ESCOLA SANT ESTEVE - CALDES DE MALAVELLA

Redireccionant cap a la nova web...

Nova web

L'escola Sant Esteve ja té nova web.


Bon Estiu

  

Escolliu  Hd 1080p a la configuració del YoutubeEspieta 29

Ja tenim editada la revista escolar del curs 2016-2017

http://issuu.com/blocsantesteve/docs/espieta_29_comprimit

Dia de la Música
Totes les actuacions aquí

Comiat de Sisè
Podeu veure els vídeos aquí

Podeu veure un vídeo resum d'algunes activitats  d'educació física aquí


INFORMACIÓ AVALUACIÓ
En aquest enllaç trobareu més informació sobre l'avaluació: 

Benvolgudes famílies,

El Departament d’Ensenyament ha canviat el procediment i els documents pels procés d’avaluació en l’educació primària. A partir de l’ ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, es desenvolupen un seguit de competències que l’alumne ha de dominar al finalitzar l’etapa d’Educació Primària.

Els informes trimestrals que rebeu a casa continuaran essent com fins ara, trobareu les àrees amb la nota (AE, AN, AS, NA) i les observacions corresponents. Però a final de curs, per normativa, us farem arribar un nou informe amb les mateixes àrees, però desenvolupades per dimensions. Així doncs, aquest informe final per dimensions només el rebreu a final de curs.

És per això que adjunt us fem arribar un document on s’explica més detalladament què és el que inclourà cada una de les dimensions que veureu avaluada.

En aquest canvi s’entén que l’avaluació no és un resultat final sinó un procés, per tant ha de ser continua, global i integradora. És tan important o més, avaluar el procés que l’alumnat ha seguit per aprendre, com els continguts apresos (resultats).

L’ordre d’avaluació del Departament també exposa de quina manera s’han d’expressar els resultats de l’aprenentatge dels alumnes en l’assoliment de les competències: Assoliment excel·lent (AE), assoliment notable (AN), assoliment satisfactori (AS) o no assoliment (NA).

A tots els cursos, les àrees que s’han d’avaluar són:

1) àrea de llengua catalana i literatura

2) àrea de llengua castellana i literatura

3) àrea de llengua anglesa

4) àrea de matemàtiques

5) àrea de coneixement del medi natural

6) àrea de coneixement del medi social i cultural

7) àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

8) àrea d’educació física

9) àrea d’educació en valors socials i cívics o religió.

A segon, quart i sisè també s’han d’avaluar tres competències, fruit del treball realitzat al llarg del cicle. Aquestes són:

1) La competència digital

2) La competència d’aprendre a aprendre

3) La competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Aquesta nova manera d’avaluar s’adequa al que el Departament demana a totes les escoles. La nostra escola està treballant en aquesta línia, on l’alumne és el centre de tot el que fem i per tant l’avaluació serà una eina important per ajudar-lo i acompanyar-lo en el seu creixement.

El desplegament de cada una de les dimensions i els àmbits el podreu trobar a la web de l’escola.

ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀREA DE MATEMÀTIQUES

Dimensió de resolució de problemes

Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades i fer preguntes i plantejar-ne de nous.

Dimensió de raonament i prova

Fer conjectures matemàtiques i comprovar-les. Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats.


Dimensió de connexions

Establir relacions entre diferents conceptes, identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars.

Dimensió de comunicació i representació

Expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible. Usar les diferents representacions dels conceptes.

ÀMBIT DE LLENGUA

ÀREA DE LLENGUA CATALANA I CASTELLANA

Dimensió de comunicació oral

Comprendre textos orals. Produir textos orals de tipologia diversa i interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa.

Dimensió de comprensió lectora

Llegir amb fluidesa per comprendre textos i aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de les diferents tipologies. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.

Dimensió d’expressió escrita

Planificar, produir i revisar textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.

Dimensió literària

Comprendre que hi ha diferents tipologies textuals. Valorar textos literaris senzills adequats a l’edat així com reproduir-los oralment i per escrit.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i alhora conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

ÀREA DE LLENGUA ANGLESA

Dimensió de comunicació oral


Comprendre textos orals. Planificar i produir textos orals breus adequats a la situació comunicativa. Interactuar oralment d’acord am la situació comunicativa.

Dimensió de comprensió lectora

Aplicar estratègies per obtenir informació i comprendre textos senzills. Utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos.

Dimensió d’expressió escrita

Planificar, produir i revisar textos senzills amb adequació a la situació comunicativa.

Dimensió literària


Comprendre i valorar textos literaris senzills així com reproduir-los oralment.

Dimensió plurilingüe i intercultural

Utilitzar estratègies plurilingües per a la comunicació.

