Libroj

Ĉi tie kolektiĝos dokumentoj el la Fondaĵo Vanbiervliet kiuj estas bitigitaj (t.e. skanitaj kaj transformitaj en .pdf-dokumentojn. Ĉiuj dosieroj estas je 


Sube la verkoj estas ordigitaj laŭ aŭtoro (se tiu estas konata); la retaj dosieroj havas plejofte dosieronomon kiu korespondas kun la titolo.

En subdosiero estas diversaj terminaretoj (iam aldonitaj al jarlibroj): aeronaŭtika, armea, fervoja, filatela, gastronomia, infanluda, kudra kaj trika, leĝa, marista, matematika, meteologia, muzika, radia, ŝoseoj kaj pontoj.

Ankaŭ aliaj bibliotekoj disponigas multajn skanitajn librojn, i.a. la Aŭstria Nacia Biblioteko (http://www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachen/fruehdrucke.htm), la Hispana E-Biblioteko (http://www.esperanto.es/hef/index.php/biblioteko) kaj la Projekto Gutenberg. Superrigarda paĝaro estas je http://eo.wikisource.org/wiki/Vikifontaro:Fontoj .


Ĉu armeo aŭ civila, neperforta defendo?

Pacifista Frakcio de SAT; eldonis La Juna Penso, 1977, numero 118B

Ĉu neperforta revolucio aŭ revolucia liberiga milito? (Dek tezoj pri solvado de sociaj konfliktoj)

Verkis Teodoro Ebert; esperantigis kaj eldonis la Pacifista Frakcio de SAT - La Juna Penso, 1972, numero 84A

Por memmastruma socialismo: Politika neperforto

Teksto pri politika orientado de la Movado por Alternativo Neperforta (M.A.N.); esperantigis kaj eldonis la Pacifista Frakcio de SAT - La Juna Penso, 1979, numero 129B

Bruĝa Grupo Esperantisto, reĝa societo (fondita dum 1902). Statuto (1935)

Statuto de la bruĝa grupo el 1935, en Esperanto, franca kaj nederlanda.

Gvidlibreto tra Kortrijk

En 1932, okaze de sia kvinjara ekzisto kaj por la tria Flandra Kongreso de Esperanto, la loka esperantista grupo La Konkordo aperigis gvidlibreton tra Kortrijk. 

Kongreslibro (Kongreso de Belga Esperanto-Federacio, Kortrijk, 1977)

En 1977 en Kortrijk okazis kongreso de Belga Esperanto-Federacio kaj Markola Kongreso. Samtempe estis festita la 50jara jubileo de la loka grupo La Konkordo.

Paĝoj el la flandra literaturo kolektitaj kaj tradukitaj de Maurice Seynaeve kaj Raym. Van Melckebeke

En 1904, nur kelkajn jarojn post la apero de Esperanto en Belgio, Witteryck eldonis antologion el la flandra literaturo de Maurice Seynaeve (en 1902 studento en Gent, cetere nekonata) kaj Raymond Van Melckebeke.

Pajleroj kaj spikoj, kolektitaj de la lernantinoj de la supera esperanta virina kurso, Antverpena Grupo Esperantista, 1908-1909

Enkonduko de la profesoro, Eug. Gunzburg; enhavas kontribuojn de P. Aeckerlin, E. Berrens, M. Berten, J. Casie, G. Champy, P. De Jaegher, C. Giffroid, A. Giglot, H. Muller, M. Posenaer. 

Petite Chronique de Namur-Espéranto - un regard en arrière (L.G., 1985)

Société des Nations - L'espéranto comme langue auxiliaire internationale (1922)

Rapport du Secrétariat général adopté par la troisième Assemblée de la Société des Nations

Pour la Langue commerciale auxiliaire universelle (1923)

Actes de la conférence internationale de chambres de commerce, foires d'échantillons, groupements économiques et offices du tourisme, réunie à Venise du 2 au 4 avril 1923

L'Espéranto dans le commerce et l'industrie (1925)

Deuxième conférence internationale - Compte rendu sommaire (extrait du Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris)

Méthode pratique de NEO langue auxiliaire de Arturo Alfandari

Unua, malofta libro de la planlingvo, 'plibonigita Esperanto', NEO, kreita de jud- kaj italdevena Arturo Alfandari, kiu dum la plej granda parto de sia vivo loĝis en Bruselo. En la 1960aj jaroj Alfandari aperigis la finan version de NEO; tiuj libroj distribuiĝos grandnombre kaj estas pli facile troveblaj.

