กว่าจะมาเป็น ศนฐ.

เอกสารออกใหม่

ลิงค์น่าสนใจ

กิจกรรมล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสารċ
เชิญศึกษานิเทศก์เข้าร่วมงาน EDUCA 2013
ดู
เชิญศึกษานิเทศก์เข้าร่วมงาน EDUCA 2013 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6  1 ต.ค. 2556 03:17 OBECEducational Supervisors
Ċ แนวทางนิเทศเต็มพิกัด (แก้ไขชื่อหนังสือ 6 ก.ค.56).pdf
ดู ดาวน์โหลด
  2434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 25 ส.ค. 2556 20:06 OBECEducational Supervisors
ċ
บรรยายพิเศษ รมต.ศธ. งาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"
ดู
บรรยายพิเศษ รมต.ศธ. งาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"  31 ต.ค. 2556 01:12 OBECEducational Supervisors
  แผนการสอน ป.1 200 วัน แท็บเล็ต
ċ
LESSONPLAN-SEM1.zip
ดู ดาวน์โหลด
แผนการสอน 200 วัน เล่มที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)   18057 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 4 4 มิ.ย. 2556 00:50 OBECEducational Supervisors
  แผนการสอน ป.2 200 วัน แท็บเล็ต
ċ
TABLET PRATHOM2 LESSONPLAN WEEK 1 - 2.zip
ดู ดาวน์โหลด
แผนการสอน 200 วัน สัปดาห์ที่ 1 - 2   2222 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 3 4 มิ.ย. 2556 00:51 OBECEducational Supervisors
 การประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 2 พฤษภาคม 2557
ċ
สไลด์นำเสนอการนิเทศโดยใช้ผลการสอบขับเคลื่อนการสอน
ดู
  2 พ.ค. 2557 02:02 OBECEducational Supervisors
 การประชุมปฏิบัติการ DBMS
ć 21ST-SKILLS.ppt
ดู ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครู.เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มี.ค. 2556 00:08 OBECEducational Supervisors
ċ
คู่มือ DBMS
ดู
  25 มี.ค. 2556 23:10 OBECEducational Supervisors
ċ
หนังสือวิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21
ดู
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย วิจารณ์ พานิช เอกสาร pdf  28 มี.ค. 2556 23:59 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-DB.pdf
ดู ดาวน์โหลด
สไลด์ของ ศน.ศศวรรธน์  1218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มี.ค. 2556 00:10 OBECEducational Supervisors
Ĉ recheck.xls
ดู ดาวน์โหลด
  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มี.ค. 2556 21:40 OBECEducational Supervisors
 การประชุมปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ รุ่น 2
Ċ แบบบันทึกข้อมูล ศน..pdf
ดู ดาวน์โหลด
  526 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มี.ค. 2556 00:45 OBECEducational Supervisors
 การประชุมหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ 5-6 มกราคม 2556 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี.
ċ
คลิปวิดีโอการบรรยายเรื่องการนิเทศเต็มพิกัด
ดู
คลิปวิดีโอการบรรยายเรื่องการนิเทศเต็มพิกัด โดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน  7 ม.ค. 2556 00:26 OBECEducational Supervisors
ć บรรยายการนิเทศ โดย ดร.ชินภัทร 5 มกราคม 2556.pptx
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 5 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต  5341 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 09:13 OBECEducational Supervisors
ċ
ไฟล์เล่มเอกสารคู่มือการประชุม
ดู
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 5-6 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต  6 ม.ค. 2556 09:13 OBECEducational Supervisors
ċ
ภาพถ่ายผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละเครือข่ายนิเทศครับ
ดู
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 5 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต ถ่ายภาพโดย เชิดชัย รักษาอินทร์ และ อภิญญา ไชยณรงค์  6 ม.ค. 2556 09:13 OBECEducational Supervisors
ċ
ภาพบรรยากาศการประชุม
ดู
ถ่ายภาพโดย เชิดชัย รักษาอินทร์ และ อภิญญา ไชยณรงค์   12 มิ.ย. 2556 21:12 OBECEducational Supervisors
ċ
วีดิทัศน์บรรยายของรองเลขาธิการ ชุดที่ 1
ดู
  8 ม.ค. 2556 18:38 OBECEducational Supervisors
ċ
วีดิทัศน์บรรยายของรองเลขาธิการ ชุดที่ 2
ดู
  8 ม.ค. 2556 18:38 OBECEducational Supervisors
ć สรุปการประชุมครั้งนี้.ppt
ดู ดาวน์โหลด
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 6 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต  2224 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 6 ม.ค. 2556 09:14 OBECEducational Supervisors
ċ
สไลด์บรรยาย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
ดู
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 5 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต  6 ม.ค. 2556 09:14 OBECEducational Supervisors
ċ
สไลด์บรรยาย ดร.อรทัย มูลคำ
ดู
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 6 มกราคม 25556 ณ โรงเรียนเอเซียแอร์พอร์ต  6 ม.ค. 2556 09:14 OBECEducational Supervisors
 งาน 1 ทศวรรษ สพฐ.
ċ
กศ. พฐ. ในศตวรรษที่ 21 นพ.วิจารณ์
ดู
  11 ก.ค. 2556 21:19 OBECEducational Supervisors
ċ
การศึกษาที่ควรจะเป็นในศตวรรษที่ 21
ดู
  11 ก.ค. 2556 21:21 OBECEducational Supervisors
ć ครูกับการศึกษา ดร.องอาจ.ppt
ดู ดาวน์โหลด
  5093 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2556 01:16 OBECEducational Supervisors
ć สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย ดร.อมรวิชช์.ppt
ดู ดาวน์โหลด
  5253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 11 ก.ค. 2556 01:15 OBECEducational Supervisors
 เอกสารโครงการวิจัยติดตามการใช้แทบเล็ต
Ċ ESDC-612-Samples.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  689 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 08:50 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Data-Collection-Handbook.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  139 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 08:50 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Tablet-Form1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  304 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 14 ม.ค. 2556 00:18 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Tablet-Form2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  385 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 08:50 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Tablet-Form3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  362 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 08:50 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Tablet-Form4.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  229 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 18:53 OBECEducational Supervisors
Ċ ESDC-Tablet-Proposal.pdf
ดู ดาวน์โหลด
  330 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 9 ม.ค. 2556 08:50 OBECEducational Supervisors
 แบบบันทึกข้อมูลตามโครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ต (ฉบับเพิ่มเติม)
ċ
แบบบันทึกข้อมูลตามโครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ต(ฉบับเพิ่มเติม)
ดู
แบบบันทึกข้อมูลตามโครงการติดตามผลการใช้แท็บเล็ต(ฉบับเพิ่มเติม)  16 พ.ค. 2556 07:59 OBECEducational Supervisors
 แผนการสอน ป.3 200 วัน แท็บเล็ต
ċ
LESSON_PLAN_WEEK1-2.zip
ดู ดาวน์โหลด
  6026 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2556 01:05 OBECEducational Supervisors
Comments