La origino kaj disvolviĝo de la malakordoj inter la gvidantoj de KPSU kaj ni (Pekino 1963)
La proleta revolucio kaj la reviziismo de Ĥruŝĉov (Fremdlingva Eldonejo Pekino)
La promeso de monda paco (Bahaa Monda Centro 1985)
La Sesdekoka, ĉu decida jaro? (La nuova frontiera eldonejo Pizo 1978)
La socialisma industriigo kaj la kolektivigo de agrikulturo en Ĉinio
La Turo pri Honoro al la Flandra Herooj en Diksmuide (5 ekz.)
La vero kiel la gvidantoj de KPSU alianciĝis kun Hindio kontraŭ Ĉinio
Leninismo kaj moderna reviziismo  Pekino 1963
Lerneja reformo en Ĉeĥoslovakio (1949)
Libro de amo (Byblos 1969) (du versioj: kun kaj sen kovrila bildo)
Literatura konkurso Liro - Poezia antologieto 1982-2002
Malgranda vortaro aŭto-turisma  it/eo/fr/en/de/es
Manifesto por nova Eŭropo (Naturamika Internacio - TANEF)
Memore al doktoro Pol Denoel
Militista vortareto (1955)
Mitoj kaj fabeloj pri Rübezahl (1933)
Moderne Menschen sprechen…
Mozaiko - legolibreto por komencantoj kaj progresintoj 1935 Heroldo de Esperanto R'dam

Nederlando koncize
Nederlando - nacio en Okcidenta Eŭropo
Nova minaco por Eŭropo - kiu kulpas?

Ora Duopo - Jubilea libro Baghy - Kalocsay 
Ogamisama diras… (japana profetino de Tabuse)

Paco - afero de ĉiuj (Bratislava 1973)
Pesi elefanton kaj aliaj rakontoj (Pekino)
Pollando kaj Gdansk 1927
Pour la langue commerciale auxiliaire universelle. Actes de la conférence internationale (Venise  1923) (2 ekz.)
Preskribo por Feliĉo (Tensho Kotai, Japanio)
Program Nauczania Esperanto  Warszawa 1969
Proletoj de ĉiuj landoj unuiĝu por oponi nian komunan malamikon (tri versioj)
Propono pri la ĝenerala linio de la internacia komunisma movado (Pekino 1963)

Refoje pri la malakordoj inter k-do Togliatti kaj ni - Pri kelkaj gravaj problemoj de leninismo...
Rentkolekta korto - Argila Statuaro (Pekino 1968, fotolibro)

Sankta Nikolao en Nederlando (muziko)
Sankta Venceslao Patrono de Ĉeĥa Nacio (Praha 1929) (2 ekz.)
Skizoj pri la usona novkolonialismo (Hanojo 1972)
Socialisma industriigo kaj la kolektivigo de  la agrikulturo en Ĉinio (1965) (2 ekz.)
Société des Nations. L'Espéranto comme langue auxiliaire internationale internationale. Rapport du Secrétariat général... (1922)
Spegulo por reviziistoj (Pekino)
Sveda Novelaro (1950)

Tajĝiĉjuan Speco de ĉina korpoekzerco (EPĈ 1964)
Tero-Simo NE - apelo el Japanio
Totala suneklipso 15.II.1961 (Zagreb 1960)
Tragedio en la Universo (Zagreb 1961)
Traktato pri estigo de Eŭropa Konstitucio I-II  versioj eo-en (3 ekz.), eo-hu
Trieto... al kiu?  1953 Slovena E-ligo

Unesko – Kio ĝi estas…  broŝureto 1979 (2 ekz.)
Universitetsundervisning i Esperanto (1968)
Unua Helpo (Burroughs Wellcome)
Verda Stacio Esperanta almanako de la ĉeĥoslavaka radio
Voĉoj de paco - voĉo de virinoj 1961 (2 ekz.)

 

Alfabete laŭ autoro

Aivanhov Eldonejo Prosveta - serio de 4 libroj
Alberdi Juan Bautista  La Krimo de l'milito  Argentina E-Instituto 1973
Aleksiev Nikola  La internaciismo de Hristo Botev kaj nia nuntempo (Sofia 1986)
Alfandari  Cours pratique de Neo  deuxième langue
Alfandari  Méthode radide de NEO
Alves Castro  Elektitaj poemoj
Andropov J.V. Konservi la pacon por la nunaj kaj estontaj generacioj Moskvo 1983
Andropov J.V. La doktrino de Karl Marks
Apitz Bruno  Nuda inter lupoj (2 ekz.)
Apolloner Heide  Nia originala prozo
Applebaum J.D.  
Jozefo  drama poemo en kvar aktoj
Aquila (Ricccardo dell')  Operacio Esperanto eniras mondon (Sajna E-Grupo, Benevento)
Arata Ursula  Infanoj de l'atombombo
Archdeacon E. La mistero de nia surtera ekzisto (La Juna Penso 1979)
Armand E.  Nia individuismo ĝiaj depostuloj kaj tezoj... (SAT)
Arndt Herbert  Germana Demokratia Respubliko  bildoj kaj faktoj
Arntz Helmut  Faktoj pri Germanio
Asch Salom  La sorĉistino el Kastilio
Aszlanyi Karlo  Sep vangofrapoj
Atanasov Atanas D.  La lingva esenco de Esperanto
Auld Esperanto einmal anders
Auld Pri lingvo kaj aliaj aferoj
Austin Manjo  Vojaĝoj finiĝas, amantoj kuniĝas
Azevedo Arthur  Amo per proverboj

