หน้าหลัก

นโยบาย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.


    
      ดร.กมล รอดคล้าย 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประกาศเดินหน้านโยบายสำคัญ 4 ประการ ของคสช. ได้แก่

           1) การปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ โดยเฉพาะมีความรักชาติและสามัคคี ซึ่งถ้าแปลงนโยบายสู่การ ปฏิบัติก็คือการแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
           2) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  เปลี่ยนแปลง โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนมาเป็นการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ หรือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมให้นักเรียนทุกชั้น ปีได้มีโอกาสเข้าไปใช้งานแทน และเปลี่ยนชื่อโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  
           3) การดำเนินงาน 
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ให้สมบูรณ์ 100% สพฐ.จะเข้าไปเติมเต็มเร่งติดตั้งให้ครบทุกโรงเรียนก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เป็นการดำเนินการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สพฐ.ตั้งความหวังว่าในวันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ นักเรียนทุกคนจะมีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีสารสนเทศใน รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมาร์ทคลาสรูม ห้องคอมพิวเตอร์และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"  ลดความเหลื่อมล้ำทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพการศึกษา ยกระดับโรงเรียนให้เท่าเทียมกัน การ แก้ปัญหาอ่านออกเขียนได้ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และการเพิ่มผล สัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต  
                                                    4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุง ระบบค่าใช้จ่ายรายหัว

ทั้งนี้ การสนองนโยบายทั้ง 4 ข้อของ คสช. เป็นภารกิจเฉพาะหน้าแต่ภารกิจระยะยาวของ สพฐ.คือ การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะตั้งคณะกรรมการ ระดับชาติขึ้นมากำหนดพิมพ์เขียวการศึกษาชาติ และ สพฐ.จะตั้งกรรมการของ สพฐ.ขึ้นมาทำงานล้อไปกับคณะกรรมการชุดดังกล่าว

ที่มา : 
http://www.moe.go.th


ปฐมบทการนิเทศ

                      การนิเทศการศึกษาของไทยเริ่มต้นขึ้น เมื่อมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) มาช่วย
ปรับปรุงการศึกษาระดับ 
อนุบาล ประถมศึกษาตามโครงการกรุงเทพ-ธนบุรี และโครงการฉะเชิงเทรา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ได้ริเริ่มเสนอแนะให้กรมสามัญเดิม คัดเลือกครูที่ทำงานดีเด่นมาฝึกอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ (ครูผู้ทำหน้าที่ผู้นิเทศ) ช่วยปรับปรุงการศึกษาตามโครงการดังกล่าวข้างต้น แต่ยังไม่มีการประกาศเป็นทางการ คล้ายๆ เป็นการทดลองนำร่อง จนถึงปี พ.ศ. 2496 จึงมีการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ขึ้นในกรมวิสามัญศึกษา (เดิม) เป็นครั้งแรก เนื่องจากในระยะนั้น ประเทศไทย กำลังตื่นตัวเรื่องการศึกษาแบบพัฒนาการ (PROGRESSIVE EDUCATION) และ กำลังสนใจเรื่องเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กันมาก ศึกษานิเทศก์ในชุดแรกจึงมีหน้าที่คอยแนะนำในเรื่องการจัดการศึกษาแบบพัฒนาการโดยเฉพาะ และให้เน้นหนักเป็นพิเศษเกี่ยวกับ การฝึกหัดครูในโรงเรียนฝึกหัดครู งานนิเทศการศึกษาดำเนินควบคู่มากับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามายาวนาน นับจนถึงปี พ.ศ. 2556 ก็ร่วม 60 กว่าปีแล้ว

    


ด่วนที่สุด!!! ตรวจสอบรายชื่อ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เกษียณ 2557 คลิก
    กำหนดส่ง ประวัติและประสบการณ์ในวิชาชีพ สำหรับศึกษานิเทศก์ผู้ที่จะเกษียณ ภายใน 15 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนด เรื่องของท่านจะไม่สามารถพิมพ์ลงในเล่มได้ ส่งด่วนที่ obec.esdc@gmail.com
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2557 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือแจ้ง [ ประถม ] [ มัธยม ] [ สิ่งที่ส่งมาด้วย ] 
ดาวน์โหลดแบบรายงานโรงเรียนดีประจำตำบล คลิกที่นี่ Word PDF
ดาวน์โหลด เอกสารการประชุม 29 - 30 มิ.ย. 57 ณ โรงแรมอะเดรียติก กทม. 

