ยินดีต้อนรับเข้าสู่กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
Welcome to Department of Environmental Science, Chulachomklao Royal Military Academy

       การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มุ่งให้นักเรียนนายร้อยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพและประเทศชาติต่อไป 


หน่วยงานและลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินวันสำคัญ
ทางสิ่งแวดล้อม: กันยายน
1 กันยายน - วันสืบ นาคะเสถียร (Seub Naksatien)
13 กันยายน - วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร
ลำดับที่ 110 (2541)
16 กันยายน - วันโอโซนโลก
(World Ozone Day)
18 กันยายน - วันสถาปนากรมป่าไม้
18 กันยายน - วันประกาศอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของไทย (เขาใหญ่)
20 กันยายน - วันอนุรักษ์และพัฒนา
คูคลองแห่งชาติ (National River Conservation Day)
20 กันยายน - วันรักต้นไม้
26 กันยายน - วันอนุรักษ์ทะเลโลก
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กันยายน
วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up The World Day)