Baghy Julio  Printempo en la aŭtuno (du versioj)
Baghy Julio  Migranta plumo 1929
Baghy Julio  La Teatra Korbo  1934
Bailong Cao (komp.) Antikvaj ĉinaj sciencistoj
Bakker Hans  Waarom zou ik Esperanto leren
Bakker Hans  Agi en Eksterafrikujo
Balucki M.  Kuzeto. Scena bagatelaĵo en unu akto (Jaslo PL)
Bandlow Heinrich Nord-germanaj rakontoj (Esperanto Biblioteko Int.
No 22)
Barthelmes  Diablidoj
Barthelmes N.  Poemaro
Bartels Ernst Biopolo Centro por Soci-Ekologio IEI Hago (ald. Al La Mevo)
Baupierre Henri  Specimene (Stafeto)
Bauer Arthur  La fenomeno Svislando
Bayol  Espéranto et Croix-Rouge
Becerro de Bengoa, Ricardo  La Ĵusnaskito (Muusses Esperanto Biblioteko 9)
Behrmann  Esperanto Programita  Taalcursus voor zelfstudie  1986
Behrmann & Ŝtimec  Bildung und Berechnung – Klerigo kaj Prikalkulado (2 ekz.)
Beju Liu  Fajrolumo en la fronto (Ŝanhaja E-Ligo)
Bellamy Eduardo  La parabolo de la cisterno
Belly Georg  Sinjoro Herkules unuakta burleskaĵo (Esp.Bib. Int. no. 19)
Benink  Esperanto Leerboek  (2de druk)
Benneman  Internacia Kantaro  Leipzig 1930 (3 ekz + muzika eldono 1930)
Bernadotte Folke  La Fino - miaj humanecaj intertraktoj en Germanujo printempe 1945 (2 ekz.)
Bernard Roger  Apenaŭ Bukedeto  poemoj tradukitaj el la franca literaturo
Berthier F.V.  Alveno de abundo kaj konsumsocio (La Juna Penso, 1972)
Biaŭ Lin  Raporto al la naŭa tutlanda kongreso de la komunista partio de Ĉinio
Biaŭ Lin  Vivu la venko de popola milito
Bielinski J.P.  La inspektoro Tigero
Bielinski Jozef Pawel  Esperanto por feriadoj
Blanke Detlev  Esperanto und Wissenschaft (Zur Plansprachenproblematik) (Berlin 1982)
Blanke Detlev  Socipolitikaj aspektoj de la Esperanto-movado
Blasco Ibanez Vicente  Sango kaj Sablo
Blicher St.St.  Taglibro de Vilaĝ-pedelo (1922)
Boatman  Kara diablino
Boatman  La nekonata konato
Bobin  Les mots espéranto groupés selon le sens
Bögh – Högsted  Pli ol fantazio (DK)
Böll Henrich  La perdita honoro de iu Katarina Blum
Bonsels Waldemar  Ŝolandro
Borel J.  Legolibreto (Esperanta biblioteko internacia 1)
Bormann W.  Funktion und Kultur des Esperanto
Bossuet  Funebra parolado por Louis de Bourbon princo de Condé
Botev Ĥristo  Elektita verkaro  Sofia 1969
Boulanger  Poètes Wallons  petite anthologie
Bout A.J. 
Een verwaarloosde kant van de eenmaking van Europa 1983
Braga Ismael Gomes  Veterano  2-VI-1937  Gazeto de Ameriko, Rio de Janeiro
Breinholst Willy  Ni en Skandinavio
Brennan A. kaj Corsetti R.  Kiu faru kion - gvidilo por plenumo de la programo de la centjara jubileo
Brouwer H.A.  
La mesaĝo de la Sinjorino de ĉiuj popoloj
Bruggemann K.  El la mitologio de antikvaj popoloj (1923 Dresden)
Buckinx-Luykx  Moderna martiro - pri Maksimiliano Kolbo
Buis Th.
& Faulhaber F.  Hoe kan ik het in Esperanto zeggen
Bulthuis H.J. 
Idoj de Orfeo
Bulthuis H.J.  Inferio
Bulthuis Rico  La alia pasinteco
Burroughs Edgard Rice  Princino de Marso

