ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries es desenvolupen de 12 a 13 h. Malgrat que són de caire opcional, recomanem realitzar-les a tots els alumnes.Penseu que un alumne que la realitzi al llarg de tota la seva escolaritat al centre haurà fet un nombre d'hores aprenentatges escolars equivalent a un curs i mig. Evidentment durant aquest temps arrelarà molt més els continguts que es van realitzant al llarg de les diferents etapes i desenvoluparà més estratègies de comunicació, relació i de resolució de problemes. 

A continuació trobareu el recull d'activitats que es fan en funció etapa. 


Activitats complementàries a Infantil

-Taller de Llenguatge “Aprendre llengua treballant per projectes”: Metodologia de treball que fomenta a a aprendre a pensar i aprendre a aprendre.

-Taller de Plàstica: Dibuix, pintura, manualitats, etc,...

-Música i Dansa:Dances i cançons tradicionals.

-Anglès: Iniciació a la Llengua amb vocabulari bàsic, cançons, jocs,..

-Psicomotricitat:Activitats de Psicomotricitat. Es realitzarà al pati o a la sala.

Activitats complementàries al cicle Inicial

  • Esports  :Al pati del´escola realització d´activitats esportives,jocs populars,...
  • Taller de matemàtiques:  Càlcul mental,activitats comuns, de reforç o d´ampliació, preparació de controls i realització de deures,jocs matemàtics, resolució de problemes,...
  • Anglès: Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), vocabulari, fitxes comuns, de reforç o          ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings),...
  • TALLER DE CATALÀ :Expressió escrita i oral , lectura per millorar la comprensió lectora, jocs (embarbussaments, endevinalles, poemes), preparació de controls, realització de deures,...
  • TALLER D'EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I CORPORAL ( 1r)
  • INFORMÀTICA ( 2n) :Activitats curriculars (matemàtiques, català, medi, etc,...) de pàgines web XTEC, EDU 365,... utilització bàsica de Microsoft Word/Open Office.


Activitats complementàries al Cicle Mitjà

Anglès:Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), fitxes comuns, de reforç o d´ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings), Gramàtica i vocabulari, realització deures i preparació controls.

Taller d'expressió : Realització d'activitats de llengua oral i escrita per treballar la comprensió i expressió oral , la memòria , la comunicació verbal i gestual.També es realitzaran activitats d'expressió artística.

Informàtica:Activitats curriculars (Matemàtiques, Català, Medi, ...) de pàgines web XTEC, EDU 365,... tècniques i ús de programa Word/Office i Paint, recerca d´informació,...

Taller d'estudi: Realització dels deures, preparació de controls i presentació de treballs.

Esports:Al pati de l'escola realització d'activitats esportives,jocs populars,...

Activitats complementàries al cicle superior

Anglès:Expressió oral (presentacions,preguntes i respostes,...), fitxes comuns, de reforç o d´ampliació, cançons,jocs,comprensió oral (listenings), Gramàtica i vocabulari, realització deures i preparació controls.

Taller d'expressió : Realització d'activitats de llengua oral i escrita per treballar la comprensió i expressió oral , la memòria , la comunicació verbal i gestual.També es realitzaran activitats d'expressió artística.

Informàtica:Presentacions amb Power Point, treballs de recerca, continguts de medi com mapes interactius, google maps, edu365, xtec,zona clic,...

Taller d'estudi: Realització dels deures, preparació de controls i presentació de treballs.

Esports:Al pati de l'escola realització d'activitats esportives,jocs populars,...