ÀMBIT DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Àrea de coneixement del medi natural i àrea de coneixement del medi social i cultural

Dimensió món actual

Plantejar-se preguntes sobre el medi tant natural com social. Interpretar el present per comprendre la societat en què vivim. Interpretar l’espai a partir del territori. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren. Valorar problemes socials rellevants per plantejar propostes de futur.

Dimensió salut i equilibri personal

Prendre consciència del propi cos, el seu ús i funcionament tot relacionant-ho amb els bons hàbits d’alimentació, activitat física i hàbits d’higiene.

Dimensió tecnologia i vida quotidiana

Comprendre i valorar el paper de la tecnologia en el nostra dia a dia.

Dimensió ciutadania

Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència, esdevenir futurs ciutadans crítics i consumidors responsables.

ÀMBIT ARTÍSTIC

ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA, MÚSICA I DANSA

Dimensió percepció, comprensió i valoració

Saber mirar i escoltar, utilitzant els elements bàsics del llenguatge visual, corporal i musical, per valorar la realitat del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Dimensió interpretació i producció

Emprar el llenguatge visual i tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.

Dimensió imaginació i creativitat

Realitzar amb creativitat i imaginació diferents composicions artístiques a partir de recursos bàsics, creant produccions artístiques multidisciplinàries.

ÀMBIT D’EDUCACIÓ FÍSICA

ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA

Dimensió activitat física

Resoldre situacions motrius de forma eficaç i prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos.

Dimensió hàbits saludables

Mostrar hàbits saludables i valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.

Dimensió expressió i comunicació corporal

Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos tot prenent part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal.

Dimensió joc motor i temps de lleure

Participar en el joc col·lectiu de manera activa tot respectant unes normes, els companys, instal·lacions… i vinculant-se amb l’entorn.

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS

ÀREA D’EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS

Dimensió personal

Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la responsabilitat dels propis actes. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis.

Dimensió interpersonal

Mostrar actituds de respecte envers les persones, les seves idees, opinions, creences i cultures tot aplicant el diàleg com a eina d’entesa. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu.

Dimensió social

Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions als problemes. Mostrar actituds de servei i compromís social.

ÀMBIT DIGITAL

Dimensió instruments i aplicacions

Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals. Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia. Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatges.

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital. Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

Dimensió de comunicació interpersonal i col·laboració

Realitzar comunicacions virtuals i realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Dimensió de ciutadania i civisme digital

Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia tot actuant de forma crítica, prudent i responsable.


DISSABTE DE REMODELACIÓ DEL PATI

DANSES DE PRIMAVERA
Podeu veure tots els vídeos de les danses de primavera clicant aquí


CERCAVILES CALDES DE MALAVELLA
Aquí teniu el programa de TV Girona, Cercaviles, on van participar els alumnes de 4t de la nostra escola.


DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA
Avui celebrem el Dia Mundial de l'Activitat Física. Des de l'escola, els mestres d'Educació Física han volgut participar en la proposta d'activitat que feia l'Àrea d'Esport Escolar del Consell Català de l'Esport.
El nostre centre participa cada any amb activitats diverses al Pla Català de l'Esport Escolar (PCEE) i aposta per donar la importància que mereix a l'activitat física, a abandonar hàbits sedentaris i a practicar exercici i tenir una dieta i uns hàbits saludables.
Així doncs ens hem adscrit al projecte duent a terme l'activitat cooperativa que se'ns proposava.


                                CANVIS ALS INFORMES

Per tal d'adaptar-nos a la nova normativa d'Ensenyament sobre l'Avaluació a l'Educació Primària, l'ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, a partir del segon trimestre utilitzarem la següent nomenclatura als informes dels vostres fills i filles:

Assoliment excel·lent (AE): 9, 10

Assoliment notable (AN): 7,8

Assoliment satisfactori (AS): 5,6

No-assoliment (NA): 0,1,2,3,4


EL PROJECTE DE RUTES PER CALDES AL                             DIARI DE GIRONA


PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-18

Aquí trobareu els documents necessaris per la preinscripció pel curs 2017-2018.

Sol·licitud de preinscripció.

Informació.

Horari.

Criteris de puntuació.

Oferta de places.


 Jornada Esportiva  17 

El dia 28 d'abril a Santa Coloma de Farners es durà a terme la Jornada Esportiva 17 on participaran els alumnes de 5è , us deixem el vídeo promocional.COMENÇA LA SETMANA DE RUTES PER CALDES!


RUA DE CARNESTOLTES 

(Activeu l'opció configuració del youtube a 1080p, per veure'l en HD)AQUEST DIMARTS HEM REBUT UNA VISITA MOLT ESPECIAL:  ELS AJUDANTS DEL CARNESTOLTES ENS HAN DIT LES CONSIGNES QUE HEM DE PORTAR LA SETMANA DE CARNAVAL!!

        


El DILLUNS et despertaràs i amb algun pentinat o complement al cap vindràs.

El DIMARTS una corbata o un llaç portaràs i al pare o a la mare li  agafaràs.