Camacho Jorge  La liturgio de l'foiro - elementoj por ekzegezo
Camus Albert  La Justuloj
Ĉapek Karel  Milito kontraŭ salamandroj
Ĉapek Karel  Libro de apokrifoj (3 ekz., 1 bindita)
Ĉapek-Chod K.M.  
Noveloj
Carolfi P.M.  
Preĝareto
Catling John La Eŭropa Komunumo Mallonga Skizo
Ĉernenko K.U.  Perfektigo de la evoluinta socialismo kaj lukto por la paco sur la planedo Moskvo 1984
Christie Agatha  Murdo en la orienta ekspreso
Codjo Jean  Aventuro en mondo de ŝajnigado
Cohen Aharon  Paco en proksima oriento (La Juna Penso 1974)
Conrad  Dua manlibro de varbado
Conscience Hendrik  Kion patrino povas suferi
Cortvriendt E.  Waarom Esperanto
Courtinat  Historio de Esperanto (Movado kaj literaturo 1887-1960)
Cuny Marie Thérèse k.a.  
Tio vere okazis. Rakonto pri admirinda sin-ofero Mulhouse 1980

Dahl Einar  Dialogoj kaj komedietoj
Dalmau Delfi  Dialekto, dialektiko  Barcelono 1956
Dalmau Delfi  Esperanta resumo de la stenologio kaj stenografio  1961
Danell  La viro en la mortotuko
Dante Alighieri  Infero 1979
Darazs Berci  Homo, lernu de la akvo!
Da Silva Agostinho   Surgrimpo en Himalajo
De Brabandere Luc  Infoduktoj nova vorto nova futuro
De Brouwere G. Zakwoordenboekje NE-EN
De Bruin G.P. Historia skizo de la internacilingva ideo
De Bruin G.P.  
Wat ieder van Esperanto weten moet
De Bruin G.P. Facile lerni Esperanton
De Bruin I. La Komencanto  8ste druk (bew. Faulhaber)
De Bruin I.  Werkboek bij La Komencanto 1979
De Bruin  Gvidilo tra la Esperanta Movado (eld. 1936 j 1948)
Degenkamp G.J. Eigennamen in Esperanto
De Jong A.M.  La perfido
Delaire Pierre  La dolĉa Franclando – dediĉita al Jean Rostand
Del Fante Alberto  De la dubo al la kredo
Del Fante Alberto  Kiu estas Patro Pio ?

Delhaye  Turisma Esperanto-instru-libreto (eld. APE – Gembloux)
Deledda Grazia  La Patrino (premio Nobel 1926)
Delsudo-Laiho  Aŭstralio  Lando kaj popolo (1927 Hirt Leipzig, 1x bindita, 1x gluita)
De Maistre Xavier  Vojaĝo interne de mia ĉambro (3a eld.)
De Musset Alfred  La du Amatinoj – La Kapricoj de Mariano - trad. Van Schoor
Denis Leon   Post la Morto  Elvolvo de la doktrino de la spiritoj
Denoel Pol  L’espéranto dans l’enseignement (1968 k 1982)
Den Petro  Kiel fariĝi kreanto facile kaj rapide  Eseoj 1935
Derlatka Tadeusz – Lubojanski Jozef  Polaj okcidentaj kaj nordaj teritoritoj
De Smet W.M.A. Analizo de nova biologia nomenklaturo NBN
De Smet W.M.A. Esperanto snel assimileren
De Tière Nestor  Devo de Reĝo (unuakta tezo – trad.
Van der Biest)
De Veer  Schidlof’s Zakwoordenboekje Esperanto
De Vigny Alfred   La intervidiĝo kaj Nekonata dialogo (Internacia Bib. Esp. 26)
Devos J.  La ŝipeto   trad. Alfons Van de Velde    Antwerpen 1913
Dickens Charles  La batalo de l’vivo (trad. Zamenhof) (unua eldono 1911) + (tria eldono, binditaj k nebindita versioj)
Dirksen  Methodisch leerboek voor de internationale taal Esperanto (8ste druk)
Djurgerov Petro  La Paco kaj la Sindikatoj  BG 1985
Dobrzynski Roman  La nigra kokino Miki
Dorno F.V.  
La aventuoj de L.R.M. Stultulof la Xa II
Dorno F.V.  Levu la manojn  gaja komedio
Dorval Deck  Jaĥto veturas for kaj veturigas la morton
Dorval Deck  Kazinski venis tro malfrue
Dorval Deck kaj Declerck Christian  Nigra Magio
Dragona Marika  La reala vivo de nia sinjoro Jesuo Kristo  Tesaloniko 1947
Drees W.  
Mijn ervaringen in internationale kongressen (rede 50 j. Arbeidersesperantisten)
Drezen E.  Pri problemo de internaciigo de science-teknika terminaro  Moskvo A’dam 1935
Duc Goninaz Michel (ed) Studoj pri la internacia lingvo (fr-eo) (AIMAV Gent 1987)
Duff Frank  Edel Quinn en la servo de la legio
Duhamel Georges  Rakontoj pri Nederlando
Duhamel Georges Norda Kanto

