Основни характеристики


Комплексност : ERP системата обхваща всички процеси в компанията. Предлага многофункционалност,  съобразена със спецификата, структурата и индивидуалните упраленчески решениея и цели.


                                     
       Интегрираност : информацията се въвежда еднократно и намира  своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, оправомощени да я получават.
 
 

       Автоматизираност : позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.


Comments