ดาวน์โหลดเอกสารSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  2 พ.ค. 2557 02:02 OBECEducational Supervisors
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอการพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครู.เพื่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  825 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มี.ค. 2556 00:08 OBECEducational Supervisors
ċ

ดู
  25 มี.ค. 2556 23:10 OBECEducational Supervisors
ċ

ดู
วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย วิจารณ์ พานิช เอกสาร pdf  28 มี.ค. 2556 23:59 OBECEducational Supervisors
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สไลด์ของ ศน.ศศวรรธน์  1218 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 มี.ค. 2556 00:10 OBECEducational Supervisors
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  135 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มี.ค. 2556 21:40 OBECEducational Supervisors
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  526 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 21 มี.ค. 2556 00:45 OBECEducational Supervisors
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
ไฟล์นำเสนอ การบรรยาย ดร.พิธาน พื้นทอง ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กทม  17 ก.ค. 2557 02:46 OBECEducational Supervisors
ċ

ดู
ไฟล์นำเสนอ การบรรยายพิเศษ ของ ดร.เกษม สดงาม ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กทม   17 ก.ค. 2557 02:43 OBECEducational Supervisors
ċ

ดู
ไฟล์นำเสนอ การบรรยาย ศน.สมชาย มิตรมูลทักษ์ ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กทม   17 ก.ค. 2557 19:22 OBECEducational Supervisors
ċ

ดู
ฟล์นำเสนอ การบรรยาย ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน ในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กทม   17 ก.ค. 2557 19:22 OBECEducational Supervisors
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานน (กรุณาล็อกอิน Google ด้วย eMail ของ ศนฐ.ที่ได้รับจัดสรร หรือ Gmail เพื่อดาวน์โหลดไฟล์)  17 ก.พ. 2558 03:07 Zasswat Khantapthai
ć
ดู ดาวน์โหลด
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย ดร.สุภาภรณ์ กิตติรัชฏานน  2166 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 17 ก.พ. 2558 03:08 Zasswat Khantapthai
Comments