Eekhoud Georges  Servokapabla! Marcus Tybout
Egerrup H.L.  D-ro Dorner
Engholm Stellan  Infanoj en torento dua parto 
Engholm Stellan  Vivo vokas
Erkko J.H.  Spegulo homarana
Eyles Merle  Li oferas lian vivon (pri Jozef Staukunas)

Faulhaber F.A.F.  Naar een internationale taal - beknopte geschiedenis... (1976)
Faulhaber F.  Tra la labirinto de la gramatiko (4de en 5de druk)
Faulhaber F. Ne tiel, sed tiel ĉi – konsilaro pri stilo
Faulhaber rakontas… (DK 1972)
Faulhaber F. 
Gebonden stijl – poëzie in Esperanto
Faure Sebastien  La kromoj de Dio (La Juna Pensio, 1976)
Fernandez Alberto  Senĝenaj dialogoj
Ferrière Ad.  Kiel eduki niajn infanojn ?
Ferrière Ad.  Estonta eduko
Filleul Jacques L'Esperanto un facteur de l'avenir européen (2 versioj, 3 ekz.)
Fontaine (Jean de la)  Fabloj
Forge Jean  Abismoj
Fornal Jerzy  10 jaroj de Esperanto-teatro Espero
Fradier Georges  Al reciproka kompreno ? 1963
Francis J.  Vitralo
Franco Divaldo  Filigranoj el lumo
Frenkel R.  Verdaj fajreroj  versaĵoj 1908
Fruictier Paul  Kompleta gramatiko kaj vortfarado de Esperanto (Antwerpen 1930?)
Fruictier  Esperanta sintakso  1907
Füglistahler H.K.  Babilado pri birdoj (La Mevo 1977)

Gabrielli Lina  La Kombilo
Gabrielli Lina  Vivendo  Poemoj
Gajdar Arkadij  Du noveloj 1969
Galadi-Enriquez David  La kosmo kaj ni
Gallegos Romulo  Dona Barbara
Gardonyi Geza  Steloj de Eger
Gardonyi Geza  Du Kokcineloj - La Montro
Garŝin V.  Ruĝa Floro (Paris 1912)
Gaulin  Knabino kaj Garolo  Pekino 1962
Gaymard-Rollet  Por tutmonda civitismo  SAT
Gesell Silvio  La mirakla insulo Baratario
Gille (Ĵil) Paul   Skizo pri filozofio de la homa digno
Giŝpling Mikaelo  El sisma zono
Glodeau Simone  Une humanité une langue
Glück Julius  El la klasika periodo de Esperanto (Grabowski kaj Kabe)  (1937)
Goethe  Hermano kaj Doroteo  Leipzig 1922
Goethe  Ifigenio en Taŭrido
Goo  Invito al Go-ludo
Gogol N.V. La Revizoro   komedio en kvin aktoj  dua eldono 1928
Goldoni Carlo  Kurioza Okazaĵo
Goodheir Albert  Merlo sur Menhiro
Goodheir Albert  Nia kultura heredaĵo kaj Esperanto (teksto de prelego)
Gorbaĉov Miĥail  Realo kaj garantioj de la sekura mondo
Grenkamp S.  Pola folkloro kaj popolkanto
Gresset J.B. Ver-Vert - poemo en kvar kantoj (el la franca tradukis C. Rousseau, ĉ. 1910)

Ha
efker Hermann  Jarmiloj pasas
Haggard Rider  Luno de Izrael

Halvelik Manuel  Universala skribo
Haŝek Jaroslavo  La travivaĵoj de la brava soldato Ŝvejk
Haŭ Ĵan  Koloraj nuboj  Pekino 1977
Hauff Wilhelmo  La Kantistino (Nova Esperanto-Biblioteko 8)
Hauff Wilhelm  La karavano
Haupenthal Reinhard  Enkonduko en la libroscienco de Esperanto
Heer J.C.  Ĉe la sanktaj akvoj
Heide Zora  Spuro de l’doloro
Heide Zora  Etulaj aventuroj
Heide Zora  Ni, homoj
Heiligstein D.  La blankaj gardistoj  1980
Heine Heinrich  Elektitaj poemoj
Heine Henri La rabeno de Baĥaraĥ [en la sama libro: Alejhem Ŝalon: La Gimnazio)
Helm Axel H.  Bona rido
Herczeg Ferenc  Hungaraj rakontoj (Esp. Bib. Int. 21)
Heyerdahl Thor  Ekspedicio Kon-Tiki
Hichtum, N. van  Kudlago, la malgranda eskimo
Hildebrand  El la ‘Camera Obscura’
Ho Chi Minh  Tagkajero en prizono
Prezidento Ho Chi Minh   Hanojo 1970
Hoen Nico  De spijker op de kop geslagen (Nederlanda Katoliko)
Hofmann Ingo  Turnopunkto al Tutmonda Socio
Hoffmeister Adolf  Bozena Nemocova  malgranda monografio
Hohiov N. La Tajdo