El DIMECRES ràpid ens llevarem  i amb una sabata de cada vindrem.

El DIJOUS GRAS una disfressa et posaràs i de rua pel poble aniràs.

QUE LA GRESCA I LA DISBAUXA ARRIBI A TOT ARREU!  


PORTES OBERTESDIA DE LA PAU

El 30 de gener vam celebrar el dia de la Pau a l'escola. A la tarda, al voltant del pati, tots els alumnes de l'escola van penjar els seus missatges de pau. 
Aquí teniu un petit recull de fotos de l'activitat.

https://photos.google.com/share/AF1QipNRrTrYxt7uFjYx-j3jMRgJziWwP8WdqvkD8fG57Fnfv3grEfd9I9gOCMm6DxyWqg/photo/AF1QipPvs6SR91LPvxFG9AEMhKIH17736xD7QKgLPp7e?key=bTItZzhMS3BpXzZIRXlYc1RnLUVYYjFwYmVQbnJn

     SEP d'ALTES CAPACITATS

Avui els alumnes que assisteixen al SEP d'Altes Capacitats han acabat el primer projecte dut a terme: "L'Antic Egipte". Aviat el presentaran als companys i podran compartir la feina feta.

Aquest grup és una barreja heterogènia d'alumnes (de 1r a 6è) que treballen segons les directrius pedagògiques per a l'alumnat d'Altes Capacitats.

 


INICIACIÓ AL PATÍ

Aquesta setmana els alumnes de P3 a 2n estan duent a terme un activitat d'iniciació al patí. Aquesta està dirigida per monitors del Club Patí Caldes i coordinada pels mestres d'Educació Física de l'escola.
Els està encantant l'experiència.
CANTADA DE NADALES PEL POBLE
Teniu tots els vídeos al bloc de música dins la pestanya de cada curs (els vídeos estan gravats en HD,podeu escollir l'opció dins el youtube)
Moltes gràcies per acompanyar-nos un any més.


Visita dels patges reials

Els nens i nenes de l'escola han quedat ben encantats amb la visita dels patges reials. Gràcies Jordi, Natàlia i Jose Antonio per ajudar als patges a repartir il·lusió.
PROGRAMA DE NADAL

Vídeo de Google DocsCastanyada 2016

Moltes gràcies als pares i mares que van col·laborar torrant les castanyes

https://photos.google.com/share/AF1QipO6o40BtM1O60C8K9Z7KRTUbv3fHB9zZ6B0R8IHiEpBq1cLGNKzGOCcXeTnzkgfBg/photo/AF1QipOJ4e4zQKNO0X_HFkmXhAXVPyCeSR7xtcrxBHqb?key=cjhoYXN3N1VzWWp6TkxFRWNNbWNuR3hPT25NS3B3


Clica


COLÒNIES DE TERCER
Per primer cop, aquest curs els alumnes de 3r han anat de colònies. Han fet un munt d'activitats que els han permès treballar la cohesió de grup alhora que es divertien. L'experiència ha estat molt positiva per a tots.

ALLÒ QUE ES VIU, JA NO S'OBLIDA MAI

Avui els nens i nenes de 1r B han viscut amb molta il·lusió el naixement d'una papallona, la qual han vist sortir de la seva crisàlide. Aquesta experiència s'emmarca en el projecte de les papallones que estan treballant des d'inici de curs. Ha estat un aprenentatge molt significatiu.UN DIA A LA PREHISTÒRIA

Els alumnes de 5è han fet unes activitats sobre la prehistòria amb monitors de la casa de colònies de Can Oliver.
Han fet quatre tallers (foc, eines, cacera i construcció de cabanes) amb els que han pogut viure de primera mà les condicions de vida de la prehistòria.

Fent un clic a la foto podreu veure algunes imatges més.

https://photos.google.com/share/AF1QipN8qtCkEv-5t8A-J5kfLN11QGpxAMr62rI7loQC3_ZE75pcyYzo4m7lZoCPFUtwDA/photo/AF1QipNRKMkdvO04LxaCltkJSEBoKpHbboqfqNVfUChx?key=N2FnNmRndmNNaVdhZnBMa1owVlM0ZDlmYnNIYlFB


REUNIONS D'INICI DE CURS
A continuació trobareu enllaçades les presentacions que hem fet servir per dur a terme les reunions d'inici de curs.


P3
 

P4 i P5 

1r 

2n 
 
3r


4t

 

 


Full d'autorització per administrar paracetamol

(Us podeu descarregar el document per omplir-lo en cas necessari)


BENVINGUTS I BENVINGUDES AL CURS 2016-2017PLA D'ACOLLIDA ALS PARES DE P3
CALENDARI DE REUNIONS

Aquí teniu el calendari de reunions d'inici de curs 2016-2017


BLOCS DE L'ESCOLA


                                                                                        


AUDICIÓ I LLENGUATGE