Lo nuv vestos del imperer de H.C. Andersen, tradukis Eric Ahlström

La konata rakonto de Andersen, tradukita en la planlingvon Neo de Arturo Alfandari.

La fluganta kofro, fabelo de H.C. Andersen, trad. Zamenhof

La Fondaĵo Vanbiervliet posedas tajposkripton de la Zamenhof-traduko de tiu fabelo. Ĝi poste aperis almenaŭ unufoje en iu kolekto. Estas dosieroj de la malneta kaj la presita versioj.

Apud la Lulilo (Bij de wieg), poezio de G.T. Antheunis, trad. M. Seynaeve, muz. A.-J. Witteryck)

Traduko de poemo de Gentil Theodoor Antheunis (bofilo de Hendrik Conscience).

Publika letero pri la reorganizado - Memorando al la esperantistaro kaj al ĝiaj gvidantoj de Julio Baghy

Propono (1931) de Julio Baghy por restrukturigi la gvidadon de la Esperanto-movado; citita en samtema broŝuro 'Konsideroj' de Jo Haazen (1974).

Komercaj Leteroj de P. Berthelot kaj Ch. Lambert 

Paul Berthelot kaj Charles Lambert en 1908 chez Hachette aperigis la trian eldonon (unua eldono 1903) de libro kun modelaj leteroj por internacia komerco en Esperanto.

L'espéranto par la fable de Th. Cart (serio de poŝtkartoj)

50 Modelaj Leteroj pri komerca korespondado, tradukita de Paul Christaller

Paul Gottfried Christaller en 1927 tradukis el la germana kaj aperigis 50 modelajn leterojn por komerca korespondado en Esperanto.


Estu Radiesteza Serĉisto (Emile Christophe, trad. Pierre Delaire)

Manlibro pri kiel oni uzas vergeton kaj pendolon. Esperanta versio eldonita en 1938 de Esperantista Centra Lernejo (Paris) kaj Esperanto-Oficejo (Orléans). La bitigita versio havas du partojn.

Rikke-tikke-tak (Hendrik Conscience, trad. Maria Posenaer)

En 1912 aperis la Esperanto-traduko de Rikke-tikke-tak [ríketíketák], unu el la pli ol cent libroj de la flandra verkisto Hendrik Conscience [konsjáns] (1812-1883). La tradukon el la nederlanda faris Maria Posenaer [pózenar]. Dosiero sube. Ankaŭ estas versio je Gutenberg.

Bibliografio - Katalogo de la biblioteko (1888-1911) de Georg Davidov

Tre detala katalogo, kiu ankaŭ listigas gazetojn kaj esperantaĵojn. 

Mia Esperantista Vivo - Aŭtobiografio de Ernest Deligny

Ernest Deligny (°1864, http://eo.wikipedia.org/wiki/Ernest_Deligny) aktivis en esperanta movado de Norda Francio. Li i.a. kreis grandan Esperanto-sekcion en la urba biblioteko de Saint-Omer (kolekto nun neatingebla, kvankam menciita en la paĝo de la biblioteko). In 1945 li eldonis aŭtobiografian verkon Mia Esperantista Vivo (1900-1943). (mydrive)

Histoire de la Fédération Espérantiste du Nord de la France (Ernest Deligny)
Historio de la Nordfrancia Esperanto-Federacio - La fruaj jaroj de la Esperanto-Movado (trad. Lucien Bourgeois kaj Georges Odent)

Pri la surprize granda Esperanto-movado en norda Francio dum la jaroj 1900-1935. Franca versio eldonita en Saint-Omer en 1935; E-traduko el pr. 1980 kun biografieto de Ernest Deligny. (sube)

Servokapabla! kaj Marcus Tybout, noveloj de Georges Eekhoud, tradukitaj de Léon Bergiers

Bruselano Léon Bergiers aktivis en la laborista movado sed, ĉ. 1930, aperis post konfliktoj. En 1927 aperis tradukoj liaj de du noveloj de Georges Eekhoud, belga verkisto el Antverpeno, verkanta en la franca. 

Terminologia Vortaro (Provtraduko de la Rekomendo R 1087 de ISO) de Rüdiger Eichholz

Dum la 1980aj jaroj Rüdiger_Eichholz estis gvida persono en la esperantaj terminologiaj rondoj. 