Horrabin  Skizo de ekonomia geografio
Houssaye Arsène  La reĝlando de l’rozoj  1908
Hua Guan  La Vulpo
Ibsen  Peer Gynt (2 ekz.)
Ibsen  Reaperantoj  familia dramo  2a eld.  
1925
Ignotus (El Coronel)  La amo en la jaro dekmil
Iltis Artur E.  Kiel (mal)venkigi Esperanton? - Elektitaj metodoj de kanguruo (represo Germana E-revuo)
Immerman Karl Lebrecht  La karnavalo kaj la somnambulino
Isbrücker  Evoluo de telefonio
Isbrücker J.C. Esperanto examen-opgaven  1927  2de druk

Jacob Heinz  Vortaro Esperanto Ido
Janikovszky Eva  Ĉu ankaŭ vi scias?

Jaumotte M. 
Historio de la Esperanto-Grupo La Verda Stelo (Antwerpen) 1907-1932 (2 ekz.)
Javal Emile  Inter blinduloj
Jerome  Tri homoj en boato
Jesenin Sergej  Versoj elektitaj  Moskvo 1965

Jirkov L. Kial venkis Esperanto  Leipzig 1931
Jivkov Todor  Triumfu la politiko de paco (Sofio 1966)
Ĵivkov Todor  Naŭa kongreso de la bulgara komunita partio
Jivkov Todor  Raporto de la centra komitato de la bulgara komunista parto  1976
Jovkov Jordan  Bibliografio
Jugov Anton  Por senarmiĝo, pri paco… (raporto parl.
Bulgario 1960)
Jung Teo  Preĝo Ho donu al mi vastan koron
Jung Teo  Ĉiu Ĉiun
Jung Teo  Landoj de l’Fantazio
Jung & Wingen  Das leichte Esperanto (4a eldono 1933
Junger & Maul  Manlibro pri ĵurnalismo 1982

Kabe   Internacia Krestomatio
Kalocsay  Lingvo Stilo Formo  (2 eldonoj: Pirato kaj Litaratura Mondo)
Karaslavov Georgi  Bofilino
Kardec Allan  Kio estas spiritismo?

Kardec Allain  Preĝlibro por spiritistoj  1945
Karnas J.  Kantaro Esperantista
Kassak L.  La vojoj estas nekonataj
Kato Seiiĉi  Lernolibro pri oftalmologio
Kawabata  Neĝa lando
Kempis  Thomas A.   Ni sekvu Kriston
Kenngott  Ilustritaj rakontetoj
Kenngott  Ĉiutaga vivo
Kikuĉi Kan   Amo de Tooĵuuro kaj du aliaj teatraĵoj (Budapest 1934)
Kirk Hans  Taglaboristoj
Kivi Aleksis  Sep fratoj
Klein Helmut   Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ
Klose Max   Mitoj kaj fabeloj pri Rübezahl (1933)
Knichal Oldrich Panoramo mediteme
Koch Hans  Albrecht Dürer  Vivo kaj verkado de fama pentristo 1924 - multaj ilustraĵoj
Kojc Martin  La lernolibro de la vivo
Profetino Helena Konttinen 1871-1916
Kopernik Nikolao   Torun 1972
Korolenko V.  La senlingvulo
Korolenko W.  La sonĝo de Makao
Korte P.  Sub la verda standardo – elementa kurso (Laborilo 1+2, Gvidilo)
Korte P.  Savo el la neĝo
Korytkowski Jerzy  Internacia lingvo en eklezio kaj mondo (IKUE 1976)
Korytkowski Jerzy Une langue internationale pour la monde et pour l’église
Kossak Zofia  Obseditaj de Dio
Kotzebue – Williams – Hankel  Tri unuaktaj komedioj
Koutny I. (red.)  Perkomputila tekstprilaboro
Kownacka Maria  La aventuro de Kajĉjo

Kozik Frantisek  Poeto ne mortas  antologieto
K.R. La Reĝo Judea
Kraus Hugo  Feliĉigaj ferioj
Krempel A.B.  Letero el la Transcendo
Kreutzwald Fr. R.  Kalevipoeg  Estono popola eposo
Krishnamurti J. Fronte al la vivo
Kruit  Lingvo kaj movado
Krusten Erni  Okupacio
Kubojama   La polvo de l’morto  reviziita eldono
Kurzens N.  Mia spektro  poemoj 1931-1935