  

ด่วน!!!***  ดาวน์โหลดเอกสารการพัฒนาระยะที่ 2  

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพศึกษานิเทศ 
หนังสือแจ้ง สพป. สพม. 
รายชื่อและประกาศ
------------------------------------------------------------------------------------------
 หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาทักษะการนิเทศ [กำหนดการ[รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2] [รุ่นที่ 3] [รุ่นที่ 4
 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
    -ไฟล์นำเสนอ การนิเทศโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจครู โดย ดร.ประวิต เอราวรรณ์
    -ไฟล์นำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร
    -ไฟล์นำเสนอ ศึกษานิเทศก์ในยุคศตวรรษที่ 21โดย ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาณ
    -ไฟล์นำเสนอ การนิเทศจากผลการสอบเพื่อขับเคลื่อนการเรียนการสอน โดย ดร.จำนงค์ ศรีมังกร  [ไฟล์เอกสาร]  
    -ไฟล์นำเสนอ การนิเทศภายใต้ข้อจำกัด โดย ศน.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย 
    -ไฟล์เอกสาร  ศน.ประกอบ มณีโรจน์ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
    หลักสูตรที่ 2 การพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ [กำหนดการ] [หลักสูตร 2.1] [หลักสูตร 2.2]             
    หลักสูตรที่ 3 ไอซีทีเพื่อพัฒนาการนิเทศ [กำหนดการ[หลักสูตร 3.1] [หลักสูตร 3.2
    คำสั่งคณะทำงาน [คำสั่ง] [รายชื่อ]ด่วน ! ! !  
ดาวน์โหลดเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่ดี ศน.ดีเด่น และ ศน.ต้นแบบ
   *กำหนดส่ง :  วิธีปฏิบัติที่ดี ส่งวันที่  20 มิถุนายน 2557 | ศน.ดีเด่น และ ศน.ต้นแบบ ส่งวันที่ 1 กรกฎาคม  2557


 ศึกษานิเทศก์โปรดเตรียมตัวรับการพัฒนาเพื่อการเชิดชูเกียรติ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยศูนย์นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) เตรียมการ จัดกิจกรรมการประกวดศึกษานิเทศก์และผลงานของศึกษานิเทศก์ในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 รายการ  ดังนี้

1. วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  กำหนดส่ง  20 มิ.ย. 57
2. ศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards) กำหนดส่ง 1 ก.ค. 57
3. ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisor) กำหนดส่ง 1 ก.ค. 57

ขอให้ศึกษานิเทศก์เตรียมการเข้ารับการคัดเลือกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมการดำเนินการ ตามรายละเอียดในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ศึกษานิเทศก์ดีเด่น (Supervisor Awards)  และศึกษานิเทศก์ต้นแบบ (Master Supervisors)  ที่นำเสนอไว้นี้ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้แจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการต่อไป


สพฐ. โดย ศนฐ. ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 2-4 พ.ค. 2557 

      ศนฐ. ขอแจ้งกำหนดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  คลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

สไลด์นำเสนอการใช้ผลการสอบ
ขับเคลื่อนการสอน
 โดย ศน.สมชาย มิตรมูลพิทักษ์
สไลด์นำเสนอหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2557
โดย ศน.สมควร วรสันต์
สไลด์นำเสนอ การสมัครเข้ารับการพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2557 โดย ศน.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย เอกสารประกอบการประชุม

* แก้ไขคลิปวิดีโอแล้ว

    ประชุมบรรณาธิการกิจ
เอกสารแนวทางการัฒนางาน
และเครื่องมือการนิเทศ ปี 2557 

   
วันที่ 8 - 11 เมษายน 2557 ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการัฒนางานและเครื่องมือการนิเทศ พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป้นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร  การปิดเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 
เอกสารที่แนบ [1] [2]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 รายงานผลการนิเทศโครงการวิจัยผลการใช้แท็บเล็ต ป. 1

ความเป็นมาของศูนย์นิเทศฯ
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศ อ่านต่อ
ขอบข่ายภาระงาน
หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศนฐ.) อ่านต่อ
การนิเทศเต็มพิกัด
การนิเทศเต็มพิกัด คือ  การปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษาโดยระดมพลังของการนิเทศ ทั้งจำนวนอัตรากำลังบุคลากร เทคนิควิธีการ อ่านต่อ