50 Fabloj de Ezopo

Ezopo (greke ΑΙΣΟΠΟΣ, latine ÆSOPUSAESOPUS) estis antikva greka poeto. Laŭ la tiama E-gazetaro jam en 1891 en Nurbergo aperis traduko de 50 Ezopo-fabloj, farita de Ivan Markoviĉ Lojko el Vilno. Tiu eldono nun estas netrovebla. Atendante ĝian retrovon, mi ĉi tie aperigas la version de Nakagaki-Koĵiro, eldonitan de Japana Esperanta Librokooperativo, Osaka, en la 1950aj jaroj. (sube)

Se aŭskultas la animo... de Guido Gezelle

En 1934 FUKE (Flanda Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj) eldonis poemkolekton de la flandra poeto Guido Gezelle, tradukitan de Hector Vermuyten. (mydrive)

De Esperanto-beweging in Afrika (La Esperanto-movado en Afriko) de Heidi Goes

Licencia verko en nederlanda lingvo, 1999 (http://cas1.elis.ugent.be/avrug/pdf06/thesis06.pdf)

Juraj vortoj kaj esprimoj de Tom Arbo Høeg

Juristo ĉe la universitato de Oslo kaj multjara redaktoro de Internacia Jura Revuo Tom Arbo Høeg  en 1990 redaktis juran vortliston anglan-esperantan similan al tiu de Ian Jackson.

Anglajura Terminaro de Ian Jackson

Ian Jackson en 1991 faris proponon de Esperanto-Angla listo (sen difinoj) de juraj terminoj. Li malaperis el la Esperanto-movado kaj ne plu okazis io kun ĝi.

Kontribuo de la rusa lingvo al la formiĝo kaj evoluo de Esperanto de Boris Kolker

Esperanta resumo kaj rusa originalo

Komerca Vortaro en Esperanto de Robert Kreuz kaj Alessandro Mazzolini

Robert Kreuz, ĝenerala sekretario de la Internacia Centra Komitato de la Esperanto-Movado, kaj Alessandro Mazzolini aperigis en 1927 komercan vortaron en Esperanto.

Tra Mez-Afriko - A Travers l'Afrique Centrale de Ch. Lemaire


Charles Lemaire estis belga oficiro kiu ĉ. la jaro 1900 faris plurajn esplorvojaĝon en Kongo. Pluraj franclingvaj libroj de li legeblas je www.europeana.eu. Lian prelegon okaze de la 2a Universala Kongreso en Genève li poste eldonis france-esperante en bele ilustrita libro. (mydrive)

Mia verdastelulino, valsa kanto de W.M. Page, muziko de H. Moy Thomas

Herbert Moy Thomas (°1863, +post 1928) verkis muzikon por valsa kanto de W.M. Page (pri kiu ne estas iuj informoj). Komuna eldono de Germana Esperanto-Eldonejo kaj British Esperanto Association, eldonjaro ne menciita.

Al mia fratineto. Letero pri la seksivo de Felix Ortt, tradukis A. Muller, 1912

Libreto de nederlanda utopiisto, vegetarano..., samtempulo de Frederik Van Eeden, postsekvanto de Thoreau k.a.

Esperanta Komerca Korespondado de Georgo Papakis

Ne troveblas informoj pri Georgo Papakis. Rigardante la kovrilpaĝon, ŝajnas ke la esperanta eldono de 1963 estis nur ero de plurlingva projekt.

60 ans d'Espéranto à Liège (60 jaroj de Esperanto en Lieĝo) de Jean Pirard

Historio de Esperanto en la belga urbo Lieĝo de 1904 ĝis 1964

En Rusujo per Esperanto de A. Rivier

Rivier estis franco kiu havas gravan funkcion (diplomatan?) en tiama nordafrika franca kolonio. En 1905 li restadis dum pluraj semajnoj ĉe esperantista amiko en ekrevolucianta Rusio. Nur en 1911 li aperigis raporton pri la vojaĝo kaj la restado. La libron senpage riceves la 1911aj abonantoj de la revuo 'Ondo de Esperanto'. Troveblas neniu biografiaj detaloj pri la aŭtoro, eĉ ne la antaŭnomo. Verŝajne estas 'Alfred Rivier, eks-inspectoro de la laboro, rue Parmentier 17, Nice, Francio', menciita en listo de kongresoj de la 1935a UK (itala revuo 'L'Esperanto, januaro 1935). Ekde 2015 la libro ankaŭ legeblas je http://www.gutenberg.org/4/2/0/2/42028/. (mydrive)

Ĉirkaŭ la mondon kun la verda stelo de Joseph R. Scherer

La svisdevena usonano Joseph R. Scherer en 1933 aperigis en 1933 ĉe Heroldo de Esperanto raporton, riĉe ilustritan, pri la mondvojaĝo kiun li ĵus faris. Grandan rolon en la preparaj laboroj havis Robert Kreuz.