Labé Louise   La dudek kvar sonetoj
Lagerlöf Selma  La infanoj de Betlehem  1933
Lagerlöf Selma  La ringo de la generalo
Lahago Teodoro  Morderna Esperanto. The international scientific language
Laisant C.A.  La parlamentisma iluzio  (La Juna Penso 1979)
Lanti – El leteroj de E. Lanti  (La Juna Penso 1973)
Lanti  La laborista esperantismo  SAT Leipzig
Lanti  Vortoj de kamarado Lanti 1979 (2a eld.)

Lanti E.  Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? (1935)
Lapenna Ivo  Basisgegevens over de internationale taal (1976)
Lapenna Ivo  Fundamentele feiten over de internationale taal Esperanto
Lapenna Ivo  Retoriko (4 ekz., diversaj eldonoj)
Lapenna Ivo  Por pli efika informado
Lapenna Ivo  Retoriko kun aparta konsidero al esperanta parolarto (Parizo 1950)
Lapenna  Elektitaj paroladoj kaj prelegoj (2 ekz.)
Latzko Andreas  Homoj kaj milito
Laval R.  Pri la esperanta literaturo  (La Juna Penso 1978)
Lebon J.  La Mirindaĵoj de Maria
Lec S.J.  Ne kombitaj pensoj  (La Juna Penso 1973)
Ledon Gilbert  Teknikaj kajeroj n. 3   Anarkia konstruo – al homkonforma sociordo
Lelotte F.  La rolo de la virgulino Maria en nia katolikismo
Lepuil Ĵak  Danĝera ul’
Lepuil Ĵak  Revenas mi
Lermontov M.J.  Kaŭkazaj rakontoj
Lessing G.E.  Natan la Saĝulo
Lienhardt Albert  Por multoble pli-vastigi nian movadon ni ĉiam uzu nur Esperanton tre facile kompreneblan
Lindbom  Sveda laborista Movado
Linton Kenneth G.  Kanako el Kanakam
London J. 
La forto de la fortaj  1977
Lopez Luna A.  La infanmanĝulo
Lorjak  Neologisme
Lorjak  Kromosomoj
Lukiano  Lukio aŭ azeno  1988 trad. Berveling  (2  versioj: Vlaardingen kaj Fonto)
Lusin  Matenaj floroj kolektitaj en vespero (EPC)

MacGill Stephan  Tridek roluloj  kvin skeĉoj
Madach  La tragedio de l’homo
Madej  Prognozio
Manders W.  Interlingvistiko kaj esperantologio
Manders W.  Vijf kunsttalen
Marin G. vizitas sian hejmon – la mondon
Martins de Castro, Almerindo La turmentego de la memmortigintoj
Marshall Maŝinoj, mono kaj mondpaco
Martinson Harry  Aniaro
Matzinger & Sturzenegger  Unesteno
Mazuranic Ivan  La morto de Smail-Aga
Maŭ Zedong  Vortoj de…
Maŭ Zedong  Pri kontraŭdiro
Mao Zedong  Kvin filozofiaj verkoj
Mao Zedong   Pri popola milito
Maurois A.  Noveloj antologio (Franca Esperantisto 356)
Mazuranic Ivan  La morto de Smail-Ago Ĉenijic
Mérimée Prosper  Colomba
Meijnen W.  Forvojoj en la basaj landoj
Mieczyslaw Jastrun Adam Mickiewicz
Mickievicz Adam  Sinjoro Tadeo (2 ekz.)
Middelkoop  Woordenboek E-N-E (1971, 1986)
Miĥalski Eŭgenio  Prologo  poemoj 1918-1928
Mitchell J.A.  La lasta Usonano  Fragmento el la taglibro de Kan-Li
Miyoshi Etsuo  Per aktiveco ĉielon – arda pri idealoj
Molière  La nobela burĝo
Molnar Francisko  La knaboj de Paŭlo-strato
Morgenŝterno Kristiano  Pendumilaj lidoj
Moya Giordani  La homa vivaventuro
Müller Tryve  La amo de Dante Alighieri
Muschler Reinhold Conrad  La Nakonatino (1934)

Naĵivin I.F. 
Kiso de la reĝino
Neergaard Paul  Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj kaj kiel prilukti ilin  1954
Nevelsteen Yves k.a.  Wikipedio  - praktika manlibro (2a eld.)
Nishi Seiho  Nia korpo (anatomio)
Nordenstreng Rolf  La homaj rasoj de la mondo (Stockholm 1935)
Norway G.  La aventuroj de Marteno Drake
Novak Jan  Jan Amos Komesky (Comenius)
Nyssens Paul  Bonhumoro (2 ekz.)

