แผนการสอน 200 วัน แท็บเล็ต ของ สพฐ.

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เอกสารแผนการสอน ป.1 200 วัน 
เล่มที่ 1(ภาคเรียนที่1) <<ดาวน์โหลด


เอกสารแผนการสอน ป.1 200 วัน 
เล่มที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) <<ดาวน์โหลด

______________________________________

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

เอกสารแผนการสอน  ป.2 จำนวน 200 วัน
สัปดาห์ที่ 1 - 2 <<ดาวน์โหลด

 

 

______________________________________


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เอกสารแผนการสอน  ป.3 จำนวน 200
วันสัปดาห์ที่ 1 - 2 <<ดาวน์โหลด

 


Comments