Historia Skizo de Esperantista Brusela Grupo de Elly Staes, okaze de la ora jubileo 1907-1957

Inter la Flandroj de S. Stuit (en la regiono de la Izero kaj Diksmuide, Belgio, 1937)

Bibliografio de Internacia Lingvo de P.E. Stojan (1929)

Estas du versioj de pdf: traserĉebla kaj nur bilda.

Esperanto. La ĉiutaga vivo de Fr. Swagers kaj Ad. Finet

Cours pratique de la Langue universelle (fr) - Praktische leergang van de Wereldtaal (nl)

La Morto de Blanjo (Biografio de Mizerulo) de Jean Tousseul, tradukita de Léon Bergiers

Léon Bergiers el la franca tradukis romaneton de la valona verkisto Jean Tousseul (pseŭdonimo de Olivier Degée). La originala titolo estas nekonata. Nur estas bitigita la enkonduko kaj la unua paĝo. 

Gvidlibretoj por Turistoj en Bruĝo de E. Van Weyenbergh, eld. A.J. Witteryck, majo 1910

Ilustrita gvidlibreto, kun ekslibriso de Roger Iserentant.

Cours d'Espéranto - Franclingva Esperanto-Kurso de A.J. Witteryck

Witteryck (1865-1934, http://eo.wikipedia.org/wiki/Antoon_Jozef_Witteryck) estis inter la unuaj esperantistoj de Belgio kaj dum longa tempo estis prezidanto de Belga Ligo Esperantista. Profesie li estis verkisto, eldonisto kaj presisto de lernolibroj, ankaŭ esperantaj. Unu el tiuj estas Cours d'Espéranto. Grammaire complète accompagnée d'exercices avec clef. Eldonjaro ne estas menciita; devas esti ĉ. 1910. (mydrive)

De Waarheid over Esperanto en Ido - La Vérité sur l'Esperanto et l'Ido (La vero pri Esperanto kaj Ido) de A.J. Witteryck

En januaro 1913 en Antverpeno okazis kelkaj prelegoj pri la avantaĝoj de Ido super Esperanto. La esperantistoj disdonis je tiu okazo bruŝureton en nederlanda kaj franca lingvoj, haste verkita de la prezidanto de la Belga Esperanto-Ligo, A.J. Witteryck. Aperis raporto pri la prelegoj (en Ido) en Belga Sonorilo, januaro 1913. La afero estis memorigita post la morto de Witteryck en Flandra Esperantisto, aŭgusto 1934. (mydrive) 

La Vojo, poezio de L.L. Zamenhof, muziko de A.-J. Witteryck

Esperanto-aktivulo kaj eldonisto Witteryck komponis muzikon por la zamenhofa poemo kaj eldonis ĝin. Ne estas eldondato, sed pro mencio de la revuo Tra La Mondo, eldonita inter 1905-1908, devas esti ĉirkaŭ tiu periodo. 

Titolaro de Medicinaj Artikoloj en MR kak MIR 1951-1986, kompilis Saburo YAMAZOE

Al mia fratineto. Letero pri la seksivo de Felix Ortt, tradukis A. Muller, 1912

Sur la Tapiŝon, manuskripto de L. Varendonck

Kelkdekpaĝa manuskripto de genta esperantisto. Verŝajne el periodo 1910-1920. Enhavo: persono vekiĝas post revo dum kiu li estis hirundo, kapabla flugi milojn da kilometroj sen problemoj. Finas per pledo por komuna lingvo.

The international language Esperanto. Common language of Africa. Common language for de world de Tibor Sekelj

11paĝa broŝureto (originalo en arĥivskatolo 103 de la Fondaĵo Vanbiervliet).

Biografiaj informoj pri d-ro L.L. Zamenhof. Lia vivo. Liaj vojaĝoj de Roland Jossinet

Dokumento CED/INT./7, 12 p., 1958.

(paĝo aktualigita je 16okt2018)