Oberrotman & Jung  La lastaj tagoj de L.L. Zamenhof
Okamoto - Rikiĉi  Teorio de Socia Vivo (Japanio, Evangelioj de Belismo)
Olsson Ernst   Kredo Floroj Dinamito
Orzeszko Eliza  Marta
Osmond Emma  Travivaĵoj de Kiki II (Esperanto Junula Biblioteko 4)
Ossaka Kenĵi   El orienta florbedo (1956)
Otĉenased Jan  Romeo, Julieta kaj la tenebro

Pannekoek Anton  Sindikatismo sovetoj 1980
Pannekoek A.  Antropogenezo
Peeraerts Paul  Esperanto vandaag
Peeters & Deceuninck  Pleidooi voor een Europese taalpolitiek  Brugge-Brussel 1981
Perec Salom Alehem  Hebreaj rakontoj
Petofi  Libero kaj amo
Pettyn Andrzej  Skizo de la Esperanto-movado en Pollando 1978
Pirard Jean  60 ans d'Espéranto à Liège
Pirlot Germain  Oficiala situo de la Esperanto-instruado en la mondo 1988
Piron Claude  Esperanto, Europese of Aziatische taal (eldono 1979)
Piron Claude Esperanto je vraagt maar
Pleyer Mario Unitario der medio de picturoyn
Poe Edgar Allan  La falo de la domo Usher (2002)
Porchat J.J.  Sub la Neĝo
Privat Edmond  Vivo de Zamenhof
Privat Edmond  Historio de la lingvo Esperanto I+II
Privat Edmond Aventuroj de pioniro
Privat Edmond  Esprimo de sentoj en Esperanto (1931, 1937 & 1957)
Privat Edmond  Kursa lernolibro
Prus B.  La Faraono (2 x 3 ekz.)

Puŝkin A.S.  La Kapitanfilino

Quentin  Ĉiama memor-kalendaro

Raabe  La nigra galero
Ragnarsson Baldur  Islandaj Pravoĉoj
Raimund Ferdinand  La malŝparulo
Randag W.  Ĉu vi sciis tion pri famasonismo?
Reiersol Olav  Participoj kaj Kunjugaciaj formoj en Esperanto
Reitzel Robert  Aventuro de malspertulo
Relgis Eugen  La Humanitarismaj Principoj kaj La Internacia de la Intelektuloj (eld. 1928-1974)
Riger Haggard  Ŝi
Riner (Ryner) Han  La versaj interparoladoj de Sokrato
Riner (Ryner) Han  La aperoj de Ahasvero
Robinson Kenelm  Se grenereto…
Rodo J.E.  Ariel
Roelofs & Visser  Esperantistoj estas ni - 12 originalaj Esperanto-kantoj  unua parto
Rollet de l'Isle  L'initiation à l'Espéranto  1928
Rollet de l'Isle  Inleiding tot het Esperanto  1931
Romains Jules  Knock aŭ La triumfo de medicino
Rosbach Johan Hammond  Fianĉo de l’sorto
Rossetti Reto  Pinta krajono
Rostand Jean  La nuna stato de l’evoluismo
Rostand Jean  Tio, kion mi kredas (3 ekz.)
Rotsaert & Yamasaki  Sindikata Terminaro

Sabbe Maurits  Bietje  unuakta teatraĵo (2 ekz.)
Sadler (red.)  Memkritiko  poemaro
Salan Georges  La nuda vero (koncentrejoj 1944-45)
Sarlin K.K.  Profetina Helena Konttinen  Kajero 1
Seyers James  Invito al ĉielo
Schad Werner  Kie diskriminacio justas  Pri homoj, ŝtatoj kaj korupteco
Schepens Ph.  
La estonteco de la medicina profesio je la servo de la homo
Schick Karl  Kommunikation mit Rechnern ohne Rechner durch Rechner 
Schleicher Ib  Objektiva vivkoncepto bazaj konsideroj
Schluter Klaus  Inversa vortaro
Schmidt Reinhold  La Amkonkurantoj
Schooyans Eŭtanazio hodiaŭ. Komuniko de Prof. Michel Schooyans
Schreiner Olive  Romano pri afrika bieno
Schwartz Raymond  Anni kaj Montmartre
Seiwert Lothar  La aboco de tempoplanado
Sekelj Tibor  Nepalo malfermas la pordon
Seneca  Oktavia
Seppik Henrik  La tuta Esperanto (Sofia 1971)
Setala Vilho  Privilegia vojo al lingvoscio Esperanto
Setälä k.a. 
Esperanta moderna lingvo
Setala Vilho  Fortoj de l’Vivo
Seys Raf  Balado de la miskompreno
Shinoda H.  Kaguya Hime  Lumanta princino
Sienckiewicz H. La lanternisto kaj aliaj prozaĵoj
Sikorska Fighiera Ada  De tajgo al minaretoj
Silfer Giorgio  La spegulo de Velodajo
Silone I. Fontamara
Siwicki Kazirmierz Internacia Elektroteknika Vortaro Esperanta-Pola Grupo 10 - maŝinoj kaj transformiloj
Sinclair Upton  Jimmie Higgins  SAT 1934
Smuul Juhan  Ŝippereo  Moskvo 1968

