L'ESCOLA‎ > ‎

Com ens definim?

ENS DEFINIM COM UNA ESCOLA...


Catalana: empra el català com a llengua pròpia i vehicular d'ensenyament aprenentatge.

Democràtica: educa per a la llibertat, la responsabilitat, el respecte, la tolerància, la capacitat crítica i l'adquisició d'hàbits i conductes que ens ajudin a formar ciutadans i ciutadanes responsables i capacitats per exercir la democràcia.

Aconfessional i pluralista: respecta les diferents creences i maneres de pensar i és oberta a tothom.

Inclusiva: l'escola contempla la diferència entre les persones com un valor positiu. Dóna una atenció especial a la diversitat entenent que tots i totes som diferents. Admet la diversitat social, de ritmes evolutius, capacitats intel·lectuals i ritmes d'aprenentatge. Fomenta la integració d'alumnes amb discapacitats físiques i psíquiques.

Coeducadora: educa per la convivència i el respecte als altres, basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Oberta i participativa: valora com a fenomenal la participació de l'alumnat en totes les tasques de l'aprenentatge i en les diferents activitats. Fomenta el treball individual i el cooperatiu. Facilita que el professorat, les famílies, l'alumnat així com el personal de l'administració i serveis participin en la gestió i activitats diverses del centre.

Respectuosa amb l'entorn i compromesa amb el medi ambient: fomenta el coneixement de l'entorn natural i social, amb el convenciment de que conèixer, suposa estimar i estimar implica respectar. Potencia la sostenibilitat.

Crítica i investigadora: fomenta l'observació, la investigació, la reflexió, el plantejament d'hipòtesis, l'esperit crític... considera l'alumne/a com el/la protagonista del seu aprenentatge.

Oberta a les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC): dóna eines per utilitzar les TIC com a instrument de comunicació i aprenentatge de manera autònoma i responsable.

Educadora en valors universals: educa per la Pau, la Solidaritat i el respecte als Drets Humans. Entenem la Pau no solament com un concepte a ensenyar sinó com una realitat a viure.

Sana i saludable: afavoreix la salut física, psíquica, afectiva i social de l'alumnat i estimula conductes de prevenció.