Sonnabond Helmut  Esperanto – lerneja eksperimento 1979
Sproeck Adolf  La skurila libro
Starck José  Analizo de interrilatoj inter blinduloj… (finstuda disertacio)
Stolle R.  Konsiloj pri higieno
Storm & Escherich  Du amosentaj noveloj  1947
Strindberg August  La konscienco riproĉas
Strong Anne Louise  Leteroj el Ĉinio 1-10  1965
Swagers & Finet  Esperanto en la ĉiutaga vivo
Swiezawski Leono     …kaj liaj verkoj
Swift Jonathan  Liliputo
Symoens Edward  De sociopolitieke, pedagogische en culturele waarde van Esperanto
Symoens Edward  La soci-politika, pedagogia kaj kultura valoroj de Esperanto
Szerdahelyi Istvan  Vortoj kaj vortelementoj en Esperanto
Szilagyi Ferenc  Leerboek voor Esperanto (1936)

Szilagyi Ferenc  (red.)  Tria rapsodio
Szilagyi Ferenc  Mistero minora
Szilagiy Ferenc  Granda aventuro
Szcurek & Gabrielli  Nuancoj – poemoj
Szczurek Kazimierz Homoj verkoj ideoj  Esearo

Tagore Rabindranath  Malsata ŝtono
Taŭ Ĝu  La popolaj komunumoj antaŭenmarŝas (Pekino 1965)
Tell Leander  Estiĝo de la tero
Thijssen Theo  La Nevenkebla Ĝeno
Thomson   La urbo de la terura nokto
Thys Guido  Flandra kaj nederlanda Esperanto-bibliografio
Tiflisano  Poemaro (1911) (6 ekz.)
Toller Ernst  La hirundlibro
Tolstoj Leo  Ne mortigu  (La Juna Penso 1974)
Tonkin Humphrey  Financa evoluigo
Tonkin Humphrey  La konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo (1976)

Ukrainka Lesja  Liriko
Unuel  La langue internationale. Le problème et sa solution  1932
Unuel  De internationale taal. Het vraagstuk en zijn oplossing

Valano Johano  Malmalice  1977
Valano Johan  Ĉi li venis trakosme ?
Valo  En la kara infaneco  1977
Valo  Kontraŭflue (La Juna Penso 1980)
Van Schoor Jan  Amo kaj poezio
Van Schoor Oscar  Judaso (4 ekz.)
Vazov Ivan  Sub la jugo
Veen A. 
Wat wij doen (Federatie Arbeiders-Esperantisten)
Vermandere René  Formortina DelsunoVinar Valdemar  La skandalo pro Jozefo (Praha 1981)
Verstraeten J.  
Historio de la Esperanto-Grupo La Verda Stelo  1957-1982
Vilde Eduard  Laktisto de Maekula
Vilms Juhan  La malbonaj flankoj de sporto
Vukong Sun  Trifoje batis skeletspiriton

Waagenaer Sam  Infanoj ne konas limojn
Waddy Lucy  Tra la jaro – Esperanto lernolibro
Wates Georges Frederick  De tutmona perforto al tutmonda frateco
Werner Jan  Terminologia kurso
Wilde O.  
Homa animo sub socialismo  1978
Williams J.E.H.  Skizo de la vivo de fama asociano George Williams 1821-1905
Wiseman   Fabiola

Witteryck Kelkaj floroj esperantaj
Wnuk Matjaso  Ne nur pri komunismo
Wojetakowski Edward  Decimala katalogo de planlingva literaturo
Wodehouse P.G.  La princo kaj Betty

Xavier Francisca Candida  Antaŭ du mil jaroj

Yamazeo Saburo  Esperanta medicina literaturo  1987

Zamenhof  Fundamenta krestomatio (16a eldono)
Zamenhof  Fundamento de Esperanto – eldono franca 1931
Zamenhof  Letero al Emile Javel (1905-09-24)  Komentario de Gaston Waringhien 1973
Zamenhof  Proverbaro esperanta
Zawieryski Jerzt   Vizito de prezidento
Zeus Wantuil  Iŝmael Gomes Braga
Zlatnar Peter  Esperanto kaj lernejo   1959 Ljubljana
Zweig Stefan  Brulanta sekreto

(6apr2017)

 

Comments